Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polyacrylamide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The impurity removal process of the rare earth (RE) leachate is usually accompanied by the formation of flocs, and a certain amount of polyacrylamide flocculant needs to be added in this process. However, few studies have investigated the effect of the flocculant on the impurity removal process. Therefore, this paper compares the influence on the process of removing impurities with or without the adding of polyacrylamide (PAM). The results showed that the addition of PAM had little effect on the removal rate of impurities, but it was conducive to the recovery of RE. When ammonium bicarbonate was firstly adopted to regulate the solution pH to 5.0, and then sodium sulfide was used to adjust the pH to 5.2, and 0.5 mL/100 mL of PAM was added to the leachate, 96% Al3+ and 98% Zn2+ were removed from the leachate, while 95% RE was maintained. In addition, PAM could accelerate the settlement of flocs and then shorten the production cycle. The increase in RE recovery rate may be due to the addition of PAM to shorten the settling time of the flocs, thereby reducing the RE ions adsorbed during the flocculation process and increasing the recovery rate of the RE.
EN
Nanocomposite flocculants based on polyacrylamide-grafted starch copolymers with carbon nanotubes (PAM-St-CNT) were prepared using natural polymer – potato starch (St), acrylamide (AM) as monomer and CNTs by in situ polymerization process. The effect of monomer to starch molar ratio, dose of flocculants and content of CNTs in composition on flocculation efficiency were investigated. All materials were characterized by FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy), TGA (thermogravimetric analysis) and DSC (differential scanning calorimetry) methods. An aqueous suspension of kaolin was used for the flocculation studies. The flocculation effectiveness was evaluated on the basis of reduction of suspension absorption and the sludge volume. It was found that synthesized nanocomposites PAM-St-CNT exhibit satisfactory flocculating properties.
PL
Z zastosowaniem naturalnego polimeru – skrobi ziemniaczanej (St) – akryloamidu (AM) jako monomeru i nanorurek węglowych (CNTs) w procesie polimeryzacji in situ wytworzono nanokompozytowe poliakryloamidowe kopolimery szczepione skrobi z nanorurkami węglowymi (PAM-St-CNT) do wykorzystania w charakterze flokulantów. Badano zależność wydajności flokulacji od stosunku molowego monomeru do skrobi oraz dodatku flokulantów i zawartości CNTs w materiale. Otrzymane układy scharakteryzowano metodami spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Do testów flokulacyjnych zastosowano wodną zawiesinę kaolinu. Skuteczność flokulacji oceniono na podstawie zmian absorpcji zawiesiny modelowej i objętości osadu poflokulacyjnego. Stwierdzono, że zsyntetyzowane nanokompozyty PAM-St-CNT wykazują zadowalające właściwości flokulacyjne.
EN
In this paper, sodium oleate, polyacrylamide, soluble starch and sodium carboxymethyl cellulose were used as flocculants to study the flocculation and sedimentation behavior of microfine ilmenite. Sedimentation test shows that sodium oleate and polyacrylamide have good flocculation effect on ultrafine ilmenite. The flocculation rate of ilmenite can be further improved by the combination of sodium oleate and polyacrylamide. It was found that both flocculants could generate chemical adsorption with ilmenite surface, and they all react with Fe3+ on ilmenite surface. However, sodium oleate reacts with Fe3+ to form a water-insoluble iron oleate precipitate which coats the surface of the ilmenite and hinders the action of polyacrylamide and the remaining Fe3+. This problem can be avoided by adding polyacrylamide followed by sodium oleate, and the flotation recovery can be increased significantly.
4
Content available remote Modeling the combined polymerization and drying of polyacrylamide prepolymer
EN
In the paper, the mathematical model of combined polymerisation and drying of polyacrylamide prepolymer is presented. It allows to predict the change of monomer conversion degree, polymer moisture content, the temperatures of gas and polymer in the dryer as well as dryer sizes. Using a developed model, values of technological parameters were established, providing faster polymerisation than in the case of drying.
PL
W ramach pracy stworzono model matematyczny dla łączonego procesu polimeryzacji i suszenia prepolimeru poliakryloamidowego. Proponowany model umożliwia wyznaczenie zmiany stopnia konwersji monomeru, zawartość wilgoci polimeru, temperatury gazu i polimeru w suszarce oraz wymiary suszarki. Z użyciem modelu wyznaczono wartości parametrów technologicznych procesu, umożliwiając szybszy proces polimeryzacji w porównaniu z suszeniem w aparacie.
EN
The corrosion inhibition effect of the drug reducer polyacrylamide (PAM) on carbon steel (K-55) in simulated fracturing fluid (0.3 M of KCl and 0.2 wt. % of PAM with pH 7.8) under static and hydrodynamic conditions was studied. The electrochemical experimental results indicated that the carbon steel show active dissolution behaviour in the absence and the presence of the inhibitor PAM. However, PAM acting as mixed-type inhibitor was able to promote the formation of a product layer on the metal’s surface, lowering both cathodic and anodic current density. For long exposure times, the corrosion activity of the metal increases, as result of the breakdown of the corrosion product layer and initiation of localised corrosion spots. Furthermore, it was observed that under hydrodynamic conditions PAM was not only able to promote the formation of a protective layer on the meal surface but also it was able to influence the flow dynamic properties of solution by decreasing the friction (wall shearstress) between the metal’s surface and fl owing media, thus reducing the risk of flow induced localized corrosion.
PL
Badano inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) (PAM), stosowanego jako dodatek redukujący lepkość, na szybkość korozji stali węglowej (K-55) w symulowanej cieczy szczelinującej (0,3 M KCl, 0,2 wt. % PAM o pH = 7,8) w warunkach statycznych i hydrodynamicznych. Wyniki badań elektrochemicznych wskazują, że stal węglowa, zarówno w obecności, jak i przy braku inhibitora PAM ulega aktywnemu rozpuszczaniu w badanym roztworze. Jednakże PAM, działając jak inhibitor typu mieszanego, promuje tworzenia się warstwy produktów korozji na powierzchni metalu, które to produkty blokując dostęp środowiska korozyjnego do powierzchni metalu, zmniejszają gęstość prądu katodowego, jak i anodowego. W przypadku długich czasów ekspozycji, aktywność korozyjna metalu zwiększa się wskutek przerwania warstwy produktów korozji i pojawienia się korozji lokalnej. Ponadto stwierdzono, że w warunkach hydrodynamicznych PAM nie tylko promuje tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu ale także wpływa własności dynamiczne roztworu, zmniejszając tarcie ścinające pomiędzy powierzchnią metalu i płynnym medium, co zmniejsza ryzyko korozji lokalnej wywołanej przepływem.
EN
Polyacrylamide (PAM) was used to investigate the inhibition efficiency on corrosion of carbon steel (K-55) in 0.5 M KCl solution with CO2 through AC impedance, polarization curves, and SEM techniques under static and hydrodynamic conditions. The electrochemical experimental results indicated that carbon steel showed active dissolution behaviour in the absence and the presence of the inhibitor PAM. However, the Nyquist diagrams showed increase in RP values in the presence of inhibitor under static and hydrodynamic conditions, thus increasing inhibition efficiency. Potentiodynamic curves suggested that the inhibitor is mixed type in nature. SEM results showed that PAM was able to influence the flow dynamic properties of solution by decreasing the friction (wall shear-stresses) between the metal surface and flowing media, thus reducing the risk of flow induced localized corrosion.
PL
W publikacji zawarto wyniki badań skuteczności antykorozyjnej inhibitora poliakrylamidowego (PAM) zastosowanego do hamowania procesów korozyjnych stali typu K55 w środowisku 0,5M KCl z obecnością CO2. Badania elektrochemiczne prowadzono w warunkach stacjonarnych oraz w warunkach przepływu z użyciem technik impedancyjnych i polaryzacyjnych. Obserwacje powierzchni próbki prowadzono z użyciem techniki elektronowej SEM. Wyniki badań wskazują, że stal K55 wykazała aktywność elektrochemiczną zarówno przy nieobecności jak i w obecności inhibitora PAM. Dalsze badania impedancyjne wykazały jednak, że w obecności inhibitora następuje wzrost wartości Rp badanej próbki, zarówno w warunkach stacjonarnych jak i hydrodynamicznych. To wskazuje na skuteczność hamowania korozji przez inhibitor typu PAM. Krzywe polaryzacji natomiast sugerują katodowo-anodowy charakter inhibitora. Z kolei obserwacje SEM wykazały wpływ inhibitora na własności hydrodynamiczne roztworu poprzez zmniejszenie tarcia pomiędzy powierzchnią metalu i przepływającym medium, redukując tym samym ryzyko powstania ognisk korozji wywołanej przepływem.
7
Content available remote Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota
PL
Nanocząstki srebra (Ag-MSA) i złota (Au-MSA), otrzymane przez chemiczną redukcję soli Ag i Au z zastosowaniem kwasu merkaptobursztynowego (MSA) jako stabilizatora, wprowadzono do poliakrylamidu (PASI). Otrzymane nanokompozyty PAM scharakteryzowano metodami spektroskopowymi (FTIR , UV-Vis). Zbadano wpływ promieniowania UV(o długości fali 254 nm) na cienkie filmy i wodne roztwory potiakrylamidu oraz kompozytów poliakrylamidu z nanosrebrem i nanozłotem. Wyniki badań spektroscopowych pozwoliły stwierdzić, że w układzie poliakrylamid/nanozłoto przemiany fotochemiczne przebiegają znacznie wydajniej niż w czystym polimerze. Natomiast wpływ nanocząstek srebra na foto-degradację poliakrylamidu jest nieznaczny. Wizualizacja nanocząstek i kompozytów polimerowych -ich rozmiary, kształty, jednorodność i właściwości nanomechaniczne - zostały zbadane metodami mikroskopii skaningowej (HR-TEM iAFM).
EN
Sifoer and gold nanoparticles (Ag-MSA, Au-MSA), obtained by chemical reduction of Ag and Au salts using mercaptosuccinic acid (MSA) as a stabilizer, were introduced to polyacrylamide (PAM) matrix. Obtained PAM nanocomposites were characterized by spectroscopic techniąues (FTIR, UV-Vis). The effect of UV radiation (wavelength of254 nm) on thin films and aąueous solutions of polyacrylamide and its composites with nanosilver and nanogold was examined. The results of spectroscopic studies revealed that the photochemical reactions in polyacrylamide/nanogold system run much more efficiently comparing to the pure polymer. In contrast, the effect of siver nanoparticles on the photodegradation of polyacrylamide is insignificant. Visualization of nanoparticles and polymer composites - their size, shape, uniformity and nanomechanical properties were examined by scanning microscopy methods (HR-TEM and' AFM).
EN
Polyacrylamide-zeolite composite was prepared by direct polymerization of polyacrylamide in suspension of β-zeolite. Phytic acid was then immobilized on the composite surface. Fourier transform infrared spektrometry (FT-IR), X-Ray Diffraction (XRD) and Thermal gravimetry (TG) techniques were employed to characterize the synthesized adsorbent. The adsorptive features of the composite and the modifi Ed composite were investigated for the removal of Pb2+ from aqueous solution in view of dependency on pH, time, ion concentration, temperature, selectivity, kinetics and reusability. The adsorption isotherms were evaluated with reference to the Langmuir and Freundlich models. Thermodynamic of the system was calculated. ΔG<0 indicated that the adsorption process was spontaneous. Good compatibility of the adsorption kinetics to the pseudo-second-order model predicted that the rate-controlling step was a chemical sorption. The selectivity experiments showed that the adsorbents were selective toward Pb2+ In the presence of Zn2+ and Cd2+. The reusability of the adsorbent was tested for four regeneration cycles.
PL
Badano interkalację do przestrzeni międzywarstwowych naturalnego montmorylonitu (MMT), polimerów hydrożelowych otrzymywanych w wyniku polimeryzacji in situ. Polimerową matrycę stanowił poliakrylamid (PAAm) lub poli(kwas akrylowy) (PAA). Określano wpływ wstępnej modyfikacji MMT na przebieg procesu interkalacji. Stwierdzono, iż przygotowanie naturalnego montmorylonitu na drodze wymiany jonowej na dominujący rodzaj kationów międzywarstwowych bądź jego modyfikacja polegająca na wprowadzeniu środków powierzchniowo czynnych (operacje sugerowane w literaturze naukowej jako konieczne do uzyskania interkalowanego kompozytu polimerowo-glinokrzemianowego) nie jest niezbędne. Oceniano strukturę dwóch serii materiałów PAAm/montmorylonit oraz PAA/montmorylonit, różniących się stopniem usieciowania matrycy polimerowej. Jako czynnik sieciujący posłużył N,N‘-metylenobisakrylamid (MBA), wprowadzany do kompozytów w stosunku molowym MBA/monomer = 0,00; 0,01; 0,02 oraz 0,05. Zaobserwowano zmniejszanie się odległości międzywarstwowej montmorylonitu wraz ze zwiększaniem stopnia usieciowania polimeru bazowego. Gęsto usieciowane materiały na bazie poliakrylamidu wykazywały ponadto tendencję do eksfoliacji. Przygotowane kompozyty zastosowano w procesie eliminacji jonów metali przejściowych (Cu2+ i Fe3+) z roztworów wodnych. Stwierdzono wyraźnie większe pojemności sorpcyjne preparatów opartych na poli(kwasie akrylowym), co powiązano z obecnością aktywnych w wiązaniu kationów, grup karboksylowych. Najlepsze wyniki odnotowano w przypadku materiału zawierającego poli(kwas akrylowy), usieciowany MBA w ilości odpowiadającej stosunkowi molowemu MBA/monomer = 0,01.
EN
Intercalation of polyacrylamide (PAAm) and poli(acrylic acid) (PAA) into interlayer spaces of natural montmorillonite by the in situ polymerization technique was studied. The modifications were carried out with using both the raw and pre-treated clay. It was shown that no initial modification of the layered mineral (by ion-exchange with Na+ cations or organophilization) is needed for the successful introduction of hydrogels into the interlayer gallery. The effect of kind of polymer and its crosslinking degree (with N,N‘-methylenebisacrylamide, MBA) on the structure of the obtained composites was investigated. The polyacrylamide-containing materials exhibited a tendency to the formation of exfoliated structure. Finally, the composites were tested in a role of adsorbents in an elimination of transition metal cations (Cu2+ and Fe3+) from aqueous solutions. The highest adsorption capacity was achieved on the poly(acrylic acid)/montmorillonite composite with the hydrogel crosslinked with MBA at the MBA/monomer molar ratio of 0.01.
PL
Naturalny bentonit poddano modyfikacji poprzez wprowadzenie do przestrzeni międzywarstwowych łańcuchów hydrożelowych na drodze polimeryzacji interkalacyjnej. Jako modyfikator organiczny został użyty poliakryloamid lub poli(kwas akrylowy). Strukturę otrzymanych połączeń przebadano metodami proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej oraz spektroskopii w podczerwieni. Stwierdzono, że przeprowadzona modyfikacja skutkuje znaczącym wzrostem pojemności sorpcyjnej materiału względem kationów Fe(III).
EN
Raw bentonite was modified by introducing to its interlayer spaces hydrogel chains by intercalation polymerization. Poly(acrylic acid) or polyacrylamide were used as organic modifiers. The structure of the obtained compounds was examined by means of powder X-ray diffraction and IR spectroscopy. The performed modification resulted in a significant increase in the sorption capacity of the material in respect of Fe(III) cations.
PL
Przeprowadzono syntezę nanocząstek metali w matrycach wodorozpuszczalnych polimerów o różnej wewnętrznej budowie makromolekularnej. Liniowy poliakryloamid (PAA) i rozgałęzione gwiaździste kopolimery dekstran-szczepiony poliakryloamid (D-g-PAA) i ich pochodne anionowe zastosowano do syntezy in-situ nanoukładów Ag i Pd. Zbadano wpływ charakteru matrycy i budowy wewnętrznej makrocząsteczek w roztworze na tworzenie nanocząstek.
EN
Metal nanoparticles were synthesized in water-soluble polymer matrices with different internal macromolecule structures. Linear Polyacrylamide (PAA) and branched star-like copolymers Dextrangraft- Polyacrylamide (D-g-PAA) and their anionic derivatives were used for in situ synthesis of Ag and Pd nanosystems. The influence of the matrix nature and internal structure of macromolecules in solution on the nanoparticles formation was studied.
EN
Brush-like copolymers of Polyacrylamide grafted onto Dextran Sulphate backbone were tested as flocculation aids in polydisperse kaolin suspension. It was shown that flocculation efficiency of these copolymers is significantly dependent upon their internal structure. Both the kinetics of flock sedimentation and supernatant clarification of suspensions are the function of macromolecule conformation of copolymers in water solution. The most efficient flocculants are copolymers with high molecular mass but low value of Rz2/Mw.
PL
Badano wpływ kopolimeru złożonego z poliakrylamidu szczepionego w strukturę siarczanu dekstranu (o strukturze przypominającej szczotkę) na flokulację polidyspersyjnej zawiesiny kaolinu. Wykazano, że skuteczność flokulacji tych kopolimerów zależy od ich struktury wewnętrznej. Zarówno kinetyka sedymentacji osadu, jaki i klarowania się roztworu nad osadem są funkcjami konformacji makromolekuł kopolimerów w roztworze wodnym. Najbardziej efektywnymi flokulantami są kopolimery o dużej masie molekularnej i małej wartości Rz2/Mw.
EN
Forest nurseries are mostly located in light and very light sandy soil sites. They are characterised by low water holding properties in the aeration zone, and their water resources depend mainly on precipitation. One of the possible ways to solve this problem is to use hydrogel additives to soils. The objective of this study was to investigate the influence of polyacrylamide Super Absorbent Plus on water retention curve of a sandy soil from forest nursery in Julinek. Surface soil layer (15 cm deep) was collected for experiments. It was mixed and divided into 5 parts. Each part, except control, was enriched with hydrogel additives in the amount of 0.5, 2, 4, and 6 g·dm-³. Six samples were taken from each soil part with hydrogel treatment and from control soil (without hydrogel). Water retention was measured with the Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Barbara, California, USA) - LAB 012 in Agrophysics Institute in Lublin. Results of soil moisture at particular water potential values were shown as pF curves, and the analyses of soil retention properties were performed for particular pF ranges adopted after WALCZAK et al. (2002). Soil treatment with hydrogel increased soil retention properties, mainly in the range of pF less then 2.0. The largest increase of retention capacity was found in the range of pF 0-2.2. It means that hydrogel accumulates the gravitation water in the soil, which under natural conditions rapidly permeates the soil profile and becomes unavailable for plants.
PL
Szkółki leśne lokalizowane są w najczęściej na siedliskach o glebach lekkich i bardzo lekkich. Gleby te charakteryzują się małymi zdolnościami utrzymywania wody w strefie aeracji, a o jej zasobach decydują głównie opady atmosferyczne. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów może być zastosowanie hydrożeli polimerowych (superabsorbentów) jako dodatku do gleby. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku hydrożelu polimerowego Super Absorbent Plus na krzywą retencji wodnej gleby piaszczystej w szkółce leśnej w Julinku. Do oznaczeń pobrano wierzchnią warstwę gleby do głębokości 15 cm, następnie wymieszano ją i podzielono na 5 części. Każdą część, oprócz próby kontrolnej, wymieszano z założonym dodatkiem hydrożelu w ilości 0,5; 2; 4; i 6 gramów na dm³ gleby. Z każdej części gleby z założonym dodatkiem hydrożelu oraz próby kontrolnej bez dodatku hydrożelu pobrano po 6 próbek. Pomiary retencji wodnej wykonano za pomocą aparatury firmy Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Barbara, California, USA) - LAB 012 w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Uzyskane wyniki wilgotności w warunkach poszczególnych wartości potencjału wody glebowej przedstawiono w postaci krzywych pF, a analizę właściwości retencyjnych gleby przeprowadzono w poszczególnych zakresach pF przyjętych za WALCZAK i in. (2002). Hydrożel dodany do gleby zwiększył jej zdolności retencyjne głównie w zakresie pF mniejszym od 2.0. Największe zwiększenie pojemności wodnej odnotowano w zakresie pF 0-2,2. Oznacza to, że hydrożel zatrzymuje w glebie wodę grawitacyjną, która w naturalnych warunkach szybko przesiąka w głąb profilu glebowego, czyniąc ją dostępną dla roślin.
EN
Two series of Dextran-graft-Polyacrylamide copolymers (D-g-PAA) with polysaccharide backbone having different molecular weights (Mw= 20 000 and Mw= 70 000) and willi 5, 10, 15 or 20 PAA-grafts per one Dextran macromolecule were tested as flocculation aids in the model kaolin suspensions. These copolymers have shown high flocculation efficiency significantly dependent upon their internal structure. The flocculation ability or D-g-P AA samples with the same number or P AA-grafts inversely relates to the spacing or the grafts (ie the length or back-bone between the grafts).
PL
Badano właściwości flokulacyjne kopolimerów dekstran-graft-poliakryloamidowych (DG-PAA) ze szkieletem dekstranowym o dwóch różnych masach molekularnych (Mw = 20 000 i Mw = 70 000) oraz z 5, 10, 15 lub 20 molekułami PAA dołączonymi (zaszczepionymi) do tego makromolekularnego szkieletu. Do pomiarów wykorzystywano zawiesinę kaolinu w wodzie. Kopolimery te miały dużą skuteczność flokulacyjną zależną od ich struktury molekularnej. Zdolność flokulacyjna próbek D-g-PAA, z taką samą liczbą zaszczepionych molekuł P AA, jest odwrotnie proporcjonalna do odległości między molekułami zaszczepionymi do szkieletu molekuły dekstranu.
15
Content available remote Matematiceskaa model' processa termoradiacionnoj suski polimernogo gela
EN
The experimental research results of drying of polyacrylamide gel, containing admixture of ammonia sulfate, are presented. The ammonia sulfate transfer to surface of polymer in drying process was observed. The mathematical formulation of moisture and inorganic salt transfer in polymer matrix in drying process is developed. The simulation results of polyacrylamide gel radiant heat drying process are presented.
EN
The esterase zymograms of aphids Aphis labae Scop., fed on Vicia laba L. grown in soil contaminated with cadmium, copper, lead, nickel or zinc were compared using nondenaturing polyacrylamide gel electrophoresis. Soil was contaminated with following doses of heavy metals: 4 mg Cd, 530 mg Pb; 85 mg Cu; 1000 mg Zn; 110 mg Ni [formula] d.m.of soil. The presence of particular allozymes was revealed using selected substrates: alpha-naphtyl acetale, beta-naphtyl acetate and alpha-naphtyl propionate. The most preferred substrate was beta-naphtyl acetate. The allozymes were highly sensitive to inhibition by dichlorvos, but not by eserine and p-hydromercuribenzoic acid. That suggested that they were represented mainly by carboxylesterases. The aphids fed on plants exposed to zinc characterised quite different pattern of allozymes than those fed on plants grown in control conditions, what could be the effect of aphid adaptation to elevated amounts of this metal. Elevated amounts of nickei had the inhibitory impact on revealed allozymes. There were no significant effects of other metals on the presence of esterase allozymes.
PL
Porównywano zymogramy esteraz mszyc Aphis fabae Scop żerujących na roślinach Vicia laba L, rosnących na glebie skażonej kadmem, miedzią, ołowiem, niklem lub cynkiem, badania wykonano przy użyciu elektroforezy natywnej na żelu poliakrylamidowym. Gleba była zanieczyszczana następującymi dawkami metali ciężkich: 4 mg Cd, 530 mg Pb; 85 mg Cu; 1000 mg Zn; 110 mg Ni na kg suchej masy gleby. Obecność poszczególnych allozymów ujawniano, używając następujące substraty: octan alfa-naftylu, octan beta-naftylu i propionian alfa-naftylu. Najbardziej preferowanym substratem był octan beta-naftylu. Allozymy były inhibowane przez dichlorvos, ale nie przez siarczan ezeryny czy kaws p-hydrortęciowobenzoesowy. To sugeruje, że należą one głównie do karboksyloesteraz. Mszyce żerujące na roślinach eksponowanych na cynk charakteryzował odmienny wzór allozymów niż ujawniony u mszyc z grupy kontrolnej, co mogło być efektem procesów adaptacyjnych do zwiększonych ilości metalu. Natomiast zwiększone ilości niklu miały hamujący wpływ na ujawnione allozymy. Nie stwierdzono znaczących zmian w obecności allozymów, przy ekspozycji zwierząt na inne metale.
EN
Water soluble amphiphilic polymers of poly-N-vinylpyrrolidone (PVP) and polyacrylamide (PAA) were synthesized by radical polymerization in the presence of functional mercaptane and introduction of one end heptadecyl or octadecyl group. Polymers form micelles in water solution Polymers were found to be efficient steric protectors of liposomes in vitro and in vivo.
PL
Zbadano reakcję degradacji (przegrupowania) Hofmana poliakrylamidu i stwierdzono, że w przeciwieństwie do rozlicznych doniesień literaturowych poliakrylamid nie ulega degradacji do poliwinyloaminy. W reakcji poliakrylamidu z podchlorynem lub podbrominem sodu otrzymuje się nowy polimer zawierający fragment N, N' -dipodstawionego mocznika, który jest wyjątkowo odporny na hydrolizę kwaśną i alkaliczną.
EN
The reaction of polyacrylamide with sodium hypobromite or hypochlorite (the Hofmann degradation) has been reinvestigated. Contrary to the literature statements instead of polivinylamine the N-polyubstituted polyurea seems to be retracted. The manufacturing of polyvinylamine by Hofmann degradation of polyacrylamide seems to be wrong way, since its complex chemistry, low atomic yield and problems with isolation and purification of the final polymer. Since polymerization of N-vinylamides has also most of the same problems, the preparation of PVA is still awaiting for its prophet.
EN
The aim of this work was to perform radical polymerization of acrylamide in some solvents as well as copolymerization of acrylamide in water with addition of acrylic acid. For synthesized polyacrylamide average viscosity molecular weights, average weight molecular weights by osmometric method and average numerical molecular weight by gel permeable chromatography with refractometric detection with use of polyoxyethylene standards. Analysis of flocculative properties of water solutions of synthesized polyacrylamide and acrylamide copolymers was performed. Studies were conducted for coal mine water from "Kleofas" coal mine.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.