Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the influence of heat treatment on corrosion properties of non-alloy steel. This steel is used in machine elements. Heat treatment has a major impact on corrosion resistance of steel materials. Laboratory methods for measuring the corrosion rate consist of Electrochemical Impedance Spectroscopy and polarization curves. Instead of these types, there are also industrial methods of velocity corrosion measurements like researches in natural conditions and coupons corrosimetry. These days the most popular techniques of corrosion measurements are electrochemical measurements. In order to conduct impact assessments influent of heat treatment to corrosion properties there is need to proceed few steps like prepare samples, carry out heat treatment, hardness measurements, metallographical examination, prepare samples for corrosion and proceed corrosion researches by potentiodynamic method. An important element during researches is corrosion allowance, which has an impact influent on corrosion properties. This is the most popular and efficient method of corrosion protection. These days for corrosion protection are use paints or zinc coatings, cathode protection or stainless.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
757--764, CD 2
PL
W artykule opisano procesy korozyjne metalicznych materiałów stosowanych na konstrukcje metalicznych pojemników z bojowymi środkami trującymi (bst) zatopionymi w akwenach morskich. Opisano mechanizm i ocenę odporności degradacji korozyjnej stali zastosowanych na wspomniane pojemniki. Przedstawiono stan faktyczny konstrukcji tych pojemników i możliwości oceny ich trwałości. Przedstawiony w artykule stan faktyczny zlokalizowanych pojemników świadczy o konieczności podjęcia czynności zabezpieczających a działania prewencyjne ( monitoring korozyjny) można zastosować jedynie do niewielkiej ilości szczelnych pojemników.
EN
The paper concerns corrosion processes of the metallic materials used for construction of the containers for hazardous substances of military origin, which are disposed at the seabed. The mechanism of degradation and resistance to corrosion of steel intended for these containers have been described. Current condition of the containers and possible methods of their durability evaluation have been presented. The actual state of the localized containers described in the paper suggests application of protection measures whereas prevention action (corrosion monitoring) can be applied only to the limited number of hermetic containers.
PL
W artykule zaprezentowano efekty działania mediów agresywnych, którymi były: 5% roztwór wodny kwasu solnego, 5% roztwór wodny kwasu siarkowego i 5% chlorek sodu rozpuszczony w wodzie destylowanej. Roztworami kwasów i chlorkiem sodu działano w laboratorium na próbki z metali konstrukcyjnych. Procesy korozji były przeprowadzone w czasie 384 godziny, 720 godzin, 1416 godzin. Określono szybkości korozji. Przeprowadzono dyskusję wyników badań pod kątem dalszej przydatności tych próbek do celów konstrukcyjnych.
EN
In this article one presented effects of the action of aggressive media which they were: 5% the aqueous solution of the muriatic acid, 5% the aqueous solution of the vitriolic acid and 5% the sodium chloride dissolved in the distilled water. In these media were carried out processes of the corrosion of samples from structural metals; in the laboratory. The time of the corrosion carried out 384 hours, 720 hours, 1416 hours. There remained designated speeds of the corrosion. There was carried out discussion of results of research at an angle of the further usefulness of these samples to the construction.
PL
W pracy przedstawiono skrótowo przebieg procesu korozji stali zbrojeniowej w betonie z uwzględnieniem reakcji elektrochemicznych na powierzchni stali. Omówiono metody ochrony katodowej, rozwiązania technologiczno-materiałowe stosowane w praktyce, wymagania stawiane w normach w odniesieniu do kompetencji personelu zajmującego się wykonywaniem instalacji ochrony katodowej. Przedstawiono prewencyjne zabiegi w stosunku do betonu, wykorzystujące procesy elektrochemiczne, a polegające na realkalizacji otuliny betonowej i ekstrakcji z niej jonów chlorkowych. Przytoczono też przykłady wykonania instalacji ochrony katodowej w różnych obiektach w latach 2005 – 2011.
EN
This article gives a brief description of the process of corrosion of reinforcing steel in concrete, noting the electrochemical reactions occurring on the steel’s surface. Methods of cathodic protection are described, as well as technological and material solutions applied in practice, and requirements laid down in standards regarding the competences of installers of cathodic protection. A presentation is made of methods of preventative treatment of concrete using electrochemical processes, involving the re-alkalization of the concrete casing and extraction of chloride ions from it. Examples are also given of installation of cathodic protection in various structures in the years 2005–2011.
PL
Odporność chemiczna, tj. zdolność do przeciwstawienia się niszczącemu działaniu roztworów wodnych i czynników atmosferycznych, to jedna z ważniejszych właściwości szkła. Zależy ona przede wszystkim od składu chemicznego szkła oraz od jego podatności na procesy korozyjne w środowisku o znacznej wilgotności. W artykule przedstawiono mechanizm procesu korozji szkła oraz warunki wpływające na podatność opakowań szklanych na procesy korozyjne.
EN
Chemical resistance is ability to resist of destructing activity of water solutions and atmospheric factors which is one of most important glass feature. It depends predominantly from chemical composition of glass and from its vulnerability to corrosion processes in high humidity environment. In the article was presented glass corrosion mechanism and conditions influencing glass packaging vulnerability to corrosion processes.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań warunków pracy rurowych podgrzewaczy powietrza z CWF o mocy 670 MW. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecność kwasu siarkowego w spalinach kotłowych wpływa na podwyższenie poziomu temperatury punktu rosy nawet do poziomu 90-180°C, w zależności od stężenia kwasu. Szczególnie zjawisko to występuje w obu nitkach podgrzewacza powietrza pierwotnego, a mniej intensywnie w nitkach powietrza wtórnego. Najintensywniej zjawiska te przebiegają w pobliżu wlotowej ściany sitowej, na odcinku do 600 mm. W tym obszarze powietrze z parowych podgrzewaczy powietrza ma najniższą temperaturę (w obszarze spalin). Proces korozyjny spotęgowany jest ponadto działaniem erozji popiołu. Perforacja rur powoduje wypływ powietrza o wyższym sprężu, co jest przyczyną zaburzenia przepływu spalin, zawirowania popiołu lotnego i intensywnych działań erozyjnych i korozyjnych na 75-85% obwodzie rur.
EN
The article presents the results of investigation of the operation conditions of tubular-type air heaters of 670 MW CFB boilers. It has been found from the investigation carried out that the presence of sulphuric acid in the flue gas increases the dew-point up to a level as high as 90-180 C, depending on the acid concentration. This phenomenon occurs especially in both lines of the primary air heater, and less intensively in the secondary air lines. These phenomena show the highest intensity in the vicinity of the inlet screen wall, over a section of up to 600 mm. In this region, the air from the steam air heaters has the lowest temperature (in the flue gas zone). The corrosion process is further promoted by the erosive action of ash. The perforation of the tubes causes the discharge of air at a higher compression, which is the cause of disturbance in flue gas flow, a swirl of fly ash, and intensive erosion and corrosion effects over the 75-85% of the tube perimeter.
7
Content available remote Przyczyny korozji wysokotemperaturowej na odlewach żeliwnych
PL
W odlewach z żeliwa szarego z poziomą lub cylindryczną powierzchnią, w miejscach położonych najwyżej w formie, stwierdzono występowanie korozji wysokotemperaturowej. Badania metalograficzne wykazały, że pod warstwą skorodowaną korozja występuje na granicach ziaren i postępuje w głąb od powierzchni odlewu. Zalewanie form piaskowych z bentonitem wysoko przegrzanym żeliwem starym może stanowić przyczynę występowania korozji wysoko temperaturowej na powierzchni odlewów. Woda krystaliczna i strukturalna zawarta w bentonicie oraz wysoka skala przegrzania metalu powodują atmosferę silnie utleniającą. Zwiększona przy tym ilość wodoru, który rozpuszcza się w metalu i we wtrąceniach niemetalicznych przyspiesza procesy korozyjne. Przy obniżaniu temperatury wodór wydziela się powodując mikropęknięcia, które zwiększają powierzchnie utleniane.
EN
In the iron castings with the horizontal or cylindrical surface, in the highest places, the high- temperature corrosion of surface has been confirmed. Metallographic examinations have been carried out and it has been found that in the structure of boundary layer in the scale zone appeared corrosion at the borders of grains. Sand mould with bentonite which was poured with high superheating cast grey iron can cause high temperature corrossion on castings surfaces. The crystal water and structural water contented in bentonite and also high temperature of pouring metal can create intensive oxidizing atmosphere. Hydrogen pressurization, which dissolve in metal and in non metallic inclusions can accelerate corrossion process. During the temperature reducing educed hydrogen can cause micro-cracks which increase the surface of high temperature oxidation.
PL
Statki powietrzne eksploatowane obecnie w Siłach Zbrojnych RP projektowane były wg zasady bezpiecznej trwałości, a zespoły i elementy ich konstrukcji podlegają planowym przeglądom profilaktycznym i są eksploatowane do wyczerpania ustalonego resursu. W celu przeprowadzenia analizy możliwości zwiększenia resursów płatowców ustalonych przez producenta opracowano metodę, w której wykorzystuje się informacje dotyczące obciążeń, uszkodzeń, błędów w obsługiwaniu i użytkowaniu oraz inne informacje zarejestrowane w procesie ich eksploatacji. W oparciu o te dane wyznacza się rejony krytyczne płatowców SP i opracowuje właściwe procedury postępowania. Ocena stanu technicznego przeprowadzona dla określonego egzemplarza SP jest podstawą zwiększenia jego resursu, a znaczną część wykonywanych prac stanowią badania korozyjne. Na wstępie prowadzonych badań korozyjnych analizuje się warunki eksploatacji w aspekcie niekorzystnego wpływu na konstrukcję, pracę układów i zespołów środowiska atmosferycznego, w jakim użytkowany był i jest SP. Stan skorodowania konstrukcji ocenia się na podstawie zmiany wyglądu, częstotliwości i głębokości występowania zmian korozyjnych, zmiany masy i wymiarów. Do oceny stopnia skorodowania konstrukcji SP wykorzystuje się metodę ekspertów i analizę skupień. Metoda ekspertów pozwala na skwantyfikowanie stwierdzonej korozji, a analiza skupień umożliwia pogrupowanie samolotów i wyselekcjonowanie z populacji takich egzemplarzy, które mogą być przedmiotem dalszych prac dotyczących zwiększenia resursu.
EN
Aircraft being exploited so far in Military Forces of Poland have been designed according to the principle of their safe life and elements of their constructions are subjected to scheduled preventive surveys and are exploited until their fixed overhaul life has been used up. In order to carry out analysis how to increase the possibility of the airframes' overhaul lives determined by the manufactures a method has been worked out in which all the information is used concerning loading, failures, faults of maintenance and usage is used and another information registered in the process of their exploitation. Basing on these data critical areas of the airframes are determined and adequate procedures of acting are worked out. Technical state evaluation carried on for a particular plane is the basis for increasing its overhaul life and a substantial part of the performed works are corrosion examinations. At the start of being carried out corrosion examinations, conditions of exploitation are analysed taking account of unfavourable effects of atmospheric conditions under which the aircraft was and is exploited, the work of the sets and systems. The state of the corrosion of the construction is evaluated on the basis of its changed, look, frequencies and depth of the occurrence of the corrosive changes, changes of mass and dimension. The expert method and analysis of concentration have been used to evaluate the corrosive stage of the aircraft construction. The expert method allows to quantify the ascertained corrosion and analysis of concentration makes possible grouping aircrafts and selecting from the group such units which might be the subject of further works relating to the increase of the overhaul life.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.