Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Corporate restructuring has become one of the significant solution for firms to improve their financial performance, gain competitive advantage and industry dominance. This paper aims to examine the the impact of corporate restructuring on firm performance of the GCC firms using profitability, liquidity and leverage measures. The largest mergers and acquisition deals in GCC through 13 years from 2004 to 2017 were selected for this study. Ordinary Least Square Regression method with dummy variables was employed to examine the impact of corporate restructuring. The empirical results showed that profitability indicators return on assets and net profit margin revealed a negative impact of mergers and acquisitions (M&A) on the sample firms, but the results are not statistically significant. The regression outcomes evidenced that M&A deals had a positive but insignificant impact on the leverage position of the GCC firms. In case of firm liquidity, a significant negative effect was experienced in the post M&A periods. The outcomes of this study imply that there is no reason that always M&A deals bring synergic effect on the firm’s profitability.
PL
Restrukturyzacja przedsiębiorstw stała się jednym z istotnych rozwiązań dla firm w celu poprawy wyników finansowych, uzyskania przewagi konkurencyjnej i dominacji w branży. Niniejszy dokument ma na celu zbadanie wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstw na wyniki firm GCC wykorzystujących środki rentowności, płynności i dźwigni finansowej. Do tego badania wybrano największe transakcje fuzji i przejęć w GCC do 13 lat od 2004 do 2017 roku. W celu zbadania wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstw zastosowano metodę zwykłej regresji najmniejszych kwadratów ze zmiennymi obojętnymi. Wyniki empiryczne pokazały, że wskaźniki rentowności zwrot z aktywów i marża zysku netto ujawniły negatywny wpływ fuzji i przejęć (M&A) na firmy próbne, ale wyniki nie są istotne statystycznie. Wyniki regresji wykazały, że transakcje fuzji i przejęć miały pozytywny, ale nieistotny wpływ na pozycję dźwigni firm GCC. W przypadku ciągłej płynności wystąpił znaczący negatywny wpływ w okresach po fuzjach i przejęciach. Wyniki tego badania sugerują, że nie ma powodu, aby zawsze transakcje fuzji i przejęć przynosiły synergiczny wpływ na rentowność firmy.
EN
The purpose of this paper is to explore various challenges a real estate development company may face during post-merger integration. Analytic hierarchy process (AHP) has been used to prioritize the barriers linked to mergers in the real estate companies in the United Arab Emirates (UAE). An AHP model was developed with 5 criteria and 29 sub-criteria based on the previous literature. Data were collected through interviews of 6 experts who were involved in the merger process of 2 major real estate development companies in the UAE. The data collected were interpreted and a priority vector was assigned to each criterion and sub-criterion. The findings reveal that strategy, business plan and budget followed by the training are the key challenges that is encountered during the post-merger in the UAE based real estate companies. Results are derived from a limited amount of empirical data only in one country; therefore, these cannot be generalized. This study provides an important technique for analyzing the barriers linked to mergers in real estate development companies which are considered as one of the economic engine of the UAE.
PL
Celem artykułu jest zbadanie różnych wyzwań, przed jakimi staje firma deweloperska podczas integracji po fuzji. Proces hierarchii analitycznej (AHP) został wykorzystany do ustalenia priorytetów barier związanych z fuzjami w spółkach nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). W oparciu o przegląd literatury, opracowano model AHP z 5 kryteriami i 29 podkryteriami. Dane zebrano w wywiadach z 6 ekspertami, którzy byli zaangażowani w proces fuzji dwóch dużych firm deweloperskich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zebrane dane zostały zinterpretowane i do każdego kryterium i podkryterium został przypisany wektor priorytetowy. Badania wskazują, że strategia, biznes plan i budżet, po których następuje szkolenie, są kluczowymi wyzwaniami, które napotykają podczas fuzji w spółkach deweloperskich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyniki pochodzą z ograniczonej ilości danych empirycznych z jednego kraju dlatego nie można ich uogólnić. Badanie to stanowi ważną technikę analizy barier związanych z fuzjami w firmach deweloperskich, które są uważane za jeden z ekonomicznych motorów ZEA.
PL
We współczesnej gospodarce organizacje nie mogą pozwolić sobie na zatrzymanie się w miejscu w celu kontemplacji własnych sukcesów, bo sytuacja taka grozi wyprzedzeniem przez konkurencję. Muszą stale reagować na zmiany w otoczeniu i przyjmować „ kształty” sprzyjające uelastycznieniu zasad funkcjonowania. Zwracali na to uwagę między innymi: A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer i James A. Champy, formułując koncepcję Reengineeringu zakładającą radykalną przebudowę procesu organizacji. Na strategię, jako czynnik konstytuujący strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa zwracał też uwagę A. D. Chandler. Poszukiwanie nowych modeli organizacyjnych przedsiębiorstw jest wyzwaniem współczesności. Gospodarka światowa i jej globalizacja wymusza wdrażanie nowych odmian struktur organizacyjnych, odpowiednio do rozbudowanych systemów organizacyjnych, bowiem takimi są współczesne przedsiębiorstwa. Artykuł jest analizą kształtowania się struktur organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych. Autor dokonał oceny funkcjonowania istniejących pionów organizacyjnych i dostosowania ich po przeprowadzonych fuzjach i przejęciach do działalności w turbulentnym otoczeniu.
EN
In today's economy, organizations can not afford to stay in place to contemplate their own successes because such a situation is likely to be ahead of the competition. They have to constantly react to changes in the environment and adopt "shapes" that are conducive to making the rules of operation more flexible. This was highlighted by A. Schaff, Ricky W. Griffin, M. Hammer and James A. Champy formulating the concept of Reengineering, which assumed a radical redevelopment of the organization process. The strategy as a factor constituting the organizational structure of the company was also addressed by A. D. Chandler. Searching for new organizational models of enterprises is a challenge of the present day. The global economy, its globalization, forces the implementation of new organizational structures to suit the complex organizational systems, as modern enterprises are. The article is an analysis of organizational structures in selected metallurgical enterprises. The author analyzed the functioning of the existing organizational divisions and adjusted them after mergers and acquisitions carried out to operate in a turbulent environment.
4
Content available remote Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w fuzjach
PL
Tematyka artykułu dotyczy zjawiska, które wciąż nasila się w gospodarce światowej. Są to fuzje. Natomiast podejmowana jest tematyka zarządzania zasobami ludzkimi w trakcie operacji łączenia się firm. Problem jest aktualny ze względu na wciąż rosnącą liczbę przedsiębiorstw, które łączą się z partnerem lub konkurentem, zapominając jednocześnie o najważniejszym składniku swojej wartości, jakim jest kapitał ludzki.
EN
Topic of this article concerns about phenome which have increasing role in global economy. It is mergers. Whereas article concerns about human resource management in the process of junction. Problem is actual due to increasing number of enterprises integrating with partner or competitor when enterprises forgot about the main value component of its, about human capital.
PL
Artykuł omawia uwarunkowania prawne łączenia się przedsiębiorstw. Analizowany aspekt gospodarczego funkcjonowania przedsiębiorstw i jego odniesienia do rzeczywistości prawnej ujmowane są w kilku kategoriach. W artykule uwzględniono korelację polskiego prawa bilansowego i kodeksu spółek handlowych w zakresie dwóch typów łączeń podmiotów gospodarczych. W tym ujęciu uwzględniono łączenie: 1. per incorporationem i 2. per unionem. Uwzględniono aspekty wynikające z: 1. kodeksu spółek handlowych, 2. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3. ustawy o rachunkowości, 4. ordynacji podatkowej, 5. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników NIP, 6. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 7. ustawy o podatku od towarów i usług. Obok aspektów prawnych w artykule omawia się także wynikające z przepisów prawa bilansowego księgowe sposoby identyfikacji podmiotu przejmującego i podmiotu przejmowanego oraz wynikające stąd implikacje dla rozliczeń księgowych obu podmiotów.
EN
The article discusses legal conditions of company mergers. The aspect of economic relation of businesses examined herein, together with its relation to the legal reality, is approached from several angles. In the article, we examine how the Polish Balance Law and the corporate code correlate as regards the two types of linkage which may exist between economic entities: (1st) per incorporationem and (2nd) per unionem. In this respect, the following aspects of legal acts have been taken into account: (1) the corporate code, (2) the Protection of Competition and Consumers Act, (3) the Accounting Act, (4) the taxes regulations, (5) the rules of record and naming taxpayers and taxpaiders NIP, (6) the corporate income tax, (7) the VAT' taxes. Aside from legal aspects, the article also discusses accounting methods (stemming from the regulations of the balance law) which identify the absorbing entity and the absorbed entity, as well as its consequences for accounting settlement of both entities.
6
Content available remote Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
PL
Sektor bankowy jest największym i najbardziej rozwiniętym segmentem rynku finansowego w Polsce. Główną przyczyną łączenia się podmiotów działających w tym sektorze jest dążenie do osiągnięcia korzyści, dzięki zwiększeniu rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Łączenie banków umożliwia również rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, zmniejszenie kosztów stałych działalności banku, zwiększenie liczby posiadanych placówek, co prowadzi do zwiększenia ilości klientów i obrotów banku, skoncentrowanie funduszy własnych łączących się banków czy poprawienie jakości oferowanych produktów kredytowych. Konsolidacja w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej miała inny charakter, niż w innych krajach kontynentu. Fakt ten wynikał przede wszystkim z innych warunków wyjściowych fuzji i przejęć banków, innego stopnia umiędzynarodowienia regionu oraz innych potrzeb w zakresie rozwoju systemów finansowych.
EN
The banking sector is the largest and most developed segment of financial market in Poland. The main reason for doing mergers and/or acquisitions in this sector is increasing the size and scope of market operation. It also allows banks to extend the range of banking products, reducing the fixed costs of bank, increasing the number of owned facilities, as well as it leads to increasing number of customers or improvement the quality of banking products. M&As in the banking sector in Poland, as well as in the Central and Eastern Europe had a different character than in the rest of Europe because of a different way of internationalization of the region and different reasons of the development of financial systems.
7
Content available remote Prikladnye aspekty ocenki stoimosti biznesa organizacii
EN
In modern conditions the possible instability of the economy particularly relevant question in the assessment of business mergers and acquisitions organizations is presented. Perspective (a priori) estimate the value of mergers and acquisitions (accounting, marketing, and a combined approach) and their retrospective evaluation. Sources of synergies and the order of their formation were disscused.
EN
Based strategy on systematic for building of the value of the organization is influencing the improvement in the competitive position of economic units. Merely issues referring to processes of the merger were touched upon on the market, in the article for building the durable competitive advantage of the subject among how many heading methods and of acquisition (M&A - Mergers & Acquisitions). The special remark was concentrated on premises of M&A processes, and the attempt at pointing significant motives of the merger and acquisition in the practice of Polish economic subjects was taken up.
EN
The analysis of the cross-border consolidation processes from the point of view of their value management is the main subject of this study. Outer restructuring which may consist, among others, in selling or acquisition of the other target and using the financial engineering instruments, is one of the possible way of the enterprises value creating. The problems connected with both merger and acquisition activity which have especially increased in recent years and their influence on the value of company were shown. Moreover, the aim of this study is to indicate the factors which make that not each merger and acquisition cause increase in the value of companies involved in these processes.
EN
The paper presents the market for corporate controI which may be defined as a market for equity transactions that are large enough to change corporate control. The topic is especially considered in Polish conditions from the legal point of view. On this basis the paper is an attempt to explain the sources of synergy, i.e. determinants of additional value arising form integration of companies. In the article these determinants were divided into two main groups: operational and financial factors. Operational factors comprise increase in sales, decrease in operating costs and higher growth, whereas financial factors are tax benefits, cash slack usage, and decrease in cost of capital.
PL
W opracowaniu zaprezentowano rynek kontroli korporacyjnej, który można zdefiniować jako rynek transakcji związanych z kapitałem własnym, na tyle znacznych, że umożliwiają transfer kontroli. Zagadnienie jest rozważane w szczególności w warunkach polskich z prawnego punktu widzenia. Na tym tle artykuł stanowi próbę rozpoznania źródeł efektu synergii, czyli czynników wpływających na powstawania dodatkowej wartości wynikającej z integracji przedsiębiorstw. W artykule owe czynniki zostały podzielone na dwie grupy: operacyjne i finansowe. czynniki operacyjne obejmują: wzrost sprzedaży, zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie dynamiki wzrostu, natomiast czynniki finansowe to korzyści podatkowe, wykorzystanie nadwyżki środków pieniężnych oraz zmniejszenie kosztu kapitału.
PL
W dobie globalizacji fuzje i przejęcia są popularną metodą rozwoju przedsiębiorstw. Zapewniają szybki wzrost przedsiębiorstw, pozwalają na ominięcie barier wejścia oraz redukują ryzyko związane z wchodzeniem na nowe rynki i sektory. Transakcje fuzji i przejęć dają wiele korzyści firmom w nich uczestniczących. W ich efekcie następuje koncentracja kapitału i podniesienie efektywności przedsiębiorstw. Z drugiej jednak strony, ograniczają one w istotny sposób liczbę firm pozostających na rynku, a poprzez to zagrażają wolnej konkurencji. W artykule starano się zaprezentować aktualną sytuację na rynku fuzji i przejęć w perspektywie światowej, Europy Środkowo-Wschodniej i Polski.
EN
In global economy Mergers and Acquisitions (M and A) are very popular method of enterprises development. They provide fast growth of enterprises, allow to bypass the entrance barriers and reduce the risk related with entering new markets and industries. The M&A transactions give many advantages to enterprises which take part in them. In view of this transactions come a capital concentration and an increase in efficiency of enterprises. On the other hand, they limit in a significant way the number of enterprises staying on the market and in view of this, they threaten free competition. In this paper the author shows the present situation of the mergers and acquisitions market with the horizon of the world, Middle Eastern Europe and Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.