Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wilgoć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Osuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach
PL
O bezawaryjnej pracy obiektów budowlanych decyduje wiele czynników, a wśród nich ważną rolę odgrywają warunki cieplno-wilgotnościowe, w jakich pracują. W przypadku obiektów starych, projekt uwzględniał ten problem tylko fragmentarycznie, a przecież zmieniająca się z upływem czasu eksploatacja lub powstające kataklizmy często powodowały tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji pojawianie się procesów korozyjnych, w tym mikrobiologicznych wywoływanych przez grzyby domowe, pleśniowe, glony i porosty oraz wirusy i bakterie. Problemy sanitarne stają się wówczas istotne, a uzupełniają je korozja chemiczna i elektrochemiczna. Konieczne jest wówczas osuszanie obiektów i wykonanie izolacji wtórnych.
EN
About the work of objects without damage decides many agents, first of all thermal-moisture conditions in buildings. In the old building the reason of this problem was the fragmentary design and after all in time and exploitation of objects. It caused occasion to produce some moisture places and in consequence – corrosion and first of all biological corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary problems. The chemical and electrochemical corrosion of materials at past was implicated and at present is also implicated. In this instance, it is necessary to execute the drying of walls and repeated isolations.
2
Content available remote Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach - tynki regulujące zawilgocenie
PL
Przedmiotem artykułu są tynki regulujące zawilgocenie, stosowane na zawilgoconych przegrodach. Autor wyróżnia tynki renowacyjne oraz tynki regulujące zawilgocenie i dokonuje porównania ich właściwości. Omawia także zasadę działania tynku renowacyjnego oraz tynku regulującego zawilgocenie.
EN
The subject of this paper is damp control plasters used on damp partitions. The author identifies restoration plasters and damp control plasters and compares their properties. He also discusses the operation principle of restoration plaster and damp control plaster.
EN
In the design of innovative, protective clothing, thermal comfort is of great importance. One of the key factors affecting thermal comfort is the thermal conductivity of clothing. This study aims to show through theoretical estimations that the effective thermal conductivity of moist clothing could expedite the development process. In this study, we present two theoretical models: a linear model and upgraded model. The upgraded model considers the thermal conductivity of air within the clothing and its volume porosity. For verification of the models presented, the impact of moisture on the thermal conductivity of cotton knit fabric was examined experimentally using the contact hot plate method. Correlation analysis shows that the upgraded model has an important advantage as it can predict the stabilisation of effective thermal conductivity.
PL
W projektowaniu nowatorskiej odzieży ochronnej duże znaczenie ma komfort termiczny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort cieplny jest przewodnictwo cieplne odzieży. W pracy omówiono dwa modele teoretyczne: liniowy i ulepszony. Ulepszony model uwzględnia przewodność cieplną powietrza w odzieży i jej porowatość. W celu weryfikacji przedstawionych modeli zbadano doświadczalnie wpływ wilgoci na przewodnictwo cieplne dzianiny bawełnianej metodą kontaktową na gorąco. Analiza korelacji pokazała, że ulepszony model ma ważną zaletę, otóż może przewidywać stabilizację efektywnej przewodności cieplnej.
PL
Wentylacja mechaniczna odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu pływalni. Jest jej nieodłącznym elementem, umożliwiającym utrzymanie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych powietrza. Brak prawidłowej wentylacji hali basenowej wpływa nie tylko niekorzystnie na warunki mikroklimatyczne, ale również przyspiesza niszczenie materiałów konstrukcyjnych.
PL
Za prawidłową wilgotność w pomieszczeniach powinien odpowiadać sprawnie działający system wentylacji. Jednak w sytuacjach tymczasowych czy awaryjnych konieczne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń służących do szybkiego osuszania pomieszczeń.
PL
Na podstawie analogii struktur budowli podziemnych – warszawskiego Elizeum i wielu obiektów fortecznych z XVIII-XIX w., artykuł podejmuje próbę zestawienia historycznych metod zabezpieczania ich wnętrz przed wilgocią przenikającą z nasypów, kondensacyjną, podciąganą kapilarnie lub dyfundującą z gruntu. Sposoby zabezpieczania przeciwwilgociowego w fortyfikacji nowożytnej zostały wypracowane w ciągu 4 wieków jej rozwoju (XVI-XIX), w wyniku stopniowego gromadzenia doświadczeń i wiedzy inżynierskiej. Ważnymi elementami tych zabezpieczeń były okładziny z gliny/iłu oraz korytarze obiegające pomieszczenia podziemne o funkcji nie tylko komunikacyjnej, ale również otuliny izolacyjno-wentylacyjnej. Budowle podziemne, poprawnie zaprojektowane na skrajnie niekorzystne warunki użytkowania, mogą trwać dzięki delikatnej równowadze, którą bardzo łatwo naruszyć. Pierwszym warunkiem równowagi jest utrzymanie właściwego reżimu wentylacji i ogrzewania wnętrz podatnych na kondensację. Na zakończenie zaproponowano działania pielęgnacyjno-eksploatacyjne mające na celu zahamowanie postępującej degradacji obiektu oraz zakreślono wskazania do programu badań i założeń przedprojektowych do przyszłych, niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.
EN
Based on the analogy of the structures of underground buildings - the Warsaw Elizeum and many fortress buildings from the eighteenth to the nineteenth century, the article is an attempt to present an overview of historical methods of protecting their interiors against moisture penetrating from embankments, condensation, pulled up by capillaries or diffusing from the ground. The methods of moisture protection in the modern fortifications were developed over 4 centuries of its development (16th – 19th c.), as a result of gradual accumulation of experience and engineering knowledge. Important elements of these protections were clay/loam cladding and corridors running around underground spaces, which had not only transport function, but also served as an insulation and ventilation buffer. Underground buildings, properly designed for extremely unfavorable conditions of use, can last thanks to the delicate balance, which is very easy to disturb. The first condition of this balance is to maintain a proper ventilation and heating regime for condensation-prone interiors. At the end, care and maintenance activities aimed at stopping the progressing degradation of the building are proposed, and indications for the research program and pre-design assumptions for future necessary renovation and conservation works are outlined.
8
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
PL
W budynkach archiwów niewłaściwe wartości parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności względnej), a także ich skokowa i nagła zmiana w czasie, prowadzą do nieodwracalnych fizyko-chemicznych zmian przechowywanych dokumentów. Ze względu na obawy dotyczące niedotrzymania wymaganych wartości parametrów powietrza w magazynach archiwaliów mieszczących się w zabytkowych budynkach, podjęto badania mające na celu sprawdzenie stanu rzeczywistego i ocenienie wynikających z tego faktu zagrożeń. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w lecie, w okresie o najbardziej niepokojących wartościach parametrów powietrza w magazynach archiwaliów. Przeprowadzono analizę ich zgodności z normami konserwatorskimi.
EN
Archive stores are located in historic buildings. Unfortunately, incorrect indoor air parameters (e.g. temperature, relative humidity), as well as their fast and sudden change in time, may destroy stored archives. Due to concerns about not keeping indoor air parameters within recommended range, research was undertaken to determine the actual situation in archive stores located in a historic building. The article discusses the results of research conducted in the summer, the period of the most disturbing values of air parameters in the archives’ stores. Also the analysis of their compliance with conservation standards was conducted.
10
Content available remote Wpływ wilgoci na pojemność sorpcyjną węgla kamiennego względem CH4 i CO2
PL
W pracy wykonano badania wpływu wilgoci na właściwości sorpcyjne węgla kamiennego względem metanu i dwutlenku węgla. Zgodnie z literaturą wilgoć obecna w węglu znacznie ogranicza zdolność sorpcji gazów, w tym w większym stopniu ma to miejsce w przypadku CH4, niż CO2. Zaprezentowane w artykule badania obejmowały analizy próbek węgla z kopalni „Sobieski”, rozdrobnionego do klasy ziarnowej 0,20-0,25 mm. Badania przeprowadzono w warunkach izotermicznych i izobarycznych za pomocą autorskiego urządzenia wolumetrycznego – sorpcjomatu manometrycznego. Wyniki badan wykazały, że wilgoć ogranicza sorpcję CH4 i CO2 w podobnym stopniu. Największy spadek pojemności sorpcyjnej odnotowano pomiędzy próbkami suchymi, a zawierającymi odpowiednio 2.8% wilgoci (dla CH4 jako adsorbatu) oraz 2.5% (dla CO2). Przy dalszym nasycaniu próbek parą wodną, odnotowane spadki pojemności sorpcyjnej były na niższym poziomie.
EN
In the paper the results of the influence of moisture on the sorption properties of hard coal in relation to methane and carbon dioxide were presented. According to the literature, moisture present significantly reduces the sorption capacity of coal to gases, including to a greater extent CH4 than CO2. The research presented in the article included analyses of coal samples from the “Sobieski” mine, crushed to grain class 0.20-0.25 mm. The research was carried out under isothermal and isobaric conditions with the use of an original volumetric device – manometric sorption analyser. The results showed that moisture limits the sorption of coal to CH4 and CO2 to a similar degree. The greatest decrease in sorption capacity was recorded between dry samples and wet samples containing 2.8% moisture (for CH4 as adsorbate) and 2.5% (for CO2) respectively. With further saturation of the samples with water vapour, the recorded decrease in sorption capacity were at a lower level.
EN
The conditions of efficient use of heat pumps in air conditioning systems are considered in order to ensure the established temperature and relative humidity of air in premises with the removal of excess moisture in the warm or hot periods of the year. For this purpose, a thermodynamic analysis of heat pump air conditioning schemes with exhaust air recirculation through a condenser and through a heat pump evaporator has been carried out. To determine the potential capabilities of such schemes to maintain comfortable conditions in the production room, a numerical analysis of their operating parameters, depending on the temperature and relative humidity of external atmospheric air, was performed. It has been shown that recirculation of exhaust air through the heat pump evaporator allows to maintain the given conditions in the room in a wider range of parameters of external atmospheric air. In addition, it has been shown that such a scheme requires less specific energy consumption for the operation of heat pump, which means that it is more efficient.
12
Content available Wilgoć w budynkach zabytkowych
PL
Wilgoć jest głównym zagrożeniem dla zabytków. Prowadzi bezpośrednio do degradacji substancji zabytkowej oraz uruchamia procesy niszczące niewystępujące bez jej udziału. Poprawne rozpoznanie źródeł zawilgocenia pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w stronę skutecznej i trwałej renowacji. Jednak właściwa diagnoza często nie jest łatwa, a z pozoru oczywiste obserwacje mogą owocować sformułowaniem błędnych wniosków i wdrożeniem działań, które przyniosą więcej szkody niż pożytku. Artykuł opisuje najczęstsze przyczyny powstawania zawilgoceń w budynkach zabytkowych oraz zwraca uwagę na podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, chcąc uniknąć nieskutecznych i kosztownych napraw. Szczególnie podnosi problem tzw. wilgoci wstępującej od gruntu, zdecydowanie zbyt często i łatwo wskazywanej jako główny powód zawilgocenia.
EN
Dampness is considered to be one of the most serious threats to heritage buildings. It leads directly to degradation of historical fabric and triggers damaging processes that would not appear without it. Correct diagnosis of the source of damp is necessary for implementing appropriate measures that will lead to effective and lasting renovation. But making a correct diagnosis is not easy, and what appears obvious from observation can lead to formulating incorrect conclusions and actions, which do more harm than good. The paper describes the most common causes of dampness in heritage buildings and draws attention to the basic factors, which need to be taken into account, in order to avoid ineffective and costly repairs. Special attention is devoted to the so-called damp rising from the ground, which is too often and too easily implicated as the main cause of dampness.
PL
Ściany wykonywane w konstrukcji murowej w przeważającej większości budynków mają prostą strukturę materiałową. Mur pruski natomiast to rodzaj konstrukcji szkieletowej z drewna wypełnionej różnymi materiałami budowlanymi, ale najczęściej cegłą ceramiczną, gliną mieszaną ze słomą czy też trzciną. Daje to osobliwą architekturę i oryginalny wygląd budynków, stwarzając jednocześnie duże problemy w czasie, kiedy priorytetem działań w budownictwie staje energooszczędność. W artykule przedstawiono analizę cieplno-wilgotnościową ściany z muru pruskiego z projektowanym dociepleniem od strony wewnętrznej w pomieszczeniach mieszkalnych. Zastosowano dwa materiały do docieplenia: wełnę skalna i EPS. Porównano zachowanie się ściany pod względem zawartości wody w poszczególnych materiałach po roku eksploatacji.
EN
The wall are made in the masonry structure, and predominantly the buildings have a simple material structure. The Prussian wall is a skeletal structure made of wood, filled with various building materials, mostly partly ceramic brick, mixed with straw or other reed. This gives a peculiar architecture and the original look of the buildings, creating a lot of problems while the priorities in building are energy efficiency. The article presents the thermal-moisture wall analysis of the Prussian wall with the design insulation on the inside, in the living room. Two documentation materials were used: rock wool and EPS. The behavior of the wall was compared in terms of the water content of each material after one year of operation.
14
EN
The aim of the research was to examine the pressure agglomeration process of agri-biomass waste ie. straw with an additive of 20% hard coal. The analyzed parameters included as independent variables the process temperature and the moisture content of the substrate mixture. During the experiment there were examined the maximum densifying pressures and the obtained granule density. The study of the agglomeration process was carried out on a laboratory stand SS-3 (open chamber). The process took place at temperatures of 30, 50, 70, 90°C and the moisture contents of the fuel mixture were 15, 20, 25%. During the test, a sample of 0.6 g was poured into the thickening chamber where, as a result of the piston movement, they were compacted. The high maxiumum densifying pressures (approx. 30 MPa in process temperature of 30°C) obtained while the thickening of straw mixture with 20% of coal indicate a low compaction ability of the material. Increasing the humidity of the compacted coal straw from 15 to 25% caused a decrease in the maximum thickening pressures, compaction and density. The highest density (1149 kg·m-3) was obtained at 20% material humidity and process temperature of 30°C.
PL
Celem badań była analiza procesu ciśnieniowej aglomeracji odpadów rolno-biomasowych, tj. słomy z 20% dodatkiem węgla kamiennego. Analizowane parametry obejmowały jako zmienne niezależne temperaturę procesu i zawartość wilgoci w mieszaninie substratów. Podczas eksperymentu zbadano maksymalne ciśnienia zagęszczania oraz gęstość uzyskanych granul. Badania procesu aglomeracji przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym SS-3 (zapatrzonym w otwartą komorę zagęszczającą). Proces przeprowadzono w temperaturach 30, 50, 70 i 90°C, a zawartość wilgoci w mieszaninie paliwowej wynosiła 15, 20, 25%. Podczas testu w komorze zagęszczającej umieszczano próbkę 0.6 g, w wyniku ruchu tłoka zostawały one aglomerowane. Wysokie maksymalne ciśnienia zagęszczania (około 30 MPa w temperaturze 30°C) uzyskane podczas zagęszczania mieszanki słomy z 20% węgla wskazują na niską zdolność zagęszczania materiału. Zwiększenie wilgotności mieszaniny słomy i węgla z 15 do 25% spowodowało zmniejszenie maksymalnych sił zagęszczających i gęstości. Najwyższą gęstość (1149 kg·m-3) uzyskano przy 20% wilgotności materiału i temperaturze procesu wynoszącej 30°C.
15
Content available remote Chemia w klinice papieru, czyli o konserwacji ksiąg i dokumentów
PL
Do odpowiedniej konserwacji archiwaliów zaczęto przywiązywać większą uwagę dopiero u schyłku XIX wieku, mimo iż pierwsze próby walki z ich niszczeniem podjęto nawet kilka stuleci wcześniej. Wraz z początkiem XX wieku nastąpił silny rozwój chemicznych metod pozwalających na zabezpieczenie papieru. Nieodpowiednia konserwacja miała niestety negatywne skutki dla książek przyczyniając się do ich niszczenia. Okazało się, że szczególnie narażone na szybką degradację były książki i dokumenty drukowane od połowy XIX wieku. Przyczyną kruchości i żółknięcia archiwaliów z tych lat jest kwaśny charakter papieru. Czynnikiem intensyfikującym degradacje papieru przez zrywanie łańcuchów celulozy jest obecność wilgoci, w wyniku której dochodzi do procesu kwasowej hydrolizy zachodzącej dopóki kwas jest zawarty w papierze. Długie włókna celulozy zapewniają kartkom odpowiednią giętkość, elastyczność oraz wytrzymałość, a postępująca reakcja kwasowej hydrolizy prowadzi do pogorszenia tych parametrów w czasie starzenia. Problem trwałości papieru znajduje rozwiązanie poprzez wytwarzanie papierów alkalicznych, czyli takich, w których zachowana jest odpowiednia rezerwa alkaliczna odpowiedzialna za zobojętnienie tworzących się kwasów zanim naruszą one strukturę celulozy. Norma ISO 9706 zawiera „przepis” na długowieczny papier, określając wymagania stawiane papierom, kartonom i tekturom zapewniające im właściwą trwałość. Stan fizyczny ksiąg i dokumentów istotnie zależy od ich składu chemicznego oraz warunków przechowywania, wiąże się to z licznymi czynnikami mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznymi, które mogą przyśpieszyć ich destrukcję. Kwasy mogą powstawać na skutek adsorpcji gazów spalinowych i ich rozpuszczenia pod wpływem wilgoci zawartej w materiale. Dodatkowo wchłaniane zanieczyszczenia atmosferyczne takie jak: pyły i kurz, stanowią podłoże do rozwoju mikroflory i owadów, a także zabrudzają i ścierają papier. Biorąc pod uwagę mnogość czynników katalizujących degradację archiwaliów niezwykle istotna jest odpowiednia opieka prewencyjna. Pojęcie konserwacji obejmuje działania podejmowane w celu zachowania obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Ze względu na skalę problemu, w niniejszej pracy skupiono się na konserwacji ratunkowej ksiąg i dokumentów wydrukowanych na tzw. „kwaśnym papierze”, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch metod masowego odkwaszania papieru, a mianowicie: bückeburskiej oraz Bookkeeper, których instalacje zostały uruchomione w Bibliotece Jagiellońskiej. Ostatnią część pracy poświęcono wybranym przykładom prac konserwatorskich.
PL
Po kilku latach suszy, która występowała w wielu regionach kraju, nagle pojawił się prawie zapomniany problem – nadmiar wody!
EN
This work presents results of calculations of diffusion coefficient and surface emission coefficient for wood of sub-alpine fir (Abies lasiocarpa) in the case of diffusion in the transverse direction to fibres. The results of moisture desorption in the samples of sub-alpine fir, presented in the article by Cai [1] and realized by slicing samples and weighing individual slices, were employed in the work. The values of moisture diffusion coefficients and mass surface emission coefficient were found using the method of minimizing the fitting function, assuming boundary conditions of the second and third kind with constant surface emission coefficient on the corresponding edges of samples. Moreover, two cases of variations of the moisture diffusion coefficient together with moisture content of the material were analysed each time: in the form of a constant and quadratic function. The obtained results were compared with the results presented in the paper [1].
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych węzła stropowo-ściennego oraz ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego. Opisano zakres zrealizowanych w okresie wcześniejszym prac remontowych mających za zadanie usunięcie występujących uszkodzeń. W pracy zamieszczono wieloparametryczną analizę cieplno-wilgotnościową przeprowadzoną w celu jednoznacznego określenia przyczyn występujących uszkodzeń. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych.
EN
The paper presents a description of thermal and moisture-related damage to the floor/wall unit and external walls of a flat located on the top floor of a multi-family residential building. There is a description of the scope of repairs carried out previously to rectify the existing damage. The paper presents a multi-parametric temperature and moisture analysis conducted to determine the exact causes of damage. Certain concepts for resolving usagerelated problems are proposed.
19
Content available remote Skuteczność środków iniekcyjnych
PL
W artykule przybliżono metody badania skuteczności środków iniekcyjnych stosowanych do wykonywania wtórnych izolacji przeciwwilgociowych. Omówiono sposób wykonania murów doświadczalnych, sposób ich zawilgocenia, przeprowadzenia procesu iniekcji oraz badania, jakie należy wykonać w celu kontroli skuteczności zabiegów iniekcyjnych.
EN
The article presents the methods of determining performance of injected secondary dampproofing products. There is a discussion of the method of building test walls, method of exposing them to moisture, proceeding with the injection process, and tests that need to be done to verify the efficiency of the injection treatment.
PL
Celem artykułu było sprawdzenie w budynku jednorodzinnym kierunku przepływu pary wodnej przez strop nad nieogrzewaną piwnicą podczas ogrzewania mieszkania oraz w czasie braku zysków ciepła z układu grzewczego. Badania przeprowadzono dla okresu letniego oraz zimowego w dwóch przypadkach, to znaczy, kiedy budynek w zimie był ogrzewany, i w sytuacji, kiedy nie był zamieszkiwany.
EN
The aim of the study was to verify the direction of water vapor flow in a single family building through the floor slab above an unheated basement during the heating season and during a period without heat gains from the heating system. Tests and measurements were carried out in summer and winter for two cases, namely when the building was heated in winter and when it was not inhabited.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.