Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HVOF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The investigation into wear resistance is an up-to-date problem from the point of view of both scientific and engineering practice. In this study, HVOF coatings such as MCrAlY (CoNiCrAlY and NiCoCrAlY) and NiCrMo were deposited on AISI 310 (X15CrNi25-20) stainless steel substrates. The microstructural properties and surface morphology of the as-sprayed coatings were examined. Cavitation erosion tests were conducted using the vibratory method in accordance with the ASTM G32 standard. Sliding wear was examined with the use of a ball-on-disc tribometer, and friction coefficients were measured. The sliding and cavitation wear mechanisms were identified with the SEM-EDS method. In comparison to the NiCrMo coating, the MCrAlY coatings have lower wear resistance. The cavitation erosion resistance of the as-sprayed M(Co,Ni)CrAlY coatings is almost two times lower than that of the as-sprayed NiCrMoFeCo deposit. Moreover, the sliding wear resistance increases with increasing the nickel content as follows: CoNiCrAlY < NiCoCrAlY < NiCrMoFeCo. The mean friction coefficient of CoNiCrAlY coating equals of 0.873, which almost 50% exceed those reported for coating NiCrMoFeCo of 0.573. The as-sprayed NiCrMoFeCo coating presents superior sliding wear and cavitation erosion resistance to the as-sprayed MCrAlY (CoNiCrAlY and NiCoCrAlY) coatings.
EN
An investigation was conducted to determine the role of Co particles in the WC-Co coating produced with the High Velocity Oxygen-Fuel (HVOF) spraying on microstructure, mechanical and wear properties in a system of type: WC-Co coating/ductlile cast iron. The microstructure of the thermal sprayed WC-Co+Co coating was characterized by scanning electron (SEM) and transmission electron (TEM) microscopes as well as the analysis of chemical and phase composition in microareas (EDS, XRD). For analysis of the quality and adhesion of coatings, the scratch-test was applied. It was found that as a result of the HVOF spray of WC-Co powders with the addition of Co particles, the coatings of low porosity, high hardness, a very good adhesion to the substrate, compact structure with partially molten Co particles and finely fragmented WC particles embedded in a cobalt matrix, coming to the size of nanocrystalline sizes were obtained. Moreover, the results were discussed in reference to examination of bending strength considering cracking and delamination in the system of (WC-Co+Co)/ductile cast iron as well as hardness and wear resistance of the coating. It was found that the addition of Co particles was significantly increase resistance to cracking and wear behaviour in the studied system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, dotyczące wpływu modyfikacji składu chemicznego powłok WC-Co (poprzez domieszkowanie cząstkami Co), wytworzonych techniką natryskiwania proszkowego naddźwiękowego z dużymi prędkościami (HVOF) na mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i użytkowe układu typu: powłoka WC-Co/żeliwo sferoidalne. Mikrostruktura powłok WC-Co+Co była analizowana za pomocą mikroskopu świetlnego, skaningowego i transmisyjnego wraz z przeprowadzeniem badań składu chemicznego i fazowego powłok w mikroobszarach przy wykorzystaniu techniki EOS i XRO. Do analizy jakości i przyczepności powłok zastosowano test zarysowania. Stwierdzono, że w wyniku natryskiwania techniką HVOF proszków WC-Co z dodatkiem cząstek Co, powłoki charakteryzują się niską porowatością wysoką twardością bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, zwartą budową z częściowo stopionymi cząstkami Co i silnie rozdrobnionymi cząstkami WC osadzonymi w kobaltowej matrycy, dochodzącymi do wymiarów nanometrycznych. Ponadto w pracy przedstawiono wyniki dotyczące wytrzymałości na zginanie układu WC-Co+Co/żeliwo sferoidalne w zestawieniu z analizą pękania i delaminacji powłoki w obszarze granicy rozdziału, oraz wynikami pomiarów twardości i odporności na zużycie powłoki. Stwierdzono, że dodatek cząstek Co znacznie zwiększa odporność na pękanie i zużycie w badanym układzie.
EN
Thermal/cold spray deposition were used for additive manufacture of oxide dispersion strengthened (ODS) steel layers. Mechanically alloyed F/M ODS steel powders (Fe(bal.)-10Cr-1Mo-0.25Ti-0.35Y2O3 in wt.%) were sprayed by a high velocity oxygen fuel (HVOF) and cold spray methods. HVOF, as a thermal method, was used for manufacturing a 1 mm-thick ODS steel layer with a ~95% density. The source to objective distance (SOD) and feeding rate were controlled to achieve sound manufacturing. Y2 Ti2 O7 nano-particles were preserved in the HVOF sprayed layer; however, unexpected Cr2 O3 phases were frequently observed at the boundary area of the powders. A cold spray was used for manufacturing the Cr2 O3 -free layer and showed great feasibility. The density and yield of the cold spray were roughly 80% and 45%, respectively. The softening of ODS powders before the cold spray was conducted using a tube furnace of up to 1200°C. Microstructural characteristics of the cold sprayed layer were investigated by electron back-scattered diffraction (EBSD), the uniformity of deformation amount inside powders was observed.
EN
The aim of the work was to investigate the resistance to cavitation erosion and sliding wear of as-sprayed HVOF coatings. M(Ni,Co)CrAlY and Cr3C2-NiCr based coatings were deposited using HVOF method onto stainless steel substrate grade AISI 304. As-sprayed coatings’ surface morphology was examined by SEM-EDS and profilometer methods. Cavitation erosion tests were conducted in distilled water with the use of vibratory rig and stationary specimen method. Cavitation erosion curves were plotted as well as cavitational wear mechanism was observed with the use of SEM microscope. Sliding wear tests were performed using the ball-on-disc tribotester with counter-specimen (ball) made of steel 100Cr6. Wear rates and coefficient of friction were computed. Normalized wear resistance with reference to stainless steel reference sample AISI 304 was calculated. In addition, comparable analysis of wear resistance results was conducted. M(Ni,Co)CrAlY coating presented the highest cavitation erosion resistance, therefore Cr3C2-NiCr coating represented the highest sliding wear resistance of all tested materials.
PL
Celem pracy było zbadanie odporności na zużycie kawitacyjne i ścierne powłok natryskiwanych metodą HVOF. Powłoki typu M(Ni,Co)CrAIY oraz Cr3CrNiCr wytworzono na podłożu ze stali odpornej na korozję gatunku AISI 304. Morfologię powłok w stanie po natryskiwaniu scharakteryzowano metodą SEM-EDS (skaningowy mikroskop elektronowy) oraz profilometrycznie. Badania kawitacyjne prowadzono w wodzie destylowanej na stanowisku wibracyjnym ze stacjonarną próbką. Wyznaczono krzywe erozyjne badanych materiałów, powierzchnię zużycia poddano obserwacjom mikroskopowym SEM. Badania odporności na zużycie ścierne przeprowadzono metodą ball-on-disc stosując przeciwpróbkę 100Cr6, wyznaczono współczynniki zużycia i tarcia. Obliczono znormalizowaną odporność na zużycie w odniesieniu do próbki referencyjnej wykonanej ze stali odporniej na korozję AISI 304 oraz dokonano analizy porównawczej odporności na zużycie. Powłoka M(Ni,Co)CrAIY charakteryzowała się najwyższą odpornością na erozję kawitacją natomiast powłoka Cr3CrNiCr wykazała najwyższą odporność na zużycie ścierne.
EN
Nanostructured materials provide new possibilities, which enable creating composite structures with much better properties than composites obtained from conventional materials. Such a solution facilitates combining selected features of different nanomaterials in order to obtain a composite with the required durability, thermal, insulation, tribological, etc. properties. In the case of a composite containing a solid lubricant, it is comprised of a nanostructured matrix, providing mechanical durability, and an evenly distributed nanostructured solid lubricant. A study of the tribological properties of composite HVOF sprayed from nanostructured WC-12Co mixed with nanostructured Fe3O4, having the properties of the solid lubricant is presented. The coatings were sprayed by means of a Hybrid Diamond Jet system. A T-01 ball on disc tribological tester was used to determine the coefficient of friction on the basis of friction force obtained in the course of continuous measurement at a set load. The result of investigations was compared with properties of coatings sprayed with standard WC-12Co/ Fe3O4.
PL
Materiały nanostrukturalne stwarzają nowe możliwości, które pozwalają na tworzenie struktur kompozytowych o właściwościach znacznie lepszych niż te otrzymywane z materiałów konwencjonalnych. Takie rozwiązanie umożliwia łączenie wybranych właściwości różnych nanomateriałów w celu uzyskania kompozytu, który będzie posiadał wymagane właściwości wytrzymałościowe, tribologiczne, cieplne i inne. W przypadku kompozytów zawierających smar stały składają się one z nanostrukturalnej matrycy zapewniającej wytrzymałość mechaniczną i równomiernie rozłożonego nanostrukturalnego smaru stałego. W artykule przedstawiono badania właściwości tribologicznych płomieniowo natryskanego naddźwiękowo kompozytu będącego mieszaniną nanostrukturalnego proszku WC-12Co i nanostrukturalnego proszku Fe3O4 o właściwościach smaru stałego. Powłoki kompozytowe zostały natryskane z użyciem systemu do płomieniowego natryskiwania naddźwiękowego Hybrid Diamond Jet. Tester tribologiczny T-01 typu kulka-pierścień został użyty do zbadania współczynnika tarcia na podstawie pomiaru siły tarcia otrzymanej w wyniku ciągłego pomiaru przy ustalonym obciążeniu. Wyniki badań zostały porównane z właściwościami powłok płomieniowo natryskanymi naddźwiękowo z konwencjonalnych proszków WC-12Co/Fe3O4.
EN
The present contribution deals with the influence of tribological conditions on coating quality. Two types of coatings were selected for analysis WC-WB-CO and WC-FeCrAl, to advise that a new type of coating - carbide green. These coatings were applied to the base material AISI 316L of technology HVOF – High velocity oxygen fuel. The aim of the experimental study was to determine the quality coatings and its resistance to abrasive wear, depending on the number of thermal cycles. It was evaluated hardness, thickness, the resistance to abrasive wear in free abrasives and firmly bonded abrasives. Results of experiments showed a higher resistance of the coating WC-Co-WB.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje o procesie natryskiwania cieplnego i jego odmianach, wskazano kierunki rozwoju nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego oraz podano wybrane informacje o materiałach powłokowych stosowanych w procesach natryskiwania cieplnego. Wykazano również konieczność stosowania należytych procedur kontroli procesu które mogą być podstawą systemu zapewnienia jakości dla wytwarzanych powłok.
EN
Basic information about thermal spraying and its varieties has been presented. The authors have pointed out the directions for the further development of thermal spraying methods. Selected information about coating materials used in the methods has been included. The need for using proper quality control assessment methods has been emphasized.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań powłok WC-Co natryskiwanych metodą płomieniowa naddźwiękową z proszków o zawartości kobaltu 12 i 17%. Zbadano wpływ wielkości ziarna natryskiwanego proszku WC-Co na właściwości powłok. Opisano oraz przedstawiono wyniki badań: metalograficznych, twardości HV, metodą DSI (Depth Sensing Indentation), zarysowania (scratch test), przyczepności oraz twardości Rockwella HRC. Stwierdzono, że w wyniku natryskiwania cieplnego metodą naddźwiękową proszków WC-Co otrzymano powłoki o zwartej budowie, nieznacznej porowatości oraz dobrej przyczepności do podłoża. Powłoki natryskiwane naddźwiękowo z proszku o wyższej zawartości Co 17% mają wyższą twardość (zmierzoną metodą DSI na powierzchni powłoki), niż powłoki natryskane cieplnie z proszku o zawartości 12% Co. Najwyższą średnią wartość modułu Younga odnotowano w przypadku powłoki natryskanej z proszku WC-17Co (-20+5 µm), powłoka ta ma również najwyższe twardości mierzone metoda DSI: indentacyjną, Martensa oraz Yickersa.
EN
The paper presents the results of the examinations of WC-Co coatings sprayed by high velocity flame method with powder containing different amounts of cobalt. The impact of particle size of the sprayed WC-Co powder on the properties of the coatings was also examined. The paper describes and presents the results of the following te.sts: metallographic tests, hardness measurement HV, testing by DSI method (Depth Sensing Indentation), scratch test, adhesion test and measurement of Rockwell hardness HRC. It was found that by supersonic thermal spraying with WC-Co powders with different content of Co and with various particle sizes, the, coatings of compact structure, slight porosity and a very good adhesion to the substrate were obtained. It was also found that the thermally sprayed coatings with the powder with a higher Co content, ie. 17% have higher hardness, as measured by the DSI method, on the surface of the coating than the coatings sprayed thermally with the powder containing 12% Co. The highest average vahic of Young's modults was observed for the coating sprayed with the WC-Co83/l7 (-20-5 µm) powder, this coating has also the highest hardness measured by DSI method: indentation hardness, Martens hardness and Yickers hardness.
9
Content available remote Structure and properties of the FeAl (HVOF, HVAF, DGS) coatings for power industry
EN
Recently, some systematic studies have been conducted on microstructural changes and material properties of B2 FeAl coatings sprayed by supersonic stream metallization in HVOF (High Velocity Oxygen Fuel), HVAF (High Velocity Air Fuel) and DGS (Detonation Gas Spraying) conditions. The present paper reports the results and analysis of HVOF, HVAF and DGS supersonic spraying on the structure and properties of Fe–Al type coatings obtained from spraying the Fe40Al0.05Zr at. % +50 ppm B intermetallic feedstock powder on a C45 steel substrate. A comprehensive study of the coating performances was conducted in relation to their material parameters by taking into account technological conditions affecting the formation of a structure in the ultrasonic spraying technologies. Analysis included chemical-phase composition inheritance, morphology of the grains, and porosity as well as oxidation of the coating material, hardness and abrasive resistance. These properties were analysed to determine if, Fe–Al coatings could be used as a potential material in the elements of gas turbines and boilers.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz efektów wykorzystania metody HVOF (High Velocity Oxygen Fuel), HVAF (High Velocity Air Fuel) oraz DGS (D-gun Spraying) do otrzymania powłok z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego z użyciem proszku intermetalicznego typu Fe40Al (VIGA) osadzonego na stali 45 w stanie po ulepszaniu cieplnym. Przeprowadzono kompleksowe badania właściwości użytkowych powłok, uwzględniając ich specyfikę struktury — morfologię ziaren, skład chemiczny i budowę fazową oraz porowatość i stopień utlenienia — w powiązaniu z warunkami subtelnych zmian uwarunkowań technologicznych. Określono ich wpływ na formowanie strumienia metalizacyjnego w zastosowanych metodach natryskiwania naddźwiękowego. W ramach analizy wpływu cech strukturalnych na właściwości użytkowe powłok określono także poziom ich umocnienia i odporność na zużywanie ścierne z udziałem luźnego ścierniwa w aspekcie potencjalnego wykorzystania ich na elementy turbin gazowych i kotłów energetycznych.
EN
Nanostructured and composite WC-12Co coatings were prepared by means of the supersonic spray process (HVOF). The microstructure and composition of WC-12Co nanostructured powder were analyzed by scanning electron microscope (SEM) and transmission electron microscope (TEM). Investigations revealed nano grains of WC with the size in the range of 50-500 nm. The nanostructured sprayed coating was analysed by SEM and phase composition was investigated by X-ray diffractometer (XRD). A denser coating structure with higher hardness was observed compared to conventional coating with a small amount of W2C, WC1−x, W and some amorphous phase. Young’s modulus and hardness were determined by depth sensing indentation in HVOF sprayed WC-12Co nanostructured coatings. Results were compared to conventional coatings and the relevance of the nanostructure was analyzed. An indentation size effect was observed on the polished surface and cross-section of both coatings. Data provided by indentation tests at maximum load allow to estimate hardness and elastic modulus. Enhanced nanomechanical properties of conventional coating in comparison to nanostructured one were observed. Nanostructured coatings WC-12Co (N) revealed significantly better corrosion resistance.
EN
The paper presents results of research of the essential characteristics of two kinds of advanced coatings applied by HVOF technology. One studied coating: WB-WC-Co (60-30-10%) contains two types of hard particles (WC and WB), the second coating is ecofriendly alternative to the previously used WC-based coatings, called "green carbides" with the composition WC-FeCrAl (85-15%). In green carbides coating the heavy metals (Co, Ni, NiCr) forming the binding matrix in conventional wear-resistant coatings are replaced by more environmentally friendly matrix based on FeCrAl alloy. On the coatings was carried out: metallographic analysis, measurement of thickness, micro-hardness, adhesion, resistance to thermal cyclic loading and adhesive wear resistance (pin-on-disk test). One thermal cycle consisted of heating the coatings to 600°C, dwell for 10 minutes, and subsequently cooling on the still air. The number of thermal cycles: 10. The base material was stainless steel AISI 316L, pretreatment prior to application of the coating: blasting with white corundum, application device JP-5000.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
4662--4668, CD2
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych powłok kompozytowych Ni/WC otrzymywanych metodą naddźwiękową HP/HVOF o dużej adhezji do elementów metalowych. Badania tribologiczne przeprowadzono przy użyciu testera tribologicznego pracującego w systemie kula – tarcza w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia granicznego. Jako substancje smarowe zastosowano ciecze jonowe - syntetyczne środki smarowe nowej generacji. Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w pracy było określenie charakteru oddziaływań tribochemicznych różnych kationów i anionów wybranych cieczy jonowych. Powłoki na elementach po badaniach tribologicznych poddano obserwacjom mikroskopowym na elektronowym mikroskopie skaningowym SEM. Przeprowadzona analiza właściwości tribologicznych wytworzonych powłok kompozytowych, potwierdziła zróżnicowana aktywność tribochemiczną zastosowanych w badaniach cieczy jonowych. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że stanowiły one czynnik decydujący o efektywności tribologicznej powstających podczas tarcia warstw granicznych i przeciwzużyciowych reakcyjnych warstwach powierzchniowych.
EN
This paper discusses the tribological behaviour of HP/HVOF sprayed WC-Ni composite coatings characterized by high adhesion to metallic substrates. The tribological tests were conducted under dry friction and boundary lubricated conditions using a ball-on-disc system. Ionic liquids − new-generation synthetic lubricants − were used in the experiments. The main objective of the study was to determine the nature of the tribochemical actions of different cations and anions of the selected ionic liquids. Once the tribological tests were completed, the coatings were examined by scanning electron microscopy. The analysis of the tribological properties of the composite coatings confirmed the different tribochemical activities of the different ionic liquids used. From the experimental data it is clear that they were responsible for the tribological effectiveness of the boundary layers forming during friction and the antiwear reactive surface layers.
EN
Purpose: This work is focused on the abrasion resistance comparison of alloy and cermet based coatings with nitrided stainless steel. Design/methodology/approach: The coatings deposited on the steel substrates were subjected to the abrasion test according to a modified ASTM G-65 (Rubber Wheel/Dry Sand Abrasion Test). Al2O3 abrasive sand with the granularity of 212-250 μm was used as an abrasive material. Stellite 6, NiCrBSi, Hastelloy C-276, Cr3C2-NiCr, Cr3C2-CoNiCrAlY and TiMoCN-Ni powders were used to prepare several set of samples. Findings: The obtained results show that the abrasion resistance is not directly proportional to the hardness. The difference in microstructure between cermet and alloy bases coatings in relation to their wear mechanism plays an important role. Research limitations/implications: The HVOF thermal spraying technology (High Velocity Oxygen Fuel) is commonly used as a component surface protection against abrasive wear. Alloy and cermets based coatings therefore meet the requirements for high abrasion resistance. Originality/value: The current trend in increase of operating temperature and steam parameters to improve steam turbine performance results in the operating temperatures which are close to the nitriding temperatures of steels limiting the use of this technology. For these reasons, the demand for alternative ways of functional surface protection is increasing, in particular to increase the abrasion resistance of component surfaces operating at high temperatures.
EN
In the present work, thermally sprayed tungsten carbide-based coatings deposited by methods of high velocity oxy-fuel (HVOF) and also flame spraying (FS) combined with surface flame melting (SFM) were studied. Different powders and spraying systems were used to evaluate abrasive wear resistance of thermally sprayed coatings. Steel Wheel Abrasion Test (SWAT) has been applied to test setup for three-body abrasion. The wear rates were sensitive to the microstructure of the coatings. Studied coatings show wear behavior depending on the bond strength of carbide particles to the binder and also the size of carbides and type of binder. Relatively uncomplicated application and good abrasive resistance of deposited coatings are the main factors that contribute to implementation of SFM method into practice.
PL
W prezentowanej pracy wykonano badania powłok na bazie węglika wolframu nanoszonych metodami termicznymi za pomocą szybkościowego napawania tlenowo-gazowego (HVOF) i metalizacji natryskowej (FS) połączonych z płomieniowym nadtapianiem powierzchni (SFM). Dla oceny odporności na zużycie ścierne powłok nanoszonych metodami termicznymi zostały użyte różne proszki i różne systemy metalizacji. Zastosowano test zużycia ściernego ze stalową rolką (SWAT) do badań ścieralności z trzecim ciałem. Wartość intensywności zużywania były zależne od mikrostruktury powłok. Na zachowania zużyciowe testowanych powłok wpływa wytrzymałość wiązań cząstek węglików z żywicą, a także rozmiar cząstek i rodzaj żywicy. Stosunkowo prosta aplikacja i dobra odporność na ścieranie są czynnikami, które przyczyniają się do praktycznego zastosowania metody SFM.
PL
Przedstawiono analizę zużycia ścian wodnych kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Wybrane obszary ścian kotłów zabezpiecza się natryskiwanymi cieplnie powłokami odpornymi na zużycie erozyjne i korozyjne. Scharakteryzowano grupę materiałów kompozytowych stosowanych do natryskiwania cieplnego powłok metodą HVOF oraz łukową. Przedstawiono kompozytowe proszki zawierające twarde węgliki w plastycznej osnowie oraz strukturę natryskiwanych cieplnie powłok. Metodą łukową natryskiwano powłoki z nowej generacji drutów proszkowych zawierających fazy międzymetaliczne z układu Fe-Al. Określono wieloletnią trwałość powłok wytworzonych w kotłach CFB, dla których zastosowano również opracowany proces regeneracji. W podsumowaniu scharakteryzowano opracowaną i wdrożoną technologię powłok ochronnych przeznaczoną dla ochrony powierzchni kotłów fluidalnych oraz konwencjonalnych.
EN
This paper analyses the consumption of water in the water walls of boilers with a circulating fluidised bed. The selected areas of the study are the protective coatings that have good erosive wear and corrosion properties. These coatings are a characterised group of composite materials used for thermal spray coatings by the HVOF and arc method. The study presents the composite powders containing hard carbides in a plastic matrix and the structure of thermally sprayed coatings and the method of arc sprayed coatings of a new generation of flux cored wires containing inter-metallic phases of a Fe-Al system. The defined long-term durability of the coatings in CFB boilers are also used for the development of the regeneration process. In summary, the study characterises the development and implementation technology for protective coatings designed to protect the surface of the fluidised bed boilers and conventional boilers.
16
Content available remote Oxidation resistance of surface-modified coatings for energy boilers
EN
Purpose: definite the oxidation resistance of the new obtained multicomponent coatings of a zonal structure and properties enabling its long-term work at an elevated temperature and in an environment of aggressive products of fuels combustion. Design/methodology/approach: The selected results of high temperature corrosion resistance of HVOF sprayed coatings with binder composition are presented. The temperature of cyclic oxidation test was 887 K and the exposure time was 500 h. The macro and microstructure of coatings after and before corrosion test were analyzed by optics and scanning microscopy. The structure of binder composition and filling component, like chooses oxides are presented. The structure and chemical composition of coatings are investigated by SEM and EDX energy dispersive analysis method. Findings: The corrosion resistance of new elaborated coating with binder is presented. The multicomponent new elaborated coating can be applied in elevated temperature and aggressive environments for protection of water walls boilers or waste combustors. Research limitations/implications: If research is reported in the paper this section must be completed and should include suggestions for future research and any identified limitations in the research process. Practical implications: The new elaborated and presented coatings use to basic protection to wear and corrosion condition or modified surface of multilayer coatings in the energy boiler. The results of example application of presented sealing in 2012 year are shown. Originality/value: The elaboration of new corrosion resistance coatings with the modification of surface for the application in high temperature and corrosion enviroments and the presentation a degradation of new elaborated coating during the corrosion test.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nanostrukturalnej powłoki kompozytowej WC12Co/Fe3O4 natryskanej naddźwiękowo (HVOF). Badania nanostrukturalnych proszków oraz natryskanych powłok były realizowane za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM), mikroskopu transmisyjnego (TEM) i dyfraktometru (XRD). Pokazały one, że proszki WC12Co i Fe3O4 zawierają nanokryształy. Badania natryskanych powłok potwierdziły, że w ich skład wchodzą również nanokryształy. Natryskane powłoki WC12Co zawierały niewielką ilość fazy W2C, WC1-x i W, natomiast skład fazowy powłoki Fe3O4 nie uległ zmianie. Badania przeprowadzone na testerze tribologicznym T-01 wykazały mniejszy współczynnik tarcia dla nanostrukturalnej powłoki kompozytowej niż konwencjonalnej.
EN
This paper concerns the results of investigations on a nanostructured WC12Co HVOF sprayed composite mixed with nanostructured Fe3O4. The microstructure and composition of nanostructured powders and coatings were analysed using SEM FEI Nova(TM) NanoSEM 200 and TEM Philips CM20 with EDAX EDX. Investigations of applied powders show that both materials contain nanocrystals. A small quantity of W2C, WC1-x and W phases were found in WC12Co sprayed coatings; however, the phase composition of the Fe3O4 coating did not change. Investigations carried out by means of a T-01 ball-on-disc tribological tester reveal a lower coefficient of friction for the composite nanostructured coating.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem powłok ochronnych metodami natryskiwania cieplnego stosowanych w zabezpieczaniu elementów kotłów energetycznych. Przedstawiono podstawowe mechanizmy zużycia występujące we fluidalnych kotłach energetycznych i urządzeniach towarzyszących. Scharakteryzowano podstawowe metody natryskiwania cieplnego pozwalające wytwarzać powłoki o zadanym składzie chemicznym, fazowym i strukturze oraz funkcjonalnych własnościach użytkowych. Omówiono zalety i wady stosowanych metod natryskiwania cieplnego. Przedstawiono podstawowe grupy powłok o wysokiej odporności na zużycie korozyjne i erozyjne, wytwarzanych metodami natryskiwania cieplnego, które mogą być stosowane w przemyśle energetycznym.
EN
The article presents issues related to the generation of protective coatings by thermal spraying methods used in protection of the elements of power boilers. The basic mechanisms of wear occurring in the fluidized bed power boilers and associated equipment were presented. The basic methods of thermal spraying were characterized. This method allows producing the coating with chemical composition and phase structure and properties of functional performance. The advantage and disadvantages of the methods of thermal spraying were discussed. The basic groups of coatings with high resistance to corrosion and erosion wear produced by thermal spraying methods, which can be used in the power industry were presented.
PL
W pracy określono odporność przeciwzużyciową powłok kompozytowych Ni-SiC otrzymywanych naddźwiękowo z dużymi prędkościami i pod dużym ciśnieniem - HP/HVOF, High Pressure / High Velocity Oxy Fuel. Badania tribologiczne zrealizowano przy użyciu testera tribologicznego pracującego w skojarzeniu kula-tarcza w warunkach tarcia technicznie suchego i granicznego. Jako substancję smarową zastosowano mineralną bazę olejową z 1% dodatkiem ZDTP. Podstawowym zadaniem pracy było określenie charakteru oddziaływań tribochemicznych dodatku przeciwzużyciowego - AW, zawierających w swojej budowie cynk. Powłoki poddano obserwacjom mikroskopowym na elektronowym mikroskopie skaningowym SEM i profilometrze optycznym przed i po testach tarciowych. Analiza właściwości tribologicznych wytworzonych powłok kompozytowych, potwierdziła zróżnicowaną aktywność tribochemiczną w zależności od zastosowanej substancji smarowej. Stanowiło to czynnik determinujący efektywność tribologiczną powstających podczas tarcia przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych.
EN
This paper presents the results of the research on nickel and composite coatings formed by High Velocity Oxygen Fuels Thermal Spray Process - HVOF from the Ni-SiC powders on steel C45. The coatings produced from commercial and synthesized powder materials. Their morphology and the structure of the coatings were imaged with a scanning electron microscope (SEM/EDS). The wear resistance and friction coefficient of the composite coatings were determined by T-01M, a ball-disc tester. The tests were realized for technically dry friction and bonduary lubrication in model lubricants: oil bases and oil bases with antiwear additives - 1% mass. ZDTP. The analyses of the tribological tests confirm that the tribochemical reactions determined on the properties.
20
Content available Właściwości powłok natryskanych plazmowo i HVOF
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości natryskanych plazmowo i naddźwiękowo powłok NiCrBSi/Fe2O3. Zastosowana technika natryskiwania ma wpływ na skład fazowy natryskanych powłok. Powłoki natryskane naddźwiękowo miały znacznie mniejszą porowatość niż powłoki natryskiwane plazmowo. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że powłoki natryskane naddźwiękowo wykazały większą odporność na zużywanie ścierne. Wraz z zawartością Fe2O3 w mieszaninie malała odporność powłok na zużycie. Powłoki natryskane plazmowo miały wyższą odporność na zatarcie niż powłoki natryskane naddźwiękowo.
EN
Nowadays plasma spraying and supersonic spraying processes are widely applied in many branches of industry. This paper presents current achievements in this area and the results of investigations of plasma and supersonic sprayed NiCrBSi/Fe2O3 coatings. It was found that the microstructures of coatings depend on the method of spraying. The tests show that supersonic coating possesses lower porosity and scuffing resistance. The investigations concluded that supersonic sprayed coatings posses higher wear resistance. The increase of the Fe2O3 portion in the composite coating causes a decrease of the wear resistance of coatings.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.