Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik kształtu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Failure analysis of a laminated composite beam subjected to uniformly distributed load and thermal load is studied for different boundary conditions and fiber orientation angles, based on first ply failure load. Three different boundary conditions are studied: simply supported, fixed-fixed and fixed-free. The strength ratio is computed and compared for different failure theories. The effect of fiber orientation angle and aspect ratio on the strength ratio based on first ply failure load is presented in the paper. The strength ratio and transverse deflection are determined for Graphite/Epoxy and Glass/Epoxy composite and their hybrid combinations to find out the optimum hybrid composite beam with minimum weight, deflection and cost. The problem is solved in MATLAB platform. The mode of failure of the composite beam is determined by using maximum stress theory.
EN
To transport of the air in the pipeline, an analytical model is developed that takes into account the gas velocity, its kinematic and dynamic characteristics - density, viscosity depending on the pressure in a given space of the pipeline. The analytical model makes it possible to calculate the coefficient of friction of gas transportation in the pipeline at intervals of the absolute pressure from 220 to 2 kPa and M < 1 Mach numbers, depending on the diameter and length of the pipeline and physical and technological characteristics of the gas. The K1* aspect ratio is proposed, which characterizes in time the ratio of the dynamic force of movement of gas to the static pressure related to the diameter of the pipeline. The coefficient of air friction was modeled according to the vacuum pressure as a parameter of density and air flow. Air flow was taken from 1.917·10-3 m 3/s to 44.5·10-3 m 3/s respectively, diameters from 0.030 to 0.070 m and Mach number was M = 0.005-0.13. At the vacuum and excess pressures with increasing of Reynolds number and decreasing of Mach number the gas friction coefficient increased linearly. According to the simulation results as the pressure loss and the diameter of the pipeline are increased the friction coefficient increased as well. Analogically, at the vacuum metric pressure when the pressure loss and the diameter of the pipeline are increased the friction coefficient increased. At the pipeline internal diameters of 22, 30, 36 mm accordingly for pressure losses from 2 to 14 kPa the coefficient of air friction varies from 0.006 to 54.527 respectively.
3
Content available remote Performance of hydrodynamic journal bearing operating under transient wear
EN
The paper deals with a theoretical study concerning the effect of transient wear on the performance of hydrodynamic journal bearing . The eccentricity ratios are considered 0.3, 0.6 and for varying wear depth from 0.1 to 0.5 for the analysis of purpose. The Reynolds equations governing the flow of lubricant in the clearance space of a hydrodynamic journal bearing system with varying wear depth has been numerically solved using Galerkin’s FEM. The regime is assumed to be isothermal. The positive pressure zone is established using Reynolds boundary condition through iteratively. The various performance parameters which include static, dynamic and stability terms of worn journal bearing are presented with respect to relative wear depth. The journal centre motion trajectories are also obtained by numerically integrated linear and non-linear equation of motion using fourth order Runga-Kutta method. For this a computer program in Matlab was developed based on analysis to draw the linear and non linear motion trajectories and in order to validate the developed program, the numerically simulated results computed from the present study are compared with the already published results in literature. For analysis purpose the initial values of velocities and displacement are taken as ¯˙X = ¯˙Z = 0:0 and ¯x and ¯z = 0:005. The results help in predicting bearing life for smooth operation.
EN
The process of enrichment in a jig has usually been described and analysed using particle density as a separation feature. However, a degree of particle loosening in the jig bed is affected by, inter alia, the terminal particle free settling velocity which in turn is affected by the size, density and shape of a particle. Therefore, the terminal particle settling velocity clearly characterises the feed transferred to a jig for the enrichment process. Taking the comprehensive particle geometric (particle size and shape) and physical properties (particle density) into account comes down to the calculation of the terminal particle settling velocity. The terminal particle settling velocity is therefore a complex separation feature which comprises three basic particle features (particle density, size and shape). This paper compares the effects of enrichment of coal fines in a jig, for two cases: when the commonly applied particle density is separation feature and for the particle settling velocity. Particle settling velocities were calculated in the selected three particle size fractions: –3.15+2.00, –10.00+8.00 and –20.00+16.00 mm based on the industrial testing of a jig for coal fines and detailed laboratory tests consisting in determining particle density, projective diameter and volume and dynamic particle shape coefficient. The calculated and drawn partition curves for two variants, i.e. when particle density and particle settling velocity were taken into account as the separation argument in selected particle size fractions, allowed to calculate and compare separation precision indicator. With the use of a statistical test, the assumption on the independence of random variables of the distribution of components included in the distribution of the particle settling velocity as a separation feature during enrichment in a jig was verified.
PL
Zazwyczaj proces wzbogacania w osadzarce opisywano i analizowano przy użyciu gęstości ziaren jako cechy rozdziału. Jednakże na stopień rozluzowania ziaren w łożu osadzarki ma wpływ między innymi graniczna prędkość opadania swobodnego ziarna, na którą ma wpływ wielkość, gęstość i kształt ziarna. Zatem graniczna prędkość opadania ziaren w sposób jednoznaczny charakteryzuje nadawę kierowaną do procesu wzbogacania w osadzarce. Uwzględnienie kompleksowych właściwości geometrycznych ziaren (wielkość i kształt ziaren) oraz fizycznych (gęstość ziaren) sprowadza się do wyliczenia granicznej prędkości opadania ziaren. Zatem graniczna prędkość opadania ziaren jest to złożona cecha rozdziału zawierająca w sobie trzy podstawowe cechy ziarna (gęstość, wielkość i kształt ziarna). W tej pracy porównano efekty wzbogacania miałów węglowych w osadzarce dla dwóch przypadków: kiedy cechą rozdziału jest powszechnie stosowana gęstość ziaren oraz dla prędkości opadania ziaren. Na podstawie opróbowania przemysłowego osadzarki miałowej i szczegółowych badań laboratoryjnych, polegających na określeniu gęstości ziaren, średnicy projekcyjnej i objętościowego oraz dynamicznego współczynnika kształtu ziaren wyliczono prędkości opadania ziaren w wybranych trzech klasach ziarnowych: 2.0-3.15, 8.0-10.0 i 16.0-20.0 mm. Wyliczone i wykreślone krzywe rozdziału dla dwóch wariantów tzn. kiedy brano pod uwagę gęstość ziaren i prędkość opadania ziaren jako argument rozdziału w wybranych klasach ziarnowych, pozwoliły na wyliczenie i porównanie wskaźników dokładności rozdziału. Przy pomocy testu statystycznego dokonano weryfikacji założenia o niezależności zmiennych losowych rozkładu składowych wchodzących w skład rozkładu prędkości opadania ziaren jako cechy rozdziału przy wzbogacaniu w osadzarce.
5
Content available remote The adaptation of the cross validation aproach for RBF-based collocation methods
EN
The paper shows the adaptation of the cross validation approach, known from interpolation problems, for estimating the value of a shape parameter for radial basis functions. The latter are involved in two collocation techniques used on an unstructured grid to find approximate solution of differential equations. To obtain accurate results, the shape parameter should be chosen as a result of a trade-off between accuracy and conditioning of the system. The cross validation approach called "leave one out" takes these aspects into consideration. The numerical examples that summarize the investigations show the usefulness of the approach.
PL
W artykule pokazano adaptację algorytmu krzyżowego sprawdzania, znanego z zagadnień statystyki i interpolacji, do wyznaczenia wartości współczynnika kształtu w radialnych funkcjach bazowych. Funkcje te użyto w dwóch typach technik kolokacyjnych stosowanych na nieregularnej siatce do przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych. Aby otrzymać rezultaty o odpowiedniej dokładności, współczynnik kształtu powinien być dobrany na bazie kompromisu pomiędzy dokładnością a uwarunkowaniem układu równań. Przedstawiony algorytm, zwany "leave one out", bierze te aspekty pod uwagę. Podsumowaniem artykułu są numeryczne testy, które pokazują użyteczność tego podejścia.
EN
The article assesses the yarn bulk integrity, yarn surface profile and specific density of yarns. It has been found that the yarn bulk integrity is mainly dependent on the spinning technique used directly affecting the length distribution of fibers in the yarn. In turn, the distribution of fibers in the yarn can have a significant impact on many properties of yarns and fabrics, such as life, dimensional stability of the fabric, the appearance of yarn, yarn strength and coverage of the fabric. This article also characterizes the surface profile of the yarn stating that it can be described by three basic parameters, namely the general appearance of the surface of the yarn, the integrity of the surface and the surface of inequality. The third important factor in characterizing the structural features of the yarn accepted for consideration was its density. The use of linear density to express thinness, tenderness of yarn allows a comfortable and practical characterization of this important feature. All spinning machines used to process the fibers into yarn are based on knowledge of the linear density of the fiber assembly.
EN
In the current study, the Laplace equation is solved for rectangular and elliptical computational domains by using the boundary element method (BEM). For this accomplishment, 120 different aspect ratios in a rectangular and elliptical computational domains are designed. The Dirichlet and Neumann boundary conditions are used respectively for a rectangular and elliptical domains. Also, the Gaussian quadrature integral method is applied to solve the influence coefficient matrix in BEM. To assess a different aspect ratio on the potential solution, two different measurement positions are intended. According to our finding, with an increase of the aspect ratio, the potential value is increased for both rectangular and elliptical domains. However, a potential increment with aspect ratio enhancement is more visible in the elliptical domain.
PL
Ambiwalentny charakter skwantyfikowanej oceny cech rynkowych nieruchomości objawia się w każdym procesie estymacji wartości katastralnej bądź rynkowej. Przypisanie ustalonym atrybutom odpowiednich wartości jest bowiem subiektywną, bo uznaniową czynnością leżącą u podstaw analizy rynku. W niniejszym opracowaniu proponuje się więc algorytm oceny konfiguracji geometrycznej nieruchomości gruntowych, który w zamyśle autorów winien być wdrożony zwłaszcza do wycen, w których kontrowersyjny jest aspekt wielkościowo-geometryczny przedmiotu szacowania. Mowa głównie o ustalaniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości gruntowej. W proponowanej metodologii sumaryczne zestawienie współczynników zawartości i wydłużenia stanowi autonomiczną ocenę geometrii nieruchomości. Opracowanie wzbogacono o implementację autorskich rozwiązań do procesu szacowania wartości rynkowej.
EN
The ambivalent nature of quantified rating features market on properties is revealed in each estimation of cadastral or market value process. Assigning appropriate values to set attributes describing the property is subjective, but it is also necessary in the process of market analysis. On the pages of this paper is therefore proposed a algorithm rating geometrical configuration of land properties. Such an approach to the problem can be helpful in the planning when assessment factors of geometric configuration of the property represents, proposed by the authors, the coefficient of compactness. This coefficient is calculated as the ratio of the area of cadastral parcels to the surface area of the minimum bounding box. The proposed methodology for assessing the shape of land property allows for the elimination of the human factor in the real estate valuation. This article was enriched by empirical implementation of proprietary solutions to the process of estimating the market value of land property.
10
Content available Silhouette Identification for Apparelled Bodies
EN
This paper presents an approach to identify apparel silhouettes. A feature region of the human face was first proposed for conducting face detection in fashion pictures with the AdaBoost method, and the head was then located with its positional relation to the facial feature region. The linear relationship between the ratio of the body height to head length and the length of the lower body was ensured by restricting the RBH to a specific range. Under this condition, the apparelled body was divided into several parts, and the boundary of apparel on the lower body was determined considering the influence of the hemline. Based on the widths of the body parts and the apparel on the lower body, shape factors were established to express the extent to which the apparel silhouette approached a certain shape. A computer program was developed for implementation and demonstrated high accuracy in silhouette identification of an appareled body.
PL
Przedstawiono próbę identyfikacji sylwetki ubranego modelu. Opracowano system właściwości charakteryzujących twarz człowieka dla możliwości dalszego wyodrębnienia twarzy ze zdjęć modeli. Zastosowano metodę AdaBoost. Umożliwiło to usytuowanie głowy w stosunku do innych elementów ubioru. Zidentyfikowano liniowe zależności pomiędzy wysokościami całości sylwetki, jej dolnej części, i głowy. Na tej podstawie ubrana sylwetka człowieka była dzielona na szereg części i określano granice ubioru w stosunku do dolnej części sylwetki, uwzględniając wpływ dolnej krawędzi ubioru. Opierając się na szerokościach poszczególnych części ciała człowieka i ubioru dolnej części sylwetki, ustalono czynniki kształtu dla możliwości kwalifikacji sylwetki do odpowiedniego typu. Opracowano program komputerowy umożliwiający dużą dokładność identyfikacji sylwetki ubranego modelu.
11
Content available Analiza wrażliwości w procesie wytłaczania
PL
W artykule przedstawiono wpływ współczynnika kształtu, precyzji wyznaczenia współczynników materiałowych oraz ilość elementów skończonych, na dokładność wyników w symulacji wytłaczania. Współczynnik kształtu określono jako stosunek wymiarów w płaszczyźnie poziomej elementu skończonego na obwodzie krążka. Przedstawiono zależności naprężeń zredukowanych w stosunku do współczynnika kształtu na obwodzie krążka. Przeprowadzono także analizę wpływu zmiany granicy plastyczności i modułu umocnienia na naprężenia zredukowane. Zweryfikowano jaki wpływ na dokładność wyników ma ilość elementów skończonych podczas dyskretyzacji krążka.
EN
Article presents the influence of the shape factor,precision of determining the materials coefficients and the number of finite elements for the accuracy of the results in the deep drawing simulation. Shape factor is defined as the ratio of the dimensions in the horizontal plane finite element at the periphery of the disc.Presents relations of reduced stresses compared to the shape factor at the circumference of the disc.Was carried out an analysis of how changes in the yield stress and tangent modulus at reduced stresses. Has been verified the effect at the accuracy of the results has a finite number of elements in the disc discretization.
EN
A technique to estimate mass erosion rate of surface soil during landing of the Apollo Lunar Module (LM) and total mass ejected due to the rocket plume interaction is proposed and tested. The erosion rate is proportional to the product of the second moment of the lofted particle size distribution N(D), and third moment of the normalized soil size distribution S(D), divided by the integral of S(D)⋅D2/v(D), where D is particle diameter and v(D) is the vertical component of particle velocity. The second moment of N(D) is estimated by optical extinction analysis of the Apollo cockpit video. Because of the similarity between mass erosion rate of soil as measured by optical extinction and rainfall rate as measured by radar reflectivity, traditional NWS radar/rainfall correlation methodology can be applied to the lunar soil case where various S(D) models are assumed corresponding to specific lunar sites.
13
Content available Zabytkowe dzwony – zagadnienia mechaniki i napędu
PL
W prezentowanym artykule na wstępie przedstawiono nawiązanie do historii oraz krótki opis dzwonu jako instrumentu muzycznego. W głównym nurcie artykułu w sposób bardziej szczegółowy omówiono kilka podstawowych zagadnień, takich jak mechanika dzwonu traktowanego jako wahadło fizyczne wykonujące płaskie drgania wokół osi obrotu w miejscu oparcia jarzma na konstrukcji wsporczej, oddziaływanie dzwonu na konstrukcję wsporczą, sposoby wzbudzania i podtrzymywania drgań dzwonu, elektromagnetyczny napęd największego w Polsce dzwonu Bogurodzica w Licheniu oraz zawieszenia dzwonów na jarzmach prostych i wykorbionych. Omawiane zagadnienia mają istotne znaczenie nie tylko dla nowo projektowanych dzwonnic, lecz w znacznie większym stopniu są ważne dla obiektów zabytkowych, w których dynamiczne oddziaływania dzwonów mogą mieć niekorzystny wpływ na ich konstrukcję.
EN
In the introduction to the paper a short historical background and a brief description of a bell as a musical instrument is presented. The main part of the paper is devoted to a few fundamental issues related to bell mechanics: bell analysis as a plane physical pendulum vibrating in about the axis passing through the point were yoke is fixed to the supporting structure, action of the bell on the supporting structure, methods of starting and sustaining the bell vibrations, electromagnetic drive of the largest bell in Poland – Bogurodzica and hanging the bells in plain and cranked yokes. These issues are of significant importance not only for newly designed belfries but even in a greater extent to monumental buildings were dynamic action of bells my have a negative influence on the structure.
PL
Kształt ziarn węgla uwzględniany jest między innymi przy opisie procesu uwalniania gazu zdeponowanego w materiale porowatym. Dostępne modele tego zjawiska zakładają kulistą symetrię ziarn. W rzeczywistości warunek ten jest trudny do spełnienia, ponieważ ziarna węgla reprezentujące poszczególne klasy ziarnowe posiadają najczęściej nieregularny kształt. Istnieje wiele technik umożliwiających wyznaczenie podstawowych współczynników opisujących kształt tych cząstek. Jedną z metod jest komputerowa analiza obrazu. W pracy, korzystając z technik analizy obrazu wyznaczono wybrane współczynniki kształtu ziarn węgla dla poszczególnych klas ziarnowych. W rezultacie badań zaobserwowano zależność pomiędzy rozmiarem ziarn węgla a parametrami opisującymi ich kształt. Badania wykazały, że większe ziarna posiadają kształt bardziej kulisty w porównaniu z ziarnami drobnymi, które na ogół są bardziej wydłużone.
EN
The shape of coal grains is taken into account , inter alia, in descriptions of the release of gas deposited in porous materials. Available models assume the spherical symmetry of grains. Actually, this requirement is difficult to satisfy as the coal grains belong to various size categories and are mostly irregular in shape. There are several techniques to determine the basic coefficients describing the shape of coal grains, including the computer assisted image analysis. In this study the image analysis methods were recalled to determine selected shape coefficients in various grain size categories. The relationship was established between the grain size and their shape parameters. Tests reveal that coarser grains tend to be more oval in shape than finer ones, which are typically oblong.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14094--14102, CD 6
EN
This article presents considerations of disturbances in logistic system of historic building's repair and reconstruction. Flows of physical, financial and information were characterized and classified. Special attention is paid to the flows of information between participants in the process of building production, where diagnosed frequent disturbances caused unavailability or lack of required expert. The main disturbances arising from construction works such as adverse weather conditions, construction failures caused bad technical condition of building which was not enough sufficiently diagnosed. Equally frequent disturbance is investment financing system, which allows to obtain funds from multiple external sources however, this system associated with a changes in work schedule and in extreme cases leads to the execution of the works with in violation of the principles of construction.
PL
W artykule podjęto tematykę zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego. Dokonano charakterystyki oraz klasyfikacji logistyki w zakresie przepływów informacyjno-decyzyjnych, fizycznych oraz finansowych. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na istotę przepływów informacji pomiędzy uczestnikami procesu produkcji budowlanej, w których zdiagnozowano częste zakłócenia wynikające z niedyspozycyjności powołanych jednostek eksperckich lub ich braku. Do głównych zakłóceń wynikających z charakteru robót budowlanych należą zdarzenia losowe tj. niekorzystne warunki pogodowe a także awarie budowlane spowodowane złym stanem technicznym obiektu, który nie został dostatecznie zbadany na etapie diagnozowania konstrukcji. Równie częstym czynnikiem zakłócającym sprawne przeprowadzenie remontu lub renowacji obiektu zabytkowego stanowi system finansowania inwestycji, polegający na pozyskiwaniu środków z wielu źródeł zewnętrznych co wiąże się z zaburzeniem harmonogramu prac a w skrajnym przypadku prowadzi do realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną.
EN
The examined material comprised two grades of corrosion-resistant cast steel, namely GX2CrNiMoN25-6-3 and GX2CrNiMoCuN25-6-3-3, used for example in elements of systems of wet flue gas desulphurisation in power industry. The operating conditions in media heated up to 70°C and containing Cl- and SO4 ions and solid particles produce high erosive and corrosive wear. The work proposes an application of the σ phase as a component of precipitation strengthening mechanism in order to increase the functional properties of the material. The paper presents the results of examination of the kinetics of σ phase precipitation at a temperature of 800°C and at times ranging from 30 to 180 minutes. Changes in the morphology of precipitates of the σ phase were determined using the value of shape factor R. Resistance to erosion-corrosion wear of duplex cast steel was correlated with the kinetics of sigma phase precipitating.
PL
Przedstawiony w artykule sposób oceny wpływu przekładników prądowych pracujących, w układach pośrednich, na wartości współczynników określających jakość energii elektrycznej umożliwia obliczenie maksymalnych wartości błędów wyznaczania wybranych współczynników charakteryzujących odkształcenie prądu określonych dla strony wtórnej zastosowanego przekładnika prądowego.
EN
Presented in the paper method for determine the influence of current transformers on estimated power quality factors enable calculation of the maximal changes in values of selected factors used for characterization of signals distortion caused by usage of the current transformer.
PL
Praca poświęcona jest zagadnieniu opisu geometrycznego odchylenia projekcyjnego obrazu cząstki ciała stałego od jego powłoki wypukłej. Zaproponowano metodę opisu kształtu pojedynczej cząstki w języku unormowanej charakterystyki przekroju poprzecznego. Opisane zostały podstawowe właściwości zdefiniowanej charakterystyki funkcyjnej. Wprowadzono pojęcie różnicowego współczynnika kształtu. Przedstawiono również wyniki testu numerycznego przeprowadzonego z wykorzystaniem projekcyjnego obrazu cząstki rzeczywistej.
EN
The paper deals with the issue of geometrical deflection between partic projective image and its convex hull. A method of solid particle shape di scription by means of normalized cross-section function is proposed. Bas properties of shape function are described. A definition of difference shap factor was introduced. Results of appropriate numerical test involving a re; particle image are presented.
EN
This study attempts to investigate the influence of different cellulose yarns on the structure and physical properties of knitted fabrics, such as loop length, wale and course spacing, the loop shape factor, the area density of knits, etc. In this work, the behaviour of manmade bamboo yarns and knits in comparison with other cellulose yarns is presented. It is stated that the prediction of the physical properties of knits from new generation fibres in accordance with widely investigated common fibres is incorrect without appropriate experiments. It was found that man-made bamboo knits are similar to cotton knits considering geometrical and structural properties and are similar to viscose fibres taking into account some physical properties. The physical reasons of these similarities and differences are discussed.
PL
Badano wpływ rożnych przędz celulozowych na strukturę i właściwości fizyczne dzianin, w tym: długość oczka, gęstość rządków i kolumienek, współczynnik kształtu oczka, gęstość powierzchniowa dzianin itp. Badano przędze z włókien sztucznych uzyskanych z celulozy bambusowej oraz innych przędz celulozowych bawełnianych i wiskozowych. Nie można przewidzieć zachowania się nowych gatunków przędz na podstawie analizy parametrów przędz ogólnie znanych bez przeprowadzenia odpowiednich badań. Stwierdzono, że dzianiny z włókien bambusowych zachowują się podobnie jak dzianiny z włókien bawełnianych biorąc pod uwagę właściwości geometryczne i strukturalne, a podobnie do dzianin z przędz wiskozowych biorąc pod uwagę właściwości fizyczne. Fizyczne przyczyny stwierdzonych podobieństw i różnic zostały przedyskutowane w artykule.
EN
The thickness, width and length of seeds from selected coniferous trees was measured. The obtained data was used to determine six shape factors (as proposed by Grochowicz, Mohsenin, Donev and Wróbel). The seeds were assigned nine simple geometric shapes, and the total volume of seeds from a given tree species was compared using a pycnometer. Based on the results, a geometric model of seed volume was selected for every analyzed species. It was concluded that the shape of seeds from coniferous trees can be described with the application of shape factors proposed by Mohsenin, Donev and Wróbel, used interchangeably or collectively. The volume of seeds from coniferous trees can be modeled with the use of an ellipsoid for Scots pine, European black pine, Norway spruce and English yew seeds, and a double right quadrangular pyramid for silver fir and Douglas-fir seeds.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.