Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza tematykę monitorowania zjawisk epidemiologicznych wśród internautów. Sklasyfikowano rodzaje źródeł informacji dotyczących epidemiologii w Polsce i zaprezentowano ich przykłady. Autorzy przedstawili wyniki przeprowadzonych badań ankietowych z lat 2013-2015, które nawiązują do tej tematyki. Do analizy danych statystycznych z 2015 roku zastosowano metodę reprezentacyjną. Populację internautów podzielono na warstwy ze względu na: zamieszkiwane województwo, płeć oraz wiek.
EN
The article describes topic of Internet usage to monitor epidemic. Polish epidemiological source of information in this area have been classified and its examples have been given. Authors present results of their research conducted in 2013-2015 connected with this subject. Sampling survey method has been used to analyze data obtained in 2015. The division of the population of Internet users was made according: the voivodship, sex and age group.
2
PL
Celem artykułu było opracowanie i przedstawienie koncepcji metodyki ewaluacji wykorzystania narzędzi ICT w e-zdrowiu. Autorzy metodyki oparli jej budowę na pięciu etapach, obejmujących cykl analizy (1. i 2. etap metodyki), syntezy (3. etap metodyki) i oceny narzędzi ICT (4. i 5. etap metodyki) w e-zdrowiu z zastosowaniem odpowiednich metod badawczych. Autorzy omówili kolejne etapy metodyki oraz scharakteryzowali poszczególne metody badawcze zastosowane w ramach etapów: analizę źródeł literaturowych, metody kreatywnego myślenia, metody wspomagające pracę grupową oraz metody ankietowe i wizualizację wyników badań. Zaproponowana metodyka badawcza uwzględnia sprzężenie zwrotne: piąty etap metodyki stanowi punkt wyjścia do doskonalenia metodyki i powrotu do pierwszego etapu. Autorzy zaproponowali koncepcję dalszych badań związanych z budową modelu akceptacji narzędzi ICT w e-zdrowiu w kontekście ich funkcjonalności dla użytkownika końcowego.
EN
The aim of the article was to present the methodology of evaluation of the use of ICT tools in e-health. The authors based their methodology on five stages, including cycle of analysis (first and second step of methodology), synthesis (third step of methodology) and evaluation of ICT tools (fourth and fifth step of methodology) in e-health, using appropriate research methods. The authors discussed the following steps of the methodology and characterized the different research methods used in the context of stages: analysis of literature sources, methods of creative thinking, collaboration methods, survey methods, and visualization of test results. The proposed research methodology takes into account feedback: fifth step of the methodology provides a starting point for improving the methodology and return to the first stage. The authors have proposed the idea of further studies related to the construction of a model of acceptance of ICT tools in the e-health in terms of their functionality to the end user.
PL
Artykuł porusza temat procesu podejmowania decyzji we współczesnej organizacji, która ma do dyspozycji wiele narzędzi informatycznych wspomagających ten proces. Autorzy scharakteryzowali kokpit menedżerski jako element warstwy prezentacji systemu Business Intelligence i zidentyfikowali jego rolę w procesie decyzyjnym.
EN
The article discusses decision-making process in the modern organization, which has a range of IT tools designed to improve the process. Authors characterized performance dashboard as an element of Business Intelligence system presentation layer and identified its role in the decisionmaking process.
EN
Nowadays, knowledge management in organization is a big challenge and an important task for managers at all levels. The effectiveness and efficiency in a decision-making process - to a high extent - depends on the availability of reliable and comprehensive knowledge. There are many IT tools that were created to meet an organization’s needs related to the access to the best quality of knowledge. This publication concerns the theme of knowledge management in organization and the tools supporting this sphere. The authors focus on the characterization of the management dashboard within the architecture of the Business Intelligence system. Moreover, the implementation process of dashboards within the Business Intelligence system is defined and presented.
PL
Zarządzanie wiedzą w organizacji obecnie stanowi duże wyzwanie i ważne zadanie dla menedżerów wszystkich szczebli. Skuteczność i efektywność w procesie podejmowania decyzji są w dużej mierze uzależnione od dostępności wiarygodnej i pełnej wiedzy. Istnieje wiele narzędzi informatycznych, które powstały w celu zaspokojenia potrzeb organizacji dotyczących dostępu do jak najlepszej jakościowo wiedzy. Niniejszy artykuł podejmuje tematykę zarządzania wiedzą w organizacji i narzędzi wspierających ten obszar. Autorzy skupili się na scharakteryzowaniu kokpitu menedżerskiego w ramach architektury systemu Business Intelligence. Ponadto, zdefiniowanoi przedstawiono proces wdrażania kokpitu menedżerskiego w ramach systemu Business Intelligence.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie autorskiej klasyfikacji narzędzi teleinformatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą w organizacji i dokładne scharakteryzowanie kokpitu menedżerskiego jako jednego z takich narzędzi. Po wprowadzeniu teoretycznym omówiono zarządzanie wiedzą w organizacji. Następnie opierając się na studium literatury, podjęto próbę usystematyzowania narzędzi, które to zarządzanie wspierają. W konkluzji zaznaczono, że kokpit menedżerski stanowi jedno z narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą i proces podejmowania decyzji.
EN
The article presents subject of performance dashboard, which is used often in organizations in order to knowledge management because of their user-friendly form. The first chapter is an introduction to further theoretical considerations and it is dedicated knowledge management in the organization. Then authors presents their attempt to classify software tools using in knowledge management. The last chapter is a binder earlier considerations, indicating dashboard as a tool for data visualization in the organization which support managers in the decision making process and knowledge management.
EN
The purpose of the article is to present the Expert System Development Life Cycle (ESDLC) and – in particular – the ESDLC’s evaluation stage. The essence of expert systems has been briefly described in the Artificial Intelligence (AI) context. Authors concentrated on the WIKex expert system, which was a practical part of the master’s thesis submitted by one of the authors of the University of Economics in Katowice. Moreover, the results of WIKex evaluation have been presented as a the last stage of the life cycle of the expert system.
PL
Celem artykułu jest prezentacja cyklu życia systemu ekspertowego, a w szczególności etapu oceny systemu ekspertowego. W artykule przedstawiono istotę systemów ekspertowych w kontekście systemów sztucznej inteligencji. Autorzy zaprezentowali WIKex – system ekspertowy, którego opracowanie stanowiło przedmiot części praktycznej pracy magisterskiej jednego z autorów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Przedstawiono wyniki oceny systemu WIKex jako ostatniego etapu cyklu życia systemu ekspertowego.
PL
Systemy ekspertowe, które stanowią jedną z dziedzin sztucznej inteligencji, wykorzystywane są w rozwiązywaniu problemów oraz wspomagają użytkownika w procesie podejmowania decyzji poprzez podpowiadanie możliwych rozwiązań określonego problemu. Systemy ekspertowe znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a jednym z pierwszych obszarów zastosowań była medycyna. Autorzy publikacji charakteryzują systemy ekspertowe wykorzystywane w obszarze zdrowia, a także przedstawiają koncepcję i realizację systemu przeznaczonego do wspomagania decyzji w e-zdrowiu w obszarze zachorowań na grypę na przykładzie autorskiego systemu ekspertowego FlueX.
EN
Expert systems, which are one of the areas of artificial intelligence, are used to solve problems and help users in decision-making process by suggestions of possible solutions to a specific problem. Expert systems have been applied in many areas of life, and one of the first areas of application was medicine. The authors characterize expert systems used in the field of healthcare, and also present the concept of the system for decision support in e-health in the area of flu as an example of expert system FlueX.
PL
W niniejszym artykule poruszono zagadnienie wdrażania kokpitu menedżerskiego w organizacji. Przedstawiono teoretyczne aspekty wdrażania systemów informatycznych, uwzględniając rolę wyboru właściwej strategii wdrażania, a także wskazano bariery wdrażania i scharakteryzowano czynniki implikujące skuteczne wdrożenie systemu. Następnie opisano systemy Business Intelligence oraz scharakteryzowano fazy ich wdrażania. Autorzy zdefiniowali kokpit menedżerski i scharakteryzowali proces wdrażania kokpitu menedżerskiego.
EN
This paper considers the problem of management dashboard implementation. Firstly theoretical aspects of implementation of information systems including role of implementation strategy choice have been described. Lately, barriers of implementation and indications of the effective system implementation have been indicated. Next, Business Intelligence systems have been described and its phases of implementation. Authors defined management dashboard and characterized process of its implementation.
9
Content available Sztolnia Książęca w Złotym Stoku
PL
W artykule omówiono historię i aktualny stan zachowania sztolni odwadniającej Książęcej (Fürstenstollen) w Polu Góry Krzyżowej koło Złotego Stoku. Autorzy przedstawiają szczegółowo historię drążenia i wykorzystania sztolni na podstawie dostępnej literatury, archiwalnych materiałów kartograficznych i zachowanych dokumentów dotyczących funkcjonowania kopalni. Omówiono historyczne zmiany funkcji sztolni oraz aktualny stan zachowania wyrobisk na podstawie współczesnej inwentaryzacji obiektu. Sztolnia powstała prawdopodobnie przed 1501 r. Odwadniała stanowiska górnicze w rejonie szybu Himmelfahrt Himmelfahrt (po 1945 r. nazwanym Wniebowzięcie). W późniejszym okresie eksploatowano w niej także niewielkie złoża rudy. W 1802 r. miała ona około 0,5 km długości. Po wydrążeniu głębiej położonych poziomów kopalni Reicher Trost Reicher Trost utraciła znaczenie odwadniające. Pełniła odtąd głównie rolę wentylacyjną i pomocniczo komunikacyjną. W 1902 r. została udostępniona do zwiedzania, uzyskując funkcje turystyczne. Współcześnie dostępna jest na odcinku 207 m. Pełni funkcje turystyczne i związane z ochroną przyrody.
EN
The authors present the history and contemporary state of the dewatering adit called Książęca, located in one of the mountains near Złoty Stok, a mining object which history started probably before 1501. Once the most important facts from the history of the town are presented, the article discusses the meaning of the dewatering adits. Then, the reconstruction of the adit’s history and its usage is made on the basis of the mining literature, archival cartographic materials and other documents. The history of the adit begun probably in the end of the XV century and at the beginning it only had a dewatering function. Some documents mention the adit in XVI century. For the first time the name of the Fürsten Stollen adit (Książęca) is used by Heintze in 1817, with reference to XVI century mining fields. The adit is then mentioned in 1674 by Hoffman giving us the precise location of the excavation. More evidence comes from the XVIII century. We also learn that in 1769 the adit collapsed. More detailed information can be found on mining maps which were drawn in 1776 (Fischer), 1802 (Frommelt) or 1817 (Heintze). At the beginning of the XX century the adit changed its function and was used for tourism while its previous function was abandoned. The adit was also used after the 2nd World War, most probably until the early 1960s. The current condition of the adit is very good, although it cannot be used safely by tourists as it is too narrow. It was verified by the authors during the exploration of the adit in 2013 and 2014. The adit is inhabited by different species of bats and is part of NATURA 2000 European area. It is also officially enlisted as a mining relict.
PL
Artykuł porusza tematykę interaktywnego kokpitu menedżerskiego wspierającego proces podejmowania decyzji w organizacji. Celem publikacji jest przedstawienie procesu komunikacji wizualnej oraz scharakteryzowanie procesu projektowania zorientowanego na użytkownika w kontekście kokpitów menedżerskich. Autorzy przedstawili syntetyczne ujęcie procesu projektowania i wskazali dobre praktyki budowy kokpitu.
EN
The article discusses the topics of interactive performance dashboards supporting decision-making process in organization. The aim of the publication is to present the process of visual communication and characterize the process of user-centered design in dashboards context. The authors present synthetic approach to the design process and pointed out the best practices of building the dashboard.
PL
Artykuł przedstawia wybrane aspekty prawne dotyczące podziemnych reliktów robót górniczych, takich jak stare sztolnie i szyby pokopalniane. W odniesieniu do historycznych i przyrodniczych wartości tego typu obiektów omawiane są wybrane zapisy prawne mające związek z tymi obiektami w Kodeksie cywilnym, Prawie geologicznym i górniczym, Ustawie o lasach, Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawie o ochronie przyrody i Dyrektywie siedliskowej Unii Europejskiej.
EN
Article shows selected legal aspects concerning underground relics of mining works such as old adits or mine shafts. In relatii historical and natural values of such objects, some selected legal regulations are discussed such as provisions of Civil Code, Geolo and Mining Law, Act on Forests, Act on Monument Protection and Care, Act on Nature Protection and the European Union's Habitants Directive.
PL
W artykule przedstawiono problemy ochrony nietoperzy w starych wyrobiskach podziemnych kopalni na przykładzie Sudetów. Omówiono znaczenie starych kopalni jako siedlisk nietoperzy, zagadnienia prawne ich ochrony oraz, stan zasiedlenia podziemnych obiektów i ich ochrony na obszarze polskiej części Sudetów. Przedstawiono także skutki niepokojenia nietoperzy przez ruch turystyczny i podstawowe zalecenia ochronne, ważne w przypadku prowadzenia prac zmierzających do zmiany funkcji dawnych kopalni na obiekty turystyczne, magazyny, rezerwaty nietoperzy etc.
EN
The paper shows the basic problems of bat protection in the old underground mines on the case of Sudety Mts, (SW Poland). The role of underground mines as bats habitats, the law problems of its protection and the stale of bat settlement and protection in old mines in the Polish part of Sudety Mts. are described. The impact of tourist disturbance on hibernating and swarming bats is showed and basic bat protection prescriptions are formulated, which are important in works changing the function of old mines (opening public tourist routes, warehouses, establishing bat nature reserves etc.).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.