Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical circuit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Generalized Frobenius matrices and their inverses are applied in analysis of the linear electrical circuits. The basic properties of generalized Frobenius matrices are analyzed. It is shown that if the state matrix of electrical circuit has generalized Frobenius form then its inverse system matrix has also generalized Frobenius form. The notion of an angle between state matrices of linear electrical circuits is proposed and its basic properties are investigated.
PL
Zaproponowane w tej pracy uogólnione macierze Frobeniusa oraz ich odwrotności zostały zastosowane w analizie liniowych obwodów elektrycznych. Zostały zbadane podstawowe własności tych macierzy. Wykazano między innymi, że macierze odwrotne uogólnionych macierzy Frobeniusa mają również postać uogólnionych macierzy Frobeniusa .Wprowadzono pojęcie kąta między macierzami stanu liniowych obwodów elektrycznych oraz zbadano ich podstawowe własności.
EN
Sufficient conditions are given under which the controllability and observability of linear electrical circuits is independent of their resistances. In some particular cases the observability depends only on the capacitances or inductances of the electrical circuits.
3
Content available remote Normal positive linear systems and electrical circuits
EN
The notion of normal positive electrical circuits is introduced and some their specific properties are investigated. New state matrices of positive linear systems and electrical circuits are proposed and their properties are analyzed. It is shown that positive electrical circuits with diagonal state matrices are normal for all values of resistances, inductances and capacitances.
PL
W artykule zaproponowano pojęcie dodatniego obwodu elektrycznego oraz przeanalizowano specjalne własności dodatnich układów i obwodów elektrycznych. Wykazano, że dodatnie obwody elektryczne z diagonalnymi macierzami stanu są zawsze normalne dla wszystkich wartości rezystancji, indukcyjności i pojemności.
4
EN
The notion of normal positive electrical circuits is introduced and some their specific properties are investigated. New state matrices of positive linear systems and electrical circuits are proposed and their properties are analyzed. It is shown that positive electrical circuits with diagonal state matrices are normal for all values of resistances, inductances and capacitances.
PL
W artykule zaproponowano pojęcie dodatniego obwodu elektrycznego oraz przeanalizowano specjalne własności dodatnich układów i obwodów elektrycznych. Wykazano, że dodatnie obwody elektryczne z diagonalnymi macierzami stanu są zawsze normalne dla wszystkich wartości rezystancji, indukcyjności i pojemności.
5
EN
The positive linear continuous-time systems by the use of the Caputo and conformable fractional calculus are analyzed. The conditions for internally positive systems are presented. For the established electrical circuit, a solution fractional order state-space equation was developed for system with Caputo and conformable fractional derivative (CFD) definition.
EN
The analysis of the positivity and stability of linear electrical circuits by the use of state-feedbacks is addressed. Generalized Frobenius matrices are proposed and their properties are investigated. It is shown that if the state matrix of electrical circuit has generalized Frobenius form then the closed-loop system matrix is not positive and asymptotically stable. Different cases of modification of the positivity and stability of linear electrical circuits by state-feedbacks are discussed and necessary conditions for the existence of solutions to the problem are established.
EN
The analysis of the positivity and stability of linear electrical circuits by the use of state-feedbacks is addressed. Generalized Frobenius matrices are proposed and their properties are investigated. It is shown that if the state matrix of an electrical circuit has generalized Frobenius form then the closed-loop system matrix is not positive and asymptotically stable. Different cases of modification of the positivity and stability of linear electrical circuits by state-feedbacks are discussed and necessary conditions for the existence of solutions to the problem are established.
EN
The problem of calculation of the characteristic equations of the standard and descriptor linear electrical circuits of integer and fractional orders is addressed. It is shown that the characteristic equations of standard and descriptor linear electrical circuits are independent of the method used in their analysis: the state space method, the mesh method and the node method. The considerations are illustrated by examples of standard and fractional linear electrical circuits.
9
Content available remote Positive linear systems and electrical circuits with inverse state matrices
EN
The positive linear systems and electrical circuits with inverse state matrices are addressed. It is shown that: 1) If the eigenvalues of asymptotically stable matrix are located outside the unit circle then the eigenvalues of asymptotically stable matrix positive and located inside the unit circle; 2) If the eigenvalues of asymptotically stable matrix are positive and located inside the unit circle then the eigenvalues of the matrix Mn are located in the left half plane outside the unit circle. A new problem concerning the discretization of positive linear systems and electrical circuits is formulated and solved.
PL
W pracy przedstawiono dodatnie układy liniowe i obwody elektryczne z odwrotnością macierzy stanu. Zostało pokazane że: 1) Jeżeli wartości własne asymptotycznie stabilnej macierzy AMn są ulokowane poza obszarem koła jednostkowego wtedy wartości własne asymptotycznie stabilnej macierzy są dodatnie i leżą wewnątrz koła jednostkowego; 2) Jeżeli wartości własne asymptotycznie stabilnej macierzy są dodatnie i leżą wewnątrz koła jednostkowego wtedy wartości własne macierzy leżą w lewej półpłaszczyźnie poza obszarem koła jednostkowego. Sformułowany zostanie nowy problem dotyczący dyskretyzacji dodatnich układów liniowych oraz obwodów elektrycznych.
EN
The modification of the stability and positivity of standard and descriptor linear electrical circuits by state feedbacks is investigated. It is shown that: 1) There is a class of nonpositive and unstable R, L, e circuits that can be stabilized and modified to positive ones by state feedback; 2) There is a class of nonpositive and stable R, L, e circuits that can be modified by state feedback to positive ones without loss of stability. The modification of stability and positivity of linear descriptor electrical circuits is addressed. Considerations are illustrated by examples of linear electrical circuits.
PL
W pracy rozpatrzono problem modyfikacji stabilności i dodatniości standardowych i deskryptorowych liniowych obwodów elektrycznych poprzez sprzężenie zwrotne od wektora stanu. Pokazano, że: 1) Istnieje klasa niedodatnich i niestabilnych obwodów typu R, L, e, które mogą zostać ustabilizowane i zmodyfikowane do obwodów dodatnich; 2) Istnieje klasa niedodatnich i stabilnych obwodów typu R, L, e, które mogą zostać zmodyfikowane do obwodów dodatnich bez utraty stabilności. Rozpatrywany problem uogólniono dla klasy układów deskryptorowych. Rozważania zilustrowano przykładami obwodów elektrycznych.
EN
Determinants of the matrices of solutions to the standard and positive time-invariant and time-varying linear electrical circuits are addressed. Necessary and sufficient conditions for the positivity and asymptotic stability of the linear time-varying electrical circuits are established. It is shown that the determinants of the matrices of solutions to the standard and positive linear electrical circuits are nonzero and they decrease to zero for time tending to infinity if the electrical circuit contains at least one resistance and tends to 1 if the electrical circuit does not contain resistances. Determinants of the matrices of solutions of asymptotically stable electrical circuits tend to zero for time tending to infinity.
PL
Praca jest poświęcona analizie wyznaczników macierzy rozwiązań standardowych i dodatnich obwodów elektrycznych o stałych i zmiennych w czasie parametrach. Podano warunki konieczne i wystarczające dodatniości i stabilności asymptotycznej obwodów liniowych o zmiennych w czasie parametrach. Wykazano, że wyznaczniki macierzy rozwiązań standardowych i dodatnich obwodów o stałych i zmiennych w czasie parametrach są niezerowe i dążą do zera dla czasu dążącego do nieskończoności, gdy obwód elektryczny zawiera przynajmniej jedną rezystancję i dąży do 1, gdy obwód nie zawiera rezystancji. Wyznaczniki macierzy rozwiązań stabilnych asymptotycznie obwodów elektrycznych dążą do zera dla czasu dążącego do nieksończoności.
EN
The paper presents the CFE (Continued fraction expansion) method, which allows determination of inverse transform of expression containing element sα by expanding it into a continued fraction. On the basis of the presented method, analysis of selected electrical circuits containing quasi-elements described with fractional derivatives was performed. Calculations and numerical simulations were also carried out.
PL
W pracy przedstawiono metodę CFE (continued fraction expansion) umożliwiającą wyznaczanie transformaty odwrotnej wyrażenia zawierającego czynnik sα dzięki rozwinięciu w ułamek łańcuchowy. W oparciu o prezentowaną metodę przeprowadzono analizę wybranych obwodów elektrycznych zawierających quasielementy opisane pochodnymi niecałkowitego rzędu. Przeprowadzono obliczenia i wykonano symulacje numeryczne.
EN
The problem of calculation of the characteristic equations of the standard and descriptor linear electrical circuits is addressed. It is shown that the characteristic equation of the linear electrical circuit is independent of the method used for its analysis. The well-known three methods: the state space method, the mesh method and the node method are analyzed.
EN
The concept of superstability of positive linear electrical circuits is introduced and its properties are characterized. The superstabilization of positive and nonpositive electrical circuits by state-feedbacks is analyzed.
EN
The specific duality and asymptotic stability of the positive linear electrical circuits are addressed. The specific duality of positive linear electrical circuits composed of resistances, inductances, capacitances and source voltages is established. 1) The linear electrical circuits are positive if and only if the common branches between meshes with resistances and inductances and meshes with resistances and capacitances contain only source voltages; 2) In linear electrical circuits the interchanges of the inductances by the capacitances and the capacitances by inductances do not change the asymptotic stability of the electrical circuits. The asymptotic stability of the positive and nonpositive electrical circuits is analyzed.
16
Content available remote Characteristic polynomials of positive and minimal-phase electrical circuits
EN
Characteristic polynomials of positive and minimal-phase electrical circuits are addressed. It is shown that the characteristic polynomials of the electrical circuits are independent of the choice of their reference mesh and of their reference node. Conditions are established under which the positive electrical circuits have real eigenvalues and are minimal-phase linear systems. Sufficient conditions for cancelation of zeros and poles of minimal-phase electrical circuits are given.
PL
W pracy wykazano, że wielomiany charakterystyczne obwodów elektrycznych są niezależne od wyboru oczka odniesienia w metodzie oczkowej i węzła odniesienia w metodzie węzłowej analizy tych obwodów. Podano warunki przy spełnieniu których dodatnie obwody elektryczne mają rzeczywiste wartości własne i są minimalnofazowymi obwodami elektrycznymi. Podano również warunki wystarczające skracania zer i biegunów w minimalnofazowych obwodach elektrycznych. Rozważania zostały zilustrowane przykładami dodatnich i minimalnofazowych obwodów elektrycznych.
17
Content available remote A class of positive and stable time-varying electrical circuits
EN
The positivity and stability of a class of time-varying continuous-time linear systems and electrical circuits are addressed. Sufficient conditions for the positivity and asymptotic stability of the systems are established. It is shown that there exists a large class of positive and asymptotically stable electrical circuits with time-varying parameters. Examples of positive electrical circuits are presented.
PL
W pracy rozpatrywana jest dodatniość I stabilność asymptotyczna pewnej klasy obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach. Podano warunki dostateczne dodatniości i stabilności asymptotycznej układów i obwodów elektrycznych. Pokazano, że istnieje obszerna klasa dodatnich i stabilnych asymptotycznie obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach. Rozważania zilustrowano przykładami obwodów elektrycznych.
EN
The positivity and stability of a class of time-varying continuous-time linear systems and electrical circuits are addressed. Sufficient conditions for the positivity and asymptotic stability of the system are established. It is shown that there exists a large class of positive and asymptotically stable electrical circuits with time-varying parameters. Examples of positive electrical circuits are presented.
EN
The problem of reduction of linear electrical circuits with complex eigenvalues to linear electrical circuits with real eigenvalues is analyzed. Methods for finding the transformation matrix are presented. Considerations are illustrated by numerical examples.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2060--2071, CD 1
EN
The positivity and asymptotic stability of time-varying linear electrical circuits are addressed. Necessary and sufficient conditions for the positivity of the time-varying linear systems and electrical circuits are established. Using the Lyapunov method the asymptotic stability of a large class of positive electrical circuits is shown. Examples of positive and asymptotically stable electrical circuits are presented.
PL
Praca poświęcona jest badaniu dodatniości i stabilności asymptotycznej liniowych układów i obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach. Podano warunki konieczne i wystarczające dodatniości liniowych układów i obwodów elektrycznych zmiennych w czasie parametrach. Pokazano, że istnieje obszerna klasa liniowych obwodów elektrycznych dodatnich o zmiennych w czasie parametrach. Podano również warunki dostateczne oraz proste kryteria badania stabilności tej klasy liniowych układów i obwodów elektrycznych. Rozważania zilustrowano przykładami dodatnich stabilnych asymptotycznie liniowych obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.