Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja pozarządowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowanie poświęcone jest problematyce kultury bezpieczeństwa oraz działającym w tym obszarze organizacjom pozarządowym. Mając na uwadze fakt, że źródłem sukcesu każdego przedsięwzięcia są ludzie i ich świadome zaangażowanie uznano, że w procesie wdrażania zmian, takich jak kształtowanie odpowiednich postaw życiowych i moralnych, kluczowym działaniem jest praca zespołowa ludzi z pasją i jasno sprecyzowaną misją. Idealnym rozwiązaniem przy realizacji wspomnianej idei jest aktywność organizacji pozarządowych. Trzeci sektor jest wiodącym podmiotem, który swoje założenia realizuje za sprawą ludzi dobrej woli, zdeterminowanych do osiągnięcia celu i zrealizowania opracowanych programów wdrożeniowych. Osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć trzeciego sektora jest wciąż mało, mimo iż nie brakuje poparcia społecznego wobec ich ideowych założeń. Dlatego tak ważne jest propagowanie idei organizacji pozarządowych. Celem głównym artykułu jest ukazanie wartości i siły sprawczej organizacji trzeciego sektora w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. Pośrednim zaś celem jest rozpropagowanie idei budowania kapitału społecznego poprzez zaangażowanie obywateli i chęć partycypacji przy współtworzeniu kultury bezpieczeństwa w skali mikro i makro.
EN
The present paper elaborates on the issue of the security culture and non-governmental organisations (in short: NGOs) that fulfil this mission. Given the fact that people and their full and conscious involvement are essential for the success of any project, it has been assumed that in the process of changes, such as for example the shaping of appropriate life-related and moral attitudes, team work of people with passion and having a clearly specified mission is of critical importance. A perfect solution for the implementation of the above-mentioned concept is the activity of non-government organisations. The third sector is a leading entity that implements its assumptions with the assistance of people of good will, focused on their purpose and implementation of the developed implementation programmes. There is still an insufficient number of people involved in implementation of third sector projects, despite the fact that there is no lack of social support for their conceptual assumptions. That makes the propagation of ideas of non-government organisations so important. The main objective of the paper is to present the value and the agency of non-governmental organisations in the process of emergence of the security culture. An intermediate objective is propagating the concept of building social capital by involving the citizens and their willingness to participate in the process of shaping the security culture in the micro and macro scale.
PL
Współcześnie dostrzec można duże zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu życia społecznego obywateli - zwłaszcza tych, którzy wymagają pomocy. Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji non-profit w województwie łódzkim jako elementu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Autorzy tekstu podjęli się tego tematu, gdyż leży on w kręgu ich zainteresowań. Analizie poddano województwo łódzkie oraz wybrane organizacje non-profit, funkcjonujące na terenie wyżej wymienionej jednostki administracyjnej. Poszczególne rozdziały artykułu zostały oparte o analizę dostępnej literatury, dotyczącej organizacji non-profit w Polsce. Do opisu rozmiarów sektora trzeciego wykorzystano raporty Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje zawarte w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 r. Do opisu rozdziałów zawartych w artykule zastosowano metody jakościowe. Głównie wykorzystano analizę treści ogólnodostępnych publikacji naukowych, dotyczących tematu. Czwarty rozdział oparty jest o zastosowanie metody studium przypadku wybranych organizacji non-profit w województwie łódzkim. W konkluzji rozważań zawarto najistotniejsze wnioski oraz subiektywne przemyślenia i przewidywania na temat przyszłości trzeciego sektora w Polsce.
EN
Nowadays, there is a great demand for the provision of services in the field of social life of citizens - especially those who require assistance. The aim of the article is to present the activities of non-profit organizations in the lodzkie voivodeship as an element of social security of the inhabitants. The authors of the text took up this topic because it is of interest to them. The analysis covered the lodzkie voivodeship and selected non-profit organizations operating in the above-mentioned administrative unit The individual chapters of the article were based on an analysis of the available literature on non-profit organizations in Poland, To describe the size of the third sector, reports of the Central Statistical Office and information contained in the Statistical Yearbook of the Republic of Poland of 2019 were used. Qualitative methods were used to describe the chapters contained in the article. The analysis of the content of publicly available scientific publications on the subject was mainly used. The fourth chapter is based on the application of the case study method of selected non-profit organizations in the lodzkie voivodeship. The conclusion of the considerations includes the most important conclusions as well as subjective thoughts and predictions about the future of the third sector in Poland.
EN
The paper raises the problem of structural, cultural and agency barriers that limit the development of social innovations in the selected Silesian senior non-governmental organizations. The morphogenetic scheme is presented in terms of explaining the roots of the emergence of ressentimental mechanisms and effects determining the course of social innovations. On this basis and using qualitative analysis of data obtained during focus group interviews (FGI) with the leaders and members of NGO’s, a diagnosis and explanation is conducted concerning the occurrence of ressentimental tensions in the processes of initiating, testing and implementing innovation.
PL
Wiele zadań samorządów będę niedługo wykonywały organizacje pozarządowe. Fundacje, stowarzyszenia czy nawet grupy nieformalne i osoby fizyczne, a nie, jak dotąd, jednostki samorządu terytorialnego zajmą się nie tylko sportem i kulturą, ale też opieką społeczną i służbą zdrowia.
PL
Polska posiada ograniczoną możliwość kształtowania własnej międzynarodowej polityki zagranicznej w ramach EU. Dany artykuł przedstawia kilka państw z grupy Wyszehradzkiej, a mianowicie Czechy, Słowację i Węgry reprezentowane w FEANI, które na zasadzie współpracy i konkurencji działają w globalnych strukturach niezależnych organizacji technicznych, ich plan komunikacji – mocne i słabe strony. Na podstawie źródeł internetowych pokazano zaangażowanie międzynarodowe, kulturę biznesową, które sprzyjają tworzeniu międzynarodowych projektów z wykorzystaniem dostępnych funduszy, obecnych systemów politycznych, porozumień międzynarodowych, instytucji międzynarodowych , koncepcji zarządzania wielopoziomowego i aktywnego poparcia społeczeństwa.
EN
Poland has limited possibility to develop own international policy independently within the EU. The essay is aimed to present a couple of countries within the Visegrad Group, i.e. Czech Republic, Slovak Republic and Hungary and their representation in FEANI. These countries cooperate and compete in global structures of independent technical NGO. Their communication plan has got strong and weak points. The author undertakes internet-based study to reveal international involvement and business culture that contribute to setting-up multinational projects using innovation funds, existing political systems, international agreements and institutions, principle of multi-level governance and common support of the public.
PL
Projekt „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” jest realizowany przez Fundację Habitat for Humanity Poland we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Śląskim. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2015 r., a potrwa do stycznia 2017 r., ale już dostępne są materiały będące efektem pracy zespołu projektowego.
PL
Pojęcie rewitalizacji w polskiej praktyce, polityce regionalnej i ujęciu medialnym jest wieloznacznie, a często wręcz błędnie ujmowane: od ujęć czysto technicznych do ujęć czysto społecznych, od poszukiwania nowych funkcji i nowych inwestorów do odpowiednio skoncentrowanego, zintegrowanego i zorganizowanego procesu.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest ewaluacja jako instrument rozwoju kultury uczenia się w organizacjach pozarządowych. Autorka stawia tezę, że wykorzystanie ewaluacji przez organizacje pozarządowe może znacząco przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania tych organizacji poprzez wprowadzenie elementów kultury i praktyki uczenia się. Szczególna role w budowaniu potencjału ewaluacyjnego odgrywają liderzy organizacji.
EN
The subject of this paper concerns the role of evaluation in development of learning culture in non-governmental organizations. The Author argues that evaluation may increase the effectiveness of functioning of this sector though development of learning culture and practice. An important role in this process is played by the leaders of the organization.
EN
The article discusses the issues of obtaining financial resources by Polish non-governmental organizations, with particular emphasis on the philanthropic funds. The prevalence of the use of philanthropic resources by the analyzed entities was presented, as well as the determinants related to this process.
PL
W artykule omówiono zagadnienie pozyskiwania środków finansowych przez polskie organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów o charakterze filantropijnym. Przedstawiono powszechność wykorzystania środków filantropijnych przez omawiane podmioty, jak również wskazano na uwarunkowania związane z tym procesem.
PL
Organizacje pozarządowe zarówno w Polsce, jak i za granicą biorą czynny udział w ochronie oraz kształtowaniu krajobrazu warownego. Mogą one odgrywać znaczącą i pozytywną rolę w udostępnianiu i odnowie zasobów fortyfikacji, co potwierdzają przykłady zagraniczne. W naszym kraju ich rola bywa często niedoceniana, choć z drugiej strony entuzjaści partycypacji społecznej często pochopnie wiążą zbyt wielkie nadzieje z ich zaangażowaniem. Artykuł prezentuje autorską typologię organizacji III sektora działających na polu odnowy i udostępniania krajobrazu warownego. Analizy dobrych przykładów wskazują, że organizacje eksperckie to potencjalnie silne zaplecze programowe wszelkich operacji rewitalizacyjnych i realne wsparcie służb konserwatorskich. Inne grupy to prawdziwi społeczni opiekunowie zabytków czy grupy rekonstrukcyjne przyciągające turystów. Mimo wielu pozytywnych działań fortyfikacje nadal w znacznym stopniu są dziedzictwem zaniechanym i trudnym do zrozumienia dla szerszego kręgu odbiorców. Ich zaistnienie w świadomości społecznej jest warunkiem skutecznego i czynnego zaangażowania się w działania ochronne. Z uwagi na to, że percepcja krajobrazu warownego decyduje o jego dostrzeżeniu i docenieniu wartości, podjęto badania w tym zakresie. W drugiej części artykułu prezentowane są wyniki pilotażowego badania percepcji. Wskazują one, że wobec nikłej świadomości społecznej aktywność NGO jest szczególnie pożądana na polu skutecznej i systematycznej popularyzacji oraz doradztwa w inwentaryzacji zasobów, ich waloryzacji i formułowaniu wytycznych do projektów.
EN
Non-governmental organisations, both in Poland and abroad, actively participate in the conservation and shaping of landscapes with historic fortifications. They can continue to play a significant and positive role in restoring and providing access to historic fortification sites, as seen by examples in other countries. In Poland, the role of NGO’s is often underestimated, although enthusiasts of public involvement tend to have unduly high hopes of their potential. This paper presents a review of third sector organisations that are engaged in restoring historic landscapes and making them available to the public. An analysis of illustrative examples shows that expert organisations of military historians and landscape architects and archaeologists can provide a potentially strong foundation for a wide range of revitalisation activities and substantial support for conservation services. Other groups include active community preservationists of historic sites, and re-enactment groups that attract tourists. Despite numerous positive steps, fortifications are still a largely forgotten heritage, often difficult for a wider audience to appreciate. Increased social awareness is a prerequisite for effective and active societal involvement in conservation. This study was undertaken to determine public attitudes toward historic fortifications and their societal value. The second part of the paper presents the results of a pilot study on landscape perception. The results show that given the low level of public awareness, the involvement of NGO’s is especially desirable for effective and systematic promotion of historic sites, as well as advice on resource inventory management, resource evaluation, and establishing guidelines for projects.
PL
W obecnych realiach społeczno-gospodarczych wszechobecna konkurencja powoduje, że również kraje, regiony, miasta czy gminy także uczestniczą w swoistej rywalizacji. W związku z tym jednostki terytorialne są niejako zmuszone do poszukiwania różnych dróg kształtowania własnej przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich sposobów jest ochrona i promocja dziedzictwa określonego terytorium. Odpowiednia troska o zachowanie dziedzictwa, zarówno materialnego jak i niematerialnego, pozwala na rozwój funkcji turystycznej danego miejsca, a tym samym służy podniesieniu jego atrakcyjności inwestycyjnej. Jednak sukces obszaru jest coraz częściej uzależniony od zaangażowania, sprawności działania i kreatywności organizacji pozarządowych (tzw. NGOs), które niejednokrotnie stają się stymulatorami pozytywnych przemian w zakresie zachowania, odnowy i popularyzacji lokalnego dziedzictwa, służąc promocji regionu. W powyższym kontekście celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie wybranych, najbardziej charakterystycznych relacji między obszarami działalności lokalnych organizacji non-profit a wizerunkiem regionu. Do egzemplifikacji tych relacji wybrano wschodnią Białostocczyznę, która nie tylko charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym, ale także dużą aktywnością organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze wspierania lokalnej kultury, sztuki, i tradycji.
EN
The administrational reform in Poland and globalization of economy has resulted in increase of competition between regions. Therefore territorial units try to find different ways of shaping competitive powers. One of these ways is protection and promotion of particular area heritage. Appropriate care of maintaining of a particular area heritage, both in its material and non-material aspects, allows making the conditions for development of tourist functions of the area and at the same time serves for development of investment attractiveness. However, the success of a particular area is very often dependable on involvement, efficiency of action, creativity of non-governmental organizations which often become stimu-lants for positive transformations within manner of behaviour, renewal and cultural heri-tage popularization and in result serve region promotion. Taking all the above into consideration, the aim of this article is to shape selected and the most characteristic relations between fields of activity of local organizations and the image of region. Eastern Podlasie has been chosen to exemplify these relations. Not only Eastern Bialostoczyna is the region characteristic for rich and diverse cultural heritage, but also high activeness of non-governmental organizations functioning within the field of support for local culture, art and tradition.
13
Content available remote Strategie w działalności organizacji pozarządowych
PL
Zdolność podmiotów do przetrwania i rozwoju zależy od tego, jak osoby zarządzające ustalają cele na przyszłość i jak dążą do ich osiągnięcia. Ponieważ do podstawowych narzędzi zarządzania należy strategia, celem niniejszego artykułu jest analiza kwestii jej tworzenia w aspekcie skutecznego podejmowania decyzji na przykładzie wybranych stowarzyszeń i fundacji.
EN
Ability of market organizations to survive and develop depends on ways of management connected with futurę aims and manners of reaching it. Because to the basie tools of management a strategy is ranked, therefore in this paper an analysis of strategy settling is considered as a main goal. Discussion, based on chosen associations and founds, is conducted in accordance with the resultant decision making.
14
Content available remote Wizerunek pozarządowych organizacji non profit a zaufanie społeczne
PL
Pozarządowe organizacje non profit nie mogą działać bez zaufania społecznego. Uzależnione od funduszy publicznych i prywatnych sponsorów muszą dbać o swój wizerunek. Działania public relations, a szczególnie dobre kontakty z mediami mogą zwiększyć akceptację społeczną i zapewnić pozytywny wizerunek organizacji.
EN
Non governmental organizations non-profit are not able to operate without social confidence. This organization, dependent on the public funds and the private sponsors, have to take care of their image. Public relations activities, especially good contacts with the media, are able to increase a society approval and secure positive organization image.
15
Content available remote Międzynarodowe organizacje pozarządowe w działaniach połączonych
EN
The aim of the article is to present the idea, genesis and functions of international non-governmental organisations in the contemporary world, a short characteristics of selected organisations that are active on the international arena, also an attempt to locate non-governmental organisations in joint operations and drawing some conclusions and rules basing on observations and experiences in this area. Alvin and Heidi Tofflers called non-governmental organisations „global gladiators of the 21st century”. They more often participate in joint operations in conflict regions and become natural partners for military forces in performing their military missions. They carry out tasks in all aspects of humanitarian aid, including legal services, assistance in crisis situations, help for refugees, especially women and children. They are included in various activities such as education, technical projects, actions for maintaining public order and development programmes.
PL
Ustawodawstwo i urzędnicy nie sprzyjają rozwojowi kontaktów oraz wzrostowi zaufania między organizacjami pozarządowymi Non-Governmental Organization (NGO's) i nieformalnymi grupami społecznymi a samorządem lokalnym - taki wniosek można wysnuć na podstawie rozmów z przedstawicielami wielkopolskich NGO'sów.
PL
Wiele problemów, które polskie samorządy muszą rozwiązać w najbliższej przyszłości, stanowi wyzwanie nierzadko przekraczające ich możliwości budżetowe, organizacyjne i kadrowe. Dotyczy to szczególnie gmin i powiatów obciążonych takimi zadaniami, jak: organizacja pomocy społecznej, walka z bezdomnością, ochrona zdrowia mieszkańców, czy kwestia racjonalnego zagospodarowania odpadów. Sprostanie tak poważnym obowiązkom wymaga nawiązania stałej współpracy z organizacjami społecznymi zrzeszającymi członków społeczności lokalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.