Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  neodym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu domieszkowania neodymem na właściwości wielofunkcyjne cienkich warstw dwutlenku tytanu. Cienkie warstwy zostały wytworzone za pomocą dwóch metod rozpylania magnetronowego: niskociśnieniowej oraz wysokoenergetycznej. W zależności od zastosowanej metody wytwarzania, naniesione powłoki miały strukturę krystaliczną anatazu lub rutylu. Zastosowanie domieszki neodymu umożliwiło uzyskanie mniejszego współczynnika odbicia światła od powierzchni krzemu w porównaniu do klasycznych powłok niedomieszkowanego TiO2. Jak pokazały przedstawione w pracy badania, wytworzone cienkie warstwy domieszkowane neodymem były wielofunkcyjne – powłoki o strukturze anatazu miały bardzo dobre właściwości fotokatalityczne i antystatyczne, natomiast warstwy o strukturze rutylu zwiększoną twardość.
EN
In this paper the results of the influence of neodymium doping on the properties of multifunctional titanium dioxide thin films were shown. Thin films were manufactured using two various magnetron sputtering methods: low-pressure and high-energy. Depending on the preparation method, deposited coatings were of the anatase or of the rutile structure. As it is shown in the paper doping with neodymium caused the decrease of reflection coefficient from silicon surface as compared to undoped TiO2. Thin films doped with neodymium were multifunctional – coatings with anatase structure were photocatalytically active and antistatic, while coatings with rutile structure had increased hardness.
EN
In the paper the research on rare-earth doped and co-doped optical fibre conducted in the Laboratory of Optical Fiber Technology at the Bialystok University of Technology is presented. Novel active fibre constructions like multicore, helical-core and side detecting ribbon/core optical fibers were developed with a targeted focus into application. First construction i.e. multicore RE doped optical fibers enable supermode generation due to phase - locking of laser radiation achieved in a consequence of exchanging radiation between the cores during the laser action. In the paper a far - field pattern of 19 - core optical fiber-doped with Yb3+ ions, registered in the MOFPA system, showed centrally located peak of relatively high radiation intensity together with smaller side-lobes. Another new construction presented here is helical-core optical fibers with the helix pitch from several mm and the off-set ranging from 10 μm to 200 μm. The properties of helical-core optical fiber co-doped with Nd3+/Yb3+ were also discussed. In the field of sensor applications novel construction of a sidedetecting luminescent optical fiber for an UV sensor application has been presented. The developed optical fiber with an active core/ribbon, made of phosphate glass doped with 0.5 mol% Tb3+ ions, was used as a UV sensing element.
PL
W artykule przedstawiono fazowanie w światłowodzie 19-rdzeniowym domieszkowanym Nd3+. Przeanalizowano wpływ parametrów materiałowych i geometrycznych aktywnego światłowodu 19-rdzeniowego oraz wpływ odchylenia od uzgodnionej fazy promieniowania na współczynnik jakości wiązki laserowej w obszarze dyfrakcyjnym dalekiego pola. Współczynnik jakości wiązki laserowej w wytworzonym światłowodzie wynosi BQF = 0,71, gdzie V = 2,4, d = 18 žm. Wykorzystując opracowany model generacji supermodu w wielordzeniowym laserze włóknowym zbadano wpływ sprzężenia między rdzeniami na różnicę fazy promieniowania w poszczególnych rdzeniach w czasie rozwoju akcji laserowej. W rezultacie przeprowadzonych analiz numerycznych zaprojektowano i wytworzono dwupłaszczowy 19-rdzeniowy światłowód domieszkowany jonami neodymu. Ponadto, zmierzono jego widmo luminescencji oraz obraz pola dalekiego.
EN
In the paper, the phase-locking of the 19-core optical fibre doped with Nd3+ is presented. The influence of material and geometrical parameters of the active 19-core optical fibre and phase deviation on the beam quality factor of the laser beam in the far-field diffraction region has been analysed. The beam quality factor of the manufactured multicore fibre equals BQF = 0.71, when V = 2.4 and d = 18 žm. Based on a developed model of supermode generation in the multicore fibre laser, the impact of the coupling value between the cores on the difference in radiation phases between particular emitters during the development of the laser action was considered. As a result of the conducted analysis, a double-clad 19-core optical fibre doped with neodymium ions has been designed and manufactured, and its luminescence spectra and far field diffraction pattern have been measured.
4
Content available remote Oddziaływania magnetyczne w technice przeniesienia napędu
PL
W artykule scharakteryzowano materiał magnetyczny nowej generacji - neodym, w aspekcie możliwości stosowania go w sprzęgłach magnetycznych. Przedstawiono kierunki rozwoju przekładni magnetycznych. Omówiono prace nad wykorzystaniem oddziaływań magnetycznych w technice przeniesienia napędu, prowadzone w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Zaprezentowano stanowisko do symulacji i badania układów magnetycznych, przeznaczonych do przeniesienia momentu obrotowego.
EN
Magnetic material of new generation - neodymium is characterized in the paper in the aspect of its application in magnetic couplings. Directions of development of magnetic gears are presented. Work on use of magnetic interactions in drive transmission technology, which is carried out at the KOMAG Institute of Mining Technology, is discussed. A facility for simulation and testing of magnetic systems, which are designed for torque transmission, is presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wygrzewania na właściwości strukturalne oraz właściwości powierzchni nanokrystalicznych cienkich warstw TiO₂ domieszkowanych neodymem (0,84% at.). Cienkie warstwy TiO₂:Nd wytworzono zmodyfikowaną metodą rozpylania magnetronowego i bezpośrednio po naniesieniu miały one strukturę amorficzną. Wygrzewanie w 800°C spowodowało rekrystalizację struktury w anataz o wielkości krystalitów równych 6 nm. Mikroskopia sił atomowych potwierdziła nanokrystaliczność badanych cienkich warstw.
EN
In this paper results of annealing influence on structural and surface properties of nanocrystalline TiO₂:Nd (0.84 at.%) thin films have been shown. Thin films have been deposited using modified magnetron sputtering process. As-deposited TiO₂:Nd thin films revealed amorphous structure. Additional annealing at 800°C caused the appearance of anatase phase with crystallites size of 6 nm. Atomic force microscopy confirmed nanoery-stallinity of investigated thin films.
PL
Praca stanowi podsumowanie prowadzonych badań właściwości emisyjnych szkieł fluorocyrkonowych (ZBLAN) domieszkowanych jonami Nd 3+ w stosunkowo słabo zbadanym zakresie spektralnym fioletu i bliskiego UV. Zakres pracy obejmuje w szczególności badania i analizę charakterystyk absorpcji i emisji oraz widm wzbudzeniowych, jak również analizę dynamiki fluorescencji wysokoenergetycznych poziomów metastabilnych jonu neodymu w szkle ZBLAN o różnych koncentracjach domieszki oraz zidentyfikowanie i analizę procesów konwersji wzbudzenia umożliwiających uzyskanie emisji antystokesowskiej w zakresie krótkofalowym.
EN
This work summarizes research dedicated to emission properties of fluorozicronate glass (ZBLAN type) doped with Nd 3+ ions in the weakly explored UV-violet spectral range. Scope of work encompasses specifically measurement and analysis of absorption and emission, as well as excitation spectra. Additionally, fluorescence dynamics is studied in context of high-energy metastable states of neodymium ions doped into ZBLAN at different concentrations. Experimental part is followed by identification and analysis of up-conversion processes leading to anti-stokes emission in the short-wavelength part of spectrum.
7
Content available remote Światłowód pierścieniowy domieszkowany neodymem.
EN
Signal processing, device oriented, ring-index fibers have a unique capability of transmitting either quasi planar modes for large ring diameters or the second order mode in a quasi single-mode regime at lossy discrimination of the fundamental mode, for small ring diameters. Ring-index fibres can maintain single mode transmission for considerable values of normalized frequency for particular cases of the refractive index profile. Theoretically predicted features of ring index fibres were confirmed experimentally on the samples manufactured by the author. The ring shape of doped rare earth core gives possibility to stimulate luminescence from inside of the fibre. In this paper the ring core doped Nd3+ ions fibre is reported. The analysis of dependences between parameters of core on light propagation in ring-core optical fibers is presented. The ring core is made from silica glasses doped by Nd3+ ions.
EN
Preparation of 5,7-dichloroquinolinc-8-ol functional!zed naphthalene, a solid reagent for quantitative preconcentration of Nd, Eu and Lu from diluted aqueous and synthetic seawa-tcr solutions in the pH range of 8.0 š 0.2 has been described. Solid mixture enriched with the analyzed metal ion and containing the solid phase cxtractant was dissolved in 5 mL of DMF. After that, the Rare Earth Element (REE) content was established by Flame Atomic Absorption Spectrometry. Calibration plots were rectilinear over the ranges 0-1 800, 0-150 and 0-1300 μ.g of Nd, Eu and Lu, respectively present in 1.0 L of the aqueous solution. Five replicate determinations of 100 μg of Nd, Eu or Lu present in 1.0 L of the sample solution were performed. Average absorbance values equalled to 0.013, 0.13 and 0.015, respectively. The corresponding relative standard deviations were: 2.5, 1.8 and 2.4%. Detection limits (expressed as 3 times the standard deviation of a blank) and enrichment factors were found to be 40μ L-1 and 200, 4.0 ug L-1 and 200, and 30 μg L-1 and 200 for Nd. Eu and Lu, respectively. Nd, Eu and Lu contents in scawater could be quantified by ICP-MS after prior preconcentration of the analytes applying the proposed procedure.
PL
Opisano preparatykę stałego odczynnika do wstępnego zatężania Nd, Eu i Lu z rozcieńczonych roztworów wodnych lub syntetycznej wody morskiej w zakresie pH: 8 š 0.2, którym jest jednorodna mieszanina naftalenu z 5,7-dichloro-8-hydroksy-chinoliną. Odczynnik wzbogacony zatrzymanymi jonami metali rozpuszczano w 5 mLDMF i oznaczano pierwiastki ziem rzadkich (REE) za pomocą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Krzywe kalibracyjne były prostoliniowe w zakresach stężeń: 0-1800, 0-150, 0-1300 &mu.g w l L roztworu. Średnie wartości absorbancji wynosiły odpowiednio: 0.013, 0.13 i 0.015 a odpowiadające im odchylenia standardowe: 2,5, 1,8 i 2.4%. Granice wykrywalności (określone jako trzykrotna wartość odchylenia standardowego ślepej próby) wynosiły odpowiednio: 40, 4,0 i 30 μg L-1 dla Nd, Eu i Lu. Współczynniki wzbogacenia wynosiły 200 dla wszystkich trzech pierwiastków Nd, Eu i Lu. Opracowaną metodę wstępnego zateżania REE w połączeniu z ICP-MS zastosowano także do oznaczania tych pierwiastków w wodzie morskiej.
EN
The absorption spectra of lanthanum, praseodymium, neodymium and samarium complexes with bromopyrogallol red have been studied by 1-3rd derivative spectrophotometry. Conditions have been found allowing separation of lanthanum spectra from other investigated ions. The following wavelengths were applied for measuring values of 1-st derivative signal: l=672, 666, or 664 respectively for lanthanum determination in the presence of praseodymium, neodymium or samarium ions and l=686nm for the determination of these ions in the mixtures with lanthanum. The Beer's law is obeyed in the range 0.2-3 mg Ln/ml. Detection limit is 0.05 mg/ml for La. The procedure allows determination of La in two compound mixtures of selected rare earths with satisfactory results.
PL
Badano możliwość rozdzielenia widm absorpcyjnych kompleksów lantanu, prazeodymu, neodymu i samaru z czerwienią bromopirogllolową za pomocą spektrofotometrii pochodnej 1 - 3 rzędu. Znaleziono warunki, w których możliwe było rozdzielenie widm kompleksów lantanu od pozostałych badanych jonów. Następujące długości fali wykorzystano dla pomiaru wartości sygnału 1-ej pochodnej widma: l = 672, 666 lub 664nm dla oznaczania lantanu w obecności prazeodymu, neodymu lub samaru oraz l=686nm dla oznaczania tych jonów w mieszaninie z lantanem. Prawo Beera spełnione jest w zakresie 0.2-3mgLn/ml, limit detekcji dla La wynosi 0.05 mg/ml. Procedura pozwala na oznaczanie mikrogramowych ilości lantanu w dwuskładnikowych mieszaninach wybranych pierwiastków ziem rzadkich.
10
Content available remote The 1.3 mu m Q-switched Nd:YAG laser.
EN
The paper presents experimental results of investigation of flash lamp pumped Nd:YAG laser operated at wavelength lambda =1.32 mu m. Thresholds and resonator losses have been determined. In the active Q-switched mode, output pulses up to 29 mJ energy and pulse width of 37 ns have been obtained. Moreover, an intracavity Raman laser producing 1.53 mu m radiation when pumped by Nd:YAG laser operated at 1.32 mu m is presented. Output Raman pulses up to 10 mJ energy have been obtained. Raman beam cleanup and 36% energy conversion efficiency, have been observed.
PL
Określono wpływ zawartości Nd i temperatury wygrzewania na właściwości magnetyczne nanokrystalicznych magnesów Nd-Fe-B wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy. Stwierdzono wzrost koercji JHc oraz obniżenie remanencji Jr i maksymalnej gęstości energii magnetycznej (BH)max wraz ze wzrostem zawartości neodymu w stopie od 6% at. do 18% at. Wykazano, na podstawie analizy dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii moessbauerowskiej, że zmiany właściwości magnetycznych badanych magnesów mają związek z ich składem fazowym. Ponadto zaobserwowano, że lepszymi właściwościami magnetycznymi odznaczają się magnesy wygrzewane w temperaturze 923 K aniżeli w temperaturze 1123 K.
EN
The influence of Nd content and annealing temperature on magnetic properties of Nd-Fe-B magnets produced by the mechanical alloying method were investigated. With increasing Nd content from 6% at. to 18% at. increase of coercive field JHc and decrease of remanence Jr and energy product (BH)max were observed. Using X-ray diffraction and Moessbauer spectra analysis phase structure changes of examined magnets were proved. Furthermore, the magnets annealed at the temperature of 923 K exhibit far better magnetic properties than those annealed at 1123 K.
EN
The paper presents experimental results of investigation of flashlamp pumped Nd:YAG laser operated at, wavelengths lambda = 1.318 [my]m, lambda = 1.338 [my]m, lambda = 1.356 [my]m, lambda = 1.414 [my]m and lambda = 1.444 [my]m. Thresholds and resonator losses at these lines have been determined. The laser was also operated at line 1.318 [my]m in the Q-switched mode, both active and passive. In active Q-switching, output pulses up to 29 mJ energy and pulsewidth of 4l ns have been obtained. In passive Q-switching with V'3+:YAG crystalline saturable absorber, on the other hand, output pulses up to 4.5 mJ energy and 35 ns duration have been generated. Moreover, an intracavity Raman laser producing 1.53 [my]m radiation when pumped by Nd:YAG laser operated at 1.318 [mi]m is presented. Output Raman pulses up to 10 mJ energy have been obtained. Raman beam cleanup and 36% energy conversion efficiency have been observed.
PL
Przeprowadzono syntezę oraz badania derywatograficzne kompleksów jonów Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III), Er(III) z kwasem kwercetyno-5'sulfonowym i wyznaczono ich energię aktywacji (Ea) reakcji dehydratacji. Stwierdzono, że kompleksy prazeodymu, neodymu, gadolinu i erbu mają większe warto­ści energii aktywacji niż kompleksy europu i dysprozu.
EN
Thermogravimetric analysis complexes of Pr(III), Nd(III), Eu(III), Gd(III), Dy(III) and Er(III) ions with quercetin-5'-sulfonic acid were carried out. Activation energy (Ea) reaction of dehydration was appointed. It was stated, that complexes of praseodymium, neodymium, gadolinium and erbium had higher values of activation energy than complexes of europium and dysprosium.
PL
Warstwa wierzchnia spiekanych magnesów Nd-Fe-B składa się z dwóch stref: strefy zawierającej małe ziarna fazy Nd2Fe14B z wtrąceniami tlenków wewnątrz ziaren i strefy zawierającej duże wtrącenia Nd2O3. Stwierdzono, że jest ona wzbogacona w tlen i neodym, a zubożona w żelazo. Warstwa wierzchnia ma duży wpływ na odporność korozyjną magnesów. Badania dowiodły, że usunięcie warstwy wierzchniej zmniejsza o rząd wielkości szybkość utleniania materiału. Badane procesy korozyjne nie miały zauważalnego wpływu na właściwości magnetyczne magnesu zarówno dla próbek szlifowanych jak i badanych bezpośrednio po procesie technologicznym.
EN
Surface layer in sintered Nd-Fe-B magnets consist of two zones; first zone is formed of small grains of Nd2O3. The latter zone is rich in oxygen and neodymium and poor in iron. The surface layer has strong influence on corrosion resistance of magnets. It has been found that corrosion rate is reduced at order of magnitude when the surface layer is removed by grinding. The magnetic properties do not differ when measured for as-sintered and grinded magnets.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.