Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie flotą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the vehicle selection problem in the vehicle fleet of a retail and service company. In practical solutions, fleet managers focus on minimizing TCO (total cost of ownership) while ignoring the impact of the fleet on the environment. Therefore, a literature review of current solutions in fleet selection and their determinants is presented. Considering the latest trends and regulations, an optimization model for vehicle selection was developed, considering the issues of emissions and external costs. The developed model was implemented in a simulation environment, and a sensitivity analysis of the solutions obtained was carried out. The research made it possible to indicate the impact of the pollutant emission factor on the fleet structure.
2
EN
In the era of rapidly changing market and consumer needs, there are dynamic changes in the services offered. This also applies to the car fleet market. Currently, the approach to owning a vehicle is changing to other forms such as rental or subscription. Different types of funding are conducive to changes in the fleet management industry. More and more sophis-ticated services are offered for corporate clients, but also private customers. In the context of these changes, the approach to different aspects of vehicle use is also clarified, including what has been noticeable in recent years, increased interest in road safety, environmental issues and most importantly costs of use and possession of the vehicle. This puts high demands on fleet managers who sustainably need to match the structure of their fleets to the needs and capabilities of their customers while taking into account safety and ecology issues. This is a complicated task that requires decision-making assistance. This article addresses the support of the fleet manager decision, taking into account the sustainable management model. The article aimed to develop a model that takes into account the aspects of safety and ecology from the operator-financier the point of view. The result of the article is to provide a decision-making tool for the selection of vehicles and drivers, taking into account their characteristics to accomplish their tasks. The work presents the problem of fleet management, shows the characteristics of different forms of financing and the impact of market trends on the current approach to these problems. The analysis of safety aspects to the possibility of using different methods affecting its level was then presented. Another element of the article is a mathematical model of the problem of resources assignment for tasks. The developed model is universal and can be used for evaluation and optimisation. To this end, the function of the criterion has been formulated, taking into account the aspects of safety, ecology and financial aspects. It also takes into account the randomness of adverse events and the duration of the remaining appropriations in the out-of-order state. This Model can be used for the risk assessment of the driving staff. The developed model was implemented in the Flexsim environment for a computational example for a trading company. Computational experiments have indicated the correctness of the model and its high application potential, as well as further directions of model development to support complex management processes carried out by fleet managers.
PL
W przedsiębiorstwach dystrybucyjnych szczególnie istotna jest właściwa organizacja procesów przewozowych i minimalizacja niepotrzebnych przebiegów. Wymagany jest także wysoki poziom gotowości środków transportowych, gwarantujący realizację każdego zlecenia. Pozwala go osiągnąć racjonalne zarządzanie flotą pojazdów, przestrzeganie terminów przeglądów serwisowych oraz równomierne obciążenie zadaniami. Na eksploatację środków transportowych wpływa także sposób zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowane na poziomie strategicznym decyzje. W artykule pokazano, jak dokonywane przez zarząd wybory dotyczące partnerów handlowych (producentów) wpływały na stopień i zasadność wykorzystania posiadanego taboru. W tym celu porównano dwa różne etapy działalności. Do badania zastosowano procesy Markowa.
EN
In distribution companies, it is particularly important to organize transport processes properly and minimize unnecessary mileage. A high level of readiness of transport means is also required, which guarantees the execution of every order. It enables to achieve rational fleet management, compliance with service intervals and an even workload. The use of transport means is also influenced by the way a company is managed and decisions made at the strategic level. This article shows how the choices made by the management board regarding trade partners (manufacturers) influenced the degree and legitimacy of owned rolling stock use. For this purpose, two different business steps were compared. Markov’s processes were used in the study.
PL
W artykule zostały opisane główne elementy informatycznego systemu wsparcia eksploatacji samolotów, ze szczególnym uwzględnieniem roli funkcjonalnego modelu cyfrowego statku powietrznego oraz wpływu jego składników na jakość zarządzania flotą. Omówiono i zobrazowano: 1) budowę struktury funkcjonalnej statku powietrznego i programu obsług w systemie informatycznym wsparcia eksploatacji; 2) systemy informatyczne wspierające eksploatację wojskowych statków powietrznych. Wykazano, że przy właściwej spójności i kompletności danych w informatycznym systemie wsparcia uzyskujemy wyższą jakość eksploatacji statków powietrznych, w tym poprawia się zarządzanie całą flotą, jakość obsług technicznych i bezpieczeństwo realizacji zadań lotniczych.
EN
The article describes the main elements of IT system supporting the maintenance of aircraft with special consideration of functional digital model of the aircraft and its components and influence on the quality of fleet management. Discussed and illustrated: 1) the construction of the functional structure of the aircraft and the maintenance program in the IT support system; 2) IT systems supporting the maintenance of military aircraft. It was shown that with proper coherence and completeness of data in the IT support system, we obtain a higher quality of aircraft maintenance, including improved management of the fleet, quality of technical services and safety of missions.
5
Content available remote Współczesne formy finansowania a polityka wymiany pojazdów - studium przypadku
PL
Problem badawczy rozpatrywany w niniejszym artykule dotyczy zagadnienia wyboru formy finansowania pojazdów firmowych oraz ustalania okresu ich eksploatacji. Problemy te są kluczowymi elementami polityki wymiany pojazdów. Na podstawie wykonanego przeglądu literatury zidentyfikowana lukę badawczą w zakresie metod optymalizacji polityki wymiany samochodów firmowych, w których uwzględniany jest jednoczesny dobór form finansowania oraz okresu eksploatacji pojazdów. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano ogólnie Polski rynek flotowy oraz opisano wybrane elementy wykonanego przeglądu literatury w zakresie metod ustalania okresu eksploatacji pojazdów. Następnie scharakteryzowano dostępne aktualnie na rynku formy finansowania pojazdów firmowych odnosząc się do ich słabym i mocnych stron, jak również do aspektów ekonomicznych związanych z ich wyborem. Artykuł zakończono studium przypadku, w którym opisano rzeczywisty problem decyzyjny oraz jego rozwiązanie i ocenę ewaluacyjną tego rozwiązania.
EN
The research problem addressed in the article below deals with selecting the method of financing company vehicles as well as determining their service life. These problems are key elements in the vehicle replacement policy. Based on the review of literature, a research gap was identified in the field of company vehicle replacement policy optimization methods, where the selection of financing method and the vehicle service life was taken into account at the same time. In the first section of the article, the Polish fleet market was characterized in general and selected elements of the review of literature were described in terms of the method of determining the vehicle service life. Next, the currently available methods of financing company vehicles were characterized in regard to their advantages and disadvantages, as well as economic aspects associated with their selection. The final section of this article contains a case study, in which a real decisionmaking problem was described, as well as its solution and assessment.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze wskaźnikami eksploatacyjnymi w zarządzaniu flotą pojazdów, metodyką DEMATEL oraz logiką rozmytą. Zaproponowano również integrację obydwu metod, którą zastosowano do oceny wskaźników KPI. Artykuł może być użyteczny dla osób z branży transportowej zainteresowanych nowoczesnymi zagadnieniami w zarządzaniu eksploatacją floty pojazdów.
EN
This article describes issues related to exploitation indicators in fleet management, DEMATEL methodology and fuzzy logic. An integration of both methods was also proposed, which was used to evaluate the KPI factors. This article can be useful to people from the transport industry who are interested in modern issues in fleet vehicles management.
7
Content available remote Badania ekonomiczności przewozów z wykorzystaniem systemu zarządzania flotą
PL
Dokładna analiza procesów transportowych jest źródłem informacji determinującym zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym. Jakość analizyjest warunkowanajakością i ilością danych rejestrowanych podczas procesu. Systemy zarządzania flotą stanowią źródło cennych informacji do innych dedykowanych aplikacji,jak na przykład systemu zarządzania transportem, który pozwala na optymalizację i analizę efektywności procesów transportowych. Podstawowym kryterium oceny ekonomiczności transportu jest zużycie paliwa. Jednak tak ogólna informacja i ocena nie umożliwia analizyjej źródeł i ewentualnych czynników determinujących, które należy poprawić w celu uzyskania większych oszczędności. W artykule przedstawiono analizę kryteriów i parametrów będących podstawą oceny ekonomiczności przewozu. Przedstawiono także wyniki badań ekonomiczności na wybranej grupie pojazdów z wykorzystaniem systemu zarządzania flotą.
EN
A precise analysis of transport processes is a source of information determining process management in a transport company. The quality of the analysis is conditioned by the quality and quantity of data recorded during the process. Fleet management systems are a source of valuable information to other dedicated applications, such as transport management system, which allows to optimize and analyze the efficiency of transport processes. The basic criterion for assessing the economics of transport is fuel consumption. However, such general information and assessment does not analyze its sources and possible determinants that need to be improved in order to achieve reduction of cost. The article presents an analysis of the criteria and parameters underlying the assessment of the economics of transport. It also presents the results of research on the economics of a selected group of vehicles using the fleet management system.
8
Content available Miary jakościowe usług transportowych
PL
Celem pracy jest przedstawienie metod operacyjnych zarządzania flotą pojazdów drogowych przez operatora ruchu w firnie transportowej. Proces zarządzania jest skomplikowanym działaniem, którego celem jest płynne i bez strat wykorzystanie floty pojazdów. Miarą wykorzystania floty pojazdów mogą być wskaźniki wykorzystania czasu pracy kierowców, wykorzystania ładowności czy kubatury pojazdów. Miarą może być również wypracowany zysk. Ogromny wpływ na wartości tych wskaźników ma praca i doświadczenie dyspozytora ruchu. W pracy przedstawiono te zagadnienia na tle uwarunkowań prawnych funkcjonowania transportu oraz zaproponowano miary ocenowe pracy dyspozytorów ruchu floty pojazdów.
EN
The aim of the study is to present the operational methods of management of the fleet of road vehicles by the traffic coordinator in the transport company. Management process is a complex operation, which aim is to use the fleet of the vehicles smoothly and without loss. The measure of it's usage can be defined by the rates of the efficiency of use the driver's working time, use of the carrying capacity and volume of vehicles and also earned profit. A huge influence on the value of these rates has work and experience of the dispatcher. This study presents these issues against a background of the legal conditions of transport functioning and also proposes the measures of efficiency of dispatcher's work.
PL
Systemy monitoringu oraz zarządzania flotą pojazdów, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, są złożonymi urządzeniami, wyposażonymi w wiele interfejsów, pozwalających komunikować się zarówno z urządzeniami peryferyjnymi wewnątrz systemu, jak również gromadzić informacje z sieci pojazdu oraz zainstalowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych i komunikacyjnych. Urządzenie, na przykładzie którego opisywane jest zagadnienie, wyposażone jest w wersji podstawowej w dwa interfejsy CAN High-Speed, mogące obsługiwać protokoły FMS, J1939, OBD II, z możliwością rozszerzenia o kolejny interfejs CAN i interfejs J1708. Ponadto do komunikacji zewnętrznej stosowany jest interfejs RS232 oraz 1-wire®. Do łączenia z modułami zdalnymi przewidziane jest połączenie bezprzewodowe. Wszelkie gromadzone dane (z wejść dwustanowych, licznikowych, analogowych, CAN, RS232, Wireless) są przesyłane siecią GSM do głównego serwera, gdzie są przetwarzane, zapisywane i wizualizowane. Artykuł zawiera omówienie tego typu urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem akwizycji, przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych pozyskanych z pojazdu za pomocą cyfrowych sieci i protokołów.
EN
Fleet monitoring and management systems, despite their small size, are complex devices equipped with multiple interfaces allowing both to communicate with peripheral devices within the system as well as to gather information from the vehicle network and additional installed measuring devices. The device used as an example to describe the problem, is provided in its basic version with two High Speed CAN interfaces that support FMS, J1939, OBD II protocols, and is expandable by addition of another CAN interface and J1708 interface. In addition the RS232 and 1-Wire interfaces are used for external communication. Remote modules are communicated by means of a wireless connection. All collected data (from digital, counter, analog, CAN, RS232, Wireless inputs) are sent over the GSM network to the main server where they are processed, stored and visualized. The article discusses this type of equipment with particular emphasis on the acquisition, transmission, processing and storage of data obtained from a vehicle by means of digital networks and protocols.
PL
Artykuł porusza temat usprawnienia działania współczesnej instytucji publicznej poprzez wdrożenie zarządzania procesowego, przy wsparciu narzędzi technicznych. Zaprezentowane zostały procesy, które wdrożono w obszarze administracyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposób ich realizacji przy wsparciu zintegrowanego systemu informatycznego SAP. Z analizy zmian dokonanych w zarządzaniu Zakładem wynika, że przyjęty model zarządzania przyniósł wymierne korzyści w postaci zmniejszenia nakładu czasu i ilości pracowników w realizacji zadań, usprawnieniu i ułatwieniu dostępu do informacji, ujednoliceniu wytwarzanej dokumentacji oraz zwiększeniu efektywności i oszczędności w trakcie realizacji zadań.
EN
The article raises the subject of improving the work of contemporary public institution by introducing the process management with cooperation of IT tools. There are presented the processes, which were implemented in the administrative area of the Institution of Social Insurance, as well as methods of their implementation with the support of integrated IT system of the SAP. The analysis of changes implemented in management of the Institution shows that the established model of management has measurably benefited in decreasing the expenditure of time and employees in realisation of tasks, improving and facilitating an information access, standardising the documentation produced as well as increasing the effectiveness and economy while implementation of tasks.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów dotyczących optymalnego wspomagania zarządzania flotą transportową. W pierwszej części przedstawiono zadania jakie należy spełnić, aby zarządzać taborem w sposób jak najbardziej efektywny. Druga część ukazuje obszary działań mające istotny wpływ na dyspozycyjność środków transportu. Zwrócono szczególną uwagę na działania wspomagające zapewnienie ciągłości procesów przewozowych. Przedstawiono również praktyczny przykład usprawnienia transportu.
EN
The goal of the article is the presentation of the chosen aspects as optimal help in transport fleet management. The first part presents tasks which should be complited to manage fleet in the most effective way. The second part shows the operation areas that have important influence on means of transport availability. Special attention have been paid to tasks which help secure continuity of road haulage. Presented also practicle example of transport improvement.
12
Content available remote Zarządzanie flotą w transporcie drogowym – koncepcja wsparcia telematycznego
PL
Międzynarodowy transport drogowy towarów jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, a wzrost podaży usług i coraz większa konkurencja na rynku determinują firmy spedycyjne i transportowe do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych. Kompleksowe i efektywnie zarządzanie flotą pojazdów w transporcie drogowym wymaga dzisiaj wdrożenia nowoczesnych systemów telematycznych. Poza poprawą efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa transportowanego ładunku systemy te umożliwiają kontrolę parametrów pracy kierowców, monitorowanie pojazdów i wsparcie w zarządzaniu zleceniami transportowymi. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wsparcia telematycznego w procesie zarządzania flotą pojazdów ciężarowych. Podstawą zaproponowanych rozwiązań była identyfikacja problemów w zarządzaniu taborem na przykładzie małej firmy transportowej oraz analiza jakościowa modułów wybranych systemów telematycznych.
EN
International road transport of goods is a rapidly growing sector of the economy and the growth in the supply of road transport services and fiercer competition in the market determine the forwarding and transport companies to seek innovative system solutions. Comprehensive and effective fleet management in road transport requires today the implementation of modern telematic systems. In addition to improving the economic efficiency of an enterprise and the security of transported cargo, these systems allow one to control the parameters of drivers' work, vehicle monitoring and support in the management of transport orders. The aim of the study is to present the concept of telematics support in the management of fleet vehicles. The basis of the proposed solutions was to identify problems in the fleet management on the example of a small transport company and qualitative analysis of modules chosen telematics systems.
PL
W artykule opisano projekt i implementację prostego systemu wspomagającego kontrolowanie położenia i zarządzanie zamówieniami samochodowej floty handlowej. W odróżnieniu do drogich komercyjnych rozwiązań w aplikacji wykorzystano powszechnie używane telefony typu smartfonu działające pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Większość z takich urządzeń wyposażona jest w moduł GPS. Aplikacja wykonana została w architekturze rozproszonej. Składa się z dwóch części: mobilnej i serwerowej. Część mobilna wykorzystuje telefon oraz dowolny rodzaj połączenia z Internetem. Istotnym jest także wykorzystanie GPS będącego na wyposażeniu smartfonu. Część stacjonarna, serwerowa umożliwia śledzenie pracowników firmy spedycyjnej, przesyłanie im wytycznych i celów do realizacji. Możliwe jest także odbieranie informacji na temat zdarzeń drogowych zarejestrowanych przez pracowników. System dodatkowo monitoruje czas pracy kierowców aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami. Zaprezentowano także prosty moduł umożliwiający planowanie optymalnej trasy i postojów.
EN
In this paper the design and implementation of a simple position control system supporting order management and trade fleet were described. In contrast to expensive commercial solutions there were used in applications commonly used type of mobile smartphone running the Android operating system. The most of such devices is equipped with a GPS module. The described application is made in the client-server architecture. The application was made in a distributed architecture. It consists of two parts: mobile and server . The mobile part uses the smartphone and any kind of Internet connection. It is also important to use the GPS module included in the smartphone. The stationary part, server allows you to track the shipping company employees , sending them the guidelines and objectives for implementation. It is also possible to receive information about traffic events recorded by staff. Additionally, the system monitors the working time for drivers to make it compatible with the applicable regulations. It also presents a simple module allowing optimal planning of routes and stops.
14
Content available remote A dynamic management of a public transportation fleet
EN
Background: The present paper deals with the problems of a public transportation fleet management in public transportation operators. A management concept is proposed based on a real-time acquisition of parameters of public transportation passenger exchange. Methods: The relevant research utilised video materials documenting the processes of passenger exchange in public transportation. The proposed methodology is based on a dynamic real-time measurement of passenger streams. A characteristic feature of the measurement methodology applied is that the data is collected outside the vehicles, with a CCTV camera used per access point. Demand for the public transportation service are calculated using the image processing. Results: The derived demand characteristics allow not only an estimation of the magnitude of traffic streams in public transportation but also their qualitative description. Such an approach permits a flexible design of the transportation offer to adapt to the demand. This allows matching the timetables to the density functions describing the demand for public transportation within the space of transportation networks. In addition, based on the results of this type of research, a public transportation operator may despatch the vehicle base in a flexible way. For each run of a bus or tram fleet, basing on the registered passenger traffic streams, it is possible to rationally despatch the vehicles with suitable capacity. Conclusions: A system of this type is capable of determining the quality of work of the public transportation. With the ITS systems being introduced still more widely, the proposed methodology allows the design and implementation of dynamic timetables.
PL
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki zarządzania ilostanem środków transportu zbiorowego w przedsiębiorstwach transportu publicznego. Zaproponowano koncepcję akwizycji parametrów wymiany pasażerów w komunikacji zbiorowej w czasie rzeczywistym. Przedmiotowa akwizycja odbywa się na bazie wideorejestracji wymiany pasażerów. Metodyka badawcza: W przedmiotowej metodyce wykorzystano materiały wideo zarejestrowane w trakcie procesu wymiany pasażerów w środkach transportu zbiorowego. Proces wymiany pasażerów rejestrowano z wykorzystaniem kamer przemysłowych CCTV w standardzie PAL. Proponowana metodyka zarządzania ilostanem środków transportu opiera się na dynamicznym pomiarze strumieni ruchu podróżnych. Pomiar wykonywany jest w punktach dostępu do infrastruktury transportu zbiorowego. Wyniki: Tworzone charakterystyki popytu pozwalają nie tylko na szacowanie wielkości strumieni ruchu w transporcie zbiorowym, ale również na ich jakościowy opis. Tego typu podejście umożliwia elastyczne konstruowanie oferty przewozowej w celu równoważenia popytu na realizację podróży. Ponadto operator transportu zbiorowego, na podstawie tego typu badań, jest w stanie elastycznie dysponować flotą. Wnioski: System taki może określać jakość transportu zbiorowego. W aspekcie systemów ITS zwraca uwagę możliwość wykorzystania tej metodyki w celu konstrukcji dynamicznych rozkładów jazdy.
PL
Gdzie jest autobus? Czy zepsuł się tramwaj? Czy pojazd komunikacji miejskiej jedzie zgodnie z rozkładem jazdy? Ilu pasażerów ma na pokładzie? Czy jest im ciepło? Czy potrzebne jest wsparcie techniczne? Odpowiedzi na te pytania niewątpliwie interesu-ją pasażerów korzystających ze zbiorowego transportu publicznego, ale powinny również zwrócić uwagę zarządzających flotą pojazdów komunikacji miejskiej.
EN
The introduction of digital tachographs does not bring much novelty in terms of time limits for drivers involved in road transport, but rather narrows the space for workload restrictions abuse. Combined with the telematic systems (GNSS - Global Navigation Satellite System), which in addition to tracking bring a multitude of data on the vehicle, this device allows for a direct transmission of data on driver's work in real time (the hours worked and rest-time used) into the dispatch centre of the Carrier. The paper will present the importance of monitoring the driver's activity and the observance of time limits for fleet management.
PL
Prezentowana praca ma na celu scharakteryzowanie zarządzania systemem transportu w wybranym przedsiębiorstwie branży spożywczej, jako elementu ogólnej koncepcji - zarządzania logistycznego. Przedstawione aspekty szczegółowe mają za zadanie pokazać w jaki sposób i od czego uzależnione są decyzje transportowe, tak aby stanowiły one pewien element całości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W pierwszej części artykułu opisano aspekty ogólne związane z zarządzaniem transportem w przedsiębiorstwie. Dotyczą one koncepcji obiegu informacji i powiązań strukturalnych w systemie zarządzania. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane aspekty szczegółowe zarządzania transportem osobowym.
EN
The aim of this paper is to characterise management of a transportation system in a food company as an element of the general conception of logistics management. The detailed aspects presented here serve the task of demonstrating what and how transportation decisions must be driven by to constitute an element of a whole in company management. The fi rst part of the paper describes general aspects of transport management in a company. These concern the concept of fl ow of information and structural links in a management system. The second part of the paper presents selected detailed aspects of passenger transport management.
EN
FleetEye-Rail is the system serving for monitoring of diesel-electric locomotive fleet. It locates locomotive position by the GPS technology, communicates with driver and acquires and processes various operational parameters.
19
Content available GNSS systems in vehicle fleet management
EN
Global Navigation Satellite System (GNSS) in connection with other technologies, such as mobile telephone GSM will improve management of chains of orders and fleet management in all types of transport. The paper describes existing navigation satellite systems (NAVSTAR GPS, GLONASS, EGNOS). It also presents advantages and barriers of using GNSS in transportation systems.
PL
Globalny Satelitarny System Nawigacyjny (GNSS) w połączeniu z innymi technologiami, takimi jak telefonia komórkowa GSM, będzie wpływał na usprawnienie zarządzania łańcuchem zamówień oraz zarządzania flotą we wszystkich typach transportu. Referat opisuje istniejące nawigacyjne systemy satelitarne (NAVSTAR GPS, GLONASS, EGNOS). Zostały również przedstawione zalety oraz przeszkody wykorzystywania GNSS w systemach transportowych.
20
Content available remote Zastosowanie SIZ do zarządzania flotą samochodową i wynajmem długoterminowym
PL
Celem tego opracowania jest przedstawienie możliwości usprawnienia procesu zarządzania przedsiębiorstwem, zajmującym się wynajmem długoterminowym samochodów i zarządzaniem flotą, poprzez opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego. Niniejszy dokument uzasadnia potrzebę stosowanie systemu informatycznego w tego typu przedsiębiorstwie, opisuje wymaganie ogólne i funkcjonalne stawiane oprogramowaniu oraz możliwe do osiągnięcia korzyści.
EN
The aim of this work is to present the ways of improvement the process of management in company, by developing and implementing Management Information System. Those system has been projected by the author for fleet management and car rental company. In this paper are presented the importance of usage Management Information System and benefits, that could be reach. General and functional requirements of computer application are also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.