Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regresja liniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W serii kilku prac omówi się szacowanie dokładności parametrów linii prostej wyznaczanej metodą regresji liniowej dla różnych przypadków danych pomiarowych. Nawiązując do zaleceń Przewodnika Wyznaczania Niepewności Pomiarów GUM, uwzględnia się pomijaną dotychczas w literaturze niepewność typu B. Pierwsza z tych prac dotyczy pomiarów wartości zmiennej losowej Y dla znanych wartości zmiennej X. Przedstawia się istotę problemu, kryteria metody regresji liniowej i ich zastosowanie dla wartości mierzonych o nieskorelowanych, znanych i nieznanych, w tym jednakowych, niepewnościach typu A. Ilustrują to symulowane przykłady obliczeniowe dla pomiarów punktów o tych samych współrzędnych i różnych wariantach niepewności typu A i typu B. Wyznaczono równania prostej i pasma ich niepewności. Kolejna praca dotyczyć będzie pomiarów punktów o danych skorelowanych. W kolejnej omówi się przypadki wymagające pomiarów obu zmiennych Y i X.
EN
In a series of several papers, the estimation of the accuracy of the parameters of a straight line determined by the linear regression method for various cases of measurement data will be discussed. Referring to the recommendations of the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, the B-type uncertainty, so far omitted in the literature, is taken into account. The first of these works concerns the measurements of the value of the random variable Y for known values of the variable X. The essence of the problem, the criteria of the linear regression method and their application are presented for measured values with uncorrelated, known and unknown, including the same, type A uncertainties. Simulated calculation examples illustrate the case for the measurements of points with the same coordinates and different variants of type A and type B uncertainty. Line equations and their uncertainty bands were determined. The next work will concern the measurements of points with correlated data. In yet another work, the cases will be discussed cases that require measurements of both Y and X variables.
EN
Properties of linear regression of order statistics and their functions are usually utilized for the characterization of distributions. In this paper, based on such statistics, the concept of Pearson covariance and the pseudo-covariance measure of dependence is used to characterize the exponential, Pearson and Pareto distributions.
3
Content available remote Anthropometry and Size Groups in the Clothing Industry
EN
It appears that from generation to generation the anthropometric dimensions of the human population are changing. The aim of this paper was to examine the extent of these changes and the need for generating updated measurements for the clothing industry. The clothing industry uses mannequins and avatars to represent the modal group of the population. The industry tends to use three different categories for the human body shape (endomorphic, mesomorphic, and ectomorphic). The clothing industry should focus on specific measurements of the body rather than general categories and create more body shapes to satisfy customer needs. The paper also aimed at showing the problems faced by clothing designers. The traditional way of measuring takes into account only selected dimensions of the human body; this does not reflect the “true” overall body shape. The dimension tables used by the apparel industry are based on the fourth anthropometric photograph taken between 1987 and 1989. These tables are still in the use currently; however, after 30 years they are outdated and should be revised for the young contemporary generation. This study can be used for the development of new dimension tables as well as defining methods aimed at improving the quality of measurements for clothing engineering purposes. This is an important issue, because the National Institute of Anthropometry does not deal with such problems (the measurements are conducted mainly for understanding the human body shape rather than any other application), which means that anthropometric measurements are not ideally suited to applications of clothes fitting.
EN
High concentrations of nitrogen dioxide in the air, particularly in heavily urbanized areas, have an adverse effect on many aspects of residents’ health. A method is proposed for modelling daily average, minimal and maximal atmospheric NO2 concentrations in a conurbation, using two types of modelling: multiple linear regression (LR) an advanced data mining technique – Random Forest (RF). It was shown that Random Forest technique can be successfully applied to predict daily NO2 concentration based on data from 2015–2017 years and gives better fi t than linear models. The best results were obtained for predicting daily average NO2 values with R2=0.69 and RMSE=7.47 μg/m3. The cost of receiving an explicit, interpretable function is a much worse fit (R2 from 0.32 to 0.57). Verification of models on independent material from the first half of 2018 showed the correctness of the models with the mean average percentage error equal to 16.5% for RF and 28% for LR modelling daily average concentration. The most important factors were wind conditions and traffic flow. In prediction of maximal daily concentration, air temperature and air humidity take on greater importance. Prevailing westerly and south-westerly winds in Wrocław effectively implement the idea of ventilating the city within the studied intersection. Summarizing: when modeling natural phenomena, a compromise should be sought between the accuracy of the model and its interpretability.
PL
Celem pracy jest zbadanie możliwości prognozowania dziennego stężenia NO2 za pomocą metody losowego lasu – RF i porównanie wyników z wielowymiarową regresją liniową (LR) w oparciu o ten sam zestaw danych. Ponadto zbadano wpływ zwiększenia interpretowalności modelu na jego dokładność. W pracy przedstawiono dwie metody modelowania dziennych wartości minimalnych, średnich oraz maksymalnych stężeń NO2 w aglomeracji miejskiej: wielowymiarowa regresja liniowa (LR) oraz losowy las (RF). Wykazano, że metoda Lasu Losowego (Random Forest) może być skutecznie wykorzystywana do przewidywania dziennych wartości stężenia NO2. Największą dokładność otrzymano dla przewidywania średnich wartości dziennych stężenia z R2=0.69 oraz RMSE=7.47 μg/m3. Kosztem otrzymania jawnej postaci funkcji w modeli liniowym (LR) jest znacząco niższa dokładność przewidywania wartości stężenia (R2 od 0.32 do 0.57). Weryfikacja modeli na niezależnym materiale z pierwszej połowy 2018 roku potwierdziła poprawność modeli ze średnim błędem względnym dla średnich wartości dobowych stężeń równym 16.5% dla RF oraz 28% dla LR. Największy wpływ na stężenia NO2 w kanionie komunikacyjnym ma wiatr oraz natężenie ruchu. W modelowaniu maksymalnych wartości dobowych nabierają znaczenia temperatura powietrza oraz wilgotność względna powietrza. Przeważające zachodnie i północno-zachodnie wiatry we Wrocławiu skutecznie realizują koncepcję przewietrzania miasta w zakresie rozważanego skrzyżowania.
PL
Wyznaczenie obciążenia procedury pomiarowej umożliwia określenie wielkości i rodzaju błędów systematycznych, które można następnie wyeliminować przez wprowadzenie poprawki. Najlepszą metodą oszacowania tego parametru jest zastosowanie regresji liniowej. Wydanie nowej normy 17015 dotyczącej laboratoriów badawczych i wzorcujących narzuca w/w jednostkom zmianę podejścia w niektórych aspektach pracy. Jednym z regionów w których nastąpiły zmiany jest zachowanie spójności pomiarowej. W tym wypadku wyznaczanie obciążenia musi odbywać się z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia pochodzących od kompetentnego producenta. Zachowanie spójności pomiarowej wskazuje aby wyznaczona w celu oszacowania regresja liniowa była typu ważonej względem (X i Y).
EN
Determination of the measurement procedure statistical burden makes it possible to determine the rate and type of systematic errors, which can be eliminated by proper amendments. The best method to estimate this parameter is to use linear regression. The publication of the new standard no 17025 for testing and calibration laboratories imposes on the above-mentioned units a change of approach in some works’ aspects. The changes that were made refer as well the measurement consistency maintaining area. In this case, determination of the statistical burden must be carried out by using the certified data of comparison from reliable manufacturer. The maintenance of the measurement consistency indicates that the linear regression determined for the estimation has to be weighted illative to ( X and Y) type.
EN
Summary. This research is an attempt to compare engineering solutions for traffic intersections from a planning viewpoint. In this research, various solutions have been discussed for traffic intersections (traffic light, roundabout, underpass and overpass). The research highlighted the importance of each of these solutions in urban environments and clarified all variables related to the pros, cons, costs, capacity and environmental compatibility of each of these solutions with the surrounding urban environment. Weights were developed for all these variables, then correlation was determined using the linear regression method. The analysis of statistical results shows that the creation of underpasses often achieves most of the designated goals when compared to other solutions, despite some technical difficulties and high construction costs.
EN
The paper presents results for business clients portfolio natural gas demand forecasting. Historical data set was analysed to find dependences between gas demand and any other variables such as weather variables and some social behaves of gas customers. Advanced statistical methods have been applied to achieve high model accuracy. Article presents two approaches to forecasting model design. First one forecasts whole portfolio gas demand and the other one forecasts each individual customer gas demand and then summarizes it into the whole portfolio gas demand. The article clearly disclose how to create a forecasting model and which approach is more accurate.
PL
W artykule przedstawiono wyniki opracowanych modeli matematycznych służących do prognozowania zużycia gazu naturalnego przez klientów biznesowych. Projektując model prognostyczny, szczególny nacisk został położony na analizie danych historycznych, zarówno dotyczących rzeczywistego zużycia gazu przez odbiorców jak również danych pogodowych. Wnioski, które powstały na podstawie analizy wyżej wymienionych danych umożliwiły postawienie pewnych założeń oraz wymagań niezbędnych do stworzenia modeli prognostycznych. Artykuł przedstawia dwa podejścia do zagadnienia prognozowania zapotrzebowania na gaz: prognoza sumarycznego zużycia wszystkich odbiorców oraz prognozowanie zużycia każdego indywidualnego odbiorcy.
EN
This paper presents a proposal of a model error mitigation technique based on the error distribution analysis of the original model and creatng the additional model that tempers the error impact in particular domain areas identified as the most sensitive. both models are then combined into single ensemble model. The idea is demonstrated on the trivial two-dimensional linear regression model.
EN
This paper reports the results of compressive strength and elasticity studies of light-cured polymer matrix ceramic composites (LC PMCCs). The main purpose was to obtain new data on experimental composites and compare them with commercial composites from the world’s leading manufacturer. The objective was to investigate the relationship between the content of reinforcing components in the composites studied and the stability of their strength in time, expressed as the number of fatigue thermal cycles.
EN
The paper presents mathematical relationships that allow us to forecast the estimated main engine power of new container ships, based on data concerning vessels built in 2005-2015. The presented approximations allow us to estimate the engine power based on the length between perpendiculars and the number of containers the ship will carry. The approximations were developed using simple linear regression and multivariate linear regression analysis. The presented relations have practical application for estimation of container ship engine power needed in preliminary parametric design of the ship. It follows from the above that the use of multiple linear regression to predict the main engine power of a container ship brings more accurate solutions than simple linear regression.
PL
W publikacji przedstawiono matematyczne zależności pozwalające na prognozowanie szacunkowej mocy napędu nowo budowanych kontenerowców w latach 2005-2015. Przedstawione aproksymacje pozwalają na oszacowanie mocy napędu w oparciu o długość między pionami i liczbę kontenerów. Aproksymacje zostały opracowane przy wykorzystaniu regresji liniowej jednej i wielu zmiennych. Przedstawione zależności mają praktyczne zastosowanie do szacowania mocy napędu kontenerowca dla potrzeb wstępnego parametrycznego projektowania statku. Z badań wynika, że zastosowanie regresji wielu zmiennych daje dokładniejsze rozwiązania niż zastosowanie regresji jednej zmiennej.
EN
The paper presents mathematical relationships that allow us to forecast the newbuilding price of new bulk carriers, based on data concerning vessels built in 2005-2015. The presented approximations allow us to estimate the price based on a gross tonnage capacity and a main engine power The approximations were developed using linear regression and the theory of artificial neural networks. The presented relations have practical application for estimation of bulk carrier newbuilding price needed in preliminary parametric design of the ship. It follows from the above that the use of artificial neural networks to predict the price of a bulk carrier brings more accurate solutions than linear regression.
PL
W publikacji przedstawiono matematyczne zależności pozwalające na prognozowanie ceny budowy masowców budowanych w latach 2005-2015. Przedstawione aproksymacje pozwalają na oszacowanie ceny w oparciu o pojemność rejestrową GT i moc napędu. Aproksymacje zostały opracowane przy wykorzystaniu regresji liniowej i teorii sztucznych sieci neuronowych. Przedstawione zależności mają praktyczne zastosowanie do szacowania ceny budowy masowca dla potrzeb wstępnego parametrycznego projektowania statku. Z badań wynika, że zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania ceny masowca przynosi dokładniejsze rozwiązania niż wykorzystanie regresji liniowej.
PL
Na podstawie zgromadzonych danych takich jak: temperatura, siła wiatru oraz zużycie gazu w ciągu dnia na przestrzeni dwóch lat określono wpływ czynników atmosferycznych na konsumpcje gazu za pomocą regresji wielorakiej, funkcji potęgowych oraz funkcji użytkownika. Wyznaczono wpływ miesiąca oraz dnia (parametr sztuczny) na konsumpcje gazu. Zbudowano modele regresji liniowe, potęgowej oraz sztuczne sieci neuronowe służące do określania zużycia gazu. Starano się wyznaczyć jak najlepszy model regresji i porównywano go do modeli sieci neuronowych za pomocą MAPE (średni absolutny błąd procentowy).
EN
Based on the collected data, such as temperature, wind power and gas consumption during the day for over two years determine the effects of weathering on gas consumption by using multiple regression, power functions and user functions. We determine the impact of the month and day (artificial parameter) to consume gas. We build models of linear regression-in, power series and artificial neural networks for determining gas consumption. We are trying to determine how best regression model and compare it to the neural network models using MAPE (mean absolute percentage error).
13
Content available remote Estimation of the seasonal demand for cooling based on the short-term data
EN
The paper analyzes the possibility of using the energy signature method based on the linear regression to determine the seasonal energy demand for cooling and ventilation in the office building. The “extended” energy signature method (H-m method) was described and applied. In accordance with Standard (EN 15603) the estimation of energy consumption for cooling can be performed for a period shorter than the entire season, but data range must be appropriate to obtain the correct accuracy of the results. The presented analysis concerns the uncertainty of estimation the seasonal demand for cooling and ventilation of the building based on monthly and 14-day data. The objective was to choose the shortest possible time period in order to obtain proper accuracy. It has been shown that the H-m method cannot be used to estimate cooling demand based on short-term (monthly or 14-days) data due to unacceptable uncertainty of results.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania metody sygnatury energetycznej opartej na regresji liniowej do wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji w budynku biurowym. Przedstawiono i zastosowano skorygowaną metodę sygnatury energetycznej (metodę H-m). Zgodnie z normą (EN 15603) szacowanie zużycia chłodu może być wykonywane dla okresu krótszego niż cały sezon, ale zakres danych musi być odpowiedni dla uzyskania właściwej dokładności wyników. Przedstawiona analiza dotyczy niepewności szacowania sezonowego zapotrzebowania budynku na chłód na podstawie danych miesięcznych i 14-dniowych. Celem był wybór najkrótszego możliwego do zastosowania metody okresu czasu, w którym uzyskuje się odpowiednią dokładność. Wykazano, że metody H-m nie można zastosować do szacowania zapotrzebowania na chłód na podstawie danych z krótkich okresów (miesięcznych, czy 14-dniowych), ze względu na nieakceptowane niepewności uzyskanych wyników.
PL
Celem pracy jest budowa użytkowego modelu matematycznego quadrocoptera (QC) z uwzględnieniem urządzeń wykonawczych (UW) oraz identyfikacja jego parametrów. Zadanie identyfikacji sprowadzono do rozwiązania trzech zadań optymalizacji. Wynikiem prac jest model QC uwzględniający wpływ zmian napięcia zasilania na działanie UW.
EN
The goal of the paper is to deliver the utility model of quadcopter (QC) dynamics. The focus is on including the information of powersource voltage drop in actuator system model and its parameter identification. The identification problem is initially set up as an optimisation task in function space due to the impact of the actuators. Under the stated assumptions regarding the actuator system model the identification problem is consequently decomposed into three independent optimisation tasks defined in the model parameter space. The designed laboratory experiments deliver inputoutput data sets used to solve the proposed optimisation tasks. Solving the optimisation tasks results in an utility model for control design purposes that encompasses the nonlinearity of the actuator system and the effects of the powersource voltage drop. The latter is obtained by interpolation of the discrete results into the continuous voltage domain by line fitting under the stated assumption. The obtained model features are considered key factors for the control system design to follow in the future work.
PL
W artykule przedstawiono metodę estymacji przesunięcia częstotliwości dla systemów transmisji wielotonowej, w której zastosowano metodę regresji liniowej. Przeprowadzone eksperymenty wskazują, że przy odpowiednim doborze parametrów algorytmu zbadana metoda funkcjonuje lepiej niż standardowe rozwiązanie stosowane w systemie transmisji 802.11 a/g.
EN
In the paper frequency offset estimation with application of linear regression is presented. The performed experiments prove that at the appropriate selection of parameters the proposed algorithm outperforms a standard solution used in 802.11a/g transmission.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza wpływu czynników meteorologicznych (temperatury powietrza, wilgotności powietrza, miesięcznej sumy opadów oraz zachmurzenia) na miesięczne zużycie wody w miejskiej sieci wodociągowej Białegostoku. Utworzone zostały liniowe modele ekonometryczne miesięcznego zużycia wody uwzględniające, oprócz warunków meteorologicznych, również czynnik ekonomiczny – cenę za wodę i odprowadzanie ścieków na obszarze Białegostoku. Zadaniem wyznaczonych modeli matematycznych było wskazanie tendencji zużycia wody w przyszłości oraz określenie wpływu czynników egzogenicznych kształtujących proces zapotrzebowania na wodę.
EN
The paper discusses selected factors potentially affecting a monthly water demand in the Bialystok water system. At the beginning economical factor i.e. water price was considered. Then, the correlation between monthly water demand and four environmental aspects were analysed. Finally, five linear econometric models were estimated. The first model includes only water price and describes monthly water demand from September to April. The next models involve months from May to August and include, apart from water price, variability meteorological parameters (rainfall and air temperature). The estimated functions characterise a very good compatibility between simulated and real data.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy prostej regresji liniowej współczynnika filtracji k i wskaźnika porowatości e gruntów organicznych. Analizie poddano 8 próbek gytii mineralno-organicznej pochodzących z okolic Olsztyna. Opisano metodykę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy pięciu stopniach obciążenia. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że modele regresji liniowej budowane na bazie tylko statystycznie istotnych wyników badań pozwalają wyjaśnić ponad 75% zmienności log k. Wysokie wartości statystyki F potwierdzają istotność modelu liniowego. Wyniki badań wskazują, że procedura badania edometrycznego nie uwzględnia wielu czynników, które mają wpływ na właściwości filtracyjne gruntu. Identyfikacja korelacji pomiędzy współczynnikiem filtracji i wskaźnikiem porowatości ma kluczowe znaczenie w rozpoznaniu mechanizmu powiązań między tymi cechami.
EN
This paper presents the results of analyses of the simple linear of regression permeability coefficient and void ratio in organic soils. Eight samples of gyttjas coming from the area of Olsztyn were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship was tested under five loads variants. The linear regression models built on the basis of statistically significant results explained more than 75% variability log k, as it was found as a result of the performed analysis. The high values of F statistics affirm the significance of the linear model. The results indicate that oedometer test procedure does not include many factors contributing to soil permeability properties. The precise identification of the dependence of the filtration coefficient k on the void ratio e is critical in recognizing the mechanism of relationship between these characteristics.
PL
Praca zawiera omówienie obowiązujących norm oceny niepewności pomiarowych oraz sugestie dotyczące graficznej analizy wyników pomiarowych, dających się przedstawić w postaci liniowej. Wykorzystując pomiary wykonane przez studentów, przeanalizowano korzyści z zastosowania analizy statystycznej wyników według konwencji GUM. Poniższe rozważania będą pomocne zarówno w dydaktyce, jak i w przyszłej pracy inżynierskiej absolwentów.
EN
Methods presented in this paper of data analysis are now widely used both in industry and metrology. They are designed to standardize procedures of data evaluation and description of the experimental uncertainties. In discussed issues it is recommended to use GUM’s procedure. Objective, contemporary visualization method of measurement results is the method of least- squares. This method is implemented in all the spreadsheets and is widely available. Students of technical studies are familiar, at least at a basic level with spreadsheets. These skills should be used and developed in accordance with applicable standards in the classroom not only in the physical laboratory. Wide availability of graphics programs encourages their use in the preparation of charts. Handwritten plots become anachronistic. Some mathematical formulas described in the paper can be used by students in the classroom, despite the lack of undergraduates’ advanced knowledge of mathematics.
EN
The article presents the assessment of the groundwater quality trend on the example of chlorides in the region of Goczałkowice Zdrój health resort. The data from the years 1977–2014 from two boreholes: GN-1, GN-2 were analysed. The trend assessment was made using the linear model, the fixed effect model and the robust statistic. The results of these methods indicate a downward trend of chlorides concentration.
PL
Trend to stała tendencja cen (wzrostowa lub spadkowa), obserwowana na rynku nieruchomości. Artykuł przedstawia metodę wyznaczania trendu, jeśli na rynku występują zmiany tendencji. W wyniku zastosowania tej metody zostają wskazane punkty czasowe, w których wystąpiły zmiany zachowań rynku. Punkty te dzielą cały analizowany okres na przedziały. W poszczególnych przedziałach dopasowuje się do danych proste regresji ważoną metodą najmniejszych kwadratów. Opisaną metodę zastosowano do rynku nieruchomości w Krakowie, do wyznaczenia wskaźnika zmian cen w czteroletnim okresie, dzieląc go na dwa przedziały.
EN
Trend it is a constant tendency, increasing or decreasing, observed in the real estate market. This paper presents a method to determine the trend if there are changes in tendencies in the market. By employing this method, the time points, at which the change of the market behavior occurs, are determined. These time points divide the analyzed period into intervals. In each interval regression lines are fitted to the transaction data using weighted least squares method. The presented method was applied to the real estate market in Cracow to determine the rate of change of prices in the four years period by dividing it into two intervals.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.