Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1436

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reliability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
EN
The article presents the concept and structure of a prototype of a vending machine that can dispense disposable personal protection equipment (PPE) or other products with similar physical properties (size, weight) to be used in outpatient clinics, hospitals or beauty parlours, where special and effective protection against pathogens is required, particularly during the pandemic. Due to the difficult-to-predict and unspecified technical and on-site conditions for the installation and use of the device, the authors wanted to achieve autonomy by using a replaceable battery as a power source and large storage capacity of a product rack, at a limited size of the device. The machine operates on a contactless payment system (credit/debit card or NFC mobile payments) – to buy a gown, a customer just has to tap or wave their card on or over the card reader installed in the front wall of the cabinet. Purchased products are dispensed automatically, once the transaction has been approved. The vending machine is also equipped with a removable dispenser to better manage any waste generated. The prototype was comprehensively tested in accordance with the developed verification methodology, in cooperation with an entity interested in implementing the device.
PL
Publikacja przedstawia koncepcję oraz budowę prototypowego urządzenia (automatu vendingowego) do samoobsługowej sprzedaży jednorazowej odzieży ochronnej lub innych produktów o podobnych cechach fizycznych (wymiary, masa) dedykowanego do zastosowań w przychodniach, szpitalach, gabinetach kosmetycznych, gdzie wymagana jest szczególna i skuteczna ochrona przed patogenami, zwłaszcza w okresach nasilonego narażenia epidemicznego. Ze względu na trudne do przewidzenia i nieokreślone warunki techniczne i lokalowe instalacji i użytkowania urządzenia, celem autorów było uzyskanie autonomiczności dzięki zasilaniu elektrycznemu z wymiennego akumulatora i dużej pojemność magazynka urządzenia przy ograniczonych gabarytach. Zastosowano terminal realizujący płatności bezgotówkowe oraz automatyczne wydawanie odzieży po ich zaakceptowaniu. Wbudowano wymienny zasobnik ułatwiający zagospodarowanie powstających odpadów. Wykonany prototyp poddano kompleksowym badaniom zgodnie z opracowaną metodyką weryfikacji, we współpracy z przedsiębiorcą zainteresowanym wdrożeniem rozwiązania.
EN
Maintaining the continuous operation of Critical Infrastructure (CI) facilities and restoring them after a disaster is an important task for the functioning of individual communities and even the country as a whole. For this reason, tools are being developed to assist staff responsible for the operation of CI facilities. One interesting example of this type of tool is interactive training simulations implemented in virtual reality. This type of simulation allows procedures to be practised in situations where the continuity of the CI facility is threatened, and the procedures to be followed after a CI facility failure. This paper presents the possibilities of interacting with the virtual environment during a training simulation. Preliminary results are also discussed. Concerning research into the usability of such a training tool, the acceptance of the technology used etc.
PL
Zachowanie ciągłości funkcjonowania obiektów Infrastruktury Krytycznej (IK) oraz przywracania ich sprawności po awarii jest istotnym zadaniem z punktu widzenia funkcjonowania poszczególnych społeczności, a nawet całego kraju. Z tego względu rozwijane są narzędzia wspomagające kadry odpowiedzialną za funkcjonowanie obiektów IK. Jest z interesujących przykładów tego typu narzędzi są interaktywne symulacje szkoleniowe realizowane w wirtualnej rzeczywistości. Tego typu symulacja pozwala na przećwiczenie procedur postepowania w sytuacjach, gdy zagrożona jest ciągłość funkcjonowania obiektu IK, oraz procedur postępowania po awarii obiektu IK. W artykule przedstawione są możliwości interakcji z środowiskiem wirtualnym w czasie symulacji szkoleniowej. Omówione są również wstępne wyniki badań dotyczących m.in. użyteczności takiego narzędzia szkoleniowego oraz akceptacji zastosowanej technologii.
EN
Asignificant rise in Artificial Intelligence (AI) has impacted many applications around us, so much so that AI has now been increasingly used in safety-critical applications. AI at the edge is the reality, which means performing the data computation closer to the source of the data, as opposed to performing it on the cloud. Safety-critical applications have strict reliability requirements; therefore, it is essential that AI models running on the edge (i.e., hardware) must fulfill the required safety standards. In the vast field of AI, Deep Neural Networks (DNNs) are the focal point of this survey as it has continued to produce extraordinary outcomes in various applications i.e. medical, automotive, aerospace, defense, etc. Traditional reliability techniques for DNNs implementation are not always practical, as they fail to exploit the unique characteristics of the DNNs. Furthermore, it is also essential to understand the targeted edge hardware because the impact of the faults can be different in ASICs and FPGAs. Therefore, in this survey, first, we have examined the impact of the fault in ASICs and FPGAs, and then we seek to provide a glimpse of the recent progress made towards the fault-tolerant DNNs. We have discussed several factors that can impact the reliability of the DNNs. Further, we have extended this discussion to shed light on many state-of-the-art fault mitigation techniques for DNNs.
PL
Znaczący rozwój sztucznej inteligencji (SI) wpływa na wiele otaczających nas aplikacji, do tego stopnia, że SI jest obecnie coraz częściej wykorzystywana w aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja na brzegu sieci (Edge) jest rzeczywistością, co oznacza wykonywanie obliczeń na danych bliżej źródła danych, w przeciwieństwie do wykonywania ich w chmurze. Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa mają wysokie wymagania dotyczące niezawodności; dlatego ważne jest, aby modele SI działające na brzegu sieci (tj. sprzęt) spełniały wymagane standardy bezpieczeństwa. Z rozległej dziedziny sztucznej inteligencji, głębokie sieci neuronowe (DNN) są centralnym punktem tego badania, ponieważ nadal przynoszą znakomite wyniki w różnych zastosowaniach, tj. medycznych, motoryzacyjnych, lotniczych, obronnych itp. Tradycyjne techniki niezawodności implementacji w przypadku DNN nie zawsze są praktyczne, ponieważ nie wykorzystują unikalnych cech DNN. Co więcej, istotne jest również zrozumienie docelowego sprzętu brzegowego, ponieważ wpływ usterek może być różny w układach ASIC i FPGA. Dlatego też w niniejszym przeglądzie najpierw zbadaliśmy wpływ usterek w układach ASIC i FPGA, a następnie staramy się zapewnić wgląd w ostatnie postępy poczynione w kierunku DNN odpornych na błędy. Omówiliśmy kilka czynników, które mogą wpływać na niezawodność sieci DNN. Ponadto rozszerzyliśmy tę dyskusję, aby rzucić światło na wiele najnowocześniejszych technik ograniczania błędów w sieciach DNN.
EN
The paper is aimed to investigate the reliability metrics of a multi-unit fault-tolerant control (FTC) system wherein the units are subject to failure and those are repairable by two heterogeneous servers. Server 1 remains permanently available for essential service of failed units, whereas server 2 goes on vacation and renders service based on the N-policy threshold, which may also provide optional and essential services. Server 1 may break down at a steady rate during its servicing period but immediately gets repaired and resume servicing the failed units. When the working unit fails, the available warm standby unit holds responsibility for the smooth operation of the system. The transition of standby units to operational mode may be unsuccessful with switching failure probability. We develop a Markovian model to obtain the steady-state probabilities. We explore computational and sensitivity analysis of different performance measures for various variability of the parameters.
5
Content available remote Elementy niezawodności konstrukcji szklanych w dokumentach CEN
PL
Badania prowadzone w krajach Unii Europejskiej doprowadziły do sformułowania nowych zasad obliczeń konstrukcji szklanych zredagowanych w dokumentach roboczych CEN. Procedury obliczeniowe CEN wymagają weryfikacji krajowej. Artykuł ograniczono do analizy elementów niezawodności konstrukcji szklanych. Przeprowadzona weryfikacja wskazuje, że oceniane procedury w zakresie wymagań niezawodności są kompletne i w pełni zharmonizowane z Eurokodami.
EN
The research conducted in the European Union countries led to the formulation of a new form of calculations for glass structures, formulated in CEN working documents. The CEN calculation procedures require national verification and this is the nature of the article, the scope of which is limited to the analysis of the reliability elements of glass structures. The performed verification shows that the assessed procedures in the scope of reliability requirements are complete and fully harmonized with the Eurocodes.
EN
The research paper presents the conducted tests for determination of fuel content in a synthetic lubricating oil used in aviation engines. The authors applied infrared spectroscopy for quantitative determination of Jet A-1 aviation fuel content in ester-based synthetic oil used in the engines of Polish Armed Forces aircraft. The obtained results were compared with the results of tests conducted using the technique that employs acoustic surface wave measurement.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzone badania zawartości paliwa w syntetycznym oleju smarowym eksploatowanym w silnikach lotniczych. Zastosowano technikę spektroskopii w podczerwieni do ilościowego oznaczenia zawartości paliwa lotniczego typu Jet A-1 w syntetycznym oleju na bazie estrów, eksploatowanym w silnikach statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Porównano otrzymane wyniki z wynikami badań otrzymanymi z zastosowaniem techniki wykorzystującej pomiar akustycznych fal powierzchniowych.
7
Content available remote Implications of pilot reliability on the probability of unmanned aircraft crashes
EN
This paper presents the issue of human reliability in the perspective of the safety of missions carried out by unmanned aerial vehicles, known as drones. The ever-increasing range of applications and widespread access to drones generates the risk of collisions, which greatly affects the safety of people, the environment and infrastructure elements. The aim of this study was to determine reliability for two variants of operations scenarios for different levels of pilot experience and to compare them. The analysis of pilot reliability, carried out using the HEART method, indicated that there are a number of factors that determine the level of pilot reliability affecting the probability of a collision occurring.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie niezawodności człowieka w kontekście bezpieczeństwa misji realizowanych przez bezzałogowe statki powietrzne, nazywane dronami. Nieustannie rosnący zakres zastosowania oraz powszechny dostęp do dronów generuje ryzyko wystąpienia kolizji, co w dużym stopniu wpływa na bezpie-czeństwo ludzi, środowiska naturalnego oraz elementów infrastruktury. Celem pracy było określenie niezawodności dla dwóch wariantów scenariuszy operacji dla różnego poziomu doświadczenia pilota oraz ich porównanie. Analiza niezawodności pilota, przeprowadzona z użyciem metody HEART, wskazała że istnieje szereg czynników warunkujących poziom niezawodności pilota, wpływający na prawdopodobieństwo wystąpienia zderzenia.
EN
The reliability study is the most important part of the engineering design process, as it is the basis of analysis and assessment of future product performance in exploitation. Since performance cannot be predicted with absolute certainty, the application of reliability theory includes probability theory and unreliability modeling. The proposed approach has been applied to assess the reliability of gear planetary power transmissions. The assessment of system reliability was determined on the basis of the block diagram method, as a function of the reliability of individual components, calculated by statistical analysis. Using the Weibull model, the reliability of the planetary gear was defined on the basis of the probability of failure of the gear teeth and the results were interpreted to assess the reliability of the component and the entire planetary train. For a more precise assessment of reliability and to avoid modeling every failure and mode of occurrence, a competitive risk model was developed. The reliability assessment study was conducted with a “bottom-up” approach. Reliability has been assessed, for instantaneous, estimated and assigned failures rate of planetary train and component.
9
Content available Operational risk assessment model for city buses
EN
The development of public transport systems presently focuses on sustainability. In this situation, the issue of user (passenger) migration has become important to the transport company as a service provider. This paper presents an integrated model of the operational risk of vehicle incapacity, including the following: costs of incidental repairs, costs of unplanned downtime and costs resulting from potential user migration. The paper presents the results of operational research on buses of two makes over a period of 6 years, in the mileage range of 0-420 000 km. The authors have determined the risk as a regression function of operational mileage to estimate the optimum life cycle. The quality of the vehicle was assessed using the criterion of the maximum cost of the operational incapacity risk being equal to the current residual value of the vehicle. The research results confirmed the suitability of the integrated risk model for a comparison of vehicle makes and assessment of their reasonably foreseeable life cycle in a balanced carrier-vehicle-user system.
EN
The time-consuming technological process of manufacturing impellers and the high production costs are the reason for the search for alternative materials and manufacturing methods. In this paper, based on a literature analysis, the performance of a pump with an impeller that was manufactured by an incremental method from polyethylene terephthalate with an admixture of glycol and carbon fibre (PETG CF) was selected and studied. Operation tests were conducted on the ship’s rotodynamic pump test bench. The composite impeller pump was shown to have an efficiency at the selected printing parameters of 26,23%, comparable to a tin bronze impeller, which has an efficiency of 27,7%. The maximum pump useful power with the impellers tested was 337 W at a flow rate of 4.42 m3/h. The results confirm that, with a filament layer height of 0.12 mm and 100% fill in the four print contours, the pump characteristics obtained are consistent with those of the reference impeller. This fact ensures continuous operation of the ship’s pump for 48 hours which makes the chosen manufacturing method a reliable emergency method of impeller repair in offshore operations.
EN
The paper presents a comprehensive Reliability, Availability and Maintainability (RAM) assessment of the Water Supply Plant WULS-SGGW (WSP). The Monte Carlo method was used to simulate failure events of components in the technological process of the water treatment system. BlockSim application was used to perform an analysis. The reliability block diagram was used as a system modeling method. Reliability metrics were estimated based on 1000 simulations of 15 years of operation of the station. Simulations allowed the estimation of reliability metrics for the WSP, its subsystems, sections as well as basic elements included in the model. They also made it possible to determine which components are most critical to reliability.
PL
W artykule przedstawiono kompleksową ocenę niezawodności, dostępności i utrzymywalności (RAM) Zakładu Wodociągowego WULS-SGGW (WSP). Do symulacji zdarzeń awaryjnych obiektów w procesie technologicznym systemu uzdatniania wody wykorzystano metodę Monte Carlo. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano aplikację BlockSim. Jako metodę modelowania systemu zastosowano niezawodnościowy schemat blokowy. Metryki niezawodnościowe oszacowano na podstawie 1000 symulacji 15-letniej eksploatacji stacji. Symulacje pozwoliły na oszacowanie metryk niezawodnościowych dla WSP, jej podsystemów, sekcji, a także podstawowych elementów wchodzących w skład modelu. Pozwoliły również na określenie, które elementy są najbardziej krytyczne dla niezawodności.
EN
New systems are produced and developed to meet specific needs, and their reliability is the most important issue. In the maritime industry, evaluating failures in a ship’s propulsion system results in high costs and the loss of prestige for the company. Land/sea fleet employees need to detect and minimize the failures that may occur in ship propulsion systems in advance to ensure the continuity of the ships’ operations. In this study, the recorded failure data of four different ships belonging to a fleet in the last 10 years are used. Failures were examined as a whole since the ships have similar propulsion systems. The obtained failure data were grouped, and the average time to fix the failures was determined by the chief engineer and made suitable for reliability, availability, and maintainability (RAM) analysis. A suitable model was created for grouped failures by Isograph’s RWB software. As a result of the analysis of the propulsion system and its subsystems, the main engine of the ship was shown to have the best reliability. Furthermore, the most important components were the cylinders of the main engine as subsystems. This study highlights the components that are important to the reliability of a propulsion system. Thanks to the RAM analysis, improvements can be pinpointed on a ship’s propulsion system, which will increase the operations of the maritime industry. Reducing failures will further increase the confidence in maritime transport and strengthen its place among the modes of transportation. This study provides a valuable resource for academicians, experts, as well as companies working on reliability, availability, and maintainability in the future.
PL
Doświadczenia międzynarodowe morskich farm wiatrowych pokazują, że w porównaniu z innymi komponentami elektrycznymi dotkliwość i częstotliwość awarii kabli eksportowych i międzyturbinowych są najwyższe. Ponieważ obecny stan norm międzynarodowych opiera się na doświadczeniach kabli lądowych, nadal problematyczne jest uwzględnienie rzeczywistych poważnych problemów awarii związanych z kablami dla morskich farm wiatrowych. W rezultacie systematyczne testowanie i diagnozowanie podczas: produkcji, transportu, instalacji i eksploatacji może wykluczyć lub przynajmniej zmniejszyć potencjalne ryzyko awarii podczas eksploatacji. W artykule podjęto dyskusję na temat zapewnienia jakości kabli elektroenergetycznych dla bezpieczeństwa technologicznego morskich farm wiatrowych. Przedstawione zostały różne praktyczne przykłady badania długich połączeń kabli elektroenergetycznych, a wspomniana powyżej problematyka zostanie omówiona z perspektywy kontroli jakości nowo zainstalowanych linii, jak również konserwacji linii w eksploatacji. Diagnostyka oparta na technologii tłumionego napięcia przemiennego (DAC) z monitorowaniem wyładowań niezupełnych w tym przypadku jest specjalnie omawiana w połączeniu z rzeczywistymi przykładami testów, które pokazują wyniki dotyczące badań kabli eksportowych i międzyturbinowych w farmach wiatrowych.
EN
The international experience of offshore wind farms shows that compared to other electrical components, the severity and frequency of failure of export and inter-array cables is the highest. As the current state of international standards is based on the experience of onshore cables, it is still problematic to address the real serious problems associated with cable accidents for offshore wind farms. As a result, systematic testing and diagnosis during production, transportation, installation and operation can exclude or at least reduce the potential risk of failure during operation. This article discusses the quality assurance of power cables for the technological safety of offshore wind farms. Various practical examples of testing long power cable connections will be presented, and the above-mentioned issues will be discussed from the perspective of quality control of newly installed lines as well as line maintenance in operation. The damped alternating voltage (DAC) diagnostics with PD monitoring in this case are specifically discussed in conjunction with real-world test examples that show the test results for export and inter-array cables in offshore wind farms.
PL
W artykule opisano: funkcje, strukturę i znaczenie budowania mikrosieci w systemie elektroenergetycznym z punktu widzenia stabilności, rosnącej podatności na awarie zasilania, ograniczenia poboru energii z dużym śladem CO2. Wprowadzenie do struktur sieciowych magazynów energii oraz technologii wodorowej stanowi ważny kierunek rozwoju i wzmacniania dystrybucyjnych sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia. Dodatkowo opisano przykład zastosowania mikrosieci dla zakładu komunikacji miejskiej, który wpisuje się w elementy transformacji energetycznej kraju w aspektach elektromobilności.
EN
The article describes the functions, structure and importance of building a microgrid in the power system from the point of view of stability, increasing susceptibility to power failures, limitation of energy consumption with a large CO2 footprint. The introduction of energy storage and hydrogen technology into the grid structures is an important direction for the development and strengthening of medium and low voltage distribution power networks. In addition, an example of the use of microgrids for a public bus depot plant was described, which fits into the elements of the country’s energy transformation in aspects of electromobility.
15
Content available remote The maturity model of logistic centres
EN
The main aim of the article is to present the authors’ model of the maturity of logistic centres, in its original, previously published version and improved for the purpose of testing the reliability of logistic centre characters. The second purpose of the article is to justify the possibility of using the maturity model to ensure the reliability of logistic centres. Methods:To carry out the research and prepare the article, an expert (Delphic) method was used, using the knowledge of experts profes- sionally connected with logistic centres, and a literature review. Results: The conclusion of the research and analysis of the results is an improved model of logistic centre maturity compared to previous work. Conclusion:The developed model of logistic centre maturity allows for a comprehensive analysis of the logistic centre’s maturity, locating points in need of improvement, and allows continuity and reliability of the centre’s operation to be ensured. Highlights: - The reliability of logistic centres is extremely important for supply chains; - The maturity model of logistic centres allows for a comprehensive analysis of the examined centre; - Maturity models are an accepted method of ensuring business reliability; - The maturity model developed helps to ensure the reliability of the centres.
PL
Cele: głównym celem artykułu było zaprezentowanie autorskiego modelu dojrzałości centrów logistycznych, w jego pierwotnej, wcześniej publikowanej wersji oraz udoskonalonej na potrzeby badania niezawodności centrów logistycznych postaci. Drugim celem artykułu było uzasadnienie możliwości wyko- rzystania modelu dojrzałości w celu zapewnienia niezawodności funkcjonowania centrów logistycznych. Metody: do przeprowadzenia badań i przygotowania artykułu zastosowano metodę ekspercką (delficką), wykorzystując wiedzę ekspertów związanych zawodowo z centrami logistycznymi, oraz przegląd literaturowy. Wyniki: Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy wyników jest udoskonalony w stosunku do wcześniej- szych prac model dojrzałości centrum logistycznego. Opracowany model posiada pięć poziomów dojrzałości w dwunastu obszarach przedmiotowych i stosowana jest w nim reprezentacja ciągła. Dla spełnienia postulatu skutecznego funkcjonowania centrum logistyczne powinno spełniać co najmniej warunki trzeciego poziomu dojrzałości ocenianych obszarów. Konkluzja: Opracowany model dojrzałości centrum logistycznego może być wykorzystywany do przebadania i określenia poziomu rozwoju centrum w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania, równocześnie pozwalając na odpowiednią ocenę skuteczności jego działania poprzez kompleksową analizę dojrzałości centrum logistycznego, zlokalizowanie punktów wymagających usprawnień. Pozwala on zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania centrum. Najważniejsze wnioski i efekty: -Niezawodność centrów logistycznych jest niezwykle istotna dla łańcuchów dostaw; -Model dojrzałości centrów logistycznych pozwala na kompleksową analizę badanego centrum; -Modele dojrzałości są przyjętą metodą zapewnienia niezawodności przedsiębiorstw; - Opracowany model dojrzałości wspomaga zapewnianie niezawodności centrów.
EN
Aim: The aim of the article is to verify the fire resistance of aluminum-glass construction partitions with a parallel structure. The paper presents the results of tests in a fire chamber of a selected partition, a leading national manufacturer of aluminum-glass systems. The results of the fire tests were used to validate a simple parallel model of the reliability of non-renewable systems. Introduction: Fire-retardant properties of partitions made of glass and aluminum profiles determine their ability to stop the spread of fire by closing the fire in separate zones. Fire resistance of such partitions is measured according to various criteria, in particular the requirements concern: stability R (glass does not break), tightness E, radiation limitation W and insulation I. The tightness requirement E means that the partition effectively protects the fire compartment against flames, smoke and hot gases. The insulating postulate I means that the average temperature of glass and the profiles on the surface of the partition on the protected side does not exceed the contractual value during the nominal duration of the fire. The measure of fire resistance of a partition is time t, expressed in minutes, in which the structure of an aluminum-glass partition meets one or more of the criteria listed. Methodology: The experimental database consists of the results of routine fire resistance tests of system building partitions obtained in the certification process of selected facade systems. Interpretation of the obtained results of laboratory tests was based on simple models of reliability of non-renewable systems. Conclusions: The graphs of average temperature increase on the outer surface of the tested glass are the same in each case in terms of quality and quantity. Up to about 70% of the nominal fire resistance, the temperature increase is linear, followed by a non-linear phase according to a concave curve. The course of the temperature-rise curves on the outer surface of aluminum profiles is qualitatively different. The graphs are non-linear, convex from the beginning of heating, with the inflection point reached after about 20 minutes of the test. The obtained results may indicate that the multi-chamber structure of aluminum profiles does not ensure a parallel reliability structure, because the object has a quasi-parallel structure. The presented results of the temperature-rise curves and their reliability interpretation require confirmation in further laboratory tests of aluminum-glass partitions with a different structure of panes and profiles.
PL
Cel: Celem artykułu jest weryfikacja eksperymentalna odporności ogniowej przegród budowlanych aluminiowo-szklanych o strukturze równoległej. W pracy przedstawiono wyniki badań w komorze ogniowej na przykładzie przegrody wiodącego krajowego producenta systemów aluminiowo-szklanych. Wyniki testów ogniowych wykorzystano do walidacji prostego modelu równoległego niezawodności systemów nieodnawialnych. Wprowadzenie: Właściwości ognioochronne wykonanych ze szkła i profili aluminiowych przegród budowlanych określają ich zdolność do zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia poprzez zamknięcie pożaru w wydzielonych strefach. Odporność ogniowa takich przegród jest mierzona wg różnych kryteriów. W szczególności wymagania dotyczą: stabilności R (szkło nie pęka), szczelności E, ograniczenia promieniowania W i izolacyjności I. Postulat szczelności E oznacza, że przegroda skutecznie chroni strefę wydzielenia pożarowego przed płomieniami, dymem i gorącymi gazami. Z kolei postulat izolacyjności I świadczy o tym, że średnia temperatura szyb i profili na powierzchni przegrody po stronie chronionej nie przekracza umownej wartości w nominalnym czasie trwania pożaru. Miarą odporności ogniowej przegrody jest czas t wyrażony w minutach, w którym konstrukcja przegrody aluminiowo-szklanej spełnia jedno lub kilka z wymienionych kryteriów. Metodologia: Bazę danych doświadczalnych stanowią wyniki rutynowych badań odporności ogniowej systemowych przegród budowlanych otrzymane w procesie certyfikacji wybranych systemów fasadowych. Interpretację wyników badań laboratoryjnych oparto na prostych modelach niezawodności systemów nieodnawialnych. Wnioski: Wykresy przyrostu temperatury średniej na zewnętrznej powierzchni badanych szyb są w każdym wypadku jakościowo i ilościowo takie same. Do momentu osiągnięcia około 70% nominalnej ogniochronności przyrost temperatury jest liniowy, po czym następuje faza nieliniowa wg krzywej wklęsłej. Jakościowo inny jest przebieg krzywych przyrostu temperatury na zewnętrznej powierzchni profili aluminiowych. Wykresy są od początku nagrzewania nieliniowe, wypukłe, z punktem przegięcia osiągniętym już po około 20 minutach testu. Otrzymane rezultaty mogą wskazywać, że wielokomorowość profili aluminiowych nie zapewnia struktury niezawodnościowej równoległej, ponieważ obiekt ma strukturę quasi-równoległą. Przedstawione wyniki krzywych przyrostu temperatury i ich interpretacja niezawodnościowa wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach laboratoryjnych przegród aluminiowo-szklanych o innej konstrukcji szyb i profili.
17
EN
The method of the stochastic Markov process used for the analysis of operation of a training aircraft - Diamond DA 20-C has been presented in the article. This was performed by analysing the transitional processes of the exploitation process and determining the probability of technical objects staying in particular exploitation states. Markov stochastic processes have been used as a model to determine the readiness of aircraft - Diamond DA 20-C for specific tasks. In order to find out the readiness of the explored aircraft, the probability of being in one of the investigated states has been determined. The analysed states included: standby, pre-flight service, flight, interstate service, after-flight service and hangar service. Selected and described methods, tools and methodologies as well as their application are the basic set of knowledge for the analysis and assessment of the safety condition of training aircraft.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą niezawodnościowo-eksploatacyjną inteligentnych systemów transportowych. Są one eksploatowane w określonym środowisku transportowym. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów pola magnetycznego emitowanego przez kable energetyczne dostarczające energię elektryczną na dworcu kolejowym do inteligentnych systemów transportowych. Zaprezentowana w artykule metodyka analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej inteligentnych systemów transportowych z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych może być zastosowana podczas projektowania systemów elektronicznych użytkowanych w transporcie.
EN
The paper presents issues associated with the reliability-exploitation analysis of intelligent transportation systems (ITS) in rail transport. They operate in a defined transportation environment. The article presents the measurement results concerning a magnetic field emitted by electrical cables, which supply electricity to ITS stations at a train station. The reliability-operational analysis method which was shown in the paper, may be utilized when engineering electronic systems used in transport.
19
Content available remote Systemowe podejście do analizy niezawodności infrastrukturalnych opraw LED
PL
Jednym z najbardziej podstawowych czynników decydujących o wyborze źródła światła jest trwałość. W artykule przedstawiono systemowe podejście do oceny trwałości oprawy infrastrukturalnej. Opisano najbardziej krytyczne elementy oprawy oraz mechanizmy uszkodzenia, które najczęściej spotykane.
EN
One of the most basic decision factors for light source selection is lifetime. The systematic approach of an infrastructure luminaire reliability estimation is presented in the article. The most critical elements and the most common fault modes are described.
20
Content available remote Analiza pracy automatyki FDIR na linii średniego napięcia
PL
W artykule przedstawiono analizę niezawodności automatyki odbudowy zasilania linii średniego napięcia zaimplementowanej w struktury systemu klasy SCADA. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dwie rzeczywiste linie dystrybucyjne pracujące w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Uzyskane wyniki potwierdzają konieczność wprowadzenia kolejnych etapów modernizacji systemów sterowania i nadzoru sieci średnich napięć oraz rozwój branży inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grid).
EN
This paper presents an analysis of the reliability of the automation module of recovery power supply of medium-voltage lines implemented in SCADA system. Analysis were based on two real-working distribution grid fragments of National Power System in Poland. The results confirmed the need of modernization of supervisory and control systems in medium-voltage distribution networks and proves the validity and usefulness of the development of Smart Grid branch.
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.