Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramic raw materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wskazano na potencjalne możliwość gamma spektrometrii w zakresie poszukiwania i oceny jakości złóż. Szczególną uwagę poświęcono złożom surowców skalnych. Na przykładzie triasowych arkoz Sudetów wskazano na możliwość zastosowania przenośnych gamma spektrometrów do poszukiwania skaleni potasowych - surowca przemysłu ceramicznego. Na przykładzie złóż: glin ogniotrwałych w Rusku-Jaroszowie, kaolinu w Nowogrodźcu i surowca kaolinowego z kopalni Turów podjęto próbę porównania wyników pomiarów gamma spektrometrycznych z diagramem klasyfikacyjnym obejmującym pola takich minerałów jak: chloryt, kaolinit, smektyt, montmorylonit, illit, muskowit, skalenie, glaukonit, kwarc.
EN
Potential of gamma spectrometry application for exploration and evaluation of the quality of the mineral deposits was analysed. Particular attention was paid to deposits of rock materials. The application of portable gamma spectrometers for prospecting for K feldspar in the Sudetic Triassic arkose was shown. Comparison of the results of gamma spectrometric measurements in deposits of Rusko-Jaroszów refractory clays, Nowogrodziec kaoline and byproduct kaolin of lignite mine Turow was made with classification diagram covering the fields of minerals such as: chlorite, kaolinite, smectite, montmorillonite, illite, muscovite, feldspar, glauconite, quartz.
PL
W artykule poddano ocenie najnowsze, innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii pozyskiwania podstawowych surowców ceramicznych i szklarskich, tj. piasków szklarskich, kaolinów i surowców ilastych, surowców skaleniowych, gipsu i anhydrytu, oraz mączek wapiennych i dolomitowych. Przedstawiono charakterystykę każdego z tych surowców pod kątem cech decydujących o przydatności przemysłowej oraz wymagań jakościowych im stawianych we współczesnych technologiach przemysłu ceramicznego, omówiono podstawowe operacje przeróbki i wzbogacania prowadzące do uzyskania produktów o odpowiednich parametrach z punktu widzenia poszczególnych odbiorców z naciskiem na najnowsze zdobycze omawianych technik. Przeanalizowano metody usuwania składników niepożądanych, takich jak: tlenki barwiące, substancja organiczna i minerały ciężkie, a także umożliwiające uzyskanie odpowiedniej zawartości składników użytecznych, uziarnienia oraz składu fazowego. Podkreślono działania na rzecz zmniejszenia zagrożenia środowiska i ilości powstających odpadów, w tym m.in. odchodzenie od metod chemicznych (flotacja z udziałem szkodliwych substancji chemicznych) na rzecz metod fizycznych (separacja magnetyczna).
EN
The article assesses the latest innovations in technologies for manufacturing of basic ceramic and glass-grade raw materials, i.e. quartz sand, kaolin and ceramic clays, feldspathic raw materials, gypsum and anhydrite, as well as limestone and dolomite flours. It presents characteristics of the raw materials in question in terms of features that determine the suitability in the industry and quality requirements addressed to them in modern ceramic plants, discusses the basic operations of their processing and beneficiation that lead to obtaining products with appropriate parameters from the point of view of individual customers with a focus on the latest developments of these techniques. The methods for removing undesirable components such as colouring oxides, organic matter and heavy minerals, and techniques employed in order to obtain relevant content of useful components, grain size and phase composition, there are also examined. The article highlights efforts to reduce environmental risk and the amount of waste generated, including abandonment of chemical methods (flotation involving harmful chemicals) for the physical beneficiation methods (magnetic separation).
4
Content available remote Wykorzystanie skały wulkanicznej w budownictwie
PL
Skała wulkaniczna stanowi doskonały surowiec, który nie wymaga znaczących modyfikacji. Zastosowana do wytwarzania bloków kominowych sprawia, że charakteryzują się one dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz wysoką odpornością na działanie kwasów. W pracy zbadano skład fazowy i mikrostrukturę naturalnej skały wulkanicznej pochodzącej z wciąż czynnego wulkanu Stromboli oraz bloku kominowego, zawierającego w swym składzie skałę wulkaniczną pochodzącą z Irlandii. Uzyskane wyniki analizy porównawczej wykazały, że w badanych skałach wulkanicznych występują różnice w składzie fazowym.
EN
Volcanic rock is an excellent resource that does not require significant modification. Used for the production of chimney blocks, it makes them to have good insulating characteristics and high resistance to acids. The study investigated the phase composition and microstructure of both natural volcanic rock derived from the still active volcano of Stromboli and a chimney block, which contained in its composition a volcanic rock that originated from Ireland. Phase compositions of the volcanic rock and the building material used in the chimney systems were different.
5
Content available Surowce ceramiczne z odpadów - wybrane przykłady
PL
Artykuł omawia zagadnienie wykorzystania surowców pozyskiwanych ze źródeł odpadowych w przemyśle ceramicznym, które przedstawiono na przykładzie wzbogaconej w kaolinit substancji ilastej otrzymywanej po płukaniu piasków kwarcowych oraz bogatych w alkalia najdrobniejszych frakcji, powstających w toku produkcji granitowych kruszyw łamanych. Surowce te mimo przeciętnej jakości, tj. zwykle dużej zawartości tlenków barwiących, znajdują stosowanie w produkcji wyrobów ceramicznych, dla których nie jest wymagana wysoka białość po wypaleniu. W artykule scharakteryzowano również zjawisko, które spowodowały zainteresowanie źródłami tych surowców uznawanymi wcześniej za odpadowe, stymulując rozwój ich wykorzystania w przemyśle ceramicznym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Głównym doń przyczynkiem był szybki wzrost rodzimego produkcji płytek ceramicznych. Od połowy łat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku podaż surowca kaolinowego stanowiacego produkt uboczny przeróbki piasków kwarcowych zwiekszyła się z około 20 tys. Mg/r. do 90-110 tys. Mg/r. Z kolei sprzedaż drobnoziarnistych frakcji granitowych wykorzystywanych w przemyśle ceramicznym w roli surowca skaleniowo-kwarcowego analogicznym okresie wzrosła z poziomu około 30 tys. Mg/r. do 120 tys. Mg/r. w latach 2007-2008, ze spadkiem do około 70 tys Mg/r. w ostatnim czasie. Omawiane surowce stanowiły i nadal będą stanowić istotne uzupełnienie krajowej podaży surowców ceramicznych. Rozwój ich wykorzystania to przykład racjonalnej i kompleksowej gospodarki kopalinami w złożach eksploatowanych, co jest szczególnie istotne w kontekście kurczącej się bazy zasobowej oraz ograniczonych możliwości udostępnienia nowych złóż.
EN
The paper discusses the issue of utiłization of raw materials obtained from wastes in the domestic ceramic industry have been exemplified by clayey substance enriched in kaolinite, remaining after quartz sand washing, and the alkalis-rich finets fractions generated in course of granite crushing. Despite poor quality, i.e. usually high content of colouring oxides, these raw materials have been utilized for the production of ceramic goods, the whiteness of which after firing is not required. The paper also characterizes phenomena that caused an interest in the sources previously considered as waste and stimulated their intense utilization in the ceramic industry over the last several years. The most important contribution has been made by the fast growing domestic ceramic title production. Since the mid-1990s the supply of by-product kaolin 20,000 tpy to 90,000-110,000 tpy in the last couple of years. At the same time the sale of the finest granite fractions utilized as a feldspar-quartz ran materials in the ceramic industry increased from 30,000 tpy to 120,000 tpy in 2007-2008, with a reduction to ca. 70,000 tpy most recently. The raw materials in question are the essential complement to the domestic supplies. The development of their utilization has been an example of rational and comprehensive management of minerals that occur in deposits in operation. This is particularly important in the context of declining and limited of new deposits.
PL
W artykule poddano ocenie wielkość zapotrzebowania regionalnego (tj. w poszczególnych województwach) na surowce ceramiczne użytkowane do produkcji wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej, tj. porcelany stołowej, porcelany elektrotechnicznej, płytek ceramicznych i ceramicznych wyrobów sanitarnych. Do podstawowych surowców ceramicznych zaliczyć należy iły biało wypalające się, kaoliny oraz surowce skaleniowe. Analizie poddano krajowe i zagraniczne źródła tych surowców, a także główne zakłady będące ich użytkownikami. Ustalono szacunkowe poziomy podaży i popytu na wymienione surowce w poszczególnych województwach, co pozwoliło na ocenę znaczenia przepływów tych surowców pomiędzy poszczególnymi regionami oraz z zagranicy.
EN
The article evaluates the regional demand (i.e. in individual voivodeships) for the ceramic raw materials utilized in the production of ceramic goods such as chinaware, electrical porcelain, ceramic tiles and sanitaryware. The principal ceramic raw materials are: white firing clays, kaolin, and feldspar. Their domestic and foreign sources, as well as main plants utilizing these raw materials have been analyzed. Estimated volumes of demand and supply in particular voivodeships have been determined, what allowed for relevance of these raw materials flow among particular regions and from abroad.
PL
W komunikacie opisano zróżnicowanie granulometryczne anizotropowych iłów warwowych z obszaru środkowej części dorzecza Strumienia Junikowskiego w SW części miasta Poznania. Grunty te sedymentowały w zastoiskach na przedpolu lądo-lodu podczas zlodowacenia północnopolskiego. Jako grunty spoiste o charakterze ekspansywnym są bardzo problematyczne w przypadku ich wystąpienia w podłożu budowlanym i dlatego wymagają szczegółowych badań. Iły warwowe są przede wszystkim ośrodkiem niejednorodnym i w związku z tym posiadają odmienne cechy fizyko-mechaniczne w obrębie każdej z warstw. Wykazano, iż ich odmienne cechy wynikają z różnic składu granulometrycznego w obrębie dwóch warstw - jasnej i ciemnej, które wspólnie stanowią cykl sedymentacji rocznej. Iły warwowe powinny być zatem, jako grunt o charakterze anizotropowym, wydzielane w osobną kategorię gruntów, a nie jak dotychczas, zaliczane do kategorii D wraz z innymi iłami niezależnie od pochodzenia geologicznego.
EN
The announcement described the diversity of grain size composition of anisotropic varved clays from the middle part of the catchment area of Junikowski Stream, in the south-western part of Poznań. The discussed soils sedimented in the ice-dammed lakes of the ice-sheet foreland during the North Polish Glacia-tion. As cohesive soils of expansive nature they are very problematic in case of their appearance in the subsoil. For this reason, they require detailed research. First of all, being a heterogeneous substance, varved clays present different phys-icochemical features within each layer. It has been proved that their diversified features result from the differences of the grain size composition within two layers - light and dark. These two layers present the sedimentary cycle of one year. Therefore, varved clays, as an anisotropic soil, should form a separate category of soils, which stands in opposition to the so-far proposed model assigning them to the D category with other clays, independently of their geological origin.
PL
W badaniach wykorzystano adsorpcyjną woltamperometrię stripingową (AdSV) do oceny zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych. Jako elektrodę pracującą zastosowano przyjazną dla środowiska błonkową elektrodę o stałym podłożu srebra (Hg(Ag)FE). Uzyskana krzywa kalibracji była liniowa w szerokim zakresie stężeń od 0,4 nM (95 ng/L) do 250 nM (60 @micro:g/L) dla czasu akumulacji 20 s przy współczynniku korelacji 0,9996. W układzie modelowym precyzja oznaczeń, wyrażona za pomocą współczynnika zmienności (RSD%), była nie gorsza niż 2,5% (n = 7). Metodę z powodzeniem zastosowano do oznaczenia uranu w dolomicie, kaolinie, popiele, cemencie, betonie i cegle dziurawce.
EN
Differential pulse adsorptive stripping voltammetry (DP AdSV) is applied for the determination of uranium(VI) in the raw materials and ceramic products. The friendly environmental cyclic silver mercury film electrode (Hg(Ag)FE) was applied as a working electrode. The calibration graph was linear from 0.4 nM (95 ng.L (-1)) to 250 nM (60 @micro;g.L(-1)) for an accumulation time of tacc = 20 s, with the correlation coefficient of 0.9996. The repeatability of the method, expressed as R.S.D. was 2.5% (n=7). The proposed method was successfully applied to the uranium determination in dolomite, kaolin, ash, cement, concrete and cavity brick.
PL
Przedmiot badań stanowił bogaty w alkalia, częściowo zwietrzały leukogranit odsłaniający się w ścianie czynnego kamieniołomu wapieni krystalicznych w Sławniowicach k. Nysy na Dolnym Śląsku. Przydatność tej kopaliny do produkcji płytek ceramicznych gres porcellanato potwierdziły próby technologiczne przeprowadzone w warunkach przemysłowych. Dalsze badania wykazały jednak, że barierę dla jej wykorzystania w innych branżach przemysłu ceramicznego (np. do produkcji wyrobów sanitarnych) może stanowić udział związków barwiących, tj. minerałów żelaza i tytanu, które zostały rozpoznane na etapie obserwacji mikroskopowych w świetle przechodzącym. W celu ustalenia możliwości obniżenia ich udziału przeprowadzono w skali laboratoryjnej próbę wzbogacania kopaliny ze Sławniowic na drodze separacji magnetycznej i flotacji, a także badania form występowania faz żelazistych w produktach wzbogacania magnetycznego. Wobec trudności z jednoznaczną identyfikacją tych faz za pomocą metody rentgenograficznej i mikroskopii scanningowej SEM/EDS do ich rozpoznania zastosowano metodę spektroskopii mössbauerowskiej. Metoda ta umożliwiła stwierdzenie obecności żelaza związanego z jego minerałami tlenkowymi, tj. hematytem, goethytem i lepidokrokitem, a także występującego w formie podstawień diadochowych jonów Fe2+ i Fe3+ w strukturze chlorytu i illitu oraz minerałów skaleniowych. Formy występowania faz żelazistych w badanej kopalinie, zwłaszcza domieszki diadochowe w strukturze powyższych minerałów, w istotny sposób ograniczają możliwości obniżenia udziału związków barwiących w procesach wzbogacania. Surowiec skaleniowo-kwarcowy ze Sławniowic powinien jednak znaleźć zastosowanie w tych dziedzinach przemysłu ceramicznego, w których nie stawia się wybitnie ostrych wymagań dotyczących zawartości tlenków barwiących.
EN
Rich in alkalis partly weathered leucogranite occurring in the operating guarry of crystalline limestone of Sławniowice near Nysa in Lower Silesia was the object of the presented research. Suitability of this raw material for the production of gres porcellanato tiles was confirmed by the industrial-scale examinations. However, further investigations revealed, that the content of colouring oxides could be an obstacle for utilisation of this rock in other branches of ceramic industry, e.g. for the production of sanitaryware. In order to determine the possibilities of reduction of the content of Fe2O3 and TiO2, the raw material was processed using magnetic separation and froth flotation on a laboratory scale. The observations carried out by transmission microscopy showed the presence of iron and titanium minerals in the rock from Sławniowice, however exact identification of all ferruginous phases by XRD and SEM/EDS methods was rather difficult. Therefore, they were examined by the Mössbauer method. The Mössbauer spectra of these phases exhibited the occurrence of iron in its own oxide minerals, i.e. hematite, goethite, and lepidocrocite, and as substitutions of Fe2+ and Fe3+ ions in the structure of chlorite, illite, and feldspar minerals. Forms of occurring of the ferruginous phases, especially as impurities in the structure of above-mentioned minerals, seem to be the basic limitation in Iowering of the content of iron oxides in the process of beneficiation of the raw material studied. However, this rock can be successfully utilized in these branches of ceramic industry, in that the requirements referring to colouring oxides are not very strict.
10
Content available remote Surowce ceramiczne bogactwem Euroregionu Nysa
PL
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa obejmuje bezpośrednio przylegające do siebie, przygraniczne tereny Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej. W polskiej części tego obszaru występuje wiele podstawowych surowców ceramicznych (surowce ilaste, krzemionkowe, węglanowe surowce wapnia i magnezu, siarczanowe surowce wapniowe), które omówiono w niniejszej pracy.
EN
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa comprises directly adjacing the border areas of Poland, Germany and the Czech Republic. In the Polish part of it a lot of basic ceramic industrial minerals (such as clayey and silica raw materials, carbonate raw materials of calcium and magnesium as well as sulphate raw materials of calcium) occur that has been discussed in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.