Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 686

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
Obszarem szczególnego zainteresowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest sieć inteligentna (Smart Grid). OSD jest prawnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej, rozumianej jako nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej. Odpowiada także za spełnienie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej do użytkowników końcowych w przewidywalnych warunkach pracy tej sieci.
PL
Dotacje zapowiedziane przez rząd mogą zdynamizować tempo rozbudowy infrastruktury ładowania w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) szacuje, że do 2025 r. w naszym kraju może funkcjonować prawie 50 tys. ogólnodostępnych i od 85 tys. do 110 tys. prywatnych i półprywatnych punktów ładowania. Konieczne jest jednak wdrożenie systemu wsparcia finansowego oraz optymalizacja regulacji prawnych.
3
Content available Hackathon dla rozwoju otwartych innowacji w klastrze
PL
Artykuł jest skoncentrowany na wybranych zagadnieniach z zakresu stosowania hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji w klastrze. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie z zastosowaniem metody studium przypadku, analizy danych zastanych i klasycznego przeglądu literatury przedmiotu. Oprócz wprowadzenia i podsumowania artykuł składa się z czterech integralnych części, w których przedstawiono metodykę badań, scharakteryzowano istotę otwartych innowacji, strategiczny wymiar hackathonu oraz doświadczenia klastrowe w zakresie jego stosowania. Na podstawie wyników badań własnych wykazano, że kreowanie otwartych innowacji z zastosowaniem hackathonu w klastrach nie tylko kształtuje atrakcyjność inwestycyjną klastrów, ale także przyczynia się do budowy sprawnego regionalnego ekosystemu innowacji. W artykule zwrócono uwagę, że potencjał biznesowy i społeczny hackathonu dostarcza licznych korzyści istotnych z punktu widzenia rozwoju klastra. Ponadto podkreślono, że pomyślne zastosowanie hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji stanowi przykład wyzwania strategicznego w zarządzaniu klastrem w warunkach turbulentnego otoczenia. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu i jakości problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej i kreatywnej w gospodarce opartej na wiedzy.
EN
The article focuses on selected issues related to hackathon application in creating open innovation within a cluster. The considerations were based mainly on the case study method, desk research, and a literature review. In addition to the introduction and conclusion, it consists of three parts, which characterize the essence of open innovation, the strategic dimension of the hackathon and the cluster experiences with using of hackathon. Based on the results of own research, it was shown that creating open innovations using a hackathon in clusters not only shapes the investment attractiveness of clusters, but also contributes to the construction of an efficient regional innovation ecosyetm. The article draws attention to the fact that the business and social potential of the hackathon provides a wide range of benefits essential for cluster development. Moreover, it is emphasized that the successful application of the hackathon in process of creating open innovations is an example of a strategic challenge for cluster management in a turbulent environment. The research problem in the field of management and quality sciences, analyzed by the Authors as a part of the article is directly related to the essence of strategic and creative entrepreneurship within knowledge-based economy.
EN
Purpose: The article refers to the problems of permanent and sustainable development in the context of understanding the essence of science. The aim of the research is to show the existing relationship between sustainable and permanent development as a specific idea and science in its essence. Design/methodology/approach: The methodological frames of the publication were defined taking into consideration the assumed research goals as well as the research questions. Findings: For the research aim the following research questions were formulated: - what does the essence of science express in and what are its pillars? - what does the essence of sustainable and permanent development consist in? - is there a relationship between the problem of sustainable and permanent development and understanding the essence of science? - what should be expected so that science – in its essence – could really contribute to the realisation of the idea of sustainable and permanent development? Practical and social implications: The research is theoretical but takes into consideration available empirical data considering more important changes in natural, social and economic capital in the world, on the basis of which trends in the progress in the application implementation of the idea of sustainable and permanent development are presented. The publication also discusses the connections between the essence of science and its real contribution to putting the idea of the permanent and sustainable development into practice. Originality/value: The model of sustainable and permanent development’ idea in the aspect of the essence of science – pillars and foundations for the construction of the new world.
EN
Purpose: The paper presents the issues related to the movement of capital in the world economy on the example of China. Design/methodology/approach: The study used the World Bank reports from the last ten years. Findings: The findings indicate that, after 2008, developing countries are becoming more and more important industrial producers and markets, establishing a numerous middle class, resulting in the so-called global shift of production and demand in the global economy. The beneficiary of this transfer process is primarily the Chinese economy. Originality/value The publication presents the results of research conducted on the basis of the World Bank reports on capital movements around the world.
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyze the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of the scientific unit (Faculty) and assess the development possibilities of this unit. Design/methodology/approach: The main research problem undertaken concerns the analysis of the Faculty's Development Strategy based on the main source document which is the Faculty's Development Strategy for 2012-2020. Based on a specific research problem, the following hypotheses were formulated: effective management of the Faculty's operation influences the achievement of the set goal of the Faculty's development, efficient monitoring of the Department's strategy allows the organization to operate effectively, a properly prepared strategy should be based on the correct recognition of the potential of the organization and the environment. Findings: The analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats has allowed us to verify hypotheses and identify problems that the Unit may face in the future. Research limitations/implications: Based on the analysis of the Faculty's interior and surroundings, it should be stated that the Faculty's Development Strategy should be evaluated in the near future. A strategy monitoring system should also be developed taking into account the results obtained. Practical implications: The recommendation is to develop a staff development strategy, which may contribute to accelerating the independence of the Faculty and, consequently, to obtain doctoral rights. Originality/value: The article can be used by the Faculty authorities as a recommendation regarding the implementation of the Strategy and in making key strategic decisions.
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego w postępującym procesie silnej rewitalizacji miasta. Rozważania przeprowadzono na przykładzie Matery, włoskiej miejscowości, Europejskiej Stolicy Kultury roku 2019, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fenomen urbanistyczno-architektoniczny Matery stanowi przykład idealnie zachowanej antycznej struktury miasta, zarówno w kontekście wartości architektonicznych i urbanistycznych, jak i kulturowych. W artykule wskazano najistotniejsze czynniki wpływające na obrany kierunek działań rewitalizacyjnych, takie jak: historia miasta, położenie geograficzne wraz z analizą podłoża geologicznego miejscowości, a także relacje społeczne zachodzące między materańczykami i ich stosunek do miejsca, które zamieszkują. W analizie procesu odbudowy zwrócono uwagę na dwa główne nurty wyznaczające jego kształt, tj. zasadę zrównoważonego projektowania oraz silną partycypację lokalnej społeczności.
EN
This paper discusses the protection of cultural heritage in an ongoing process of a city’s dynamic revitalization. The discussion was based on Matera, an Italian city and the European Capital of Culture 2019, which is listed on the UNESCO World Heritage List. The architectural and urban phenomenon of Matera is an example of a perfectly preserved ancient urban structure, both in the context of architectural, urban and cultural values. Crucial factors that affected the course of revitalization measures adopted are discussed in the paper, including: the city’s history, geographical location and an analysis of the city’s geological base, as well as the social relationships between Materans and their relation with the place they inhabit. In the analysis of the reconstruction process, particular attention was paid to two main trajectories that defined its shape, namely the principle of sustainable design and a pronounced participation of the local community.
EN
This article discusses the operational context for the development of Poland's air defense system. This assessment focuses on air defense operations in high intensity conflict. Recommendations include setting a realistic level of ambition in the field of air defense and increasing operational capabilities through the modernization of its combat assets. The priority proposed for Poland’s air defense system is to introduce a new generation of short range surface to air missile systems and then develop medium range air and missile defense capabilities.
EN
This paper describes selected current problems and perspectives of development of wind energy in Poland. Analysis of wind energy in Poland is shown. Technical, economical and market potential of wind energy in Poland is defined. Analysis and assessment of wind energy in Poland in technical, economical and environmental aspects is made. Perspectives of development of wind energy up to 2025 are described. Selected technical, economic and legal problems and barriers of development of wind energy in Poland are shown. Conclusions contain analysis of barriers and perspectives of development of wind energy in Poland in the future.
PL
W artykule przedstawiono obecne problemy i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono analizę energetyki wiatrowej w Polsce. Zdefiniowano techniczny, ekonomiczny i rynkowy potencjał energetyki wiatrowej w Polsce. Przeprowadzono analizę i ocenę energetyki wiatrowej w Polsce w aspekcie technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2025 r. Przedstawiono wybrane techniczne, ekonomiczne i prawne problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przedstawiono wnioski zawierające analizę barier i perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w przyszłości.
EN
As a reaction against the institutionalized top-down developmental orientation, the theory and praxis of development as an inclusive process of socio-political collective transformation has been constantly realized. At this juncture, performative activities have become increasingly instrumental strategies in engaging people more intrinsically in their various personal and social development issues. The focus of this paper lies in studying Jana Sanskriti Centre for Theatre of the Oppressed, which despite being an apolitical organisation, offers significant contribution towards searching for viable socio-political possibilities in contemporary India. The paper delves into discussing some specific ground realities of rural West Bengal, deliberating on the endeavours of Jana Sanskriti in extending onstage representations to offstage reformation. This research investigates how sustainable changes, defined as both individual psychological transformation and groups’ socio-political consciousness are generated among spectators through participation in this theatrical process.
PL
W reakcji na zinstytucjonalizowaną odgórną orientację rozwojową stale realizowano teorię i praktykę rozwoju jako integracyjnego procesu społeczno-politycznej transformacji zbiorowej. W tym momencie działania performatywne stały się coraz bardziej instrumentalną strategią angażowania ludzi bardziej wewnętrznie w różne kwestie rozwoju osobistego i społecznego. Artykuł ten koncentruje się na badaniu Centrum Teatru Uciśnionych Jana Sanskriti, które pomimo tego, że jest organizacją apolityczną, wnosi znaczący wkład w poszukiwanie realnych możliwości społeczno-politycznych we współczesnych Indiach. Artykuł zagłębia się w dyskusję na temat konkretnych realiów wiejskich Bengalu Zachodniego, rozważając starania Jana Sanskriti o rozszerzenie sztuki scenicznej na konkretne działania podejmowane poza nią. Zbadano, w jaki sposób trwałe zmiany, zdefiniowane zarówno jako indywidualna transformacja psychologiczna, jak i świadomość społeczno-polityczna grup, są wywoływane wśród widzów poprzez udział w tym procesie teatralnym.
EN
The article presents the concept of „creative element” in the process of civilization development, showing the relationships between development and system elements of the inventive triad. The author’s attempt to interpret its essence in the process of solving inventive problems is illustrated on the example of an innovative solution in the field of fish processing machinery.
PL
W artykule przedstawiono pojęcie „pierwiastek twórczy” w procesie rozwoju cywilizacyjnego, ukazując związki między rozwojem i elementami systemowymi triady wynalazczej. Autorską próbę interpretacji jego istoty, w procesie rozwiązy-wania problemów wynalazczych zobrazowano na przykładzie innowacyjnego rozwiązania w zakresie maszyn przetwórstwa rybnego.
EN
The scarcity of women holding top leadership positions in organisations not only reflects the gender equity issue, which is faced globally including Malaysia, but also indicates it as a phenomenon for the women leaders who managed to climb to the top as head of business organisations. This paper attempts to identify the ‘seeds of leadership’ that contributed towards women’s success as head of business organisations. The lived leadership journeys of seven Malaysian women from the technology, private university, manufacturing, hospitality, and legal industry were examined. A hermeneutical phenomenological approach was used, and a purposive sampling technique was carried out. In-depth interviews were utilised, and data were analysed using the Atlas.ti qualitative data analysis software. The leadership identity construction theory (LICT) was employed in this study. Early personal developmental relationships and experiences contribute as antecedents to the leadership identity construction (LIC) of the senior women leaders. These formative relationships and experiences are concluded as being the ‘seeds of leadership’ that contributed to the development of the women’s future LIC. While this study may not be generalised for profiling other women leaders in Malaysia, its novelty lies in the unique insights.
PL
Niedobór kobiet zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w organizacjach nie tylko odzwierciedla problem równości płci, z którym boryka się na całym świecie, w tym Malezja, ale także wskazuje, że jest to zjawisko dla kobiet liderów, którym udało się wspiąć na szczyt jako szefowa organizacji biznesowych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania „zalążków przywództwa”, które przyczyniły się do sukcesu kobiet jako szefów organizacji biznesowych. Przeanalizowano życiowe podróże przywódcze siedmiu malezyjskich kobiet z branży technologicznej, prywatnego uniwersytetu, produkcji, hotelarstwa i branży prawniczej. Zastosowano hermeneutyczne podejście fenomenologiczne i zastosowano celową technikę próbkowania. Wykorzystano pogłębione wywiady, a dane przeanalizowano za pomocą oprogramowania do jakościowej analizy danych Atlas.ti. W badaniu wykorzystano teorię konstrukcji tożsamości przywódców (LICT). Wczesne relacje i doświadczenia związane z rozwojem osobistym przyczyniają się do tworzenia tożsamości przywódczej (LIC) starszych kobiet liderów. Te formujące relacje i doświadczenia są uważane za „zalążki przywództwa”, które przyczyniły się do rozwoju przyszłej LIC kobiet. Chociaż badanie to może nie być uogólnione w celu profilowania innych liderek w Malezji, jego nowość polega na unikalnych spostrzeżeniach.
EN
The given article is devoted to the contemporary concepts of female entrepreneurship and its features, particularly the case of Kazakhstan as the leading developing country of Central Asia. The importance of female entrepreneurship development has been highlighted as a key economic factor forming the innovation potential of the modern economy resulting in stable economic growth within a country. The research methodology of this paper is based on conducting a historical retrospective, comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the female entrepreneurship formation and development. It also implemented problematic analyses, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment, interviewing and broad online survey. The methodology of the research is based on both primary and secondary data collected and processed. Taking into account the specifics and key problems female entrepreneurs face, possible solutions and recommendations on how to improve the current social and economic situation to unleash the female entrepreneurship potential of Kazakhstan are proposed.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest współczesnym koncepcjom przedsiębiorczości kobiet i ich cechom, w szczególności przypadkowi Kazachstanu jako wiodącego rozwijającego się kraju Azji Środkowej. Znaczenie rozwoju przedsiębiorczości kobiet zostało podkreślone jako kluczowy czynnik ekonomiczny kształtujący potencjał innowacyjny nowoczesnej gospodarki, powodujący stabilny wzrost gospodarczy w kraju. Metodologia badań tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu historycznej retrospektywnej analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, zagadnień politycznych i społecznych w kontekście kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Wdrożono także analizy problematyczne, systematyczne widzenie, analizę przyczyn i konsekwencji oraz ocenę ekspertów, wywiady i szeroką ankietę internetową. Metodologia badań opiera się zarówno na pierwotnych, jak i wtórnych danych zebranych i przetworzonych. Biorąc pod uwagę specyfikę i kluczowe problemy, przed którymi stają kobiety-przedsiębiorcy, proponuje się możliwe rozwiązania i zalecenia dotyczące poprawy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w celu uwolnienia potencjału przedsiębiorczości kobiet w Kazachstanie.
EN
The subject-matter of selected papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Special attention is paid to the role of coal in the world and the EU countries. Some information about Mine 4.0 against the characteristic features of Industry 4.0 is given. The article is ended with general conclusions. Part 1 presents the role of coal in the global economy with special attention being paid to the global energy demand, hard coal production rates, changes in coal demand as well as changes of electric energy sources over the years 2011-2018. A contribution of the KOMAG Institute to development of the Polish mining industry in independent Poland is discussed.
PL
W artykule została przedstawiona tematyka wybranych referatów wygłoszonych podczas 20 Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMtech. Szczególną uwagę zwrócono na rolę węgla na świecie oraz w krajach UE. Opisano wkład KOMAG-u w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. Podano informacje na temat kopalni 4.0 na bazie charakterystycznych cech Przemysłu 4.0. Artykuł został zakończony ogólnymi wnioskami. Część 1 przedstawia znaczenie węgla w światowej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię , wielkości produkcji węgla kamiennego, zmian w popycie na węgiel oraz zmian źródeł energii w latach 2011-2018. Omówiono wkład Instytutu KOMAG w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. (Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa - przegląd wybranych referatów z konferencji KOMTECH-IMtech 2019 – część 1)
EN
This article summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on identifying the enterprise’s state to evaluate its effectiveness and optimize the target functions in solving enterprise development problems. The proposed scientific and methodological approach to modeling the enterprise development management system under decentralization conditions and its practical implementation makes it possible to determine the dominant development parameters of manufacturing enterprises that influence the United Territorial Community and to timely track the impulses and space of the United Territorial Community state, taking into account the PS state as parameters for its development. The proposed analysis of the Production System state within the United Territorial Community framework and evaluating its development dynamics shows the necessity of forming a system of generalized vector-scalar, situationally oriented indicators.
EN
The aim of this paper was to analyse in depth the existing research on the effectiveness of forced cooling and the directions in its improvement and development against the background of the increasing needs of machine tools and machining processes. The forced cooling methods used and their importance from the point of view of the development of machine tools are discussed. A detailed review of the state of the art in this field, including the latest research reports, is carried out. The essence and methods of forced cooling parameters improvement through holistic modelling, numerical simulations and optimization are presented. Moreover, the currently achievable effectiveness of forced cooling is illustrated with the results of the research conducted by the authors. Finally, conclusions are drawn and suggestions concerning the future research in this field are put forward.
EN
Today, cooling systems are increasingly applied to the structure of machine tools (MT). Unfortunately, to date there have been few efforts to precisely control these cooling systems, which inhibits the full utilisation of their potential to improve MT thermal behaviour (to reduce thermal errors). Moreover, the effects of cooling systems, especially the effects of cutting fluids, on thermal error compensation models are often omitted. This paper deals with the effects of fluid cooling systems on the thermal behaviour of MT and thermal error compensation models. It provides a detailed review of the state of the art, followed by the authors’ recent research on these issues. Firstly, the sensitivity of thermal error compensation models based on transfer functions (TF) to modification of fluid cooling systems and cutting fluid presence is discussed. Secondly, gradient regulation of the cooling unit to improve MT accuracy is presented.
EN
The paper raises the problem of changes in situation of the organic farming in Poland. A set of features and indexes characterizing development or recession of the organic farms in individual voivodeships has been worked out. The authors used data for the years 2010–2018, made available in the Local Data Bank, and reports on the state of the organic farms in Poland. Quantitative and areal changes have been presented, concerning firstly the organic farms in relation to all farms as well as the agricultural area and, secondly, certified farms in relation to the organic farms. Using the arithmetic mean of synthetic indexes, the evaluation results have been compared to the synthetic index of usefulness for organic production which was worked out in the Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) in Pulawy. A diversification of the voivodeships has been presented in terms of recession or development of the organic farms. Regions have been also selected where the negative trend of the phenomenon is opposite to that indicated by advantageous conditions for the organic farming. Examples of such voivodeships are Silesian, Holy Cross or Lower Silesian. The performed analysis proves that an interest in the organic farming in Poland significantly decreased in recent years. One can find the recession of the organic farming in 10 voivodeships, even at the level of 30–65% in the Silesian, Holy Cross, Lesser Poland and Subcarpathia. The satisfactory development level of the organic farms through the recent 9 years has been stated only in three voivodeships: Lodz Province, Podlaskie, Warmian-Masurian.
PL
Konieczność wykonania głębokiej komory naprawczej dla rurociągu DN800 powstała w wyniku uszkodzenia mechanicznego. Do awarii doszło w bardzo skomplikowanych przestrzennie i geotechnicznie warunkach na głębokości około 14 m p.p.t. W trakcie robót natrafi ono na wiele trudności i niezidentyfikowanych wcześniej problemów, co wymusiło rewizję założeń projektowych, których celem była stabilizacja gruntu wokół komory oraz zamknięcie okien hydraulicznych wokół rurociągu.
20
Content available remote Szczelne przesłony z grodzic stalowych
PL
W infrastrukturze komunikacyjnej grodzice stalowe są w szerokim zakresie wykorzystywane w ramach budowy i przebudowy wielu obiektów – od przyczółków obiektów mostowych, przez stabilizację nasypów drogowych i kolejowych po budowę parkingów podziemnych. Obserwuje się również wzrost ich zastosowania w działaniach mających na celu ochronę środowiska, np. przy budowie składowisk odpadów czy innych obiektach, gdzie wymagane jest skuteczne wygrodzenie zanieczyszczonych gruntów. W wielu z tych zastosowań oprócz funkcji oporowych pełnią one funkcje szczelnych przesłon. Fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w zwyczajowym nazewnictwie, gdzie jako pochodną ich funkcji określa się konstrukcje z grodzic stalowych mianem ścianki szczelnej. Szeroka gama dostępnych profili o modułach od 400 do 800 mm (1600 mm dla elementów sparowanych), niezwykle korzystny wskaźnik ciężaru na metr kwadratowy oraz trwałość i jakość wykonania sprawiają, że w wielu przypadkach stanowią niedoścignione rozwiązanie pod względem kosztów wykonania i długoletniej eksploatacji, będąc kluczowym elementem ścieżki zrównoważonego rozwoju.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.