Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dane przestrzenne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
One of the challenges faced by surveyors in acquisition of accurate spatial data for mining applications is the risk involved in acquiring data in rugged terrains and difficult or inaccessible areas. With the advent of modern technology, accurate geospatial data can now be safely obtained for proper mining documentation periodically. The use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for data acquisition in mine surveying has been a viable means of obtaining reliable geospatial data rapidly and efficiently. The main goal of this study is to develop a semi-automatic UAV-based system for the acquisition of spatial data required for the estimation of the volume of earthworks. A DJI Phantom 4 quadcopter was used for the acquisition of image data of the project site, while the images were processed into a Digital Elevation Model (DEM) using Pix4Dmapper v2.0.1, which was then imported into the MATLAB-based system developed for the automatic estimation of the volume of earthworks. The volume obtained from the automated system was thus compared with the volume obtained directly from the Pix4Dmapper software, having specified a contour interval of 1 and an allowable error rate of ±3% as the standard error. While ±1.02% error was observed in the volume estimated using the Pix4Dmapper, the developed automated system yielded an estimated precision of ±0.81% in its volume estimation, which proves to be more robust for automatic volume estimation in terms of accuracy and precision.
PL
Dane przestrzenne zbierane przez użytkowników Internetu (VGI) niebędących profesjonalistami w tym zakresie z roku na rok zyskują coraz więcej zastosowań. Główną przyczyną tego zjawiska jest ich darmowy charakter oraz bardzo wysoka aktualność, a także wręcz nieograniczona szczegółowość tematyczna. Cech tych nie można przypisać profesjonalnym danym przestrzennym wchodzącym w skład Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie – czy można wykorzystać dane VGI pochodzące z największego projektu tego rodzaju OpenStreetMap do realizacji wybranych zadań jednostek samorządu terytorialnego? Analizie poddano zadania wyszczególnione w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w odniesieniu do zadań gmin, ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w odniesieniu do zadań powiatów oraz ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w odniesieniu do zadań województw. Następnie dokonano przeglądu kompetencji wyszczególnionych w ustawach samorządowych, a także ustawach je uszczegóławiających i do każdej z nich przypisano informację o tym czy do jego wykonania potrzebne są dane przestrzenne. Następnie przedstawiono możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap w realizacji przykładowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.
EN
Voluntereed geographic information (VGI) gains more and more applications every year. The main reason for this phenomenon is their free nature and very high timeliness, as well as unlimited thematic details. These features can not be attributed to professional spatial data included in the Spatial Information Infrastructure. The paper attempts to answer the question – can you use VGI data from OpenStreetMap, the largest project of this kind, to implement selected tasks of local government units? The tasks specified in the Act of 8 March 1990 on municipal local governments, Act of 5 June 1998 on district (powiat) government and the Act of 5 June 1998 on provincial (voivodship) government were analyzed. Next, the competences listed in local government laws, as well as the laws detailing them, were reviewed and information on whether spatial data was required for their implementation was assigned to each of them. Then, the possibilities of using OpenStreetMap data in the implementation of exemplary tasks of local government units were presented.
PL
Zapewnienie ciągłego bezpieczeństwa przesyłu energii od dawna jest wspierane precyzyjnymi danymi przestrzennymi w większości przypadków pozyskiwanymi z pokładu śmigłowca. Platforma ta pozwala na monitoring stanu infrastruktury elektroenergetycznej, między innymi dzięki pozyskaniu korytarzowej ortofotomapy. Jednak sam pas technologiczny sieci WN, czy SN to nie wszystko. Co z szerszym kontekstem, otoczeniem, czy niskim napięciem? Stąd też coraz częściej dane pozyskane ze śmigłowca uzupełnia się ortofotomapą powierzchniową dla całych rejonów, czy nawet oddziałów spółek dystrybucyjnych. W dalszej części przedstawimy więcej szczegółów, które mają decydujący wpływ na rosnącą popularność i przydatność ortofotomapy w energetyce.
EN
The objective of this paper is the assessment of the share of individual land cover categories in centric and ring-shaped evaluation polygons. In the analyses the data from the Corine Land Cover project for 2006 and 2012 were used. These data are available through the Urban Atlas. The basic spatial statistics concerning the land cover categories were determined. As a result of the analyses, information about land cover changes that took place over a period of 6 years was obtained, observed with increasing distance from the assumed reference point. An inference was also made regarding the possibility of determining the changes taking place in selected units in the period of 2006–2012.
PL
W ramach badań przeprowadzona została ocena stopnia udziału poszczególnych kategorii pokrycia w centrycznych poligonach oceny o kształcie pierścieni. Określono podstawowe statystyki przestrzenne dotyczące kategorii pokrycia terenu. Wykorzystano dane opracowane w ramach projektu Corine Land Cover dla roku 2006 i 2012, udostępnione poprzez Urban Atlas. W wyniku przeprowadzonych analizy otrzymano informacje o zmianach w pokryciu terenu, jakie zaszły w okresie 6 lat, w raz z oddalaniem się od przyjętego punktu odniesienia. Przeprowadzono także wnioskowanie dotyczące badania możliwości określenia zmian zachodzących w wybranych jednostkach w okresie od 2006 do 2012 roku.
PL
Relacyjne bazy danych mają ugruntowaną podstawę koncepcyjną i nadal silną pozycję na rynku. Warto jednak zauważyć, że leżąca u ich podstaw koncepcja powstała na początku lat 70. z uwzględnieniem możliwości dostępnych wtedy komputerów. Dzisiejsze komputery osobiste mają parametry techniczne pozwalające przechowywać znacznie większe ilości danych i przetwarzać je w nieporównywalnie szybszy sposób. Mimo ewolucji systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych i dostosowywania ich do coraz to nowych potrzeb, pojawiają się alternatywne rozwiązania o innych cechach i możliwościach, pozwalające miedzy innymi na przechowywanie i przetwarzanie jeszcze większej ilości danych. Ich rozwój wynika częściowo z potrzeby eliminacji ograniczeń baz relacyjnych, a częściowo z coraz większych możliwości dostępnego sprzętu komputerowego. Tego typu rozwiązaniem są bazy określane jako bazy NoSQL. Są to rozwiązania klasy open source, oparte na nierelacyjnym modelu danych i dostosowane do działania w środowisku rozproszonym. Ich popularność rośnie na tyle szybko, że trzeba zwrócić uwagę na możliwość ich zastosowania do zarządzania i analizowania danych przestrzennych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych zalet i wad baz NoSQL w kontekście możliwości operowania na danych przestrzennych. Dla projektantów i użytkowników systemów GIS bazujących na popularnych obecnie platformach takich jak: „Oracle Spatial and Graph” bądź „PostGIS” podstawowymi pojęciami związanymi z zarządzaniem bazami danych są: typy geometryczne danych, indeksowanie przestrzenne, operatory przestrzenne, funkcje i procedury realizujące analizy przestrzenne, modele topologiczne i sieciowe. Podstawowe pojęcia stosowane w NoSQL są znacząco inne. Artykuł ma charakter przeglądu literaturowego z minimalną liczbą przykładów mających na celu jedynie zasygnalizowanie sposobu pracy baz typu NoSQL.
EN
Relational databases have a well-established conceptual foundation and are still holding a strong market position. It is worth noting, however, that the underlying concept was created in the early 1970s, taking into account parameters of then-available computers. Today’s personal computers have technical features that allow to store much larger amounts of data and process them in an incomparably faster way. Despite the evolution of relational database management systems, and adaptation them to ever-changing needs, alternative solutions have emerged that offer different features and capabilities for storing and processing even more data. Their development is due in part to the need to eliminate relational database constraints, and in part to the increasing availability of computer hardware. This type of solution is called the NoSQL database. They are open source solutions based on a non-relational data model and adaptation to a distributed environment. Their popularity grows fast enough so that attention should be paid to their usefulness for management and analysis of spatial data. The objective of this paper is to present the main advantages and disadvantages of NoSQL databases in the context of ability to manipulate spatial data. For designers and users of GIS systems based on popular platforms such as „Oracle Spatial and Graph” and „PostGIS”, basic concepts related to database management are: geometric types of data, spatial indexes, spatial operators, spatial functions and procedures, topological and network models. The basic concepts used in NoSQL are significantly different. The paper presents the literature review with a minimal number of examples aiming only at signalling the NoSQL database operations.
PL
Artykuł jest próbą opisania w jaki sposób przejść od podejścia produktowego do podejścia procesowego zarządzania danymi przestrzennymi w polskich warunkach prawnych i faktycznych. Zaprezentowano nowatorski, autorski model przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej, który między innymi: w zakresie wykorzystywania danych przestrzennych zrównuje sferę realną (faktyczne wykorzystanie) i sferę regulacyjną (prawną), racjonalizuje wydatkowanie środków finansowych przez administrację publiczną, odchodzi od podejścia opartego o wytwórców danych na rzecz użytkowników danych przestrzennych (zmian na podejście procesowe zarządzania danymi przestrzennymi), posiada zidentyfikowane mechanizmy stabilizacyjne, które uniezależniają model od zmian kompetencji poszczególnych podmiotów administracji publicznej. Następnie przedstawiono analizę staniu istniejącego w polskim systemie prawnym oraz zaproponowano zmiany do obowiązujących przepisów prawa, które dostosują obowiązujący model przepływu danych do modelu zaproponowanego przez autorkę.
EN
The paper is an attempt to describe how to transform from the product approach to the process approach in spatial data management in Polish legal and actual conditions. The paper presents an original, innovative model of spatial data flows in public administration, which: equate the real sphere (the actual use) and the regulatory (legal) sphere of using spatial data, rationalize disbursement of funds by public administration, get away from the approach focused on spatial data producers towards the spatial data users approach (changes into the process approach of spatial data management), offer stabilization mechanisms that make the model independent from changes in the competence of public administration bodies. The paper also presents the analysis of the binding conditions included in the Polish legal system and discusses possible changes of existing legal regulations that will adapt the current data flow model to the model proposed by the author.
PL
Obecnie zauważalny jest istotny wzrost zainteresowania tworzeniem i wykorzystywaniem modeli budynków typu BIM (ang. Building Information Modeling). Dzieje się tak między innymi z powodu przepisów wymuszających opracowywanie modeli i stosowanie procedur BIM w przypadku wielu rodzajów inwestycji budowlanych (np. budynków użyteczności publicznej), w niektórych państwach na świecie. BIM to zarówno złożony i kosztowny zbiór danych, jak i złożony proces zarządzania informacjami od etapu projektu budynku, poprzez jego budowę, aż po użytkowanie. Początkowo modele BIM były w obszarze zainteresowania prawie wyłącznie ekspertów z zakresu architektury i budownictwa. Potrzeby użytkowników w zakresie zarządzania nieruchomościami, ochrony budynków oraz lokalizacji i nawigacji użytkowników wewnątrz budynków sprawiły, że równolegle zaczęto tworzyć systemy informacji przestrzennej (GIS) nie tylko prezentujące zewnętrze budynków (budowli) ale także ich wnętrza. Spowodowało to wzrost zainteresowania BIM w środowisku specjalistów zajmujących się geoinformacją. Między innymi ze względów ekonomicznych tworzenie dwóch niezależnych modeli dla tego samego budynku jest co najmniej dyskusyjne. Jedną z metod ograniczenia kosztów jest wykorzystanie modeli BIM i przekształcenie ich w razie potrzeby do postaci modeli GIS. Ze względu na fundamentalne różnice pojęciowe, technologiczne oraz odmienne funkcje, konwersja modelu BIM do modelu GIS nie jest zadaniem oczywistym i prostym. W artykule omówiono wyniki badań i testów, na podstawie których można ocenić złożoność tego procesu. Zwrócono uwagę zarówno na kwestie technologiczne (w tym problemy konwersji pomiędzy różnymi formatami danych), jak i kwestie związane z koniecznością uzupełnień i przekształceń danych zależnie od przewidywanych zastosowań.
EN
Interest in creating and using BIM (Building Information Modeling) models has been noticeably growing. This is due, among other things, to regulations that enforce the development of models and the use of BIM procedures for many types of construction investment in some countries. BIM is both, a complex and costly set of data and a complex information management process from the design phase of the building, through its construction, to its use. Initially, BIM models were of interest almost exclusively for architectural, construction and building experts. The needs of users in the field of property management, building protection, location and indoor navigation have resulted in parallel creation of GIS systems, presenting exteriors, as well as interiors of buildings. This has led to interest in BIM’s development expressed by geoinformatics professionals. For economic reasons, creating two independent models for the same building is at least debatable. One way to reduce costs is to use BIM models and convert them as needed to GIS models. Because of the fundamental conceptual, technological, and functional differences, converting a BIM model to a GIS model is not an obvious and simple task. This paper summarizes the results of the tests and attempts to evaluate the complexity of this process. Attention is paid to both, technological issues (including conversion between different data formats), as well as issues related to the need to supplement and transform data according to the intended uses.
PL
Jedną z wizji rozwoju Polskiego Systemu Katastralnego jest zastosowanie modelu trójwymiarowego, pozwalającego na bardziej szczegółowe analizy i ułatwiające podejmowanie trafniejszych decyzji w zakresie planowania przestrzennego. W ramach artykułu zbudowano model 3D dla wybranego fragmentu Olsztyna. Uwzględniono rzeźbę terenu i budynki wraz z liczbą kondygnacji oraz pełnioną przez nie funkcją, a także granice działek ewidencyjnych. Na podstawie stworzonego modelu 3D przeprowadzono analizę zacienienia dla poszczególnych pór roku.
EN
One of the vision of the development of the Polish Cadastral System is the use of a three-dimensional model. It is allowing for more detailed analyzes and facilitating better decisions in the field of spatial planning. As part of the article, there was built a 3D model for a selected fragment of Olsztyn. The terrain and buildings were taken into account along with the number of storeys and their function, as well as the boundaries of the registration plots. On the basis of the created 3D model, a shadow analysis was carried out for particular seasons.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania przestrzennych baz danych w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, na przykładzie tworzenia i administrowania bazą danych obiektów kwarantannowych wykorzystanych w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego (ZK) Kwarantanna 2015. Na podstawie analizy wniosków z ćwiczeń wojewódzkich z zakresu zagrożeń epidemiologicznych utworzono bazę danych obiektów kwarantannowych w województwie śląskim przy użyciu narzędzi opartych o licencje typu Open Source (OS) lub wolnego oprogramowania do rozwoju narzędzi informatycznych dla jednostek samorządu terytorialnego.
EN
In the article possibilities of using spatial databases in management of crisis situations in self-government units on the example of creating and administration a database of quarantine objects used in crisis management exercises Quarantine 2015 were presented. Based on the analysis of applications from provincial exercises in the field of epidemiological threats, a database of quarantine objects in the Śląskie Voivodeship using tools based on open source licenses (OS) for the development of IT tools for local government units was created.
EN
From the beginning of human existence, man collected and analysed information about the space that surrounded him. Nowadays, due to the huge amount of data, it would be impossible without geographic information systems. According to the definition, the main function of GIS (Geographic Information Systems) is to collect, process, integrate, analyse and present data directly collected in the database or obtained through analysis. The basis of each information system’s functioning is the collection of relevant data about real-world objects, in terms of their completeness, quality and reliability. Due to the very rapid development of information technology, GIS systems have found a wide application, eg. in spatial planning, real estate management, administration, infrastructure management and many other areas of life. The authors within the article have made a detailed review of the current using of GIS, with particular emphasis on the mining industry. In the latter, particular attention was focused on the use of this type of tools to monitor and analyse the effects of mining activities. At the same time, the authors indicated new possibilities related to the application of geographic information systems in this branch.
PL
Zgodnie z definicją główną funkcją systemów GIS jest gromadzenie, przetwarzanie, integrowanie, analizowanie oraz prezentowanie danych bezpośrednio zgromadzonych w bazie lub też uzyskanych na drodze przeprowadzonych analiz. Podstawą funkcjonowania każdego systemu informacji jest zgromadzenie odpowiednich danych o obiektach świata rzeczywistego, biorąc pod uwagę ich kompletność, jakość oraz wiarygodność. Ze względu na bardzo szybki rozwój technologii informatycznych systemy GIS znalazły szerokie zastosowanie m.in. w planowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, administracji, w zarządzaniu infrastrukturą i w wielu innych dziedzinach życia. W ramach artykułu dokonano szczegółowego przeglądu dotychczasowego wykorzystania GIS, ze szczególnym uwzględnieniem branży górniczej. Szczególną uwagę skupiono na zastosowaniu tego typu narzędzi do monitorowania i analizowania skutków działalności górniczej. Jednocześnie wskazano nowe możliwości związane z zastosowaniem systemów informacji geograficznej w tej dziedzinie.
EN
3D models of buildings play an important part in spatial management. There are many sources of spatial data based on which 3D modelling Eis possible, but the selection of the most appropriate source should result from the level of detail of the 3D rendering that we are aiming for, and the intended purpose of using the resulting 3D model. The paper discusses the most important data sources – from the point of view of 3D rendering of buildings in accordance with the CityGML standard – and that includes: airborne and terrestrial laser scanning, aerial and ground photogrammetry, as well as vector data accumulated in the BDOT10k database.
PL
Modele 3D zabudowy odgrywają istotną rolę w gospodarce przestrzennej. Istnieje wiele źródeł danych przestrzennych w oparciu o które możliwe jest modelowanie 3D zabudowy, jednak wybór właściwego źródła powinno wynikać z stopnia szczegółowości modelu 3D jaki chcemy uzyskać, oraz późniejszego celu zastosowania modelu 3D. W pracy omówiono najistotniejsze, z punku widzenia modelowania 3D zabudowy zgodnie ze standardem CityGML, źródła danych do których zaliczono: lotniczy i naziemny skaning laserowy, lotniczą i naziemną fotogrametrię, a także dane wektorowe gromadzone w bazie danych BDOT10k.
PL
W artykule została przeprowadzona analiza przepisów prawa związanych z geodezją i kartografią w zakresie budynków ujawnianych w bazie danych katastru nieruchomości. Szczególną uwagę poświęcono konturowi budynku w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz jednemu z atrybutów opisowych budynku, jakim jest pole powierzchni zabudowy. W aktualnych przepisach prawa pole powierzchni zabudowy wynika wprost z konturu budynku. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że aktualny sposób definiowania konturu budynku oraz wynikającej z niego powierzchni zabudowy nie oddaje postaci, jaką budynek faktycznie przyjmuje w terenie. W celu weryfikacji powyższej tezy przytoczono przykłady różnorodnych budynków. Przykłady te uwidaczniają mankamenty w definicjach, co z kolei powoduje niejednolitość danych ewidencyjnych w bazie katastru nieruchomości w skali Polski. Skutkiem błędów w aktualnie obowiązujących definicjach są również ograniczone możliwości wykorzystywania danych katastru nieruchomości podczas zadań związanych zplanowaniem gospodarczym, planowaniem przestrzennym oraz wymiarem podatków i świadczeń. Na podstawie analizy aktualnych aktów prawnych oraz przykładów budynków występujących w terenie w artykule sformułowano propozycje definicji konturu budynku oraz powierzchni zabudowy budynku.
EN
This paper analyzes the legal regulations related to cartography and surveying with regard to the building structures entered into the real estate cadastral database. Particular attention has been paid to the contour of a building structure in the register of land and buildings, and to one of the descriptive attributes – the development area. Under the current laws, the development area results directly from the contour of a building structure. The thesis of this paper is that the current manner of defining the contour of a building and the resulting development area do not reflect the factual status of the building in the field. In order to verify the above thesis, examples of various building structures have been provided that reveal flaws in the definitions. The result is a lack of uniformity in the collected cadastral data in the database of the real estate cadastre of Poland. The consequences of the definitions that are currently binding also include limited possibilities when using real estate cadastral data for economic and spatial planning as well as assessing taxes and benefits. Based on an analysis of the current legal acts and examples of the existing building structures, the author formulated proposals for a definition of the contour of a building structure and its development area.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.