Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Android
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the research on reliability of mobile applications in distributed systems. Design/methodology/approach: Ensuring the reliable operation of the software created for Android OS is related to ensuring compatibility with different versions of the systems. The use of various security policies, formal and structural requirements in various Android releases results in a high failure rate of dedicated programs. Findings: There is, therefore, a need to implement new testing methods. Originality/value: The article proposes a method of software reliability analysis dedicated to distributed systems. The developed solution is based on concurrency using the actor model. As part of the research, the effectiveness of the developed solutions was evaluated.
PL
Poniższy artykuł skupia się na porównaniu dwóch rozwiązań ORM dla systemu Android: greenDao i Room. Zestawiono sposób użycia tych frameworków. Dokonano pomiaru czasu wykonania operacji wstawienia, aktualizacji, pobierania i usuwania danych z bazy. W graficznej i tabelarycznej formie przedstawiono wyniki. Dokonano ich analizy i zaprezentowano wnioski.
EN
This paper focuses on comparison of two ORM libraries for Android: greenDao and Room. Ways of using these frameworks are presented. Time consumption of creating, reading, updating and deleting records are measured. Tables and charts containing results are presented. Finally analysis and conclusions are made.
EN
Most multi-user applications need an access system so that users can log in from different devices. To identify a user, at least one authentication method must be used. The article presents a comparison of the authentication method using NFC technology with other methods that are available for Android devices and differ in both implementation and specific usage.
PL
Większość aplikacji przeznaczonych dla wielu użytkowników powinno korzystać z systemu autoryzacji, aby użytkow-nicy mogli logować się z różnych urządzeń. Aby zidentyfikować użytkownika, należy użyć co najmniej jednej metody uwierzytelnienia. W artykule przedstawiono porównanie metody uwierzytelniania wykorzystującej technologię NFC z innymi metodami dostępnymi dla urządzeń z Androidem, różniącymi się zarówno implementacją, jak i określonym zastosowaniem.
EN
The article presents a comparison of original methods of air quality measurement with a professional device Air Smart-box v. 1.2. The methodology consisted of laser beam analysis from the device. To enable detailed photo analysis for the research, an Android mobile application was developed. The OpenCV library was used to process the images. In the article, the hypothesis was put forward that the method using a binary threshold with a threshold value of 50 allows to obtain results closest to those of the station. This hypothesis was confirmed by the results of the experiments.
PL
Artykuł przedstawia porównanie autorskich metod pomiaru jakości powietrza z profesjonalnym urządzeniem Air Smartbox v. 1.2. Metody polegają na analizie zdjęć wiązki lasera w zanieczyszczonym powietrzu. W celu przeprowa-dzenia badań została zaimplementowana aplikacja mobilna, dedykowana na system operacyjny Android, która umożliwia wykonanie zdjęć oraz ich późniejszą obróbkę i analizę. Do przetwarzania obrazów zastosowano bibliotekę OpenCV. W artykule postawiono hipotezę, że metoda wykorzystująca progowanie binarne z wartością progowania wynoszącą 50 pozwala uzyskać wyniki najbardziej zbliżone do wyników ze stacji. Hipoteza ta została potwierdzona uzyskanymi wynikami badań.
PL
W artykule omówiono koncepcję, realizację i testy przeprowadzone przy tworzeniu aplikacji na system Android przeznaczonej do sterowania kontrolerem sieci SDN. Przedstawione zostały schemat blokowy, sieć działań aplikacji oraz struktura sieci wykorzystanej do testów aplikacji. Przeprowadzone testy zakończyły się sukcesem i aplikacja spełnia wszystkie założenia.
EN
This paper presents the concept, implementation and tests carried out while creating an application for the Android system designed to control the SDN network controller. Block diagram, flowchart and structure of testing network are presented. Tests of the application have been successfully completed and the application meets all requirements.
PL
Artykuł prezentuje dwie metody obliczania energii zużytej podczas wysiłku. Wykorzystują one dane uzyskane przy użyciu sensorów dostępnych na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Metody te zostały porównane ze sobą jak i z wynikami spalonych kalorii uzyskanymi z dwóch aplikacji dostępnych w sklepie Google Play. Aplikacje te to Endomondo oraz Sports Tracker.
EN
The article presents two methods of computing calories burned during exercise. They use data obtained using sensors available on mobile devices running Android OS. These methods were compared with each other and with the results obtained from two applications available on the Google Play store. These applications are Endomondo and Sports Tracker.
PL
W artykule przedstawiono rozwój środowiska uruchomieniowego systemu Android. Zaprezentowano własną aplikację dla systemu Android, w której zaimplementowano testy wydajności wykorzystane do przeprowadzenia badań w różnych wersji środowiska. Test jest metodą, która implementuje różne operacji w systemie Android oraz mierzy czas ich wykonania.
EN
The article presents the development of the Android runtime. Own application for Android is presented, which implements performance benchmarks used to test different versions of the Android runtime. The methods measure the benchmark execution times in different versions of the Android runtime environment.
PL
Niniejsza publikacja przedstawia rezultaty analizy porównawczej języków programowania Java i Kotlin, wykorzystywanych do tworzenia aplikacji mobilnych przeznaczonych do pracy pod kontrolą systemu Android. Analiza obejmuje aspekty związane z wydajnością, takie jak obciążenie procesora, obciążenie pamięci RAM, a także czasy kompilacji i wykonania programu. Pod uwagę wzięto również strukturę kodu, dostępność bibliotek, obsługiwane bazy danych, popularność oraz wsparcie społeczności.
EN
This publication presents the results of a comparative analysis of Java and Kotlin programming languages used to create mobile applications for system Android. The analysis covers performance aspects such as CPU load, RAM load, as well as the compilation and execution times. Aspects such as code structure, availability of libraries, supported databases, popularity and community support were taken under consolidation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeglądu bibliotek na platformę Android, wspomagających integrację z usługami sieciowymi typu REST i SOAP. Przeprowadzono analizę wydajności i złożoności programów klienckich korzystających z najpopularniejszych rozwiązań. Metody badawcze oparto na autorskiej aplikacji mobilnej umożliwiającej symulację komunikacji asynchronicznej. Wynikiem badań jest analiza porównawcza bibliotek, ułatwiająca wybór adekwatnych rozwiązań.
EN
The article presents the results of a review of libraries for the Android platform, supporting the integration with REST and SOAP network services. An analysis of the performance and complexity of client programs using the most popular solutions. The research methods were based on the author's mobile application that enable the simulation of asynchronous communication. The result of the research is a comparative analysis of libraries, that facilitate the selection of adequate solutions.
PL
Artykuł przedstawia porównanie czasu tworzenia aplikacji mobilnej na system Android i iOS wykonanej przy pomocy wieloplatformowej technologii Xamarin oraz wykonanej natywnie dla obu systemów osobno. Do badań wykorzystano autorską aplikację zaimplementowana w trzech środowiskach programistycznych: VisualStudio (przy użyciu technologii Xamarin), Android Studio oraz XCode. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że utworzenie aplikacji w technologii Xamarin trwa o około połowę mniej czasu.
EN
The article presents a comparison of times needed for creating a mobile application for Android and iOS system using multi-platform Xamarin technology and respective native technologies for both systems. The authors’ application was implemented in three programming environments: VisualStudio (using Xamarin technology), Android Studio and XCode. The results of the conducted research have shown that the creation of an application in Xamarin technology takes approximately half the time.
PL
Nowoczesne konstrukcje elektroniczne tworzone w obecnych czasach w swej idei działania wdrażają koncepcje Internetu Rzeczy. Różne gałęzie przemysłu rozwijając się technologicznie wymagają by wykorzystywane przez nie urządzenia korzystały z technologii IoT (Internet of Things). Takie rozwiązania są bezpieczniejsze, wydajniejsze i wygodniejsze od wcześniejszych. Skłania to konstruktorów do opracowywania coraz ciekawszych rozwiązań dedykowanych konkretnym zastosowaniom. W niniejszym artykule przedstawiono projekt odpowiadający na potrzeby rzemiosła browarniczego. Nie jest to system do zastosowań przemysłowych, jednak stanowiący idealne rozwiązanie dla amatorów. A ostatnie trendy wskazują, że amatorskie browarnictwo to ciekawe i intratne zajęcie. W związku z czym autorzy tego projektu odpowiadają na jedno z zapotrzebowań, które zauważyli podczas styczności z tego typu wytwórczością.
EN
Modern electronic constructs developed nowadays in their idea of operation implement conceptions of Internet of Things (IoT). Various industries that develop technically demand that new devices need to use techniques of IoT. Such solutions are safer, more efficient and more comfortable than the old ones. This prompts the constructors to develop more and more interesting solutions dedicated to specific applications. In this article we present a project answering to needs of brewing craftmanship. It’s not a system for industrial applications, however it’s perfect for amateur solutions. And recent trends indicate that amateur brewing is very curious and profitable occupation. Therefore, authors of this project answer to needs of one of demands stated by amateur brewers’ witch they noticed during contact with this type of craftmanship.
EN
Malware is a shorthand of malicious software that are created with the intent of damaging hardware systems, stealing data, and causing a mess to make money, protest something, or even make war between governments. Malware is often spread by downloading some applications for your hardware from some download platforms. It is highly probable to face with a malware while you try to load some applications for your smart phones nowadays. Therefore it is very important that some tools are needed to detect malware before loading them to the hardware systems. There are mainly three different approaches to detect malware: i) static, ii) dynamic, and iii) hybrid. Static approach analyzes the suspicious program without executing it. Dynamic approach, on the other hand, executes the program in a controlled environment and obtains information from operating system during runtime. Hybrid approach, as its name implies, is the combination of these two approaches. Although static approach may seem to have some disadvantages, it is highly preferred because of its lower cost. In this paper, our aim is to develop a static malware detection system by using text categorization techniques. To reach our goal, we apply text mining techniques like feature extraction by using bag-of-words, n-grams, etc. from manifest content of suspicious programs, then apply text classification methods to detect malware. Our experimental results revealed that our approach is capable of detecting malicious applications with an accuracy between 94.0% and 99.3%.
EN
The current work presents the issue of determining the position of the observer using measurements registered with GNSS (Global Navigation Satellite System) receivers that Android mobile devices are equipped with. The discussed questions concern using GNSS measurement data, which have been made available in the Android system since version 7.0. The present paper has the character of a review. It demonstrates how measurement data can be obtained via Application Programming Interface. Moreover, it discusses the available software that can be for registering measurements and their initial analysis. Subsequently, it reviews scientific works concerning the problem of positioning with the use of smartphones. Special emphasis was placed on tests consisting in an analysis of phase observations registered using dual-frequency receivers. The summary of the article presents the prospects for using mobile devices in precise point positioning. It also points out the limitations to achieving high accuracy and reliability of such measurements.
EN
The drivers' behavior in traffic is a determining factor for the rate of accidents on roads and highways. This paper presents the design an intelligent IoT system capable of inferring and warning about road traffic risks and danger zones, based on data obtained from the vehicles and their drivers mobile phones, thus helping to avoid accidents and seeking preserve the lives of the passengers. The proposed approach is to collect vehicle telemetry data and mobile phone sensors data through an IoT network and then to analyze the drivers' behavior while driving, along with data from the environment. The results of the inference serve to alert the drivers about incidents in their trajectory as well as to provide feedback on how they are driving. The proposal is validated using a developed prototype to test its data collection and inference features in a small scale experiment.
PL
Poniższy artykuł opisuje metody pomiarów wartości opóźnienia w torze fonicznym urządzeń pracujących na różnych wersjach systemu Android. W pierwszej części artykułu podano krótką charakterystykę środowiska Android w kontekście opóźnień w torze fonicznym. Następnie przedstawiono sposób pomiaru opóźnienia w torze fonicznym za pomocą aplikacji SuperPowered Latency oraz Dr. Rick O’Rang Loopback. W końcowej części pracy podano wyniki przeprowadzonych pomiarów i ich porównane z wynikami dostępnymi na stronach producenta systemu Android. Zawarto również wnioski dotyczące możliwości implementacji aplikacji wykorzystujących tor foniczny i problemy powodowane przez opóźnienia sygnału.
EN
This paper provides a description of experimental investigations concerning comparison between the audio path characteristics of various Android versions. First, information about the changes in each system version in the context of latency caused by them is presented. Then, a measurement procedure employing available applications to measure latency is described comparing to results contained in the Internet. Finally, a comparison between tested systems and results of tests are presented along with conclusions on possible audio processing implementations on the Android platform.
PL
Artykuł przedstawia prototyp wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w którym użytkownik ma możliwość kontroli prędkości jak i kierunku jazdy przy pomocy aplikacji, wirtualnego manipulatora, opartej o system operacyjny Android.
EN
The article describes the prototype of electric wheelchair, which gives the user opportunity to control the velocity and the directions through the application of virtual joystick, which is based on the Android operating system.
PL
Producent systemu Android już od pierwszej wersji platformy stara się oferować użytkownikom sposoby na ochronę przechowywanych na urządzeniach danych cyfrowych. Rozwój możliwości systemu oraz nowe rozwiązania technologiczne pozwalają na wprowadzanie coraz bardziej innowacyjnych zabezpieczeń, które cechują się nie tylko większym poziomem bezpieczeństwa ale również większym komfortem w codziennym użytkowaniu. Artykuł przedstawia porównanie dostępnych rozwiązań, zarówno względem zapewnienia najlepszej ochrony, jak i pod względem wygody użytkowania. Zagadnienie komfortu wymagało przeprowadzenia badań, w celu zebrania informacji o najbardziej popularnych konfiguracjach wśród użytkowników. Analiza bezpieczeństwa blokad oraz otrzymane wyniki badań, pozwoliły zweryfikować, czy właściciele urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android odpowiednio zabezpieczają dane przechowywane w pamięci wewnętrznej swoich urządzeń.
EN
Producer of Android operating system have been trying to offer ways to protect digital data on devices since 1st version of this platform. Development of possibilities of operating system and new technological solutions allows to launch more innovate protections, which are not only more secure, but also very comfortable in everyday usage. This article presents comparison of available solutions, both in terms of the best protection and convenience of usage. The topic of convenience of usage required research to collect information about the most popular configurations among users. The analysis of security level of available locks and obtained results allowed to verify whether owners of devices running Android operating system are properly securing digital data stored in internal memory of their devices.
PL
W artykule sprawdzono czy aplikacje napisane z wykorzystaniem wieloplatformowego szkieletu działają jednakowo wydajnie na wybranych systemach operacyjnych co rozwiązania natywne. Testowaniu poddano framework Xamarin.Forms porównując go z rozwiązaniami natywnymi Android SDK i Universal Windows Platform na systemach Android i Windows 10 Mobile.
EN
The article examined whether applications written using the cross-platform application framework perform equally well as native solutions on selected operating systems. The Xamarin.Forms framework was tested against the native Android SDK and Universal Windows Platform frameworks for mobile systems Android and Windows 10 Mobile.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele szkieletów aplikacji pozwalających na programowanie aplikacji mobilnych. Część z nich bazuje na językach programowania typowych dla tworzenia aplikacji internetowych, takich jak HTML czy JavaScript. W artykule zawarte jest porównanie trzech takich wieloplatformowych środowisk programistycznych jakimi są PhoneGap, NativeScript oraz Appcelerator. W każdym z tych środowisk powstała aplikacja o identycznych funkcjonalnościach przeznaczona na system Android. Zaimplementowane testy pozwoliły sprawdzić która z aplikacji jest najwydajniejsza pod względem czasu jakiego potrzebuje na wykonanie poszczególnych funkcji. Przedstawiono zestawienie i analizę otrzymanych wyników.
EN
Over the last few years many frameworks allowing programming mobile applications have been created. Some of them are based on programming languages typical for internet application programming - HTML or JavaScript for example. This paper presents a comparison of three cross-platform environments: PhoneGap, NativeScript and Appcelerator. Using each of these environments an application with identical functionalities was created. The application was designed for Android operating system. Implemented tests allowed for determining which one of the application framework is the most efficient with respect to the time needed for executing respective functions. Obtained results are shown and analyzed.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące różnic wydajności między emulatorami Android Emulator w wersji 26.1.4 i BlueStacks App Player 3 oraz fizycznymi urządzeniami mobilnymi z systemem Android. Wydajność zostaje mierzona poprzez pomiar czasu wykonywania algorytmu szachowego. W artykule opisane zostały dotychczasowe badania związane z daną tematyką. Przedstawiona została także metoda badań, wyniki badań bazujących na algorytmach szachowych oraz wnioski z nich płynące.
EN
Article discusses performance differences of emulators Android Emulator version 26.1.4 and BlueStacks App Player 3 and physical devices with Android platform. Performance is measured by the chess algorithm execution time. Article also describes previous research related to this subject. The article also presents the used research methods, results of research based on chess algorithms and conclusions.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.