Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EPDM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono właściwości odzyskanego na drodze recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. W celu porównania właściwości mieszanek i wulkanizatów wykonano analogiczne mieszanki zawierające sadze techniczne N330, N550 oraz N772. Uzyskane wyniki oceniono ze względu na możliwości aplikacji recyklingowego tonera jako napełniacza w wyrobach gumowych. Stwierdzono możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w wulkanizatach NBR, ponieważ uzyskuje się zadowalające właściwości mechaniczne, poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne.
EN
The paper presents the properties of recycled toner used in laser printers and the properties of rubber compounds and vulcanizates of SBR, NBR and EPDM rubbers containing toner as a filler. To compare the properties of rubber compounds and vulcanizates, analogous rubber mixes containing technical grade carbon blacks: N330, N550 and N772 were made. Obtained results were evaluated because of the possibility of recycling toner as a filler in rubber products. It has been found possible to use toner as a filler in NBR vulcanizates because it provides satisfactory mechanical properties, improvement of processing properties and resistance to thermal ageing.
PL
W poprzednim artykule przedstawiono właściwości odzyskanego w procesie recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości standardowych mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. Jak wykazały badania, zastosowanie odzyskanego tonera jako napełniacza w mieszankach kauczuków niepolarnych, np. EPDM, nie jest celowe, chociaż wprowadzony w mniejszych ilościach może być plastyfikatorem mieszanek EPDM. Stwierdzono natomiast możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w mieszankach NBR, w których uzyskuje się poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne wulkanizatów. W niniejszej pracy opisano właściwości mieszanek kauczukowych i wulkanizatów o skorygowanym składzie kompozycji na bazie kauczuków SBR, EPDM, NBR i zawierających poużytkowy, odzyskany toner w roli napełniacza. Skład kompozycji skorygowano poprzez uwzględnienie żywicy zawartej w tonerze (ok. 65% mas) po stronie składnika polimerowego (kauczukowego) oraz uzupełnieniu całkowitej ilości napełniacza do wartości w mieszankach porównawczych.
EN
The previous article presents the properties of recycled toner used in laser printers and the properties of standard mixes and vulcanizates of SBR, NBR and EPDM rubber containing toner as a filler. Research has shown that the use of recycled toner as a filler in non-polar rubber blends, e.g. EPDM, is useless, although introduced in smaller amounts can be a plasticizer of EPDM blends. However, it has been possible to use toner as a filler in NBR mixtures in which the processing properties and resistance to thermal aging of vulcanizates are improved. This work describes the properties of rubber mixtures and vulcanizates with improved composition based on SBR, EPDM, NBR rubbers and containing post-consumer recovered toner as a filler. Composition formula was adjusted by taking into account the resin contained in the toner (about 65% by mass) on the polymeric (rubber) component side and filling the total amount of filler to the value in the comparative blends.
EN
Considering the environmental pollution caused by waste rubber, some measures should be taken to improve the utilization rate of waste rubber. In this study, the effect of Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) particles in the polyurethane (PU) foams on sound absorption behavior is investigated for improving sound environment within vehicles and reducing the environment pollution. EPDM particles of different contents and hardness are used as fillers for producing foams with different pore morphologies and sound absorption properties. The results show that adding EPDM to foam would produce smaller pores, higher density and bigger air-flow resistivity. Simultaneously, there are better sound absorption properties of the PU foam composites in the medium frequency region, and the better value can be obtained at the lower frequency with the content of EPDM increasing. The hardness of EPDM also shows better influence on sound absorption properties, especially in the medium frequency region. It means the foam pore morphologies have influence on sound absorption properties.
PL
Przedmiotem badań opisanych w artykule są wulkanizaty termoplastyczne z udziałem kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) i kopolimeru polietylenu z octanem winylu (EVA), wytworzone w procesie jednoetapowym metodą ciągłego wytłaczania. Zbadano wpływ składu mieszanki oraz stopnia zmiękczenia kauczuku olejem na właściwości wulkanizatów. Prowadzono równolegle badania dwóch serii mieszanek o zróżnicowanym udziale jednostek octanu winylu (VA) w EVA. Określono wpływ składu, stopnia zmiękczenia olejem i rodzaju EVA na podstawowe właściwości mechaniczne i zużycie ścierne badanych wulkanizatów. Metodą dynamicznej analizy mechaniczno-termicznej (DMTA) wyznaczono wartości przemian relaksacyjnych. Materiały wytworzono i badano pod kątem ich potencjalnego zastosowania jako nawierzchnie sportowe i wyroby techniczne.
EN
Rubber compounds based on EPDM rubber and thermoplastic component – olefin copolymer-ethylene-vinyl acetate (EVA) were prepared. All blends were prepared in one-step by continuous extrusion process. Present study deals with the effect of component ratio and oil extension on the properties of mentioned systems. In addition, the effect of vinyl acetate (VA) content on EPDM/EVA blend properties was studied to investigate the change in the extent of the modification. The mechanical properties were evaluated by tensile and hardness tests. The influence of composition on tribological properties was examined. Dynamic mechanical analysis (DMA) measurements were conducted, for the purpose of structure evaluation. The materials were prepared and tested for their potential use as sport surfaces and technical products.
5
Content available Elastomer spacers in fire conditions
EN
In the paper, fire resistance of linear joints seal made of elastomer spacers under standard fire conditions, and thermal degradation range of EPDM elastomeric spacers are investigated. The geometry of elastomer spacer joints is important not only for their load capacity under normal conditions - thickness, width, and cavity depth can also influence fire resistance performance. Linear joints of different thicknesses and widths have been tested. The fire insulation and fire integrity were verified for various arrangements. Relatively low thermal degradation rates have been measured, given that EPDM is a combustible material.
PL
W artykule analizowano odporność ogniową uszczelnień złączy liniowych wykonanych z podkładek elastomerowych EPDM. Geometria podkładek elastomerowych jest ważna nie tylko pod względem ich nośności w warunkach normalnych - grubość, szerokość i głębokość zagłębienia podkładek, mają również wpływ na odporność ogniową. W artykule przetestowano uszczelnienia złączy liniowych o różnych grubościach i szerokościach. W opisywanym badaniu sprawdzano izolacyjność ogniową i szczelność ogniową dla różnych wariantów. Z dokonanych pomiarów wynikają stosunkowo małe prędkości degradacji cieplnej, biorąc pod uwagę, że EPDM jest materiałem palnym.
EN
The first part of the paper describes the mechanism of interactions between hydrocarbon solvents and vulcanized rubber (representing crosslinked network structure). The problem has been discussed from the point of view of thermodynamic principles of swelling, temperature and material factors affecting swelling of filled rubber vulcanizates, as well as the impact of swelling on properties of the materials. In the second part of the paper results of own research, devoted to swelling of sulphur vulcanizates of EPDM rubber in hydrocarbon solvents contained in mineral oils and fuels, or their mixture. Using headspace Gas Chromatography, the degree of swelling rubber vulvanizes by different components of solvent mixture in a function of temperature, has been determined.
PL
Pierwsza część artykułu przedstawia mechanizm oddziaływania między rozpuszczalnikami węglowodorowymi a usieciowanym kauczukiem (reprezentującym usieciowaną strukturę przestrzenną). Zagadnienie zostało przedyskutowane z punktu widzenia podstawowych praw termodynamiki dotyczących rozpuszczalności, temperatury i czynników materiałowych, mających wpływ na oddziaływanie rozpuszczalników na napełnione wulkanizaty oraz wpływu na ich właściwości. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących pęcznienia nienapełnionych, siarkowych wulkanizatów EPDM w węglowodorowych rozpuszczalnikach wchodzących w skład olejów mineralnych i paliw, oraz w ich mieszaninie. Za pomocą chromatografii gazowej, z zastosowaniem metody headspace, oznaczono stopień spęcznienia wulkanizatów kauczuku przez różne składniki mieszaniny rozpuszczalników w funkcji temperatury.
PL
W artykule omówiono wpływ elastycznych przekładek z EPDM na pracę paneli tafli szklanych w ustrojach przeszkleń mocowanych do ramowych konstrukcji stopowych. W części doświadczalnej artykułu przedstawiono uszkodzenia tafli szkła, będące skutkiem braku stosowania wkładek elastycznych dystansujących profile stopowe względem pakietów szybowych. Część obliczeniowa artykułu zawiera analizy numeryczne, które pozwalają opisać stan naprężeń generowany w elementach przeszkleń przy braku i z zastosowaniem polimerowych przekładek elastycznych, przy tych samych wartościach obciążeń. Określenie miejsc koncentracji naprężeń w kruchych taflach szyb hartowanych i określenie ich wartości stanowi podstawę prawidłowego projektowania przeszkleń i detali połączeń pomiędzy metalowymi elementami ramowymi i taflami przeszkleń.
EN
The article shows the impact of seals on the flexible mounting glass panels in the façade structure.
EN
The rising market for substitute materials in high voltage insulation components is stimulated largely by the need to reduce overall costs. In this respect, polymer insulators offer significant advantages over old traditional materials. In the present research, efforts have been made to quantify the effect of silica (having different particle size nano, micro and hybrid) loading on the mechanical and thermal behaviors of Ethylene-Propylene-Diene Monomer (EPDM) based high voltage electrical insulations. The fabricated composites were subjected to mechanical, thermal and electrical properties measurements. The results of dielectric strength, surface and volume resistivities showed that all composites had insulator properties, while their mechanical and thermal properties improved considerably. EPDM was compounded with different types of silica in a two roll mill using sulphur cure system. The outcome achieved from the comparative study revealed that the EPDM nanocomposites had enhanced mechanical, thermal and electrical properties even at 5 % loadings.
9
Content available remote Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby modyfikacji asfaltu oraz scharakteryzowano najpopularniejsze modyfikatory. Porównano również właściwości produktów modyfikowanych elastomerami i plastomerami do asfaltów niemodyfikowanych.
EN
The article presents methods of asphalt modification and characteristics of the most popular modifying agents. The properties of elastomer- and plastomer-modified products are compared to non-modified asphalts.
10
Content available remote Niekonwencjonalne układy z udziałem EPDM do zastosowań technicznych
PL
Na podstawie kauczuku EPDM przygotowano mieszanki o zmiennej zawartości sadzy półaktywnej oraz zmiękczaczy: oleju parafinowego i chloroparafiny. Zbadano właściwości mechaniczne uzyskanych wulkanizatów: twardość, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu. Układy o najkorzystniejszych właściwościach poddano przyspieszonym badaniom starzeniowym. Na podstawie pomiarów współczynnika strat dielektrycznych oraz przenikalności dielektrycznej względnej dokonano oceny badanych układów pod względem ich przydatności jako materiałów izolacyjnych w elementach konstrukcyjnych sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajowych. Niekonwencjonalne zastosowanie polarnego plastyfikatora (chloroparafiny) do niepolarnego kauczuku (EPDM) wywołało jego dyfuzję na powierzchnię izolacji. Takie rozwiązanie zapewnia dodatkowe uszczelnienie pomiędzy izolacją gumową a prętem zawieszeniowym. Dyfundujący plastyfikator pełni funkcję dobrego odtwarzalnego zabezpieczenia przed działaniem czynników klimatycznych.
EN
Rubber compounds based on EPDM rubber with different content of carbon black and plasticizers: paraffin oil and chloroparaffin were obtained. Mechanical properties (hardness, tensile strength and elongation at break) of obtained vulcanizates were studied. The most promising systems were exposed to accelerated ageing tests. On the basis of dielectric loss and relative dielectric permittivity measurement tested systems were evaluated in the context of their use as insulating materials for railway and tram traction drive construction. Unconventional introduction of polar plasticizer (chloroparaffin) to the non-polar rubber (EPDM) induce its diffusion to the insulation surface. This provides additional sealing between insulation and suspension rod. Plasticizer diffusion is reproducible and act as good protection against the harmful effects of climate.
PL
W przedstawionej pracy zbadano właściwości mieszanek kauczukowych NR, SBR i EPDM oraz ich wulkanizatów zawierających napełniacze węglowe pochodzące z pirolizy opon samochodowych oraz porównano je z właściwościami mieszanek napełnionych komercyjnymi sadzami technicznymi. Oznaczono podstawowe właściwości napełniacza węglowego zgodnie z wymaganiami dla sadzy technicznej przeznaczonej dla przemysłu gumowego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że właściwości węgla z pirolizy opon nie kwalifikują go jako odpowiednik standardowych sadzy technicznych stosowanych w przemyśle gumowym. Uzyskane wyniki badań wskazują jednakże, że właściwości mieszanek i wulkanizatów zawierających węgiel popirolityczny po obróbce mechanicznej i rozdrobnieniu do 325 mesh są zbliżone do uzyskanych z dodatkiem sadzy N772 lub N550. Otrzymane wyniki poddano obróbce metodami statystycznymi. Uzyskane współczynniki determinacji regresji liniowej dowiodły, że właściwości badanych wulkanizatów bardziej zależą od liczby olejowej niż liczby jodowej napełniaczy.
EN
This work investigates the properties of the rubber compounds of NR, SBR and EPDM, and their vulcanizates containing coal (char) fillers from tire pyrolysis compared to their properties with commercial carbon blacks. Performed the study the basic properties of the carbon filler like examines the technical carbon black used in the rubber industry. Based on the results, it was found that the properties of carbon from tire pyrolysis cannot be regarded as equivalent to the standard Carbon Black used in rubber industry. The obtained results indicate that the properties of the compounds and the vulcanizates containing char from pyrolysis after machining and grinding to 325 mesh are similar to those obtained when using carbon blacks N772 or N550. Examined linear regression coefficients of determination indicate that the properties of the tested vulcanizates more dependent on oil number than iodine number of the fillers.
PL
W artykule przedstawiono problem zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego wyrobów gumowych, poprzez badanie i kontrolę obecności w nich kancerogennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej emisja WWA do środowiska powinna być zredukowana i monitorowana. Badanie i kontrola wydzielania się WWA jest szczególnie istotna ze względu na narażenie zdrowia człowieka oraz zanieczyszczanie środowiska. W stosunku do niektórych obszarów, jak ogrodowisko pracy, żywność, woda przeznaczona do picia, ścieki i gleba, istnieją rozwiązania prawne nakazujące prowadzenie monitoringu i określające wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA. Wyroby gumowe, także przeznaczone do kontaktu z ciałem ludzkim i żywnością, nie mają jednak określonych wymagań w odniesieniu do obecności w nich WWA, nie ma również normatywnych procedur badawczych oznaczania WWA w materiałach elastomerowych. W Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie opracowano procedurę badawczą identyfikacji i oznaczania zawartości węglowodorów WWA w kompozytach elastomerowych techniką HPLC z detekcją fluoroscencyjną FLD, zgodnie ze standardami UE. Wykorzystując opracowaną procedurę przeprowadzono badania testujące na olejowanych kauczukach SBR oraz wykonano badania wybranych wyrobów użytkowych z gumy przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Dysponowanie techniką badania WWA w standardzie wymagań międzynarodowych pozwoli na prowadzenie prac związanych z monitoringiem i oceną zagrożenia kancerogennymi wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) pochodzącymi z artykułów użytkowych, szczególnie elastomerowych. Dane takie są niezbędne w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego użytkownikom wyrobów z gumy.
EN
The article describes the problems connected with chemical security of rubber composites goods, especially contacted with food and human body. This can be done by the analytical control presence in them carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Emission of the PAHs from rubber products should be monitored and reduced in accordance to directives of the European Union. The testing and control of releases PAHs are especially significant from environment pollution and human healthy view point. In some area like food, water intended for drinking, waste water and soil exist legal provision ordering determining and monitoring level of the PAHs. Rubber goods, also intended to come into contact with food and human body, not have now specific about presence of the PAHs requirements in them and there are not the standard test procedures for them determination in elastomers. The subject of the work is elaborate the test procedure for the identification and quantitative evaluation of PAHs in elastomer composites by HPLC method connected with fluorescence detection technique FLD, in accordance with EU standard. By exploring of this procedures we tested oil-extended styrene-butadiene rubbers (SBR) and research of selected rubber products in the form of chews and toys for infants and young children. Dispatching of PAHs analytical technique, in accordance with requirements of the international standard let us to provide research works connected with monitoring of risk created by carcinogenie polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) coming from the rubber products. Such data are necessary needed for ensuring the chemical safety of rubber products users against harmful effects of PAHs.
14
PL
Wykonano i zbadano mieszanki kauczukowe na podstawie kauczuków EPDM różniące się składem, przeznaczone do wytwarzania elementów nawierzchni sportowych. Do sporządzenia mieszanek wykorzystano dwa rodzaje kauczuku EPDM o różnej zawartości etylidenonorbornenu oraz etylenu. Zastosowano dwa rodzaje zmiękczaczy: olej naftenowy oraz olej parafinowo-naftenowo-aromatyczny. Mieszanki w swym składzie zawierały również dwa rodzaje przeciwutleniaczy: przeciwutleniacz będący pochodną sterycznie zabezpieczonego fenolu (BHT) i przeciwutleniacz stanowiący mieszaninę 2-merkaptobenzimidazolu z oksyalkilenowanym alkilofenolem (Nonox CNS).Wulkanizaty poddano przyspieszonym badaniom starzeniowym. Odporność na przebarwienia powstałe wskutek działania światła badano po naświetlaniu próbek w komorze do przyśpieszonych badań starzeniowych (Xenotest). Określono wpływ rodzaju zastosowanego oleju, przeciwutleniacza oraz kauczuku EPDM na przebarwienia powstające pod wpływem długotrwałego działania światła.
EN
Rubber compoundsbased on EPDM rubber with different content of components were obtained and studied. For the preparation of the rubber compounds two types of EPDM rubber containing different amounts of ethylene and ethylidene norbornene and two types of plasticizers: naphthenic oil and paraffin- naphthenic-aromatic oilhave been used. The rubber compound with two kinds of antioxidants: sternic hindered phenol derivative (BHT) and a mixture 2-mercaptobenzimidazole with alkylene alkylphenol derivative (Nonox CNS) have been studied too. The rubber compound were prepared using a laboratory mill and vulcanized in press. Accelerated aging tests for rubber samples were used. Weather meter (Xenotest) was determined using to the accelerated light ageing tests. In this paper, evaluated the effect of the type of oil, the antioxidant, and the type of EPDM on the discoloration by the action of light.
15
Content available remote Effect of exposure on material response of a swelling elastomer
EN
Purpose: This paper reports some results from a comparative study of the behavior of fresh and exposed samples of an EPDM-type water-swelling elastomer. Design/methodology/approach: Experiments were designed and performed in line with standard ASTM test methods and in consultation with petroleum development engineers. Small test fixtures were designed and fabricated, to be used together with standard testing equipment. Elastomer response was studied for hardness, compression set and tensile set (at different temperatures and for different periods of time), tensile properties (fracture strength and percent elongation), and swelling (gradual thickness and volume change with exposure to saline solution). In the swelling test, unconfined samples and samples mounted on steel plate were tested for a total duration of 1000 hours (roughly 45 days) in salt solutions of different concentrations and at different temperatures. Findings: Exposed elastomer samples (EPDM1) showed higher hardness than fresh samples (EPDM2). Compression set values of exposed samples was significantly higher than fresh ones. Tensile set values were almost the same for the two sample types after 10-min test, but were higher fort exposed elastomer after longer-duration tests. Stress-strain graphs for both sample sets were almost linear, in contrast to highly nonlinear graphs for usual rubber-type materials. Values of fracture stress and elastic modulus for exposed elastomer were noticeably higher, but percent elongation was lower. Swelling behavior showed a fluctuating trend with increasing swelling time for both elastomers. For same temperature and salinity, fresh elastomer samples yielded much more swelling than exposed samples. All of these observations indicate that such swelling elastomers lose flexibility and swelling capacity when exposed to sun and moisture, etc for extended periods of time. Practical implications: Results of this study can be used by oilfield engineers to gauge the suitability of these elastomers for downhole applications. Material properties after swelling can be used by designers using FEM or other numerical simulation methods for improvement of elastomer-based sealing and packer design. Comparison of fresh and exposed elastomer samples highlights the significant change in material response due to exposure. Originality/value: The paper presents a comparison between material properties of fresh and exposed samples of the same water-swelling elastomer. Such a comparative study, highlighting the effect of exposure on material response of an elastomer, has not been carried out before.
PL
Zbadano przydatność sepiolitu jako napełniacza w mieszankach EPDM przeznaczonych na wyroby otrzymywane metodą wytłaczania. Zbadano właściwości mieszanek i wulkanizatów zawierających sepiolit oraz białe napełniacze w układach dwu-, trój- i czteroskładnikowych i porównano z właściwościami wybranej mieszanki produkcyjnej sporządzonej na bazie EPDM.
EN
Sepiolite was investigated as a filler in EPDM compounds destined for products make by extruding. Except sepiolite some other white fillers such as talc, chalk and kaolin were mixed with ethylene-butadiene rubber. Properties of compounds and vulcanizates that contained sepiolite were next compared with properties of a productive compound filled with chalk, kaolin and silica.
17
Content available remote Wpływ stopnia usieciowania na adhezję EPDM do włókien chemicznych
PL
Złożony mechanizm procesu adhezji jest następstwem skomplikowanych oddziaływań natury chemicznej i fizycznej między elastomerem, włóknami i składnikami mieszanki kauczukowej. Czynniki te należy uwzględniać opracowując efektywny zespół adhezyjny, konieczny do uzyskania wysokiej jakości wyrobu gumowego wzmacnianego materiałami tekstylnymi. Stwierdziliśmy, że zwiększenie stopni usieciowania napełnionego krzemionką kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) poprzez zwiększenie ilości zastosowanego nadtlenku kumylu (DCP: 0,25 ÷ 1,5 g/100 g kauczuku), nie wpływa w istotny sposób na adhezję tego elastomeru do włókien poliamidowych (PA) i poliestrowych (PET). Wartość adhezji EPDM do włókien PA i do włókien PET była porównywalna. Wyniki naszych badań wskazują natomiast, że monoallilomaleamid (AMA) w obecności wybranych substancji mineralnych o charakterze zasadowym jest obiecującym promotorem adhezji elastomerów do włókien poliamidowych (PA) i poliestrowych (PET). Wprowadzenie do mieszanek kauczukowych zespołu proadhezyjnego, zawierającego AMA i zasadowy węglan cynku (ZWC), prowadzi do wzrostu wytrzymałości adhezyjnej połączeń EPDM z PA oraz PET. W obecności AMA/ZWC wpływ stopnia usieciowania na adhezję EPDM do włókien chemicznych był wyraźniejszy, zwłaszcza w przypadku połączeń EPDM z PA.
EN
Complicated mechanism of the elastomer to fibers adhesion is a result of chemical and physical interactions between elastomer, fiber and other components of rubber compound. These factors must be taken into consideration when the effective adhesive system is elaborated in order to obtain high quality rubber goods reinforced by chemical fibers. We have examined the effect of cross-linking degree of EPDM filled with silica on its adhesion to synthetic fibers. It has been found that the amount of applied dicumyl peroxide (DCP: 0,25 ÷ 1,5 phr) and therefore the cross-linking degree exerts only small influence on the adhesion of EPDM to polyamide (PA) and polyester [PET, poly(ethylene terephthalate] fibers. In the systems EPDM-PA and EPDM-PET the values of adhesion are comparable. Additionally, our research shows that monoallylmaleamide (AMA) used together with selected mineral substances of basic nature seems to be promising adhesion promoter for elastomers to PA and PET fibers bonding. The use of AMA in the presence of basis zinc carbonate (ZBC) leads to adhesion joints of higher strength. In EPDM-PA system the increase of adhesion reaches for 200 %. Moreover, the influence of cross-linking degree on the adhesion between EPDM filled with silica and PA or PET fibers is much more evident when adhesive system is used and the activity of AMA/ZBC system as adhesion promoter is higher in the case of PA fibers.
PL
Mieszanki kopolimeru EPM współwulkanizowane z innymi mieszankami kauczukowymi, np. SBR lub CR, nawet z użyciem klejów kauczukowych, mają niejednokrotnie małą wytrzymałość na rozwarstwianie. Do łączenia mieszanki EPM z mieszankami terpolimeru EPDM, SBR i CR jako promotora adhezji użyto liniowego alkilobenzenu (LAB), który w innych technologiach jest stosowany do produkcji surfaktantu - liniowego sulfonowanego alkilobenzenu, wykorzystywanego w syntezie detergentów, emulgatorów, środków pianotwórczych, herbicydów i wielu innych produktów.
EN
Mixture of EPM copolymer which was co-vulcanizated with other rubber mixtures like SBR or CR is chracterized by the low resistance even using rubber cement. A linear alkylobenzene LAB as an adhesion promotor was used for mixing of EPM and EPDM, SBR and CR. However, LAB is conventionally used for sytnthesis of detergents, emulsifiers, herbicides and others.
19
Content available remote Self-adhesive tapes for adhering to EPDM substrates
EN
The technology of solvent-borne acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA) suitable for adhering to EPDM substrates has been developed. The resulted acrylic PSAs based on isooctyl acrylate are used for manufacturing of double-sided tapes containing polyester film or non-woven paper carrier.
PL
Opracowano technologię produkcji rozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów oraz taśm samoprzylepnych stosowanych do łączenia powierzchni wulkanizatów EPDM. Otrzymane poliakrylanowe kleje samoprzylepne są oparte na akrylanie izooktylu. Produkowane dwustronne taśmy samoprzylepne zawierają jako nośnik folię poliestrową lub włókninę papierową.
PL
Wulkanizaty kauczuków dienowych ze względu na dużą zawartość wiązań podwójnych węgiel-węgiel łatwo ulegają starzeniu atmosferycznemu, szczególnie pod wpływem ozonu. Przykładem mogą być szeroko rozpowszechnione, lecz mało odporne na działanie czynników atmosferycznych wyroby z kauczuku naturalnego i kauczuków butadienowo-styrenowych (SBR). Znanych jest wiele sposobów poprawy odporności na starzenie atmosferyczne wulkanizatów tych kauczuków. Jednak nie są one doskonałe. W przedstawionej pracy podjęto próbę wykorzystania granulatu gumy z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) jako dodatku chroniącego wulkanizaty SBR przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych. Uzyskane wyniki świadczą o możliwości wykorzystania odpadów gumy z EPDM jako dodatku poprawiającego odporność na warunki atmosferyczne wyrobów gumowych z SBR lub innych kauczuków dienowych. Dodatek granulatu gumy z EPDM zwiększa odporność na starzenie cieplno-tlenowe wulkanizatów SBR oraz znacznie poprawia ich odporność na starzenie ozonowe, wydłużając 10-krotnie okres pojawiania się wyraźnych spękań próbek wulkanizatów.
EN
The vulcanizates of unsaturated rubbers, because of large content of carbon-carbon double bonds, easily undergo to weathering, especially under influence of ozone. An example can be widely widespread, but not suficient resistant to weathering, rubber articles made from styrene-butadiene elastomers (SBR). In the paper well-known and practically applied methods of improvement of resistance to ageing of unsaturated elastomers were described. They have however many drawbecks. In experimental part of this work a trial of utilization of ethylene-propylene-diene elastomers (EPDM) granulate as an additive protecting SBR vulcanizate against weathering was undertaken. Obtained results confirmed the possibilities of utilization of EPDM waste as the additive improving resistance of SBR vulcanizates against weathering. The addition of granulated EPDM increases thermo-oxidative and ozone resistance of SBR vulcanizates. The EPDM granulate additive 10 fold prolonged time to appearing of distinct ozone cracs on samples of vulcanizates.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.