Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samolot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Substituting Ti-64 with AA2099 as material of a commercial aircraft pylon
EN
The aircraft industry is striving to reduce the weight of aircraft to save fuel and hence reduce total cost. New alloys and composites with properties such as low weight and high strength are continuously developed. Titanium alloys have the best strength-to-weight ratio among metals which makes them very suitable for aircraft applications. Ti-64 is the most common Titanium alloy used in aircraft. AA2099 is a 3rd generation Al-Li alloy and has the lowest density among all Aluminium alloys making it very attractive for aircraft applications. Pylons of commercial aircraft are currently made primarily with Ti-64 and this study focused on the replacement of Ti-64 with AA2099. Loading conditions, operating temperature, corrosion resistance, manufacturability and recyclability of the pylon were analysed of both Ti-64 and AA2099. Three critical scenarios were chosen for the loading conditions of the pylon. These were simulated using finite element analysis first using Ti-64 and then AA2099. From the results, it is evident that using AA2099 as the material of the pylon instead of Ti-64 offered weight savings. The operating temperature, manufacturability and recyclability also showed advantages when using AA2099 whereas corrosion factors favoured Ti-64, since AA2099 was found to be very prone to galvanic corrosion.
PL
Artykuł jest skoncentrowany na analizie projektów studenckich – 12 projektów Pennsylvania State University oraz 1 (przykładowy), koła naukowego Politechniki Śląskiej. Uczenie się, poprzez wykonywanie ciekawych projektów powoduje, że uczniowie i studenci pracują z ogromną motywacją i pasją. Ciekawe, nowatorskie projekty wydzielają adrenalinę u profesorów co udziela się studentom i na odwrót. Studenci uzyskują doświadczenie w pracy zespołowej, uczą się też jak stosować podstawy teoretyczne, w zastosowaniach praktycznych. Projekty łączą wiedzę uzyskaną w rożnych przedmiotach w jedną całość. W ten sposób pozyskuje się bardzo uzdolnionych i dobrze przygotowanych studentów, a w dalszej kolejności absolwentów.
EN
The article focuses on the analysis of student projects (12 Pennsylvania State University projects and 1 sample project from the Silesian University of Technology research club). Learning by carrying out interesting projects makes the subject interesting to students. Students, therefore, work with great motivation and passion. Interesting, innovative projects release adrenaline in professors, which is transferred to students and vice versa. Students gain teamwork experience. They also learn how to apply theoretical fundamental knowledge in practical applications. Projects combine knowledge gained in various courses and demonstrate the application of that knowledge. Joint projects involving high school students is an effective method in promoting engineering as a career as well as recruiting well-prepared, motivated students.
PL
Przedstawiono istotę stosowania i funkcjonowania informatycznych systemów wspomagania zarządzania realizacją procesów złożonych na przykładzie SI SAMANTA. Skupiono się na wspomaganych obszarach i funkcjach systemu. Określono jego rolę w procesie eksploatacji sp oraz wpływ na bezpieczeństwo latania. Scharakteryzowano możliwości informatycznego przetwarzania gromadzonych w bazie danych oraz informacji, podano możliwości analitycznego wykorzystania ich przez użytkownika np. do oceny niezawodności statków powietrznych, skuteczności napraw samolotów i śmigłowców. Przedstawiono kierunki, które specjaliści z ITWL zamierzają rozwijać w celu zwiększenia użyteczności prezentowanego systemu.
EN
The article addresses the functioning of IT support systems for the implementation of complex processes based on the SI SAMANTA. The paper focused on the supported areas and functions of the IT system. The role of this system in the a/c operation process and its impact on flying safety were determined. The possibilities of IT processing of data and information were characterized, along with their analytical use, e.g. for the assessment of aircraft reliability and maintenance efficiency of the repairs of airplanes and helicopters. The directions that are intended to be developed to increase the usability of the presented system were also discussed.
4
Content available remote Overview of low emission combustors of aircraft turbine drive units
EN
It is important to notice that aircraft turbine drive units are commonly used in the modern aviation. The piston engines are often reserved for small and/or sportive aircraft. The turbine drive units are also combustion engine. This paper presents the most popular combustors used in the aeronautical turbine engines. Firstly there are listed the requirements that a combustor has to achieve. Then are presented the combustor designs that permit to achieve the firstly presented requirements. In this work are presented the LPP, TAPS, RQL, graduated combustion zone, VGC, exhaust recirculation system combustors. For each combustor design is enlighten its principle of work, described the etymology of the given name to this design and shown a scheme. The work is closed by a briefly conclusion about the described combustor.
5
Content available remote 3E - A new paradigm for the development of civil aviation
EN
Nowadays, in civil aviation, issues related to improving efficiency, reducing the costs of air operations as well as the negative impact of air transport on the environment are of increasing importance. These ideas allow the formulation of the paradigm relating to the development of air transport - ‘more Efficiently, more Economically, more Eco-friendly - 3E’. The article presents in a cross-sectional and synthetic way research conducted by leading scientific centres around the world as well as prototype aviation constructions designed by companies from the aviation industry. Benefits and disadvantages of future propulsions, such as purely electric, hybrid and distributed propulsions, were presented. Conclusions were formulated regarding further possible directions of civil aviation development, taking into account the improvement of its efficiency as well as economic and ecological indicators.
EN
In recent years, the opposed-piston engines have become increasingly popular in the automotive and aerospace industries. Therefore, it is necessary to conduct the research on this type of drive. The paper presents the simulation research of a two-stroke opposed-piston diesel engine designed for propulsion of light aircrafts. The influence of the change of the compression ratio on the selected engine performance was investigated (indicated mean effective pressure, peak firing temperature and pressure, specific fuel consumption, power consumed by the compressor). The AVL BOOST software was used to perform the simulation tests. A zero-dimensional engine model equipped with a mechanical compressor was developed. On the basis of the created model, a series of calculations was performed for the assumed values of the compression ratio for four engine operating points: take-off power, maximum continuous power and cruising power at two different altitudes. The obtained results were subjected to a comparative analysis and the most important conclusions connected with the influence of the change in the compression ratio on the achieved performance were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, które koncentrują się na problematyce wypracowanie przez Stany Zjednoczone skutecznych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego w tym pasażerów przebywających na pokładach statków powietrznych jak i w portach lotniczych. Istotną częścią rozważań naukowych było scharakteryzowanie organizacji systemów bezpieczeństwa w portach lotniczych działających w Stanach Zjednoczonych. Przedstawione wyniki nie ograniczają się do teoretycznych aspektów przeciwdziałania terroryzmowi, ale charakteryzują również praktyczne przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne wdrożone do systemu ochrony lotnictwa w USA.
EN
The article presents the results of research that focus on the problem of developing by the United States effective legal, organizational and technical solutions to increase the security of civil aviation, including passengers on board aircraft and at airports. An important part of scientific considerations was to characterize the organization of security systems at airports operating in the United States. The presented results are not limited to the theoretical aspects of counteracting terrorism, but also characterize practical organizational and technical projects implemented in the aviation security system in the USA.
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
EN
The article presents the unique capabilities of the Hercules C-130 aircraft, which can be used during transport operations at the theater of war zone operations. Insufficient network of well-equipped airports with appropriate infrastructure may prevent other transport aircraft from delivering the necessary cargo for the military operations. The use of substandard quality landing zones may be a necessity, even if the risk for the crew and aircraft is increased. Maximum effort operations are cost-effective and sometimes the only possible methods of freight delivery. The decision to carry out such an operation and its successful completion is possible to do by a suitably qualified crew only. Despite the many factors necessary to take into account, the high level of qualification and effective training of crews guarantees to do such tasks.
PL
W artykule przedstawiono unikalne możliwości samolotu C-130 Herkules możliwe do wykorzystania podczas operacji transportowych w strefie działań wojennych. Niewystarczająca sieć dobrze wyposażonych lotnisk z odpowiednią infrastrukturą może uniemożliwić dostarczenie przez inne samoloty transportowe niezbędnego do działalności wojsk ładunku. Wykorzystanie stref lądowania o niskich standardach wyposażenia i utrzymania może być koniecznością, nawet pomimo zwiększonego ryzyka dla załogi i samolotu. Operacje z wykorzystaniem maksymalnych osiągów samolotu są efektywnymi kosztowo, a czasami także jedynymi możliwymi metodami dostarczenia towaru. Podjęcie decyzji o realizacji takiej operacji oraz jej pomyślne wykonanie jest możliwe tylko dzięki odpowiednim kwalifikacjom załogi. Pomimo wielu czynników, które należy uwzględnić, wysoki poziom wyszkolenia i efektywny trening załóg gwarantuje wykonanie takich zadań.
10
Content available Modernizacja Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące modernizacji rosyjskich sił powietrznych. Informacje dotyczą bieżącej realizacji założonych celów w zwiększaniu potencjału myśliwców, bombowców, samolotów specjalistycznych i transportowych, a także śmigłowców bojowych, ich obecnego stanu i planów rozwojowych na najbliższe kilkanaście lat.
EN
The paper contains information about the modernization of the Russian Air Forces. The information provided to the current implementation of the assumed goals in increasing the potential of fighters, bombers, specials and transports aviations as well as combat helicopters, their current status and development plans in the next dozen years.
11
Content available remote Modern combat aircraft data acquisition systems
EN
The article presents systems which record parameters of flight in modern aircraft F-16, which was delivered to Polish Airforce in 2006. These systems are responsible for the flight safety. Systems records basics parameters of plane and engine, as specific fuel consumption or height of flight, also provides video and audio recording, and aerial combat assistance. These systems record even failures of a braking system during landing. Thanks to modern technology, and devices like those described in this article, F-16 is one of the best fighters in the world.
PL
W artykule przedstawiono systemy rejestrujące parametry lotu w nowoczesnych samolotach F-16, które zostały dostarczone do polskich Sił Powietrznych w 2006 roku. Systemy te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo lotów. System rejestruje podstawowe parametry samolotu i silnika, są to np. zużycie paliwa lub wysokość lotu. Systemy te zapewniają również nagrywanie wideo i dźwięku oraz zapewniają pilotowi wsparcie podczas walki powietrznej. Użyte w F-16 systemy rejestracji i przechowania danych są zdolne rejestrować nawet awarie układu hamulcowego podczas lądowania. Dzięki nowoczesnej technologii i urządzeniom opisanym w niniejszym artykule, F-16 jest jednym z najlepszych najlepszych samolotów bojowych na świecie.
12
Content available Jet aircraft data acquisition systems
EN
The article presents systems, which record parameters of flight in modern aircraft F-16, which was delivered to Polish Airforce in 2006. With the current level of technical development of the aviation industry, data acquisition systems are an important element of all aircrafts. These systems are responsible for the flight safety, allow reading and storing the most important flight parameters, and combined with digital control and safety systems allow to counteract dangerous situations, which especially can happen often in the case of military aircraft such as the F-16 due to their combat purpose. Systems records basics parameters of plane and engine, as specific fuel consumption or height of flight provides video and audio recording, and aerial combat assistance. These systems record even failures of a braking system during landing. Thanks to modern technology, and devices like those described in this article, F-16 is one of the best fighters in the world. The amount of data provided by analogue and digital sensors is so large that it requires the partitioning of parameters and use of several basic recorders of the entire system is the unit called DAU, or Data Acquisition Unit, which records the most important flight parameters, such as flight time, engine speed, or altitude.
PL
Przedmiotem referatu jest przedstawienie zaawansowanych rozwiązań technologicznych architektury systemu zasilania wysokiego napięcia prądu stałego HVDC (High Voltage Direct Current) w zakresie napięć 540 VDC (±270 VDC) oraz 350 VDC poprzez dokonanie analizy literatury przedmiotu oraz analizy i symulacji wybranego jej komponentu zgodnie z koncepcją samolotu bardziej/ w pełni elektrycznego MEA/ AEA.
EN
The subject of this paper is to present the most advanced technology to system architecture of high voltage power HVDC (High Voltage Direct Current) in the range of voltages 540 VDC (±270 VDC) and 350 VDC by making a critical analysis of the literature and the analysis and simulation of its selected component according to the concept of more/ full electric aircraft MEA/ AEA.
EN
The paper presents the mechanism of the wing in ground effect formation, also shows the structure of wing in ground craft, and race car, which uses wing in ground effect. Results of numerical analysis are as expected, which means, the lift coefficient is higher for positive angles of attack, and lower for negative angles of attack. The paper details also characteristics of lift and drag coefficients in the angle of attack function. The numerical research was conduct in Ansys Fluent 15.0 academic license.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko efektu przypowierzchniowego i powód jego powstawania. W pracy ujęto również opis konstrukcji samolotu korzystającego z efektu przypowierzchniowego jak i samochodu wyścigowego. Wyniki analizy numerycznej, tak jak przypuszczano, ukazały działanie efektu przypowierzchniowego zwiększającego współczynnik siły nośnej dla kątów natarcia większych od zera stopni oraz działanie odwrotne dla ujemnych kątów natarcia. Praca zawiera również charakterystyki przebiegu współczynnika siły nośnej i siły oporu w funkcji kąta natarcia dla badanego profilu. Analiza numeryczna została przeprowadzona w programie Ansys Fluent 15.0 academic license.
EN
The authors investigate into vibration characteristics of ASz-62IR-16E aircraft engine. The focus of empirical tests was on the middle frequency vibration range (1000-7000 Hz) that corresponds to vibrations caused by air-fuel mixture combustion process, and defining root mean square of the detected vibration and the amplitude − frequency function. The tests were conducted for seven characteristic engine speeds. Vibrations were measured along three axes of local Cartesian coordinate system. Results indicate directions, frequency ranges and scale of strongest vibrations. The work is a part of identification tests and is intended to provide input for redesign of the engine ignition system. In particular, ASz-62IR-16E engine in test bed, coordinate system for the experiment − designation of axes, sensors mounted on the engine block, comparison of root mean square of full detected range of vibrations (RMS), spectral analysis of vibration for characteristic engine speeds, vibration peaks for all engine speeds, vibrations attributable to combustion process are presented in the article.
16
Content available remote Informatyczne wsparcie procesu odtwarzania technicznego samolotu
PL
Artykuł opisuje użycie systemu informatycznego do wsparcia odtwarzania technicznego statku powietrznego na lotnisku. Dodatkowo poruszono zagadnienia związane z elementami jakie występują w całym cyklu przygotowawczym samolotu do lotu. Opisano jak przebiegają poszczególne procesy logistyczne w procesie gotowości technicznej. Zaprezentowano możliwości użycia systemów informatycznych do wykonania obsługi technicznej na lotnisku.
EN
Article describe use of software in logistics support in the technical preparation of the aircraft at the airport. In addition discussed issues related to the elements that occur in the entire cycle of a preparatory of the airplane. Describes how to are implemented different logistics processes in a support process technical readi-ness. Presents possibilities of the use of IT systems to make support at the airport.
EN
The paper presents an analysis of tribological wear of an assembly composed of cylinder liner and piston rings in a piston aircraft engine. In place of the previously used technology of gas nitriding of the cylinder liner (made out of 38CrAlMo6‒10 steel), formation of multi-component or composite layers by nitriding in plasma discharge environment was proposed. Also, a modification of the previously used chromium coating of the piston rings by plasma nitriding was proposed. A study on the structure and properties of surface layer diffusion manufactured by utilizing the phenomenon of cathode sputtering was carried out. Wear resistance tests were performed on a specially designed bench, with the use of isotope markers. Verification of each of the friction couples was based on using the wear of the ring as a function of the distance trip, and the roughness of the cylinder liner and ring.
EN
In Ostapski et al., Bull. Pol. Ac.: Tech 65(1), 93-105 (2017), doi: 10.1515/bpasts-2017-0012, an analysis of tribological wear of an assembly composed of cylinder liner and piston rings in a piston aircraft engine was presented. In place of the previously used technology of gas nitriding of the cylinder liner (made out of 38CrAlMo6-10 steel), formation of multi-component or composite layers by nitriding in plasma discharge environment was proposed. Also, a modification of the previously used chromium coating of the piston rings by plasma nitriding was proposed. A study on the structure and properties of surface layer diffusion manufactured by utilizing the phenomenon of cathode sputtering was carried out. Wear resistance tests were performed on a specially designed bench, with the use of isotope markers. Verification of each of the friction couples was based on using the wear of the ring as a function of the distance trip, and the roughness of the cylinder liner and ring. This note corrects flaws in illustrations published in the original paper.
PL
W artykule omówiony został systemu sterowania automatycznego trymera steru kierunku samolotu PZL 130 Orlik.
EN
Paper discussed information about Automatic Rudder Trimming System which is part of the PZL 130 Orlik airplane control system. Despite many advantages of turboprop engine aircraft compared with jet aircraft, piloting them has a number of different features due to P - effect. The result of this occurrence is the asymmetric deportment of the aircraft related to the symmetry surface of the plane, which both reveal during the maneuvers, as well as in a fixed flight with power changes with which the engine works. In the course of the modernization of the aircraft Orlik, the decision was taken to execute and build the aircraft PZL-130 TC II automatic trimmer rudder, causing the improvement of directional steering, and thus the safety of flights. Developing a solution is aimed at offsetting the moment gyroscope from the propeller of the aircraft and liken configuration characteristics of one turboprop engine aircraft to one jet engine. The Automatic Rudder Trimming System (ARTS) allows to broaden the use of Orlik for training in the implementation of the flights in different task systems, which significantly improve the comfort remote control navigation flights and consequently, the safety of flight operations. ARTS can be developed to the low costs autopilot, giving the ability to control the plane with coordinated trimmer expenses. Research and tests which were conducted so by the Aviation Institute in Warsaw and PZL "Warsaw" shows that such a technical solution can be applied in training aircraft PZL-130 Orlik MPT.
PL
W dniach 20-21 maja 2016 r. miała miejsce na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy X Edycja Międzynarodowej Wystawy AIR FAIR. Tegoroczna Wystawa zbiegła się z obchodami 70-tej rocznicy działalności WZL Nr 2. Kilkumiesięczne dobre i konstruktywne kontakty Firmy MARCOSTA z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 w Bydgoszczy zaowocowały zaproszeniem naszej Firmy do udziału w Targach w charakterze wystawcy.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.