Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial robot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposób realizacji transmisji sieciowej między komputerem PC a robotem przemysłowym. Aplikacje komputera PC zrealizowano w języku C++ z wykorzystaniem bibliotek MFC. Przedstawiono, jak w praktyczny sposób wykorzystać klasę CAsyncSocket do programowania transmisji między komputerem a innym urządzeniem, np. robotem przemysłowym. Druga część artykułu koncentruje się na możliwościach programowych robota w zakresie udostępniania informacji dotyczących jego stanu (m.in. położenia osi, aktualnego wyboru układu współrzędnych i narzędzia). Na przykładzie robota firmy KUKA omówiono sposób odczytywania informacji, kodowania, a następnie transmitowana do współpracującego komputera PC. Przedstawiono także sposób działania i opis dwóch przykładowych aplikacji komputera PC do testowania transmisji sieciowej oraz prezentacji danych odbieranych z robota.
EN
The article presents how to implement a network transmission between a PC and an industrial robot. PC applications were implemented in C++ using MFC libraries. It shows how to use the CAsyncSocket class in a practical way to program transmission between a computer and another device, e.g. an industrial robot. The second part of the article focuses on the robot’s programming capabilities in providing information on its state (positions of axes, currently selected coordinate system and tool, etc.). The way of reading information, coding and then transmitting to a cooperating PC is discussed on the example of a KUKA robot. Also presented are the mode of operation and description of two sample PC applications for testing network transmission and presentation of data received from the robot.
2
Content available Zrobotyzowany montaż
PL
Do najbardziej złożonych systemów wytwarzania wykorzystujących roboty przemysłowe należą zrobotyzowane systemy montażowe. Związane jest to głównie z wymogami dużej wydajności, elastyczności oraz sprawności. Z uwagi na fakt, że podczas montażu konieczne jest często chwytanie i manipulowanie różnymi obiektami o złożonych kształtach, niezbędne jest zastosowanie dodatkowego osprzętu (czujników, ustalaczy i stołów pozycjonujących).
3
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest stanem dającym poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego, m.in. życia, zdrowia i dóbr (materialnych i niematerialnych). W odniesieniu do stanowisk zrobotyzowanych stanowi ono bardzo szeroki zakres wiedzy oraz kompetencji i odgrywa ważną rolę na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji zarówno maszyn, jak i całych stanowisk produkcyjnych.
PL
Od wielu lat światowy rynek robotyki rozwija się dynamicznie. Świadczą o tym coroczne rekordowe wyniki sprzedaży robotów przedstawiane w raportach publikowanych przez Międzynarodową Federację Robotyki (ang. IFR – International Federation of Robotics). Międzynarodowa Federacja Robotyki jest profesjonalną organizacją non profit założoną w 1987 r. Jej głównym celem jest wspieranie badań naukowych, rozwoju, wykorzystania i współpracy międzynarodowej w zakresie robotyki, robotów przemysłowych i robotów usługowych. Ponadto IFR jest koordynatorem, związanego z badaniami w dziedzinie robotyki, Międzynarodowego Sympozjum Robotyki (ang. ISR – International Symposium of Robotics), jednej z najstarszych (organizowanej od 1970 r.) konferencji z zakresu robotyki. Dział badań statystycznych IFR corocznie publikuje analizy, zamieszczając w nich szczegółowe dane dla ponad 50 krajów, z podziałem na obszary zastosowań, gałęzie przemysłu, rodzaje robotów i inne dane techniczne i ekonomiczne.
5
PL
Rozwój robotów przemysłowych jest uwarunkowany czynnikami technicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wśród czynników technicznych często wyróżnia się: rozwój przemysłu 4.0; rozwój mechaniki precyzyjnej i układów sterowania; rozwój nowych technologii materiałowych oraz zmiany w wydajności energetycznej; rozwijający się rynek konsumentów; wzrost zapotrzebowania na specjalne operacje produkcyjne wynikające m.in. z dużej masy, złożonych kształtów czy szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy; zapewnienie wysokiego i jednolitego standardu wyrobów, wynikającego z rosnącej globalnej konkurencji na rynkach zbytu; skrócenie cyklu życia produktów oraz zwiększenie ich gamy, czyli konieczność elastycznej automatyzacji; rozwój robotów kolaboracyjnych oraz pełne wykorzystanie ich w produkcji; rozwój robotów kompaktowych z prostym programowaniem.
EN
The successful selection process of industrial robots (IRs) for today’s Cyber-Physical Systems is an important topic and there are different possibilities to solve the task. The primary task is to estimate the existing IR selection systems according to the suitability analysis and to highlight the main positive features and problematic areas. The objective of the reverse task is to carry out the sensitivity analysis of the existing robot-based manufacturing systems. The matching of these two approaches helps decision makers to develop the main principles of IR selection in today’s multidimensional and fast-changing economic world.
PL
W artykule zaprezentowano budowę modułowych chwytaków podciśnienia, zastosowanie oraz możliwości konfiguracji. Przedstawiono metodę pomiaru momentów i sił chwytających przyssawki z zastosowaniem robota przemysłowego IRB140T oraz czujnika sześcioosiowego firmy OptoForce. Zilustrowano ścieżkę narzędzia zastosowaną w pomiarach przy pomocy programu RobotStudio firmy ABB.
EN
The article presents the construction of modular vacuum grippers, application and configuration possibilities. The method of measurement of moments and suction cup gripping forces using the IRB140T industrial robot and the OptoForce six-axis sensor are presented. Illustrated the tool path used in the measurements using the ABB RobotStudio program.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska typu pick and place z robotem typu SCARA serii RH-3FHR-Q z wykorzystaniem funkcji śledzenia transportera. Integracja wszystkich urządzeń na stanowisku została zrealizowana z zastosowaniem platformy iQ firmy Mitsubishi. Autorzy skupili się na opracowaniu programu dla systemu wizyjnego oraz aplikacji umożliwiającej pobieranie nieuporządkowanych detali z podajnika bez jego zatrzymywania oraz odkładanie ich zgodnie z przyjętym wzorem.
EN
The article presents the project of a robotic pick and place cell with the SCARA robot series RH-3FHR-Q using the transporter tracking function. The integration of all devices in the station was carried out based on the Mitsubishi iQ platform. The authors focused on developing a program for the vision system and an application enabling the retrieval of unstructured details from the feeder without stopping it, and laying them down in accordance with the accepted pattern.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
PL
W artykule przedstawiono sposób integracji sterownika PLC z robotem firmy ABB za pomocą protokołu ProfiBus DP. Zadanie zostało zrealizowane na przykładzie stanowiska do paletyzacji. W pierwszej kolejności, w środowisku TIA Portal, została opracowana aplikacja dla sterownika PLC wyposażonego w panel HMI. Panel HMI zawiera okienkowe menu i umożliwia intuicyjne tworzenie, zapisywanie i uruchamianie receptur paletyzacji. Sterownik PLC jest odpowiedzialny za sterowanie procesem paletyzacji, w tym za komunikację z robotem przemysłowym. Następnie opracowano aplikacje dla robota przemysłowego realizującego fizycznie proces. Poprawność funkcjonowania aplikacji przetestowano na rzeczywistym stanowisku.
EN
The article presents the method of integration of a PLC controller with an ABB robot using the ProfiBus DP protocol. The task was carried out on the example of a palletizing cell. First, in the TIA Portal environment, an application for a PLC controller equipped with an HMI panel was developed. The HMI panel includes a windowed menu and allows intuitive creation, saving and running of palletizing formulas. The PLC controller is responsible for controlling the palletizing process, including communication with the industrial robot. Then, applications for an industrial robot that physically implemented the process were developed. The correct functioning of the application has been tested in the actual position.
EN
This paper presents the course of work related to the modification of an industrial robot. The functionality of the industrial robot has been extended by including an adapted tool in its kinematic chain instead of the original tool. The article shows the way of modernizing the robot, the method used to test and calibrate the robot. The diagram of the robot's operation during tests is shown and the test results are discussed.
PL
W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z modyfikacją robota przemysłowego. Funkcjonalność robota przemysłowego została rozszerzona przez zastosowanie zaadaptowanego narzędzia w jego łańcuchu kinematycznym zamiast oryginalnego narzędzia. W pracy przedstawiono sposób modernizacji robota, zastosowaną metodę testowania i kalibracji robota. Pokazano schemat działania robota podczas testów i omówiono wyniki testów.
12
Content available remote A fuzzy decision model in designing an industrial robot’s trajectory
EN
The paper presents a working algorithm and structure of a fuzzy decision model applied in the design of an industrial robot trajectory. Tests were performed on an industrial robot Kawasaki by means of a computer system consisting of measuring transducers, a measuring card and dedicated software. During the tests voltage vs time characteristics and supply current vs time characteristics were recorded for selected motion sequences in dynamic states. Power consumed by the robot’s drive system was calculated for specific trajectories. Subsequently, the fuzzy decision model was used for modifying a robot’s trajectory on the basis of the values obtained in the measuring tests performed on the robot Kawasaki.
PL
W artykule przedstawiono algorytm działania oraz strukturę rozmytego modelu decyzyjnego. Przeprowadzono badania robota przemysłowego Kawasaki przy zastosowaniu komputerowego układu złożonego z przetworników pomiarowych, specjalistycznej karty pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania. Podczas badań zarejestrowano charakterystyki czasowe napięcia oraz prądu zasilania dla wybranych sekwencji ruchu w stanach dynamicznych. Przeprowadzono obliczenia mocy pobieranej przez układ napędowy robota przy określonej trajektorii ruchu. Zastosowano rozmyty model decyzyjny do modyfikacji trajektorii ruchu przy uwzględnieniu wyników uzyskanych podczas badań pomiarowych robota Kawasaki.
13
Content available Zrobotyzowana obsługa maszyn
PL
Analizując różne aplikacje robotów, można zauważyć dość specyficzną grupę zastosowań tych urządzeń, w sposób znaczący odróżniającą się od pozostałych, a mianowicie – zrobotyzowaną obsługę maszyn. W porównaniu do innych procesów zrobotyzowanych obsługa maszyn obejmuje bardzo szeroką grupę procesów i, co ciekawe, najszerszy zakres parametrów wykorzystywanych robotów. W żadnych innych zastosowaniach nie używa się robotów o tak różnej konstrukcji i szerokim zakresie udźwigu (od kilku do setek kilogramów). Specyfika procesu może się wydawać bardzo prosta. W rzeczywistości jednak prawidłowa realizacja obsługi maszyn wymaga często zastosowania zarówno zaawansowanych opcji programowych, jak i złożonego algorytmu realizacji.
PL
Najstarszym i najdłuższym etapem w dziejach rozwoju społeczności ludzkiej jest paleolit. Jego początek to moment pojawienia się form przedludzkich zdolnych do wytwarzania prymitywnych narzędzi, schyłek natomiast to powstanie pierwszych miast, dających początek wielkim cywilizacjom. Te dwa wydarzenia są charakterystyczne dla rozwijającego się społeczeństwa również dzisiaj. Zdolność człowieka do poszukiwania nowych rozwiązań, zwłaszcza w sferze posługiwania się coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami, oraz zaspokajania potrzeb rozwijającego się społeczeństwa doprowadziła do uruchomienia w 1954 r. pierwszego na świecie robota o nazwie Unimate. Głównym zadaniem zbudowanego przez amerykańskich konstruktorów urządzenia miało być zaspokojenie potrzeb szybko rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego. Dzisiaj jest to najbardziej zrobotyzowana gałąź przemysłu, a stopień zautomatyzowania gospodarki brany jest pod uwagę podczas oceny poziomu cywilizacyjnego państw.
15
Content available Wybrane konstrukcje robotów przemysłowych
PL
Istnieje wiele rodzajów robotów, jednak w zastosowaniach przemysłowych najchętniej stosowanych jest kilka wybranych typów. Ogólnie przyjęto, że manipulatory robotów przemysłowych muszą mieć co najmniej trzy stopnie swobody (norma ISO 8373). Pełne rozwiązanie, przy dodaniu trzech dodatkowych stopni swobody umiejscowionych w nadgarstku (orientacja chwytaka), umożliwia dowolne poruszanie i orientowanie ciała w przestrzeni.
16
Content available Podstawy teoretyczne programowania robotów
PL
Manipulatory robotów przemysłowych są mechanizmami składającymi się z kilku członów. Człony te są ze sobą połączone i przemieszczają się wzajemnie w celu uchwycenia lub przeniesienia części lub narzędzia zgodnie z zadawanymi sygnałami sterującymi na podstawie wskazań operatora lub zgodnie z zapisanym i uruchomionym programem robota. We wszystkich tych przypadkach opis ruchu robota wymaga znajomości położenia poszczególnych członów systemu zrobotyzowanego względem siebie w funkcji czasu. W związku z powyższym zagadnienie zarówno sterowania, jak i programowania łączy się nierozerwalnie z koniecznością zastosowania odpowiednich układów współrzędnych, względem których realizowany będzie ruch manipulatora. Niezależnie od konstrukcji robota, zgodnie z normą ISO 9787:2013, możemy wyróżnić kilka standardowych układów współrzędnych stosowanych w robotyce.
17
Content available Języki programowania a programowanie robotów
PL
Istnieje wiele definicji języka programowania. Przykładem może być definicja zaproponowana przez profesora Mordechaja Ben-Ariego. "Język programowania to zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje [I.2]."
18
Content available Efektory robotów przemysłowych
PL
Pojęciem efektory (efektory końcowe) określa się zarówno chwytaki, jak i narzędzia dodatkowe (np. laser, pistolet, nożyce), w które można wyposażyć robota.
19
PL
Czujniki stosowane w robotach możemy podzielić na czujniki dostarczające informacji o parametrach charakteryzujących stan robota (wewnętrzne) i czujniki dostarczające informacji o stanie środowiska (zewnętrzne). Parametrami stanu robota są: położenie i prędkość jego członów oraz siły wywierane na poszczególne człony. Do parametrów stanu otoczenia robota zalicza się: położenie i orientację w przestrzeni chwytanych przedmiotów, rozpoznawanie ich barwy, parametry zaburzeń pracy robota oraz różnego rodzaju specyficzne cechy środowiska, które należy znać przy wykonywaniu określonej operacji.
20
Content available remote Wyznaczanie pozycji i orientacji łopatki w procesie zrobotyzowanego szlifowania
PL
Przemysł lotniczy wymaga wysokiej jakości i dokładności wykonania wytwarzanych elementów, stąd konieczne jest zapewnienie jak najlepszej kontroli jakości. Proces inspekcji wykonanego detalu powinien przebiegać w taki sposób, aby wpływ na mierzony element był jak najmniejszy. Idealnym rozwiązaniem mogą być badania z użyciem skanerów optycznych. Jednak ze względu na długi czas pojedynczego pomiaru oraz konieczność nakładania powłoki anty refleksyjnej taki proces nie sprawdza się w produkcji. W pracy zaprezentowano koncepcję zrobotyzowanego stanowiska do pomiaru, orientacji i geometrii łopatki turbiny silnika lotniczego. Stacja składa się z robota przemysłowego wyposażonego w chwytak oraz stanowiska pomiarowego zaopatrzonego w laserowe czujniki odległości. Zmierzone wielkości zostają przesłane z modułu pomiarowego do kontrolera robota za pomocą protokołu transmisji danych. Przesłane dane mogą zostać wyświetlone na panelu operatorskim lub wykorzystane do przygotowania raportu. W porównaniu z pomiarem z wykorzystaniem skanera optycznego cały proces zajmuje znacznie mniej czasu. Na podstawie przygotowanych modeli CAD oraz wykorzystując notację Denavita-Hartenberga, wyznaczone zostały pozycja i orientacja łopatki w odniesieniu do układów współrzędnych robota oraz stanowiska pomiarowego.
EN
The aerospace industry requires high quality and precision of the manufactured parts thus it is necessary to ensure the best possible quality control. The inspection process of the workpiece should be done in such a way that the impact on the measured element is as small as possible. The ideal solution can be research using optical scanners. However, due to the long-time of a single measurement and the need to apply an anti-reflective coating, such process does not work in production. The paper presents the concept of a robotic station for measuring, orientation and geometry of an aircraft engine turbine blade. The station consists of an industrial robot equipped with a gripper and a measuring station equipped with laser sensors of distance. The measured quantities are transferred from the measurement module to the robot controller by means of a data transmission protocol. The transferred data can be displayed on the operator panel or used to prepare a report from a measurement. In comparison with the optical scanner, the entire process takes much less time. Based on the prepared CAD models and using the Denavit-Hartenberg notation, the positions and orientation of the blade were determined in relation to the robot coordinate systems and the measurement position.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.