Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1674

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
PL
Połowa dziewiętnastego wieku to czas rewolucji przemysłowej, migracji ludności do wielkich metropolii w poszukiwaniu pracy, powstawanie gęsto zaludnionych dzielnic robotniczych i – niestety – skutki tego w postaci licznych epidemii związanych z niskim poziomem sanitarnym. Aby przeciwdziałać nasilającym się uciążliwościom związanym z postępem, w tym czasie na świecie powstają w wielkich miastach Europy i Ameryki, takich jak Hamburg, Paryż, Londyn, Nowy Jork, Boston czy Chicago, pierwsze współczesne systemy kanalizacyjne.
PL
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu są szyldy sklepów i zakładów usługowych. Ich zadaniem jest informowanie o rodzaju świadczonych usług oraz zachęcanie do skorzystania z nich. Często jednak niewłaściwie dobrana forma lub krzykliwa kolorystyka powodują odwrotny skutek. Dodatkowo ich wielkość lub zbyt duże nagromadzenie w jednym miejscu mogą zaburzać harmonię otoczenia, a nawet zagrażać bezpieczeństwu ruchu.
PL
Obecnie, by dojechać do pracy, po zakupy lub na spotkanie, wystarczy – parafrazując słowa piosenki – wsiąść do autobusu byle jakiego. No, może nie byle jakiego, ale tego właściwego. I jeżeli tylko nie wydarzą się nieprzewidziane okoliczności, na pewno dotrzemy na miejsce w wyznaczonym czasie. A jak było dawniej?
PL
Artykuł przedstawia zespół spalinowoelektryczny stacji radiofonicznej Polskiego Radia z lat 50-tych XX wieku. Została omówiona jego budowa oraz sposób działania.
EN
The article presents the diesel and electric unit system of the Polish Radio broadcasting station from the 1950s. Its structure and method of operation were discussed. The station has been equipped with: the Tesla SRV-30 transmitter with a power of 30 kW, the Skoda disel 4-S-275 set and a 1H5838 / 12 three-phase synchronous generator. The diesel and electric unit system served as a backup power supply.
PL
W pracy opisano początki i rozwój Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w latach 1945-2020. Pokazano budynki Wydziału i dwóch Instytutów Przemysłowych, które zorganizowali profesorowie Wydziału. Przedstawiono aktywność dydaktyczną pracowników w dawnej Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, na Filiach Politechniki w Świdnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz oferowane studia podyplomowe. Zestawiono wykaz konferencji naukowych organizowanych przez Katedry i Zespoły Wydziału.
EN
The paper describes the beginnings and development of the Faculty of Electrical Engineering of Wrocław University of Science and Technology in the years 1945-2020. The buildings of the Faculty and two Industrial Institutes were shown, which were organized by professors of the Faculty. Didactic activity of employees at the former Evening Engineering School, at the Branches of the Polytechnic in Świdnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica and organized post-graduate studies were presented. The list of scientific conferences organized by the Departments and Teams of the Faculty has been compiled.
PL
Przedstawiono początki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w tym podstawy prawne, scharakteryzowano atmosferę tworzenia podstaw działalności materialnej Uczelni, prowadzenia dydaktyki, tworzenia pierwszych laboratoriów, wykonywania pierwszych prac praktycznych. Opis jest skoncentrowany na realiach Wydziału Elektrycznego, który jest jednym z czterech istniejących od założenia Uczelni. Scharakteryzowano kadrę profesorską, która ukształtowała profil dydaktyczny i badawczy Wydziału, wniosła tradycje dydaktyki i nauki rozwinięte przede wszystkim w Politechnice Lwowskiej. Doświadczenie zawodowe pionierów Wydziału było ukształtowane przez wdrożenia elektrotechniki do zastosowań w skali kraju, nabytych przed wojną oraz w czasie jej trwania, takich jak pierwsze linie przesyłowe energii elektrycznej, osprzęt wysokonapięciowy, radiotechnika, maszyny i przemysłowe napędy elektryczne, energoelektronika, automatyka przemysłowa.
EN
The Genesis of Silesian University of Technology in Gliwice is presented in the paper. Legal framework, the atmosphere of starting material activity of the Technical University, first didactic activities, first laboratories organization, start consideration of first laboratories, and first practical research works are featured. The description is concentrated on factual data of Electrical Faculty which is one of the four existing from the establishing the University. The professor’s staff, forming the didactic and research profile of the Faculty, introduced educational and scientific tradition developed primarily in Lviv Technical University. The professional experience of the Faculty pioneers was formed by electrotechnics implementation in the range of the country, gained before and during the Second World War. It included the first electrical energy transmission lines, high voltage accessories, radio engineering, electrical motors, transformers and drives, power engineering, industrial control.
PL
Artykuł prezentuje działania podjęte przez Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich (od 1928 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich) wobec wojny z bolszewikami, zwłaszcza w trakcie letniej ofensywy Michaiła Tuchaczewskiego na Warszawę w 1920 r. Omówiono treść rezolucji wydanej przez Zarząd SEP w lipcu 1920 r. i utworzenie Komisji Zaciągowej, która oceniała kwalifikacje elektryków zgłaszających się do Sekcji Wojsk Łączności i Sekcji Maszynowo-Elektrotechnicznej Wojska Polskiego. Przedstawiono też wkład pojedynczych członków SEP w polskie zwycięstwo.
EN
The article presents the actions taken by the Association of Polish Electrotechnical Engineers (since 1928 the Association of Polish Electrical Engineers) against the war with the Bolsheviks, especially during the summer offensive of Mikhail Tuchaczewski to Warsaw in 1920. The content of the resolution issued by the Board of the SEP in July 1920 was discussed, as well as the creation of the Draft Committee, which assessed the qualifications of the electricians applying to the Communication Section and Machine-Electrotechnical Section of the Polish Army. The contribution of individual SEP members to the Polish victory was also presented.
PL
W artykule przedstawiono początki działalności Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Gdańskiej po II wojnie światowej. Organizatorem Katedry był przedwojenny absolwent Politechniki Warszawskiej, prof. Stanisław Trzetrzewiński. Profesor jest też prekursorem oceny dokładności, wprowadzonej w 1993 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO.
EN
The article presents the beginnings of the Department of Electrical Measurement of the Gdańsk University of Technology after World War II. The organizer of the Department was a pre-war graduate of the Warsaw University of Technology, prof. Stanisław Trzetrzewiński. The professor is also a precursor of the accuracy evaluation, introduced in 1993 by the International Organization for Standardization ISO in Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.
PL
W artykule przedstawiono sylwetki pierwszych powojennych profesorów Wydziału Elektrycznego PG, którzy budowali zespoły naukowe, laboratoria, struktury organizacyjne do badań i nauczania konstrukcji maszyn elektrycznych, napędów elektrycznych, techniki cyfrowej i energoelektroniki. W wyniku ich owocnej działalności, niebywałego postępu technologicznego oraz przemian organizacyjnych funkcjonowania uczelni powstała na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.
EN
In this paper are described selected biographies of the first professors founding after the second world war the Electrical Engineering Faculty at the Gdansk University of Technology. Special concern is given to the development of laboratories, organization structures and research teams in the domain of electrical machines, electrical drives and power electronics. In result of their fruitful activity, enormous technological growth, and organization progress – the Department of Power Electronics and Electrical Machines of the Electrical and Control Engineering Faculty was created.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenie w Wyższą Szkołę Inżynierską. Omawiany okres obejmuje lata od 1951 do 1964 roku, kiedy to pierwsi studenci w historii uczelni rozpoczęli zajęcia w ramach studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Dało to podstawę do dalszego rozwoju uczelni. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Białostocką. Nastąpiło to w 1974 roku. W tym okresie Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęła budowę kampusu, mieszczącego się przy ulicach Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Stanowi on główną siedzibę Politechniki Białostockiej do dnia dzisiejszego.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Evening School of Engineering in Bialystok into the Higher School of Engineering. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Białkowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. Undoubtedly, the year 1964 was a breakthrough in the development of the university, the heir of which is now the Białystok University of Technology. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Bialystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Przedstawiono skrócony, bogaty życiorys wybitnego elektryka Leona Staniewicza, profesora Instytutu Elektrotechnicznego oraz Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej. Podano opis różnych okresów w życiu Profesora powiązanych z historią Polski. Szczególną uwagę poświęcono działaniom prof. L. Staniewicza w Politechnice Gdańskiej, która 75 lat temu stała się uczelnią polską i w związku z brakiem kadry naukowo-dydaktycznej musiała sprostać wyzwaniom odbudowywanego ze zniszczeń wojennych kraju. Przedstawiono również sylwetki następców Profesora Staniewicza w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej.
EN
A short, rich biography of the outstanding electrician Leon Staniewicz, Professor of the Electrotechnical Institute and the Institute of Civil Engineers in St. Petersburg, Warsaw University of Technology and Gdańsk University of Technology was presented. A description of various periods in the life of the Professor related to the history of Poland was given. Particular attention was devoted to the activities of prof. L. Staniewicz at the Gdańsk University of Technology, which 75 years ago became a Polish university and due to the lack of scientific and didactic staff had to meet the challenges of the country being rebuilt from war damage. Profiles of Prof. Staniewicz's successors in the Department of Theoretical Electrical Engineering are presented.
PL
W pracy przedstawiono powstanie Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie (1949 rok), przemianowanej na Politechnikę Częstochowską (1955 rok) oraz powołanie przez rektora tej Szkoły Katedry Elektrotechniki na Wydziale Mechanicznym (1951 rok), a następnie formalne przypisane tej Katedry zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego do Wydziału Metalurgicznego (1953 rok). Po podniesieniu rangi Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie do Politechniki Częstochowskiej pokazano przyczyny pojawienia się tendencji do likwidacji uczelni (drugiej politechniki w województwie katowickim), powodujące działania zmierzające do zapobieżeniu regresowi poprzez próby powołania nowego Wydziału Elektrycznego. Przedstawiono wszystkie etapy działania ludzi techniki od 1962, roku prowadzące do utworzenia w marcu 1966 roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Pokazano również władze i uprawnienia wydziału, jego wszystkie samodzielne jednostki, kształcenie prowadzone na wydziale oraz budynki, w których wydział funkcjonuje od 1966 roku do połowy 2020 roku.
EN
The work briefly presents the establishment of the Engineering School in Częstochowa (1949) renamed the Częstochowa University of Technology (1955) and the establishment of the Chair of Electrical Engineering by the rector of this school at the Faculty of Mechanical Engineering (1951), and then the formal assigned to this of the chair by order of the Minister of Higher Education to the Faculty of Metallurgy (1953). After raising the rank of the Engineering School in Częstochowa to the Częstochowa University of Technology, the reasons for the tendency to liquidate the university (the second polytechnic in the Katowice voivodeship) were shown, causing actions to prevent regress by trying to establish a new Faculty of Electrical Engineering. All phases of operation of technicians from 1962 leading up to the establishment in March 1966 of the Faculty of Electrical Engineering of the Częstochowa University of Technology were presented. The faculty's authorities and powers, all its independent units, education at the faculty and buildings in which the faculty operates from 1966 to mid-2020 are also shown.
PL
W artykule krótko omówiono powstanie i początki Wydziału Elektrycznego na Politechnice Łódzkiej. 8 maja 1945 r. do Łodzi przyjechał profesor Bohdan Stefanowski i rozpoczął prace nad utworzeniem uczelni.
EN
It was only after the 2nd World War that first universities in the city of Łódź were brought into existence. After a few months of efforts by the Łódź authorities the decision was made by the Ministry of Education that “the necessity to establish a technical university in Łódź does not demand further justification”. On 8 May 1945 Professor Bohdan Stefanowski from the Warsaw University of Technology came to Łódź and he immediately started to work passionately on creating the university. Among the first three faculties Electrical Engineering was established along with the faculties of Mechanical Engineering and Chemical Engineering.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły powstanie w Białymstoku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT oraz jej rozwój. Omawiany okres obejmuje lata od 1946 do 1954, kiedy to pierwsi absolwenci – inżynierowie elektrycy opuścili mury uczelni.
EN
This article presents a brief overview of the history of the beginnings the Faculty of Electrical Engineering Bialystok University of Technology. We owe the establishment of the university to the courage and persistence of a group of people - the initiators of its creation. They were: electrician Karol Białkowski, mechanician Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. They had a great part in creating a significant academic center in Białystok referring to old traditions. This article is dedicated to the memory of the initiators of the NOT Evening Engineering School in Białystok. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Białystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii Wydziału ETI PG w początkowym stadium jego istnienia, jeszcze przed jego formalnym powstaniem. Stanowi on ważny przyczynek obrazujący początki działalności Wydziału w strukturach Wydziału Elektrycznego, rozpoczętej utworzeniem tzw. Sekcji ”słaboprądowej”, obejmującej do roku 1952 dwie spośród katedr Wydziału Elektrycznego. To historia jego twórców i pierwszych pracowników, poświęcających się bez reszty idei budowy nowego wydziału Politechniki, wychodzącego naprzeciw nowym, nierozpoznanym wówczas technologiom oraz kształcenia kadry elektroników o różnych profilach. Artykuł zawiera również krótki opis działalności w omawianej dziedzinie w przedwojennej politechnice w Gdańsku.
EN
The paper presents an outline of the history of the faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdansk University of Technology in the initial stage of its existence, even before its formal emergence. It is an important contribution showing the beginnings of the Faculty's activities within the structures of the Faculty of Electrical Engineering, which began with the creation of the so-called The "low-current" section, covering until 1952 two of the chairs of this faculty. It is the story of its creators and first employees who devote themselves entirely to the idea of building a new faculty of the University of Technology, meeting new, unrecognized technologies at the time and educating electronic staff of various profiles. The article also contains a short description of the activity in the discussed field in the pre-war polytechnic in Gdańsk.
16
Content available Pierwsza Katedra Fizyki na Wydziale Elektrycznym PG
PL
W opracowaniu przedstawiono krótką historię działalności I Katedry Fizyki na Politechnice Gdańskiej. Główną osobowością naukową, dydaktyczną i organizacyjną tej katedry był prof. Arkadiusz Piekara i jemu w zasadniczej części poświęcone jest to opracowanie.
EN
The study presents a short history of the activities of the 1st Department of Physics at the Gdańsk University of Technology. The main scientific and organizational personality of this Department was Prof. Arkadiusz Piekara and this study is mainly devoted to him.
PL
Opisano wyposażenie i lokalizacje laboratorium wysokich napięć na Politechnice Wrocławskiej od 1910 roku. Pierwsze laboratorium oddano do eksploatacji bezpośrednio po otwarciu Technische Hochschule Breslau. Jednak dopiero po przybyciu Prof. Paula Boeninga w 1936 r. zaczęto je w pełni wykorzystywać. Prof. Jerzy Ignacy Skowroński w 1946 r. przeniósł laboratorium do znacznie większego pomieszczenia w gmachu A-1, a następnie do budynku D-1 po jego ukończeniu w 1954 roku. Działalność laboratorium można podzielić na trzy okresy: przed II wojną światową 1910-1945, lata kierownictwa Prof. J. I. Skowrońskiego i okres 1971–2020. Największy rozwój laboratorium w zakresie zakupów wyposażenia i liczby zatrudnionych (20 pracowników) przypada na lata 1960-1990. W referacie opisano najważniejsze wyposażenie zakupione lub zmontowane przez Jerzego Lisieckiego.
EN
Equipment and locations of the high voltage laboratory have been described since 1910. The first laboratory was put into operation immediately after the opening of the Technische Hochschule Breslau. However, only after the arrival of prof. Paul Boening in 1936 began to be fully used. Professor Jerzy Ignacy Skowroński in 1946 moved the laboratory to a much larger room in the A-1 building and then to the D-1 building after its completion in 1954. The laboratory can be divided into three periods: the time before World War II 1910-1945, the years of management of Prof. J.I. Skowronski and the years 1971–2020. The years 1960-1990 were the period of the greatest development, purchase of equipment and employment of almost 20 employees. The article describes the most important equipment purchased or assembled by Jerzy Lisiecki.
PL
Przedstawiono historię Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, począwszy od działającego od 1929 roku Wydziału Elektrycznego Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Od 1945 roku Wydział Elektryczny funkcjonował w ramach Szkoły Inżynierskiej, a od 1955 roku w ramach utworzonej w tamtym roku Politechniki Poznańskiej.
EN
The paper presents a 90-year history of the Poznań University of Technology (PUT) Faculty of Electrical Engineering, in three periods: 1929–1939, as the Faculty of Electrical Engineering at the Government Higher School of Machine Construction and Electrotechnics (Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki), 1945–1955, as the Faculty of Electrical Engineering of the School of Engineering (Szkoła Inżynierska), and 1955–2019, as the PUT Faculty of Electrical Engineering. Between 1929 and 1939, students of the Faculty of Electrical Engineering at the Government Higher School of Machine Construction and Electrotechnics were trained in Electrotechnics and graduated with the degree of technologist. Between 1945 and 1955, the Faculty of Electrical Engineering of the School of Engineering offered courses in Electrotechnics and Electronics, subsequently granting its graduates the degree of engineer. Between 1955 and 2019, the PUT Faculty of Electrical Engineering offered teaching in: Electrotechnics, Automatics and Robotics, IT, as well as Telecommunication and Power Engineering. Its graduates left the university as Masters of Science and Engineering (M.Sc. Eng). Irrespective of teaching the PUT Faculty of Electrical Engineering has been active in research and academics’ training since 1955. The Faculty gained the right to grant doctoral degrees in 1966, and habilitation degrees in science in 1969.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii trakcji elektrycznej w świetle obecności i rozwoju tej dyscypliny na Politechnice Gdańskiej. Szczególnie skupiono się na rozwoju transportu zelektryfikowanego w rejonie Pomorza Gdańskiego z perspektywy prac wykonywanych przez pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
EN
The article presents the history of electric traction in the light of the history of this discipline at the Gdańsk University of Technology. Particular attention was paid to the development of electrified transport in the region of Gdańsk Pomerania from the perspective of the work performed by employees of the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology.
PL
W referacie przedstawiono genezę powstania i zasadnicze kamienie milowe istnienia Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także sylwetki osób kierujących działaniem Komitetu.
EN
In the paper is described history of Polish Committee of Electrical Terminology of Society of Polish Electrical Engineers with short description of the leaders of the committee. The activity of the commitee and its achievements are described year after year. At the end actual activity and plan for future are given.
first rewind previous Strona / 84 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.