Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakład pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne transfery
PL
Świat się rozwija i pomimo różnych okresowych zawirowań i spowolnień gospodarczych niewątpliwie dynamika tego rozwoju nieustanie wzrasta. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy wszystko robić coraz szybciej i szybciej, ponieważ takie tempo rozwoju miałoby swój nieuchronny koniec - trudno też doszukać się jakiejś satysfakcji w takim rozwiązaniu.
PL
Mobbing i ogólnie zachowania o charakterze toksycznym niestety stają się coraz częstsze w świecie organizacji. W polskim prawie pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Jak wyeliminować lub choćby ograniczyć występowanie przemocy w miejscu pracy?
PL
Organizacje ochrony przeciwpożarowej w Rzeczypospolitej Polskiej określają przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz aktów wykonawczych, które zostały wydane na podstawie delegacji ustawowej.
4
Content available remote Drogi komunikacyjne i transportowe w zakładach pracy. Wymagania prawne
PL
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z polskimi normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Na jakie zatem elementy należy kłaść nacisk, by praca w zakładzie produkcyjnym była bezpieczna?
PL
Wstęp i cel: W artykule scharakteryzowane zostały wybrane obszary edukacji nieformalnej pełniące istotną rolę w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy, rozumianej jako wiedza, umiejętności i działanie człowieka, których zadaniem jest ochrona życia i zdrowia. Głównym celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę kształtowania zachowań probezpiecznych stanowiących kompatybilny ze sobą system wszystkich nurtów działań i edukacji, z pełnym wykorzystaniem dostępnych środków i metod dydaktycznych. Materiał i metody: Materiałem badawczym jest literatura związana z problematyką dotyczącą procesu nauczania i kształtowania człowieka w środowisku zagrożenia. Prezentuje ona permanentną drogę edukacyjną w odniesieniu do kultury bezpieczeństwa, wskazując różne na źródła pro-bezpiecznych postaw i zachowań. W pracy stosuje się metodę analizy tekstów. Wyniki: Kształtowanie zachowań pro-bezpiecznych powinno stanowić kompatybilny ze sobą system wszystkich sfer edukacji tej formalnej jak i nieformalnej. Wniosek: Samo uczenie zwłaszcza, w procesie kształtowania kultury bhp, jest cyklem nieprzerwanym, polegającym na aklimatyzacji do wszelkich zmian zachodzących w toku rozwoju cywilizacji i na podnoszeniu sprawności racjonalnego wdrażania wiedzy w codziennym życiu. Dotyczy to, tak samo wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.
EN
Introduction and aim: The article characterized were selected areas of informal education, performing a vital role in shaping the culture of safety. Culture is understood as knowledge, skills and human activities, whose mission is to protect life and health. The main aim is to draw attention to the need for development of pro-safe behaviors constituting compatible with each system all currents education activities with full use of the available resources and teaching methods. Material and methods: The material is the literature related to the problems related to the process of teaching and shaping of human environment hazards. It presents ongoing educational path in relation to its safety culture, indicating different sources of pro-safety attitudes and behavior. Some method of texts analysis is used in this paper. Results: Shaping the pro-safe behavior should be compatible with each system in all spheres of education of the formal and informal. Conclusion: But teaching in particular in the process of shaping the occupational health and safety culture is a continuous cycle of acclimatization to any change in the course of civilization development, the efficiency of the rational implementation of knowledge in everyday life. This applies equally to both theoretical and practical knowledge.
EN
Personal protective equipment (PPE) provide workers with direct protection against threats present in the working environment. However, PPE has a certain .lifetime. related to the loss of protective parameters, which depend on, e.g., the degree of their exposure to factors in the working environment. As this is an important and complex issue, it is reasonable to seek innovative solutions on how to monitor the time of safe use of PPE. One proposal is to use radio frequency identification (RFID). This article presents the concept of a system for identifying and monitoring time use of PPE with socalled RFID tags.
PL
W przypadku hałasu generowanego przez sąsiadujące ze sobą zakłady często nie następuje rozdzielenie instrumentów ochrony jakości środowiska (dopuszczalny poziom hałasu) od instrumentów kontroli emisji (poziom hałasu powodowanego przez źródło).
PL
Ograniczenie dotyczące eksploatacji określonej instalacji w związku z ochroną zasobów środowiska może nastąpić w przypadku, gdy nie są spełnione określone warunki, zawarte w art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.). Czy od tej reguły są jednak wyjątki?
9
Content available remote Zagrożenia wybuchowe w zakładach pracy. Wymagania bezpieczeństwa
PL
Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło uporządkować krajowe przepisy związane z zagrożeniami wybuchowymi w zakładach pracy oraz z urządzeniami pracującymi w atmosferach wybuchowych. W kraju działają organy nadzoru rynku, które mogą kontrolować wprowadzone do obrotu wyroby. Inspektorzy nadzoru rynku mogą ukarać użytkowników nowych wyrobów, w tym także wyrobów podlegających dyrektywie ATEX, w przypadku stwierdzenia, że stanowiska pracy w zakładzie wyposażone są w urządzenia niespełniające wymagań dotyczących oceny zgodności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.