Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this study, the effect of thermal aging on the physical transitions, crystalline structure development and the mechanical performance of furan-ester, multiblock copolymers is reported. The materials were synthesized via polycondensation in a melt using 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA), 1,3-propanediol (1,3-PD) and dimerized fatty acid diol (FADD). All reagents were plant-derived. The copolymers were characterized by a multiblock structure with randomly distributed poly(trimethylene 2,5-furandicarboxylate) (PTF) and FADD segments and a phase separation forced by the crystallization of the rigid segment. As a consequence, the copolymers revealed elastomeric behavior and a rubbery plateau over a relatively large temperature range and also good processability. However, due to the specific architecture of FDCA – the most important bio-based monomer – the crystallization of the rigid segment was impeded. Differential scanning calorimetry (DSC), wide-angle (WAXS) and small-angle X-ray scattering (SAXS) analyses confirmed a significant development in the crystalline structure due to the thermal treatment. As a consequence, noticeable changes in the mechanical performance of the copolymer samples were observed, which is interesting for potential applications of these new materials.
PL
Analizowano wpływ procesu wygrzewania na przemiany fizyczne, strukturę krystaliczną oraz właściwości mechaniczne furano-estrowych kopolimerów multiblokowych. Materiały otrzymano metodą polikondensacji w stanie stopionym z wykorzystaniem pozyskiwanych z roślin następujących monomerów: kwasu 2,5-furanodikarboksylowego (FDCA),1,3-propanodiolu (1,3-PD) oraz diolu dimeryzowanych kwasów tłuszczowych (FADD). Badane kopolimery charakteryzowały się multiblokową strukturą z naprzemiennie rozłożonymi segmentami sztywnymi i giętkimi oraz separacją fazową wymuszoną przez krystalizację segmentów sztywnych. W konsekwencji materiały wykazywały cechy typowe dla elastomerów, plateau elastyczności w dość dużym zakresie temperatury oraz łatwość przetwórstwa. Z powodu specyficznej budowy FDCA – najważniejszego biomonomeru – krystalizacja segmentów sztywnych była jednak wyraźnie utrudniona. Metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod dużymi i małymi kątami (WAXS i SAXS) potwierdzono istotne zmiany w strukturze krystalicznej na skutek wygrzewania. Stwierdzono również wpływ wygrzewania na właściwości mechaniczne kopolimerów, co może być interesujące w aspekcie aplikacyjnym materiałów.
PL
Zasadniczą część pakietu „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków” (zwanego również Pakietem Czystej Energii lub pakietem zimowy) stanowi propozycja Komisji Europejskiej dotycząca wprowadzenia (bądź nowelizacji) czterech dyrektyw i czterech rozporządzeń. Proponowane dyrektywy dotyczą wewnętrznego rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej, promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz charakterystyki energetycznej budynków. Projekt rozporządzeń odnosi się do zarządzania Unią Energetyczną, wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej. W artykule opisano ocenę wpływu celów i założeń tych głównych dokumentów pakietu zimowego na polski sektor elektroenergetyczny. Wzięto pod uwagę opinie najważniejszych krajowych i międzynarodowych interesariuszy pakietu. Wśród organizacji krajowych przeanalizowano stanowisko operatora systemu przesyłowego oraz najważniejszej organizacji sektorowej – Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Spośród organizacji europejskich przeanalizowano stanowiska ENTSO-E i Eurelectric. Wśród szczegółowych propozycji nowych rozwiązań zwrócono uwagę m.in. na ryzyko związane z przeniesieniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo operacyjne systemów elektroenergetycznych z poziomu krajowego na poziom regionalny. Oceniono model rynkowy proponujący oddzielenie procesów pozyskiwania energii elektrycznej i rezerw mocy. Przeanalizowano również wpływ wprowadzenia normy emisji CO2 – 550 g/kWh dla elektrowni uczestniczących w europejskich rynkach mocy.
EN
The main part of the “Clean Energy for All Europeans Package” (also known as the Clean Energy Package or the Winter Package) is the European Commission’s proposal to introduce (or to amend) four directives and four regulations. The proposed directives concern the internal electricity market, energy efficiency, promotion of the use of energy from renewable sources and the energy performance of buildings. The draft regulations refer to the Energy Union management, the internal electricity market, the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators and the risk-preparedness in the electricity sector. Described is assessment of the impact that the objectives and assumptions of the main Winter Package documents have on the Polish power sector. The opinion of the most important national and international stakeholders of the Package is taken into consideration. Among the domestic organizations, the position of the transmission system operator and the most important national sectoral organization – the Polish Electricity Association – were analysed. From among European organizations analysed were standpoints of the ENTSO-E and Eurelectric. Amongst the detailed proposals of new solutions, attention was paid i.a. to the risk connected with transfer of responsibility for power systems operational security from national to the regional level. Assessed is the market model proposing separation of electricity obtaining processes from capacity reserves. Conducted was also the analysis of the impact of introducing the CO2 emission standard – 550 g/kWh – on power plants participating in the European capacity markets.
PL
Nowe furanowo-estrowe kopolimery multiblokowe ze względu na swoją wielofazową strukturę wykazują cechy elastomerów termoplastycznych, jednakże obecność wiązań estrowych zwiększa ich wrażliwość na degradację hydrolityczną w podwyższonej temperaturze. W niniejszym artykule oceniono właściwości przetwórcze kopolimerów poli(furanianu butylenu) z udziałem diolu dimeryzowanych kwasów tłuszczowych jako segmentu giętkiego (PBF-DDFA). Uzyskane wyniki badań stanowią rozszerzenie charakterystyki właściwości fizycznych nowej grupy polimerów estrowych, w których głównym monomerem jest, otrzymywany z roślin, kwas 2,5-furanodikarboksylowy, natomiast same kopolimery zawierają od 60 do 80% substratów pochodzenia roślinnego.
EN
New bio-based furan-ester multiblock copolymers due to their specific multiphase structure exhibit the features of thermoplastic elastomers. However the presence of the ester bonds in macromolecules increases their sensitivity to hydrolytic degradation in higher temperature. In this paper the processing properties of poly(butylene furanoate) copolymerized with plant-derived dimerized fatty acid diol (PBF-DDFA) as the flexible segment were investigated. The presented results contribute to the characteristic of the new group of ester polymers, in which the main monomer is plant-derived 2,5-furandicarboxylic acid. The investigated copolymers contain 60 to 80% of plant-derived substrates.
EN
In this study polyamide 12 (PA12) based composites prepared in situ via an ring-opening polymerization of lauryl lactam in the presence of raw and functionalized carbon nanotubes (CNTs) are characterized. This method has been widely applied for thermoplastic based composites, resulting in materials with relatively small amounts and uniform nanofiller distribution. The effect of multi-wall carbon nanotubes chemically modified with hydroxyl or amine groups on PA12 matrix is discussed in terms of the phase structure, thermal, mechanical, and water vapor barrier properties as well as the state of CNTs dispersion in composites. The obtained results confirm, that in general the physical properties of PA12 are noticeably affected by the presence of 0.35 wt % CNTs, whilst the benefits from nanotubes modification are observed in changes of phase transition temperatures and composite mechanical performance, whilst the thermooxidative stability and water absorption the CNTs chemical modification is less pronounced.
PL
Określono właściwości kompozytów na osnowie poliamidu 12 (PA12), napełnionych niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi nanorurkami węglowymi (CNTs), otrzymanych in situ w polimeryzacji z otwarciem pierścienia. Metoda ta, szeroko stosowana do wytwarzania kompozytów na osnowie termoplastów, daje możliwość uzyskania materiałów o względnie małej zawartości i jednorodnej dyspersji nanonapełniacza. Omówiono wpływ modyfikacji wielościennych nanorurek węglowych grupami hydroksylowymi lub aminowymi na strukturę fazową, właściwości termiczne, mechaniczne i barierowe osnowy poliamidowej oraz na stopień dyspersji nanocząstek w kompozycie. Wyniki badań potwierdziły wpływ dodatku 0,35 % mas. nanorurek na właściwości fizyczne PA12, przy czym korzyści wynikające z modyfikacji chemicznej obserwowano w wypadku temperatury przemian fazowych oraz wytrzymałości mechanicznej kompozytów, natomiast w odniesieniu do stabilności termooksydacyjnej i właściwości barierowych wpływ funkcjonalizacji był mniejszy.
PL
W pracy podjęto próbę zastosowania układów równań różniczkowo-algebraicznych DAEs niestosowanych dotychczas do predykcji zmian parametrów określających jakość powietrza wewnętrznego. Za wskaźniki charakteryzujące jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych uważa się temperaturę, stężenie ditlenku węgla oraz wilgotność względną. W celu zamodelowania przyszłych zmian wskazanych parametrów zaproponowano układ równań różniczkowo-algebraicznych. W stosowanym podejściu zastosowano metodę ruchomego okna czasowego o zróżnicowanej długości. Długość okna wynosiła odpowiednio: 4, 8 oraz 10 punktów czasowych. Horyzont predykcji zawierał się w granicach: 1-15 minut. Do oceny jakości predykcji zastosowano trzy wielkości: średni błąd absolutny, maksymalny błąd absolutny oraz pierwiastek ze średniego błędu kwadratowego.
XX
In this paper we attempt to apply differential-algebraic systems to predict changes of indoor air quality (IAQ). So far, differential-algebraic equations (DAEs) have not been used in this way. The indicators of the indoor air quality, which were examined are temperature, relative humidity and carbon dioxide concentration. In order to model changes of these parameters the system of differential-algebraic equations was proposed. The approach applied in this work utilized the method of moving time window with variable length (4, 8, 10 time points). In these time windows models were parameterized. The prediction horizon was in the range from 1 to 15 minutes. To assess prediction quality three measures were used: mean absolute error, maximum absolute error and root mean squared error.
PL
Praca stanowi przegląd literatury na temat kwasu 2,5-furanodikarboksylowego, zaliczanego do grona najbardziej obiecujących monomerów pochodzenia roślinnego. Wykazuje podobieństwo pod względem budowy chemicznej oraz reaktywności do kwasu tereftalowego (PTA), głównego monomeru w syntezie poliestrów oraz estrowych elastomerów termoplastycznych. Opisano sposoby jego syntezy z biomasy (polisacharydów, skrobi lub ligninocelulozy), a także jego potencjalne zastosowania oraz prace badawcze nad charakterystyką elastomerów termoplastycznych z jego udziałem. Jak pokazują wyniki badań, zastąpienie PTA kwasem FDCA w estrowych segmentach sztywnych nie pogarsza właściwości kopolimerów, nadal zachowują one cechy elastomerów i łatwość przetwórstwa.
EN
The paper provides an overview on the knowledge on 2,5-furandicarboxylic acid, announced as one of the most promising bio-based monomer. Derived from polysaccharides, starch or lignocellulosic FDCA reveals a similarity in the chemical structure and reactivity to terephthalic acid (PTA) – the main petrochemical monomer for the synthesis of semicrystalline polyesters and ester block copolymers (TPE). The methods of its synthesis from biomass (polysaccharides, starch or lignocelluloses) was described, as well as potential applications, and current research on FDCA containing thermoplastic elastomers. As it is reported in literature the replacement of PTA by FDCA in ester rigid segments does not diminish copolymers performance. They retain the elastomeric behavior, and a processability typical for thermoplastics.
PL
Metodą elektroprzędzenia z roztworu otrzymano włókniny z biodegradowalnego poli(kwasu mlekowego). W badaniach zastosowano różne układy rozpuszczalników. Odpowiedni ich dobór umożliwił wytworzenie włókien zarówno gładkich, jak i porowatych. Topografię powierzchni włókien określono na podstawie analizy mikroskopowej SEM.
EN
Electrospinning of biodegradable poly(lactic acid) fibrous materials has been performed from different solvent mixtures. The fibre surface topography was evaluated using scanning electron microscopy (SEM). By an appropriate selection of the solvent either the smooth or porous fibres have been obtained.
PL
Wykorzystanie biomasy roślinnej jako źródła związków o różnej budowie chemicznej otwiera możliwości syntezy nowych biopolimerowów o właściwościach zbliżonych lub nawet przewyższających te na bazie surowców petrochemicznych. Jednym ze związków, który ma szczególnie duże znaczenie aplikacyjne w syntezie polimerów, jest kwas 2,5-furanodikarboksylowy (FDCA) otrzymywany z polisacharydów pochodzenia roślinnego. Ma on potencjał zastąpić kwas tereftalowy w syntezie termoplastycznych poliestrów i ich kopolimerów. Wykorzystanie FDCA do syntezy poliestrowych segmentów sztywnych oraz dimeryzowanych kwasów tłuszczowych jako segmenty giętkie pozwala na uzyskanie estrowych kopolimerów blokowych w 100% biobazujących, które mogą być przetwarzane jak typowe termoplasty. Celem prezentowanych prac badawczych jest ocena właściwości termicznych oraz przetwarzalności takich materiałów, bowiem ze względu na ich nowość brak jest wytycznych dotyczących charakterystyki reologicznej na podstawie wyników plastomeru obciążnikowego i zaleceń dotyczących przetwórstwa. Analizie poddano poli(furanian trimetylenu) (PTF) oraz jego kopolimery z różnym udziałem diolu dimeryzowanych kwasów tłuszczowych (DDFA). Na podstawie wyników analizy termicznej oraz wskaźników szybkości płynięcia ustalono, iż o ile wzrost udziału segmentów giętkich obniża temperaturę mięknienia i topnienia kopolimerów, to ich stabilność termooksydacyjna wzrasta z udziałem DDFA. Ponadto ze względu na zawartość ugrupowań estrowych materiały są wrażliwe na obecność wilgoci podczas przetwórstwa i należy je starannie suszyć, przy czym obecność segmentów DDFA zmniejsza tę wrażliwość ze względu na ich silnie hydrofobowy charakter. Niemniej materiały te mogą być przetwarzane metodami typowymi dla termoplastów, co daje możliwość szerokiego wzornictwa w aspekcie aplikacji badanych materiałów.
EN
The use of plant biomass as a source of compounds with different chemical structures, gives a possibility for the synthesis of new bio-polymers with similar or even better physical properties if compared to those petrochemical based. One of the compounds of particularly high importance in polymer synthesis is 2.5-furanodicarboxylic acid (FDCA), derived from polysaccharides. It has the potential to replace the terephthalic acid in the synthesis of thermoplastic polyesters and their copolymers. Use of FDCA in the synthesis of polyester rigid segments and dimerized fatty acids as flexible segments allows to obtain ester block copolymers, 100% bio-based, with processabitity typical for thermoplastics. Thus, the aim of presented research is to evaluate the thermal properties and materials behaviour under processing conditions, as due to their novelty there is no guidance on their rheological characteristics nor recommendations for processing. Poly(trimethylene 2.5-furandicarboxylate) (PTF) homopolymer and its copolymers with different weight % content of dimerized fatty acids diol (DDFA) were investigated. The results of thermal analysis and melt flow index (MVR) indicated, that an increase of DDFA flexible segments effects both softening and melting temperature decreasing, whilst the thermo-oxidative stability is improved. Moreover, due to the presence of ester groups in polymer chains copolymers are sensitive to moisture content during processing, and they need to be dried carefully before the process. However DDFA content reduces this sensitivity due to its highly hydrophobic nature. Anyway, the bio-based new copolymers may be processed as typical thermoplastics, what gives a broad range of possible forms and designs in materials potential applications.
EN
One of the problems concerning carbon nanotube (CNT)/thermoplastic polyester composites, prepared by in situ synthesis, is usually a lower molecular weight of the polymer matrix when compared to a homopolymer polymerized in the same conditions. It results in lower elongation at break/mechanical strength of the polymer, which may diminish the reinforcing effect coming from polymer/CNT interactions in the composite. Extension of the reaction time brings, in turn, problems with extruding the melted composite from the reactor due to its high viscosity and in consequence material waste. The objective of this study was to evaluate the efficiency of the solid-state polycondensation process (SSP), which is commonly applied to thermoplastic polyesters on an industrial scale, as regards poly(ethylene terephthalate) (PET) filled with single-walled (SWCNT) or multi-walled (MWCNT) carbon nanotubes. The experiments were carried out using a laboratory-made vacuum SSP set-up. The presented results prove the relatively high efficiency of the process, however, the material geometry seems to be a key factor. The best results were achieved for samples with the smallest thickness. Moreover the presence of nanoparticles in the polymer does not prevent or hinder further polymerization in the solid, and the reaction effectiveness is even higher in CNT composites when compared to an unfilled polymer.
PL
Jednym z problemów w pracach badawczych nad wytwarzaniem kompozytów poliestrowych z udziałem nanorurek węglowych (CNT) metodą syntezy in situ jest trudność w uzyskaniu odpowiedniej masy cząsteczkowej osnowy polimerowej w porównaniu z masą poliestru syntezowanego w tych samych warunkach, lecz bez udziału nanonapełniaczy. Może to niwelować spodziewany efekt wzmocnienia, wynikający z oddziaływań polimer-nanonapełniacz. Wydłużenie zaś syntezy kompozytu wiąże się z trudnościami z wytłoczeniem materiału z reaktora na skutek jego dużej lepkości i stratami materiału. Celem prezentowanych badań było zbadanie efektywności procesu polimeryzacji w stanie stałym (SSP), jaki stosuje się w warunkach przemysłowych m.in. do termoplastycznych poliestrów, w zastosowaniu do kompozytów poli(tereftalanu etylenu) z udziałem jedno- i wielościennych nanorurek węglowych. Eksperymenty prowadzono na próbkach o różnej geometrii, tj. granulacie, elementach wyprasek oraz cienkich foliach. Wyniki badań w skali laboratoryjnej wskazują na stosunkowo wysoką efektywność dopolikondensowania, przy czym zarówno w przypadku homopolimeru, jak i kompozytów największy przyrost mas cząsteczkowych uzyskano dla materiałów w postaci folii. Ponadto potwierdzono, iż obecność nanostruktur nie tylko nie stanowi ograniczenia dla reakcji polimeryzacji w stanie stałym, ale również efektywność procesu w przypadku kompozytów jest większa niż dla polimeru bez udziału CNT.
PL
Praca obejmuje implementacje oraz testy wydajności i skalowania biologicznych sieci neuronowych charakteryzujących się wewnętrzną topologią wielowymiarowych torusów. Do obliczeń wykorzystano równoległą wersję symulatora GENESIS - PGENESIS. Symulacje przeprowadzono w środowisku równoległym na superkomputerze (klaster wydajnościowy o architekturze x86_64) HP BladeSystem/Actina, Hydra dostępnym w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Testy objęły procesory AMD Opteron 2435, AMD Opteron 6174, AMD Opteron 6272 oraz Intel Xeon X5660. Uwzględniono także aspekt wykorzystania interfejsów sieciowych Infiniband QDR, Infiniband DDR oraz 10Gb Ethernet w komunikacji międzywęzłowej. Dodatkowo wykonano analizę uzyskanego zysku wydajności dzięki zastosowaniu wersji PGENESIS skompilowanej pod kątem wybranego procesora. W pracy skupiono się jedynie na części dotyczącej pomiarów wydajności – nie podjęto jakichkolwiek prób analiz aktywności modelowanych biologicznych sieci neuronowych.
EN
This paper includes implementation and performance tests and also scaling of biological neural networks characterized by internal topology of multi-dimensional toruses. For calculations there was used a parallel version of the GENESIS - PGENESIS simulator. Simulations were performed in a supercomputer's parallel environment, (a performance cluster with x86_64 architecture) HP BladeSystem/Actina, Hydra available at the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modeling, Warsaw University. Tests included AMD Opteron 2435, AMD Opteron 6174, AMD Opteron 6272 and Intel Xeon X5660 prosessors. There was also taken into account the aspect of the use of network interfaces such like Infiniband QDR, DDR Infiniband and 10Gb Ethernet in interstitial communication. In addition, there was performed an analysis on the resulting performance gained by using the PGENESIS version compiled for the selected processor. In this paper author focused only on the section of performance measurement - there weren't taken any attempts of activity analysis of the modeled biological neural networks.
PL
Praca obejmuje testowanie przypuszczenia Beal'a z wykorzystaniem klasycznych procesorów. Dodatkowo w wybranych funkcjach oprogramowania wykorzystano standard OpenMP, co umożliwiło zrównoleglenie obliczeń. Do obliczeń wykorzystano jednostki obliczeniowe wchodzące w skład komputerów IBM Blue Gene/P, IBM Blue Gene/Q oraz IBM Power 775. Testy wykonano także na superkomputerze HP BladeSystem/Actina, Hydra dostępnym w ICM UW - użyto tam węzła obliczeniowego posiadającego dwa procesory Intel Xeon X5660. Porównano wydajność własnych rozwiązań napisanych w języku C z możliwościami oprogramowania napisanego w języku Python przez Peter'a Novig'a.
EN
This paper includes the testing of Beal’s conjecture using classical processors. Additionally some features of OpenMP standard were used in software what allowed to parallel the calculation. Calculations were based on computational units included in the computers IBM Blue Gene/L, IBM Blue Gene/Q, and the IBM Power 775 tests have been performed on the supercomputer HP BladeSystem / Actina, Hydra available in the ICM UW - computing nodes with Intel Xeon processors X5660 were used there. The performance of own solutions written in C was compared with the capabilities of software written in Python by Peter Novig.
12
Content available System rozpoznawania mowy z ograniczonym słownikiem
PL
Motywacją w pisanej pracy jest omówienie i porównanie popularnych algorytmów rozpoznawania mowy na różnych systemach. Zebrane informacje są przedstawione w stosunkowo krótkiej formie, bez wnikliwej analizy dowodów matematycznych, do których przedstawienia i tak potrzebne jest odniesienie się do odrębnych specjalistycznych źródeł. Omówione zostały tutaj problemy pewne związane z ASR (ang. Automatic Speech Recognition) i perspektywy na rozwiązanie ich. Na podstawie dostępnych rozwiązań stworzony został moduł aplikacji umożliwiający porównywanie zebranych nagrań pod kątem podobieństwa sygnału mowy i przedstawienie wyników w formie tabelarycznej. Stworzona biblioteka w celach prezentacyjnych została użyta do pełnej aplikacji umożliwiającej wykonywanie rozkazów na podstawie słów wypowiadanych do mikrofonu. Wyniki posłużą nie tyle za ostateczne wnioski w tematyce rozpoznawania mowy, co za wskazówki do kolejnych analiz i badań. Mimo postępów w badaniach nad ASR, nadal nie ma algorytmów o skuteczności przekraczającej 95%. Motywacją do dalszych działań może być np. społeczne wykluczenie ludzi nie mogących posługiwać się komunikacją polegającą na wzroku.
EN
Motivation of this thesis is discussion about popular ASR algorithms and comparision on various architectures. Collected results are presented in relatively short shape. It’s done without math argumentation because it could depend on complicated equations. Here are discussed some problems associated with ASR (Automatic Speech Recognition) and the prospects for a solution to their. On the basis of available solutions it was developed application module that allows comparison of collected recordings in respect of similarity of the speech signal and present the results in tabular form. For presentation purposes it has been created a library and it was used in complete application that allows execution of commands based on the words spoken to microphone. The results will be used not only for the final conclusions about ASR, what clues for further analysis and research. Despite the advances in research on ASR, still there are no algorithms for effectiveness in excess of 95%. The motivation for further actions may be, eg, the social exclusion of people who can not use the communication involving the eye
13
Content available PL-Grid : polska infrastruktura przetwarzania danych
PL
Praca prezentuje polską infrastrukturę przetwarzania danych naukowych PL-Grid. W pracy zaprezentowano zarówno teoretyczny zarys możliwości, jak i praktyczne pomiary empiryczne, które wykonano na platformie. Podczas testów wykorzystano algorytm wyszukiwania nieparzystych liczb dziwnych oraz program poszukujący kontrprzykładu dla hipotezy Brocard’a. Wykonano także proste symulacje algorytmu kwantowego Shora z wykorzystaniem udostępnionych akceleratorów graficznych wspierających technologię CUDA.
EN
This paper presents polish scientific data computing infrastructure PL-Grid. Paper shows both theoretical outline of the possibilities and practical empiric measurements, which were made via platform. During test there were used: odd weird numbers search algorithm and Brocards conjecture counterexample search program. There were also taken some simple simulations of Shor’s quantum algorithm using shared graphics accelerators supporting CUDA.
PL
Estrowe elastomery termoplastyczne ze względu na obecność ugrupowań estrowych wykazują dużą wrażliwość na obecność wilgoci podczas przetwórstwa, która może prowadzić do hydrolitycznej degradacji tychże ugrupowań. W efekcie postępująca degradacja powoduje skracanie łańcuchów polimerowych i spadek masy cząsteczkowej, co skutkuje obniżeniem szeregu właściwości fizycznych materiału. Zmniejszenie masy cząsteczkowej może być monitorowane przez oznaczenie wartości lepkości istotnej roztworu polimeru, lecz jest to badanie wymagające odpowiedniej preparatyki i dość uciążliwe ze względu na konieczność użycia szkodliwych rozpuszczalników. Alternatywą może być analiza wskaźnika prędkości płynięcia polimeru (MFR), który wprawdzie nie pozwala na wyznaczenie liczbowej wartości masy cząsteczkowej, ale jest związany z lepkością stopionego polimeru w określonej temperaturze, zatem i z jego masą cząsteczkową, a wzrost wartości MFR świadczy o degradacji materiału polimerowego. Dla potwierdzenia tego założenia w odniesieniu do elastomerów estrowych w pracy zaprezentowano badania MFR dla materiałów o różnej zawartości segmentów estrowych PET, suszonych i niesuszonych, wykonane dla różnej temperatury. Badane materiały miały budowę estrowo-eterowych kopolimerów blokowych (PET-blok-PTMO) i zostały otrzymane metodą reaktywnego mieszania. Wyniki badań MFR jednoznacznie wykazały różnice w stabilności polimeru w podwyższonej temperaturze przez zwiększenie wskaźnika dla materiałów niesuszonych lub przetrzymywanych dłużej w plastomerze. Różnice te były tym większe im większy udział segmentów poliestrowych w kopolimerze. Tym samym uznano, że badanie MFR może być szybkim technologicznym sposobem oceny skuteczności suszenia estrowych elastomerów oraz ich podatności na degradację podczas przetwórstwa oraz efektywności zastosowanych stabilizatorów.
EN
Ester thermoplastic elastomers are characterized by high sensitivity to moisture present in a material during thermal processing. It is due to the presence of ester groups, which may be subjected to hydrolytic degradation. In consequence it leads to shortening of polymer chains and decrease of molecular mass, what causes degradation of material physical properties. Molecular mass decrease can be monitored by measurement of intrinsic viscosity of polymer solution, what is however inconvenient due to laborious preparation and harmful solvents to be used. An alternative for such viscometric techniques seems to be the analysis of melt flow rate index (MFR), that is not useful to determine the concrete value of molecular mass, however it is influenced by the viscosity of polymer melt in a defined temperature, so its molecular mass as well. Thus increase of MFR values could be indirect proof for polymer degradation. In order to confirm this assumption to ester elastomers, MFR studies for materials containing different concentration of ester blocks under different conditions (dried, undried, temperature) have been done and presented here. Studied materials belongs to ether – ester block copolymers (PET-block-PTMO) and were prepared by reactive mixing. Obtained results clearly showed the differences in polymer stability under higher temperature via increase of MFR indexes for undried or preheated for longer time samples. The differences were as larger as higher content of PET segments in copolymer. Based on the results it was confirmed that MFR analysis could be treated as fast technological way to assess an efficiency of ester – based copolymers drying and their susceptibility to degradation during processing as well as the effectiveness of thermal stabilizers used.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowana została technologia uzyskiwania nowych tworzyw elastomerowych poprzez chemiczną modyfikację PET giętkimi segmentami polieterowymi (PTMO). W pracy porównano wyniki badań DSC i rozciągania cyklicznego materiału uzyskanego poprzez : zmieszanie reaktywne PET z PTMO z uprzednią częściową glikolizą PET za pomocą glikolu Ś etylenowego jak również materiały uzyskane bez uprzedniej glikolizy PET.
EN
The technology of obtaining new elastomeric materials based on chemical modificatio PET by soft polyeter segments PTMO is presented. DSC analyses as well as the results of c tensile tests of two kinds of materials obtained by reactive mixing of partially glycolized PET PTMO and PET/PTMO without PET glycolysis are compared.
16
Content available remote Thermal characterization of polymer composites with nanocrystalline maghemite
EN
Samples of multiblock poly(ether-ester) copolymer doped with magnetic ?-Fe2O3 nanoparticles (at small concentrations of 0.1 wt. % and 0.3 wt. %) have been investigated by DSC method to study the melting and crystallization behavior. Two forms of magnetic ?-Fe2O3 nanoparticle filler were used: solid-state grains and a suspension of ?-Fe2O3 with palmitic acid in toluene. Application of the solid filler caused formation of agglomerates of size of about 20?m while in the suspension form separate nanoparticles were in the range 10-20nm. The thermal and thermo-oxidative stability of composites was analyzed by conventional TGA analysis. The DSC results showed that crystallization and, to a smaller extent, melting, were considerably affected by the introduction of magnetic nanoparticles. The main influence is a shift in the crystallisation temperature up to 20° and melting/glass transition shift up to 6°. Thermogravimetric analysis showed significant enhancement of thermal and thermo- oxidative stability of the composites with respect to pure PEE. The dependence of thermal parameters on the concentration of magnetic filler has shown that the largest agglomerates produced the biggest change in all thermal parameters.
PL
Próbki multiblokowego kopolimeru eterowo-estrowego (PEE) domieszkowano magnetycznymi nanocząstkami ?-Fe2O3 (w ilości 0,1 % mas. lub 0,3 % mas.). Zastosowano dwie postacie napełniacza, mianowicie ziarna polikrystaliczne (tworzące aglomeraty o wymiarze ok. 20?m) lub zawiesiny nanocząstek ?-Fe2O3 w otoczce kwasu palmitynowego w toluenie (wymiar ok. 20nm). Metodą DSC zbadano wpływ tego nanonapełniacza na zjawiska topnienia i krystalizacji uzyskanych kompozytów (tabela 1, rys. 1) a do oceny stabilności termicznej i termooksydacyjnej wykorzystano analizę termograwimetryczną TGA (tabela 2, rys. 2, 3). Stwierdzono, że proces krystalizacji i, w mniejszym stopniu, także topnienia zostały znacznie zmodyfikowane przez obecne w kompozycie nanocząstki magnetyczne. Głównym efektem domieszkowania było podwyższenie temperatury krystalizacji aż o 20° i przesunięcie temperatury przemiany topnienia/zeszklenia o 6°. Analiza TGA wykazała istotniejszy wzrost stabilności termicznej i termooksydacyjnej kompozytów niż niemodyfikowanego PEE, przy czym wzrost ten jest tym wyraźniejszy im większe są aglomeraty.
EN
SKIE analysis of [2+3] cycloaddition of (E)-2-phenylnitroethene to (Z)-C,N-diphenyl - nitrone suggests that for both stereoisomeric reaction paths (Scheme 1), the O1-C5 bond of the adduct forms faster than the corresponding C3-C4 bond. Never the less, both stereo isomers are formed by an one-step mechanism. According to Hammond's terminology, the transition states in volved in the reaction mechanism can be classified as asynchronous early states.
18
Content available remote Mechanistyczne aspekty nieuzgodnionych (4+2)[pi]-elektronowych cykloaddycji
EN
In this work the reported in literature (4+2)[pi]-electron cycloadditions, where a two-step mechanism was postulated and more or less thoroughly documented, has been subjected to a critical analysis. The research has been focused on [2+3] and [2+4] cycloadditions. To-date not many detailed studies, which would lead to unambiguous conclusions have been performed in this area. The two-step reaction mechanism of thiocarbonylylides with 1,2-dicyanoethene derivatives, [pi]-deficient cyclic ylides with 1-(dimethylamino)-propyne and 1,1-dimethoxy-1,3-butadiene with [pi]-deficient ethene derivatives can be considered as the most documented ones. On the other hand, the reports where a non-concerted mechanism of [2+3] cycloaddition of nitrile oxides with dideuteroethenes and [2+4] cycloaddition of 2-methylfurane with 1,2-dicarboxyethene was postulated are less reliable.
19
Content available remote On Process-algebraic Verification of Asynchronous Circuits
EN
Asynchronous circuits have received much attention recently due to their potential for energy savings. Process algebras have been extensively used in the modelling, analysis and synthesis of asynchronous circuits. This paper develops a theoretical basis for using process algebra and associated model checking tools to verify asynchronous circuits. We formulate a model that extends existing verification theory for asynchronous circuits, and integrate it into the framework of standard process algebra theory. Our theory permits analysis of safeness (i.e. choke) and progress (i.e. illegal stop, divergence and relative starvation) conditions. We show how the model can be translated into CSP, and how the satisfaction of safeness and progress requirements can be reduced to refinement checks in CSP. Finally, the correspondence of our theory with trace theory (i.e. prefix-closed trace structures), receptive process theory and the XDI model is investigated.
20
Content available remote Synteza E-2-arylo-1-cyjano-1-nitroetenów
PL
Zbadano reakcje aromatycznych aldehydów z nitroacetonitrylem. W przypadku reakcji z udziałem halogeno- i karbometoksybenzaldehydów otrzymano z dobrymi wydajnościami odpowiednie E-2-arylo-1-cyjano-1-nitroeteny.
EN
The reactions of various, aromatic aldehydes with nitroacetonitrile have been studied. In the case of halogen and carbomethoxy substituted benzaldehydes, E-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes were obtained with good yields.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.