Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chłodziwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Corrosion inhibitors in the antifreeze include both inorganic and organic compounds. Organic additives applied in the antifreeze usually form thinner protective coatings. In spite of this fact, it is believed that they protect the exposed surfaces against corrosion more efficiently than fluids with inorganic additives. This work investigates whether the effects on the steel surface occurring due to the antifreeze meet key normative requirements. Microscopic imaging was used to identify the alterations in the surface invisible in the macro scale. The tests aimed to evaluate the potential of the antifreeze intended for combustion engines in the perspective of applying them in HVAC systems.
PL
Inhibitorami korozji w płynach niskokrzepnących mogą być związki nieorganiczne lub organiczne. Dodatki organiczne w płynach niskokrzepnących przeważnie tworzą cieńsze powłoki ochronne, mimo to uznaje się, że skuteczniej zabezpieczają narażone powierzchnie niż płyny z dodatkami nieorganicznymi. W niniejszej pracy zbadano efekty na powierzchni stali pojawiające się pod wpływem płynów niskokrzepnących spełniających kluczowe wymagania normatywne. Zastosowano mikroskopowe obrazowanie, które pozwoliło zidentyfikować zmiany powierzchni niewidoczne w skali makro. Badania miały na celu ocenę potencjału płynów niskokrzepnących do silników spalinowych w perspektywie ich wykorzystania w instalacjach grzewczo-chłodząco-wentylacyjnych.
2
Content available remote The impact of environmentally friendly refrigerants on heat pump efficiency
EN
This paper discusses the issue of heat pump simulation. Lower operating costs can be achieved through good equipment design and appropriate operation. Detailed technical and economic analysis inform the selection of system components with the highest possible efficiency and lower energy demand. The use of systems based on environmentally friendly refrigerants can deliver long product life, which is associated with a shorter payback period for the investment. In addition, smart design processes optimize the performance of equipment. The rapidly increasing share of energy costs in terms of total investment cost is driving innovative solutions and tailor-made solutions to specific operating conditions.
PL
Oleje emulgujące są szeroko stosowane w ubytkowej obróbce metali. Stosuje się je najczęściej w stężeniu 5% v/v. Zawierają olej mineralny lub syntetyczny w ilości 40 - 83%, emulgatory najczęściej wielofunkcyjne w ilości 15 - 60% v/v oraz biocydy i fungicydy w ilości ok. 2% v/v oraz środki antypienne. Na etapie komponowania i oceny technologicznej stosuje się wiele badań, takich jak np. badania fizykochemiczne, technologiczne i trwałościowe. Przedstawiono metody badań chłodziw na etapie komponowania oraz wybrane wskaźniki oceny komponowanego w ITeE koncentratu chłodziwa na bazie oksyetylatów cardanolu. Przedstawiono także kilka metod oceny właściwości smarnych cieczy obróbkowych.
EN
Emulsifying oils are commonly used in the metal-removing machining. They are most often used in the concentration of 5% v/v. Emulsifying oils contains: mineral or synthetic oil in quantity of 40 to 83%, multifunctional emulsifiers in quantity of 15 to 60% v/v, biocides and fungicides in the concentration of approx. 2% v/v and antifoaming agents. At the stage of composing and technological assessment a number of studies are used such as physicochemical, technological and durability The authors present the test methods of coolants at the stage of composing as well as selected evaluation indicators of coolant concentrate composed in ITEe on a basis of cardanol ethoxylates. The paper presents also several methods for assessing of lubricating action of cutting fluids.
PL
W artykule zostaną omówione warunki i czynniki, które sprzyjają biologicznemu skażeniu chłodziw. Wzrost drobnoustrojów w chłodziwach istotnie obniża ich jakość i może wpływać na parametry wytwarzanych produktów w zakładach przemysłu metalowego. Drobnoustroje i produkty ich rozpadu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. W artykule zostaną przedstawione także sposoby zapobiegania skażeniu chłodziw.
EN
The publication will discuss the conditions that are favorable to biological contamination of metalworking fluids. Microbial growth in the coolant significantly lowers their quality and can affect the performance of manufactured products in metal industry plants. Micr oorganisms and their disintegration products may pose a risk to workers’ health. The means how to prevent contamination of metalworking fluids will also be discussed.
PL
Doświadczenia z wieloletnich okresów eksploatacji instalacji chłodniczych w obiektach użyteczności publicznej w tym instalacji sztucznych lodowisk spowodowały, że w Polsce stosowane są przeważnie chłodziwa, jakimi są wodne roztwory glikoli mono-etylenowego i mono-propylenowego. Popularne przed laty wodne roztwory soli chlorku sodu (NaCl) lub chlorku wapnia (CaCl2), zwane solankami, zostały obecnie praktycznie wyeliminowane ze stosowania w instalacjach chłodniczych w obiektach użyteczności publicznej, ze względu m.in. na swoje silnie korozyjne właściwości. Bazując na doświadczeniach wynikających z projektowania takich instalacji można zauważyć, że w niektórych krajach Europy Zachodniej obecnie staje się coraz bardziej popularny w stosowaniu, znany od dawna jako chłodziwo, wodny roztwór amoniaku. Ocenia się, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowano w Europie około 50 instalacji mrożeniowych lodowisk, w których zastosowano to chłodziwo. Realizacje te miały miejsce zwłaszcza we Francji, Szwecji i Finlandii. Innym chłodziwem, coraz bardziej popularnym w stosowaniu w niskotemperaturowych instalacjach chłodniczych, staje się solanka: wodny roztwór organicznej soli potasowej (mrówczanu potasu z dodatkiem inhibitorów korozji), stosowany głównie w Finlandii, Szwecji, Danii, Czechach. W Polsce także pojawiają się propozycje wykorzystywania tych chłodziw w instalacjach mrożeniowych lodowisk. W niniejszym artykule dokonano analizy porównawczej dotyczącej właściwości wody amoniakalnej i mrówczanu potasu, jako chłodziw, w celu oszacowania ewentualnych korzyści z ich zastosowania.
EN
In result of the experience from long-term periods of refrigeration systems operation in public buildings, including ice rinks, mono-ethylene and mono-propylene glycol dilutions are nowadays commonly used as coolants for freezing ice rink installations in Poland. Aqueous sodium chloride (NaCl) and calcium chloride dilutions (CaCl2), called brines, popular years ago, have gone out of use in cooling systems in public buildings, owing to – among others – their strong corrosive properties. Basing on the experience in such systems designing, it can be seen that in some Western European countries aqueous ammonia dilution, long known as a coolant, is becoming more and more popular. It is estimated that aqueous ammonia dilution has been used in about fifty ice rink freezing installations constructed in Europe within the last five years, especially in France, Sweden and Finland. Another coolant, which is becoming more and more popular for low temperature refrigeration systems, is brine: aqueous solution of organic potassium salt (potassium formate with addition of corrosion inhibitors) used mainly in Finland, Sweden, Denmark and in the Czech Republic. In Poland there are also suggestions to use these refrigerants in ice rinks refrigeration systems. The paper presents a comparative analysis of the properties of aqueous ammonia dilution and potassium formate, to estimate the potential benefits of their use as a coolant.
6
Content available remote Application of Minimal Quantity Lubrication in Gear Hobbing
EN
The results of investigations on application of Minimal Quantity Lubrication (MQL) in gear hobbing are presented in the paper. The experimental stand which allows measurements of cutting forces, Fc, is described. Experiments were carried out for MQL and flood cooling. The influence of the fluid supply methods on tool wear and cutting forces is presented in the paper. The influence of the different workpiece materials is presented, too. The investigations have proved that the using of the MQL method is by all means justified. The results indicate that the hob wear rate is similar for the MQL and for conventional flood cooling. This is also confirmed by the measurements of cutting forces, which values are comparable for both methods.
8
Content available remote Ekologiczne aspekty mokrych technologii i perspektywy ich substytucji
PL
Omówiono zalety i wady mokrych technologii. Szczególną uwagę poświęcono ekologicznym i ekonomicznym konsekwencjom stosowania cieczy chłodząco-smarujących w technologii obróbki skrawaniem części maszyn. Przedstawiono rodzaje bezpośrednich zagrożeń dla operatorów maszyn technologicznych, jak i techniczne oraz środowiskowe problemy, wynikające z konieczności neutralizacji dużej masy odpadowej, jaką stanowią zużyte płyny technologiczne. Wskazano na możliwości i perspektywy zastosowania alternatywnych technologii obróbki ubytkowej na sucho lub przy użyciu niewielkiej ilości środka smarowego. Przedstawiono wnioski, co do perspektyw stosowania alternatywnych technologii, wynikające z najnowszych badań i danych statystycznych.
EN
The advantage and disadvantage of wet technology using in machine industry was discussed. Special attention was spent on ecological and economic consequences of using cooling lubricant liquid in the technology of mechanical forming of machine parts. The kinds of direct hazards for technological machine operators was presented and technique and environmental problems follow from necessity of neutralisation of large quantity of waste materials which are waste technological liquids. The possibilities and perspectives of using alternative technologies of machining process like dry machining process or minimum quantity lubrication technology was pointed. The conclusions, which follow from update researches and statistic data connecting perspectives of using alternative technologies were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.