Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thin walled beams
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Cold-formed thin-walled beams may lose the stability in different ways. The common buckling modes which have an influence on the failure of the beam are lateral-torsional, local and distortional buckling. The strength of cold-formed members can be calculated with the Effective Width Method which is incorporated in many international and national standards. In this paper, the experimental and theoretical results calculated with the aforementioned method have been compared
EN
In the paper, the analytical solution of excited torsional vibrations of prismatic thin-walled beams for different types of boundary conditions and different types of external excitation of torsional moment are formulated. The presented solution can be applied, among others, to preliminary analysis of the optimal position of the actuators and the value of the applied voltage to the elements for minimization of the vibrations of the beams.
3
Content available remote Dynamic Response of Viscoplastic Thin-Walled Griders in Torsion
EN
This work deals with an analysis of isotropic or orthotropic girders subjected to transient dynamic loads. The duration of dynamic loading was assumed to be equal to a period of the natural fundamental flexural vibrations of a structure under analysis. Numerical calculations were performed with the finite element method using ANSYS ® 11.0 software. The results of computations were presented as maximum angle of the rotation of the girder in a function of the dynamic load factor, DLF (the ratio of pulse loading amplitude to static critical load). In study it has been taken into account apart from the elastic–plastic range of material with isotropic hardening as well as the strain rate effect described by Perzyna model.
EN
In the paper, experimental and numerical investigations of thin-walled beams with doublebox flanges were presented. They were a continuation of researches conducted at the Unit of Strength of Materials and Structures at Poznan University of Technology. Numerical results obtained with the Finite Strip Method (FSM) were compared with experimental ones and used for validation of analytical solutions.
PL
W pracy przedstawiono badania doświadczalne i numeryczne belek cienkościennych z półkami skrzynkowymi. Zagadnienie to jest kontynuacją badań przeprowadzonych w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Poznańskiej. Wyniki numeryczne otrzymane z wykorzystaniem metody pasm skończonych porównano z wynikami uzyskanymi z eksperymentu, a następnie użyto do weryfikacji rozwiązań analitycznych.
EN
This paper deals with the problem of optimization of a thin-walled open section I-beam loaded in a complex way, subjected to the bending, torsion and constrained torsion. A general case of bending moments about two centroidal axes, the torsion and the bimoment acting simultaneously, is derived and then some particular loading cases are considered. The problem is reduced to the determination of minimum mass, i.e. minimum cross-sectional area of structural thin-walled beam elements of the chosen shape for the given complex loads, material and geometrical characteristics. The optimization parameters have been determined by Lagrange’s multipliers method. The area of the cross-section has been selected as the objective function. The stress constraint is introduced and used as the constraint function. The obtained results are used for numerical calculation.
PL
Wpracy zajęto się zagadnieniem optymalizacji cienkościennej belki o otwartym przekroju dwuteowym poddanej złożonemu stanowi obciążenia, tj. zginaniu i skręcaniu przy narzuconym warunku na naprężenia ścinające. Rozważono ogólny przypadek momentów gnących działających względem osi centralnych przekroju przy jednoczesnym obciążeniu skręcaniem oraz bimomentem, a następnie przedyskutowano przypadki szczególne. Problem optymalizacji zredukowano do zadania minimalizacji masy przekroju belki dla zadanego kształtu, charakterystyk materiałowych oraz rodzaju obciążenia. Parametry optymalizacji wyznaczono metodą mnożników Lagrange’a. Na funkcję celu wybrano pole przekroju dwuteownika. Do opisu brzegu obszaru optymalizacji użyto funkcji więzów stanu naprężenia. Otrzymane wyniki posłużyły za podstawę do przeprowadzenia symulacji numerycznych.
EN
This paper deals with the thin-walled shear beam statics and stability with cross-section distortion. The linear statics based on [10] includes the bending in the cross-section of each wall as a Bernoulli beam, Timoshenko beam behavior (in-plane stretch, bending and shear of walls) with free torsion as a Saint-Venant torsion of the walls in the thin-walled beam’s element direction. The material is elastic. The stability phenomenon includes formulation of the element stiffness matrix and the geometry matrix under constant compression load. Then the stiffness matrix and the geometry matrix on the system level with eigenvalue problem formulation are presented. The purposes of this work are the following: to present the solution of homogeneous differential equations in terms of polynomial solution and solution consisting of the exponential modes on arbitrary chosen thin-walled beam cross-section, to extend theory in reference [10] by the buckling theory, to implement above theories into MatLab [14] and create the program which can handle different cases of the thin-walled beam’s buckling modes, to compare results given in the program with the existing theories.
PL
Wartykule omówiono zagadnienie statyki i stateczności dla belek cienkościennych z uwzględnieniem dystorsji w jej przekroju. Zagadnienie statyki liniowej opiera się na [10] i uwzględnia zginanie poprzeczne ścian przekroju jako belki Bernoulliego, rozciąganie, zginanie i ścinanie w płaszczyźnie ścian przekroju za pomocą belki Timoshenki wraz ze swobodnym skręcaniem (na podstawie teorii Saint-Venanta) tych ścian dla kierunku podłużnego belki cienkościennej. Rozpatrywany materiał jest sprężysty. Opis stateczności tych belek zawiera zdefiniowanie macierzy sztywności i macierzy geometrycznej dla stałego obciążenia ściskającego. Głównymi celami tego artykułu jest przedstawienie rozwiązania wielomianowego oraz wykładniczego dla jednorodnych równań różniczkowych dla dowolnie wybranego przekroju belki cienkościennej, rozszerzenie teorii zaprezentowanej w [10] o zagadnienia stateczności (wyboczenia belki cienkościennej), zaimplementowanie omawianej teorii w programie MatLab [14] i stworzenie własnego programu TWBSaS dla celów porównawczych z innymi istniejącymi teoriami omawiającymi konstrukcje cienkościenne.
PL
Tematem pracy są badania eksperymentalne cienkościennych belek o przekrojach ceowych z łagodnym zagięciem (open and close drop flange). Proponowany temat jest rozwinięciem badań prowadzonych w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Poznańskiej. Badania te pomogły zweryfikować uzyskane wyniki z rozwiązaniami analitycznymi oraz numerycznymi - MES.
EN
The objective of this elaboration are thin-walled channel beams with open and close drop flanges. The presented subject is the development of researches that have been conducted in the Unit of Strength of Materials and Structures of Poznan, University of Technology. These investigations help to verify constantly developed analytical and numerical models.
EN
Imperfections are modeled using actual values measured in situ. The method proposed in the paper is based on the concept of developing the imperfections in series of eigenmodes, using a limited number of most critical eigenmodes. Error minimization of this representation is performed. The method is applied to the nonlinear stability analysis of structures made of steel thin-walled cold-formed sigma profiles. FEM with shell elements and the Riks method are used. Numerical examples illustrate the influence of initial imperfections on post buckling behavior of structures.
PL
W pracy przedstawiono metodę modelowania początkowych imperfekcji geometrycznych na podstawie rzeczywistych imperfekcji pomierzonych "in situ". Zaproponowana metoda polega na automatycznym tworzeniu sygnału imperfekcji w postaci serii funkcji własnych uzyskanych z liniowej analizy stateczności. Do modelowania imperfekcji użyto niewielkiej liczby najbardziej niekorzystnych postaci własnych. Efektywność metody analizowano ze względu na liczbę punktów pomiaru oraz sposób ich rozmieszczenia na długości pręta, minimalizując błąd aproksymacji. W dalszej części pracy, propopnowana metoda została zastosowana do nieliniowej analizy stateczności z uwzględnieniem imperfekcji prętów cienkościennych typu "Sigma". Do rozwiązania problemu nieliniowej analizy stateczności zastosowano metodę Riks'a. Przykłady numeryczne ilustrują wpływ początkowych imperfekcji geometrycznych na pokrytyczne zachowanie konstrukcji.
EN
This paper provides a convenient but rational basis for determining the load-bearing capacity exemplified by trapezoidal thin-walled beams and corrugated sheets. The elastic local buckling is analyzed as a function of a rotational edge restraint for compression plane elements that form the cross-section. The method of buckling analysis is extensively described and compared with test data. On this basis the local buckling coefficient is assessed and the load-bearing capacity of a thinwalled beam is calculated for a trapezoidal cross-section according to the rules incorporated in Eurocode 3-1-3.
PL
Przedstawiono prostą, a przy tym racjonalną, metodę obliczania nośności granicznej belek cienkościennych i płyt cienkościennych na przykładzie przekroju trapezowego. Przeanalizowano wartość współczynnika niestateczności lokalnej w zależności od warunków zamocowania poszczególnych ścianek ściskanych przekroju ze względu na obrót. Opisano analityczną metodę wyznaczania tego współczynnika, a następnie porównano uzyskane na tej podstawie wyniki z odpowiednimi wynikami doświadczalnymi. Oszacowane współczynniki niestateczności miejscowej ścianek ściskanych na przykładzie przekroju trapezowego mogą stanowić podstawę obliczania nośności granicznej belek cienkościennych zgodnie z zasadami podanymi w Eurokodzie 3-1-3.
PL
Przedmiotem badań były cienkościenne belki ceowe kształtowane na zimno z łagodnym zagięciem. Za względu na lokalną utratę stateczności konstrukcji cienkościennych poszukuje się innych, nowych kształtów przekrojów w celu zwiększenia wytrzymałości i stateczności. Dodatkowym usztywnieniem w badanych przekrojach było zastosowanie pianki poliuretanowej jako wypełniacza w wolnych, pustych miejscach łagodnego zagięcia o promieniu r. Otrzymane wstępne wyniki potwierdziły poprawność przeprowadzonych badań oraz dobre przygotowanie stanowiska badawczego do przyszłych prób eksperymentalnych na belkach cienkościennych
EN
Cold-formed thin-walled beams are the subject of investigations. Channel beams with gentle bends arc considered. Because cold-formed thin-walled beams tend to buckle locally, new shapes of cross-section are searched in order to increase the stability and strength of such beams. Polyure-thane foam has been used as filler. It has been put in the free space of a gentle bends of the radius r. Obtained results confirm the correctness of the conducted investigations and the fact that the test stand and methods are valid.
11
Content available remote Badania doświadczalne belek cienkościennych kształtowanych na zimno
PL
Belki cienkościenne kształtowane na zimno charakteryzują się wieloma zaletami ważnymi z inżynierskiego punktu widzenia, jak np. dużym stosunkiem nośności do ich masy. Przedmiotem badań doświadczalnych były antysymetryczne belki cienkościenne kształtowane na zimno obciążone siłą skupioną w środku belki oraz zginane czystym momentem gnącym.
EN
Cold-formed thin-walled beams have many advantages that are important form the engineering point of view, e.g. the high ratio of their load capacity to weight. Anti-symmetrical cold-formed thin-walled beams has been investigated. Two kind of load has been considered: pure bending and concentrated transverse force.
EN
A method for optimization (with some limitations) of thin-walled beams with a trapezoidal cross-section is presented in the paper. Beams are subjected to bending. They undergo local buckling in the elastic range. The dimensions of beam cross-section walls are optimized. Two cases was consider. In the first one the smallest weight of the beam (the smallest area cross-section) for given critical buckling moment was calculated. In the second case the maximum critical moment for given area of the cross-section was calculated. Next, the ultimate bending moment in the postcritical state is found for the optimized beams.
PL
Cienkościenne beiki kształtowane na zimno o profilach otwartych znajdują duże zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Ze względu na kształt przekroju poprzecznego są one szczególnie podatne na różne formy utraty stateczności. W pracy przedstawiono wyniki badań utraty stateczności lokalnej belek obciążonych czystym zginaniem. Otrzymane obciążenia krytyczne porównano z rozwiązaniem teoretycznym i uzyskano zadowalającą zgodność wyników.
PL
Celem pracy jest przedstawienie jednowymiarowego modelu do analizy problemów statycznych kompozytowych prętów cienkościennych o profilu zamkniętym. Artykuł ten koncentruje się na przyjmowanych założeniach upraszczających i ich wpływie na otrzymywane wyniki. Jako kryterium porównawcze, dla otrzymywanych rezultatów (ID) przyjmuje się wyniki eksperymentalne i otrzymane programem ANSYS (3D).
EN
In this paper one-dimensional model for analysis statical problems of composite thin-walled beams with closed cross section is presented. The paper is concentrated on selected adequate assumptions to include certain nonclassical effects for composite beams. These effects arise due to the anisotropic or directional nature of fibrous composites. In the paper some assumptions are discussed to obtain good correlation with experimental results presented in literature and with applied ANSYS programme (3D).
15
EN
A new approach to numerical simulation of behavior of thin-walled beams of open cross-section with some warping stiffeners is presented. The structure model consists of one-dimensional finite elements described by the standard theory of thin-walled beams with non-deformable cross-section and FEM superelements with warping stiffeners. Comparative study of different kinds of modeling of the beams is performed; some numerical examples of simulation of I-beams behavior are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.