Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pandemic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Trendy w szkle architektonicznym na rok 2021
EN
In Poland, e-learning already has a tradition that goes back over a decade. The Covid-19 pandemic has placed new challenges before all fields of life – including all levels of education. They now encompass almost ten months of experience in teaching at faculties of architecture – including the teaching of engineering modules. The construction and materials science module is key here as it provides the basis for developing construction-phase designs. This module is typically a significant teaching problem and the current situation concerning teaching has exacerbated this. This is a serious challenge for students and teachers alike. Preparation and delivery of online design studio classes requires more time. Instructors should also intensify their self-education efforts. However, there is nothing that can replace interpersonal master–student relationships, contacts, inspiration by peers, practical training and laboratory research.
PL
E-learning w Polsce ma już kilkunastoletnią tradycję. Pandemia Covid-19 postawiła przed wszystkimi dziedzinami życia nowe wyzwania – dotyczą one również wszystkich szczebli nauczania. Blisko 12-miesięczne już doświadczenia dydaktyki na wydziałach architektury – także w grupie przedmiotów technicznych – ujawnia związane z tym problemy. Głównym kłopotem jest tu m.in. nauczanie budownictwa i materiałoznawstwa, będących podstawą sporządzania projektów realizacyjnych. Przedmiot ten jest zwykle -problemem dydaktycznym, zaś obecne zdalne nauczanie sytuację jeszcze pogarsza. Jest to spore wyzwanie tak dla nauczających jak i dla studentów. Więcej czasu wymaga obecnie -przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń projektowych oraz wykonywanie korekt rysunków. Także uczący się powinni zintensyfikować samokształcenie. Nic jednak nie zastąpi interpersonalnych relacji mistrz-uczeń, kontaktów i inspiracji rówieśniczych oraz praktyk terenowych i badań laboratoryjnych.
PL
Pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na światową gospodarkę. Lockdown przyczynił się do zakłóceń w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, również i tych z branży gastronomicznej. Po odblokowaniu gospodarki, placówki gastronomiczne, aby móc funkcjonować, musiały dostosować warunki pracy do ścisłych wytycznych, które wskazują na konkretne działania, mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w lokalach gastronomicznych w różnych krajach oraz zaproponowanie działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Wskazano na konieczność identyfikacji i monitorowania nowych krytycznych punktów kontrolnych (CCP-COV), które ściśle powiązane są z ciągłością zachowania higieny w procesie produkcji gastronomicznej.
EN
The pandemic of COVID-19 has had a huge impact on world economy. The lockdown has caused many problems in companies’ everyday activities also affected the functioning of gastronomy. When the economy was released from the lockdown, the gastronomy businesses had to adapt the new working conditions to strict guidelines that show the specific actions that reduce the risk of coronavirus infection. The aim of this article is to present the solutions in the area of food safety in gastronomy in different countries and to propose the ideas of food safety actions in mass catering units (closed-type). The conclusions show the need of identification and monitoring of the new critical control points (CCP-COV), that are closely related with the continuity of hygiene process in the gastronomic production.
PL
Pandemia koronawirusa to czas zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich. Również laboratoria muszą być w stanie zaadoptować się do nowych warunków i zapewnić ciągłość prowadzenia działalności laboratoryjnej, w tym też utrzymanie certyfikatów akredytacji i innych niezbędnych dokumentów do ich działania.
PL
Opustoszałe miasta, dzikie zwięrzęta na ulicach, firmy nad przepaścią, ograniczenia wyjść z domu, mieszkańcy w maskach na twarzy, ludzie w kombinezonach dezynfekujący przestrzeń miejską - to nie scenariusz filmu katastroficznego, a polska rzeczywistość w obliczu koronawirusa.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
PL
Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wpisuje się w katalog zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych globalnego oddziaływania w XXI w. Decyzje i działania dotyczące sposobów przeciwdziałania temu niebezpieczeństwu podejmowane są w warunkach niepewności. Rzeczywistość, determinowana warunkami epidemicznymi, stanowi istotne wyzwanie dla władz rożnych szczebli oraz podległych im struktur i systemów bezpieczeństwa (na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym). Jest to realny sprawdzian sprawności i skuteczności ich funkcjonowania jako całości, jak i poszczególnych elementów systemów bezpieczeństwa. W niniejszym artykule poddano analizie funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP) w początkowym okresie epidemii. Prowadzone badania i czynione w ich trakcie obserwacje ogniskowały się wokół wewnętrznych przeobrażeń organizacyjnych oraz zadań realizowanych w służbie społeczeństwu. Prezentowane w opracowaniu działania podejmowane przez JOP przedstawione są na tle dynamiki zmian społeczno-gospodarczych determinowanych przedmiotowym zagrożeniem. Artykuł opracowany został we wrześniu 2020 r., co w sposób naturalny i oczywisty ogranicza teren badań do danych i informacji aktualnych na ten okres. W badaniach zastosowano metodę studium przypadku, realizowaną przy udziale innych metod i technik badawczych, takich jak analiza krytyczna literatury i aktów prawnych, swobodny wywiad ekspercki, obserwacja, analiza i synteza, a także analogia i abstrahowanie. Problem badawczy podjęty w artykule sprowadza się do następujących pytań: jakie działania podejmowane były na poziomie lokalnym przez JOP, a także na jakie elementy funkcjonowania tych podmiotów warto zwrócić uwagę w przyszłości w kontekście istniejącego stanu JOP w stanie epidemii oraz identyfikacja związanych z nimi problemów. Wyniki pracy wskazują na potrzebę otwarcia na nieszablonowe rozwiązania, decyzje nieprogramowane, czasami odbiegające lub nawet z pozoru sprzeczne z wcześniej stosowanymi, sprawdzonymi praktykami i procedurami wdrażanymi wobec innych zagrożeń. Stan epidemii, występujący dotychczas niezwykle rzadko, tym bardziej wywołany nowym patogenem, generuje szereg niepewności, które wymuszają podejmowanie decyzji z zastosowaniem metod właściwych decyzjom nieprogramowanym, np. heurystycznych i eksperckich.
EN
The SARS-CoV-2epidemic is a civilization and environment related hazard with a global impact. Decisions on how to counteract the hazard are made in conditions of lack of certainty. This makes it a challenge with respect to efficiency and effectiveness of the civil protection system and its individual components. The article refers to the work of fire and rescue units in the initial period of the epidemic. Observations made in that period comprise internal organizational transformations as well as tasks executed by them towards protecting citizens in the epidemic period. The activities undertaken by fire and rescue units are presented in the context of dynamic social and economic changes determined by the hazard. The research has been based on a case study with the use of other methods like a critical analysis of literature and legal acts, free expert interviews, observations, analysis and synthesis, as well as analogy and abstraction. The research problem taken up in the article comes down to such questions, as: what type of activities have been undertaken at the local level by the fire and rescue units in the epidemic period (?), as well as what elements of their work are worthy of reconsideration in the future (?) in the context of the present epidemic state. The objective of the article was systematisation and preliminary analysis of the measures undertaken by Polish fire and rescue units during the epidemic. The results of conducted research point to the need for broader use of out-of-the-box solutions, non-programmed decisions that may at time deviate from the previously applied practices and procedures, or even be in contrary to them. The state of the epidemic, so far extremely rare, and all the more caused by a pathogen unknown to date, gives rise to diverse uncertainties, which to an increasing extent force decision makers to implement processes towards working out non-programmed unconventional decisions.
EN
At the beginning of the COVID-19 coronavirus global pandemic, the oil market was crushed. In this period, the oil market was correlated with COVID-19 coronavirus world infection cases: more infected cases resulted in low oil prices, and the negative correlation between these two indices was very strong. Different factors determined the increase in both crude oil price and the number of oil futures contracts after April 20. Firstly, oil prices were driven by the coronavirus mortality rate, rather than by the absolute number of infection cases. The decisive driver for oil prices in the medium-term became pandemic development trends, instead of the actual epidemiological situation. This statement is proven by the statistical regression model of the interdependence between oil prices and COVID-19 coronavirus world mortality rate. Secondly, a gradual stable decrease in the coronavirus world mortality rate created an environment for the gradual restart of the world economy. Thirdly, the coronavirus mortality rate analysis provides investors with tangible guidelines to assess the medium-term sustainability of futures markets and, therefore, to elaborate investment strategies. Fourthly, after April 20, the oil market gradually achieved equilibrium, which is proven by a restored correlation between oil prices and the Euro-to-U.S. Dollar exchange rate. Three-month tendencies provide tangible guidelines for an optimistic forecast of the oil the market and maritime tanker business for the end of 2020 and all of 2021. So long as a new wave of COVID-19 does not dramatically increase mortality rates, the oil and maritime tanker trade market will regain the equilibrium it lost at the end of January
10
Content available Wstęp redaktora naukowego wydania
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i weryfikacja istniejących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zdrowia w strefach działań służb wywiadowczych oraz wskazanie kierunków doskonalenia ich systemu operacyjnego. Uznając wagę sytuacji problemowej wynikającej z zagrożenia epidemicznego, uzasadnione jest zwrócenie uwagi na te obszary działalności, w których przewiduje się potrzebę modyfikacji i dla których wskazany jest proponowany obszar zainteresowań. Państwowe Służby Wywiadowcze, działające w warunkach zagrożenia COVID-19, stają się celem ataków wielu środowisk eksperckich ale przede wszystkim swych odpowiedników w innych państwach. W artykule określono zakres współpracy pomiędzy podmiotami państwowymi posiadającymi kompetencje w zakresie prowadzenia działalności wywiadowczych i kontrwywiadowczych zarówno na szczeblu wewnętrznym jak i międzynarodowym. Domeną wywiadu jest informacja wydobywana zazwyczaj z trudno dostępnych lub ściśle strzeżonych pokładów. W procesie weryfikacji przybiera ona postać gotowego materiału dostarczającego wiedzę o wybranym fragmencie rzeczywistości dzięki której decydenci korzystają z uzyskanej wiedzy. Dziś klasyczny łańcuch wiedzy rozpada się. Współczesna informacja tworzona jest w coraz większym stopniu przez zmechanizowane systemy przetwarzania danych sterowane za pomocą sztucznej inteligencji. Tempo generowania informacji przez elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne oszałamia zwykłych użytkowników oraz przyprawia o ból głowy decydentów. W obliczu zarysowanych powyżej wyzwań, przed którymi stoją współczesne państwa i społeczeństwa, służby wywiadowcze zmuszone są do podjęcia gruntownej przebudowy w sferze organizacyjnej, mentalnej i technicznej zgodnie z kluczowymi interesami państwa. Współczesne globalne zagrożenie epidemiologiczne preferuje dużych, aktywnych graczy i łatwo degraduje pozostałych do roli outsiderów. Natomiast bierność i impas decyzyjny prowadzi do marginalizacji państwa i przekształcenia go w instrument w rękach światowych mocarstw.
EN
The purpose of the article is to present and verify the existing solutions in the field of health security in the areas of operation of intelligence services and to indicate the directions of improving their operating systems. Recognizing the importance of the problem situation resulting from the epidemic threat, it is justified to pay attention to those areas of activity where the need for modification is anticipated and for which the proposed area of interest is indicated. The State Intelligence Services, operating in the conditions of the COVID-19 threat, are becoming the target of attacks by many expert circles, but above all by their counterparts in other countries. The article defines the scope of cooperation between state entities with competences in the field of intelligence activities and counterintelligence services both internally and internationally. The domain of intelligence is information usually extracted from hard to reach or closely guarded layers. In the verification process, it takes the form of a ready made material that provides knowledge about a selected fragment of reality, thanks to which decision makers use the knowledge obtained. Today the classical chain of knowledge is falling apart. Modern information is increasingly created by mechanized data processing systems controlled by artificial intelligence. The pace of information generated by electronic telecommunication devices bewildering ordinary users and making decision-makers a headache. In the face of the above outlined challenges faced by modern states and societies, the intelligence services are forced to undertake a thorough restructuring in the organizational, mental and technical spheres in accordance with the key interests of the state. The contemporary global epidemiological threat prefers large, active players and easily degrades others to the role of outsiders. On the other hand, passivity and deadlock in decisions lead to the marginalization of the state and its transformation into an instrument in the hands of world powers.
PL
Broń biologiczna jest często określana jako „uboga broń masowego rażenia”, ponieważ jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukrywaniu i przenoszeniu. Mimo upływu czasu, w obliczu pandemii COVID19, ryzyko użycia broni biologicznej wydaje się bardzo prawdopodobne. Możliwość użycia broni masowego rażenia (broni biologicznej) rodzi szczególne zagrożenie ze strony współczesnych organizacji terrorystycznych, dla których istotnym jest spektakularny zamach. W artykule w sposób syntetyczny, oparty na dostępnych źródłach i niepublikowanych informacjach, autor przedstawia aktualny poziom zagrożenia terroryzmem biologicznym, nie pozostający bez związku z niepożądaną, wciąż towarzyszącą pandemią COVID-19.
EN
The biological weapons often is defined as “weapons of mass destruction poor”, because this is relatively cheap and easy in the production, hidden and relocation. In the face of COVID-19 pandemic, the risk of using biological weapons seems very likely. A possibility of using weapons of mass destruction (biological weapon) is arousing special danger by contemporary terrorist organizations. In this article in a synthetic, based on the available references and the unpublished information, author present the current level of threat of biological terrorism, which is not unrelated to the undesirable, still acompanying COVID-19 pandemic.
PL
W zeszłym roku dyskutowaliśmy o perspektywach rozwoju do 2030 r. jednocześnie próbując zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi wzrostu populacji oraz postępującej urbanizacji. Wiele wydarzyło się przez ten rok. Pandemia COVID przyniosła ze sobą nową normalność, ale w wielu aspektach miasta już wcześniej mierzyły się z licznymi kryzysami na licznych frontach i musiały dostosowywać się do koniecznych zmian. Elastyczność i zrównoważony rozwój nadal mają kluczowe znaczenie gdyż miasta zmagają się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz następstwami zmiany klimatu. Pandemia COVID to ogromne wyzwanie, a miasta muszą przygotować się na różne scenariusze. Mimo iż plany muszą być elastyczne, samo planowanie ma kluczowe znaczenie. Proces planowania zapewnia wgląd w możliwości i przygotowuje nas na nadchodzące zmiany.
PL
W obliczu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek pracowników naukowych i sfery i biznesu na rzecz zrozumienia mechanizmu działania COVID-19. Politechnika Śląska, wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego, wspólnego działania naukowców w walce z pandemią, uruchomiła dodatkowe możliwości w postaci programu „Politechnika przeciw epidemii". Wielu pracowników, doktorantów i studentów włączyło się w działania na rzecz pomocy w zwalczaniu wirusa COVID-19.
EN
In the face of the SARS-CoV-2 pandemic an increased, joint effort is needed from researchers and business to understand the mechanism of COVID-19. To meet the need for rapid, joint action of scientists in the fight against pandemics, the Silesian University of Technology has launched additional opportunities in the form of the "University of Technology against epidemic" program. Many employees, doctoral student and students have joined the efforts to help combat against the COVID- 19 virus.
15
Content available remote Sztuka adaptacji
EN
In the age of the information society, threats have emerged in cyberspace. Social media has become a convenient instrument for disseminating false information. These methods are used in targeted psychological and information operations. In the first half of the year of the development of the COVID-19 pandemic, such actions were observed. Due to the fact that the content provided related to this disease, it should be defined as „covid disinformation”. There has also been an evolution of forms of propaganda and disinformation campaigns and the way in which they are conducted.
PL
W artykule przedstawiono informacje o warunkach sprzyjających przetrwaniu i rozprzestrzenianiu się wirusów w pomieszczeniach budynków. Napływające do pomieszczeń powietrze zewnętrzne nie jest znaczącym źródłem wirusów SARS-CoV-2. Tym samym w czasie pandemii rośnie znaczenie skutecznej i wydajnej wentylacji. Przestawiono najważniejsze wytyczne stowarzyszeń branżowych dot. eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podczas pandemii. Opisano technologie i urządzenia do uzdatniania powietrza wentylacyjnego.
EN
In this paper there were presented indoor conditions faciliating virus survival and transimission inside the buildings. Supply air is not a significant source of SARS-CoV-2 virus. Thus during pandemia the significance of effective and efficient ventilation is even higher. There were presented crucial exploitation guidance by sector associations refering to ventilation and air conditioining systems. There were described technologies and devices for ventilation air treatment.
EN
Fear of the invisible enemy, as is commonly called bacteria and viruses that disturb or take away health, has accompanied mankind for thousands of years. The article presents cases of illness caused by a biological factor among passengers and crew members on ships. The author mentioned incidents that have occurred in the past. Above all, however, the author’s considerations focused on the current situation (Pandemic COVID-19) the threat of biological factor on vessels.
PL
Strach przed niewidzialnym wrogiem, jak zwykło się określać bakterie i wirusy nierzadko zaburzające lub zabierające zdrowie, towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. W artykule przedstawiono przypadki zachorowań spowodowanych czynnikiem biologicznym wśród pasażerów i członków załóg na statkach. Wspomniano o incydentach, które miały miejsce w przeszłości. Wiodące rozważania Autora skupiły się na obecnej sytuacji (Pandemia COVID-19) zagrożenia czynnikiem biologicznym na jednostkach pływających.
PL
Pandemia koronawirusa ma wieloraki wpływ na przemysł celulozowo-papierniczy. Z jednej strony na rynku brakuje papierów higienicznych i przemysł nie jest w stanie zwiększyć ich produkcji, z drugiej zaś nastąpił dramatyczny spadek zapotrzebowania na papiery graficzne, a pośrednio na masę celulozową z drewna liściastego. O pierwszym zjawisku pisaliśmy już we wrześniowym numerze „Przeglądu Papierniczego”, a drugiemu poświęcamy niniejszy artykuł.
PL
Od wielu tygodni gorącym tematem na całym świecie jest pandemia Covid-19. Przykre i niebezpieczne są jej konsekwencje dla codziennego życia, swobody przemieszczania się, zatrudnienia, działalności i płynności przedsiębiorstw. Ucierpi także globalna gospodarka, która wkracza niewątpliwie w okres recesji, choć trudno oszacować, jak głębokie będzie pogorszenie koniunktury. Covid-19 będzie miał jednak wyraźnie odmienne konsekwencje dla konsumentów tissue, zwłaszcza dla sektora AFH.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.