Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary przepływów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono zasadę działania rurek uśredniających oraz stanowisko do ich wzorcowania. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pomiaru strumienia powietrza przepływomierzami spiętrzającymi w strefie zaburzonego przepływu za pojedynczym kolanem. Określono profile prędkości w wybranych miejscach instalacji. Wyznaczono charakterystyki współczynnika przepływu K dla rurki o kształcie opływowym. Podano wartości współczynnika korekcyjnego umożliwiającego zmniejszenie niepewności pomiaru przepływu rurką uśredniającą. Wykazano, że lokalizacja przepływomierza poniżej 5D za kolanem powoduje istotny wzrost niepewności pomiaru.
EN
This paper presents experimental results of the air flow across an obstacle formed by a 90 degree segmented elbow. The internal diameter of the pipeline was D=152 mm, while the range of the mean velocities w = 10 30 m/s. The velocity profiles were determined (using Prandtl tube) both in the vertical and horizontal plane [12] in the relative distances L/D of the pipeline from 3 D to 20 D (Figs. 5 and 6). In the places of the established velocity profiles a streamlined flow averaging tube [7] was placed to determine the characteristics of the flow coefficient K (Figs. 8 and 9) as a function of the mean velocity (and Re number). The scope of this paper is also to present an automated test stand (equipped with a dedicated computer program - data acquisition) for calibrating flowmeters. The results of the experiments are given in the form of charts and compared. Analysis of the effect of changing the position of the averaging probe (vertical, horizontal) was conducted together with examination of the influence of the distance behind the obstacle (elbow) on the K-factor value. The realized experiment allowed shortening the distance between the obstacle and flowmeter installation place and informing about the correction factor value which can be used to minimise the uncertainty of the air flow rate measurement (Fig. 10). It was assumed that the horizontal plane is better for probe installation because of almost axi-symmetrical velocity profile and better repeatability of measurement points (K-factor changes by about 1%).
2
Content available Stanowisko laboratoryjne do badań przepływomierzy
PL
W artykule omówiono budowę i zasadę działania zautomatyzowanego stanowiska do badania i wzorcowania przepływomierzy spiętrzających przepływ. Przedstawiono podstawowe elementy wchodzące w skład stanowiska: tunel aerodynamiczny typu otwartego oraz zespół rurociągów o średnicach od 104 do 381 mm wraz z instrumentami pomiarowymi. Stanowisko zarządzane było autorskimi programami pracującymi w środowisku LabView, dzięki którym możliwe było m.in. wyznaczanie charakterystyk współczynnika przepływu K rurek uśredniających ciśnienie dynamiczne w czasie rzeczywistym oraz ich archiwizacja w celu przygotowania charakterystyk metrologicznych. Zamieszczono w pracy analizę niepewności pomiaru rurkami uśredniającymi ciśnienie dynamiczne oraz wykresy współczynnika przepływu dla wybranych średnic rurociągu i porównano je ze sobą. Sformułowano wnioski natury metrologicznej.
EN
In this article it was discussed construction and principle of operation of automated measurement stand for testing differential pressure flowmeters. It was shown basic elements of measurement stand: open type wind tunnel and system of pipelines (D=104-381 mm) with measurement instrumentation. This stand was controlled by means of author’s computer programs working in LabView environment. The programs served to observe flow coefficient K in real time and to archive them in order to prepare metrological characteristics. Additionally it was placed metrological uncertainty analysis using two-profile Flow Averaging Tube and its flow coefficient K characteristics for selected diameters of pipeline. Results of measurements was compared to each other for different pipeline diameters. Metrological summary was formulated.
PL
W artykule zaproponowano nową metodę bezwzględnego pomiaru prędkości przepływu gazu. Czujnik termoanemonetryczny, w którym grzany drut umieszczony prostopadle do prędkości przepływu drga periodycznie w płaszczyźnie równoległej do wektora prędkości ze znaną częstotliwością i znaną amplitudą a. Mierzy się sygnał napięciowy U(t). Regulując amplitudą a drgań doprowadza się do takiej sytuacji, że najmniejsza wartość napięcia U(t) w okresie jest równa napięciu, gdy prędkość przepływu vg jest równa zeru. Oznacza to, że amplituda prędkości włókna zrównała się z prędkością przepływu. Można także liczyć liczbę miejsc zerowych pochodnej czasowej napięcia w okresie. Gdy ta liczba wynosi dwa i jest przegięcie funkcji U(t) to vg = v0.
XX
In the article is proposed a new method of absolute measurements of gas flow velocity. The hot-wire probe, in which a hot wire is placed perpendicularly to the flow velocity, vibrates periodically in the plane parallel to the vector of speed with known frequency f and known amplitude a. Voltage U(t) is measured. Regulating amplitude a of vibrations leads to such a situation that the smallest voltage value U(t) in the period is equal to the voltage when the flow velocity vg is equal to zero. This means that the amplitude of the speed of the wire equalled the flow velocity. One may also count the number of zeros of a function of time derivative of the voltage in the period. If this number amounts to two and there is an inflection of function U(t) then vg = v0.
PL
W artykule omówiono stanowisko laboratoryjne do badań metod pomiaru cieczy jedno- i dwufazowych z wykorzystaniem technik jądrowych. Jako przykład wykorzystania stanowiska przedstawiono wyniki pomiarów prędkości przepływu wody metodami: radioznacznikową i ultradźwiękową oraz pokazano możliwości rozszerzenia badań po wprowadzeniu fazy gazowej.
EN
The paper presents a laboratory stand constructed for testing the methods used for measurement of single- and two-phase flow. Especially the paper focuses on application of nuclear methods to measurement of stream velocity in a horizontal pipe with the future possibility of a gas phase inclusion. As an example the comparison of water velocity measurements by radiotracers and an ultrasonic meter is given.
PL
Celem pracy było badanie wpływu różnych zaburzeń przepływu (powodowanych przez różne konfigurację elementów instalacji) na dokładność pomiaru strumienia substancji w przewodach. Jako przepływomierz zamodełowano zwężkę typu kryza, a elementami zaburzającymi były różne konfiguracje kolan i przewężeń rurociągu. W referacie zostaną przedstawione wyniki numerycznych obliczeń przepływu dla wybranych geometrii i porównanie ich z wynikami badań eksperymentalnych. Główną motywacją badań było określenie wpływu zaburzenia przepływu, przy określonej lokalizacji zwężki pomiarowej, na niepewności pomiaru i poszukiwanie odpowiednich korelacji ją opisujących. Otrzymane wyniki mogą służyć jako wytyczne określające dodatkową niepewność pomiaru strumienia masy przy konkretnej lokalizacji czujników przepływu.
EN
The purpose of the work was to study the influence of various flow disturbances (caused by various installation elements) on the flow measurement accuracy in channels. The orifice, connected with various bend configurations and diffuser, was analized. The results of CFD simulations were compared with experimental data. The main goal of the research was to determine the influence of flow disturbances on the measurement uncertainty, depending on the orifice location. The receive results could be useful to determine additional uncertainty of the flow measurement for specific location of the flowmeter.
PL
Rzeczywiste przepływy powietrza przez wyrobisko kopalniane są silnie niestacjonarne i niejednorodne przestrzenie. W takim środowisku wykonywane są pomiary prędkości przy wykorzystaniu anemometrów stacjonarnych, mogących różnić się od siebie zasadą działania. Praca poświęcona jest uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy w zależności od typu anemometru wykonującego pomiar, w tych samych warunkach przepływowych, można otrzymać różne wartości wyniku pomiaru. Badaniom poddano trzy typy anemometrów stacjonarnych: skrzydełkowy, ultradźwiękowy i wirowy. Przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych eksperymenty, wykazały rozbieżność w wynikach pomiarów zależną od profilu prędkości i intensywności turbulencji w obszarze przed wlotem do kanału pomiarowego anemometru.
EN
Real flow of air in workings of underground mines is considerably unsteady and nonhomegenous. In such environment stationary anemometers are applied for measurements of velocity. The objective of this paper was to determine if the measurement results are sensitive to the type and operational principle of measuring instrument. Three kinds of stationary anemometers were examined: vane, ultrasonic, and vortex shedding. Measuring experiments have indicated discrepancy of results related to particular velocity profi le, turbulence intensity and type of anemometer.
EN
The influence of the flow rate pulsation on the characteristics of the mechanical oscillator flowmeters has been investigated. The phenomenon of the frequency "lock-in", well known from the vortex flowmeters, also occurs in the mechanical oscillator flow-meter. The results of the investgation showed that in the presence of pulsation the mechanical oscillator flowmeter can give false readings and the error can achieve the value of 27% at pulsation amplitude of 13%.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu pulsacji na wskazania przepływomierzy z oscylatorem mechanicznym. Zjawisko unoszenia częstotliwości, znane z przepływomierzy wirowych, występuje także w przypadku przepływomierzy z oscylatorem mechanicznym. Z badań wynika, że w obecności pulsacji błędy przepływomierza mogą osiągnąć wartość do 27% przy amplitudzie pulsacji równej 13%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.