Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vector potential
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of the research presented in this article are 2-D mathematical field models of a turbogenerator in the no-load mode with real tooth structures on the rotor and stator in the rotor coordinate system and in the physical systems of reference. The results of the computer simulation of the electromagnetic field in the cross-sectional zones of the device in the no-load mode transition process are presented.
PL
W artykule przedstawiono model 2-D polowy matematyczny turbogeneratora na biegu jałowym ze strukturami realnymi zębów rotora i statora w systemie koordynat rotora i fizycznych systemach współrzędnych rotora i statora jednocześnie. Przedstawiono rezultaty symulacji komputerowej pola elektromagnetycznego w plaszczyznie przekróju urządzenia dla procesu przejściowego na biegu jałowym.
EN
The study presents a calculation method of the voltage induced by power-line sagged conductor in an inductively coupled overhead circuit of arbitrary configuration isolated from ground. The method bases on the solution utilizing the magnetic vector potential for modeling 3D magnetic fields produced by sagging conductors of catenary electric power lines. It is assumed that the equation of the catenary exactly describes the line sag and the influence of currents induced in the earth on the distribution of power line magnetic field is neglected. The method derived is illustrated by exemplary calculations and the results obtained are partially compared with results computed by optional approach.
PL
W artykule omówiono sposób odwzorowania uzwojeń maszyn i urządzeń elektrycznych wykonanych z cienkich przewodów. Zastosowano podejście wykorzystujące elektryczny potencjał wektorowy T0. Proponowane w pracy podejście polega na poszukiwaniu rozkładu wektora T0 w obrębie uzwojenia przy znanym jego rozkładzie na granicy podobszarów. Przy rozwiązywaniu równań zastosowano sformułowanie „singularne” polegające na rozwiązywaniu nieoznaczonego układu równań, które umożliwia uzyskanie szybszej zbieżności procesu obliczeniowego od procesu rozwiązywania układu równań oznaczonych uzyskanego poprzez narzucanie dodatkowego warunku kalibracji Coulomb’a. Przydatność zaproponowanego sposobu odwzorowania uzwojeń przetestowano na przykładzie cewki dwuwarstwowego uzwojenia stojana maszyny indukcyjnej wysokonapięciowej pracującej w warunkach kriogenicznych.
EN
In the paper the method of description of the electrical machine windings with stranded conductors has been presented. The approach using the electrical vector potential T0 has been applied. The proposed method bases on finding the distribution of vector potential T0 inside the winding region by given its distribution on border of the subregions. The equations of T0 method have been given. In the order to solve the equations of T0 method the singular formulation has been employed. The usefulness of the proposed way of winding representation has been tested in the example of the coil of double layer winding of high-voltage induction machine working in cryogenic temperature.
4
Content available Pola elektromagnetyczne źródeł dipolowych
PL
Na podstawie wzorów Maxwella wyprowadzono funkcje, które spełniają równania pola elektrycznego i magnetycznego. W przypadku pól harmonicznie zmiennych w czasie są to tzw. równania falowe. Do różnorodnych zadań geofizycznych opartych na analizie zmiennych w czasie pól elektromagnetycznych wykorzystuje się funkcje potencjalne: potencjał wektorowy i skalarny, które spełniają również równanie falowe. Potencjały wektorowy i skalarny są związane z polem elektrycznym i magnetycznym odpowiednimi równaniami. Aby określić pole elektromagnetyczne w ośrodkach niejednorodnych, należy uwzględnić warunki graniczne, które muszą spełniać wektory pola elektrycznego i magnetycznego, oraz potencjał wektorowy. Podano związki analityczne dla składowych pola elektromagnetycznego w przypadku dipola elektrycznego i magnetycznego w jednorodnej przestrzeni i półprzestrzeni. Określono parametry realnych układów pomiarowych spełniających warunki dipola elektrycznego i magnetycznego. Scharakteryzowano tzw. strefę bliską i daleką pomiarów elektromagnetycznych i podano związki analityczne dla składowych pola w tych strefach. Scharakteryzowano również pole elektromagnetyczne dla źródeł wykorzystywanych w praktyce, a mianowicie dla nieskończenie długiego kabla i nieuziemionej pętli.
EN
Equations satisfied by vectors of electric and magnetic field were derived based on Maxwell's equations. In the case of time-dependent harmonic fields these are so called wave equations. Potential functions, i.e. vector potential and scalar potential, that also satisfy the wave equation were used. Vector and scalar potentials are related with electric and magnetic field by means of a number of equations. To determine the electromagnetic field in a non-homogeneous medium one should define the boundary conditions for vectors of electric and magnetic field and vector potential. The paper presents analytical formulae for EM field components for electric dipole and magnetic dipole in a homogeneous space and half-space. Parameters of real measurement arrays that fulfill conditions of electric dipole and magnetic dipole are given. So called near zone and far zone for EM survey are defined. EM field of infinitely long cable and ungrounded loop is characterized.
PL
W artykule przedstawiono dwa równania dla prądu w symetrycznej antenie liniowej, wyprowadzone po raz pierwszy przez Pocklingtona i Hallena. Omówiono najpowszechniejszy sposób ich rozwiązywania – metodę momentów, której ideą jest rozwinięcie poszukiwanej nieznanej funkcji w kombinację liniową pewnych znanych funkcji o nieznanych współczynnikach. W ten sposób można doprowadzić do zamiany równań operatorowych w równania algebraiczne. W artykule dokonano również porównania nakładów obliczeniowych niezbędnych do analizy modeli tworzonych w oparciu o równania Pocklingtona i Hallena.
EN
In this paper Hallen’s and Pocklington’s equations for symmetrical linear antenna are considered. To solve these equations the Method of Moments is taken. Moreover, we made a brief presentation of this method which is the most common among numerical solutions. We also made a comparison between the amount of computation for Hallen’s and Pocklington’s currents equations respectively.
6
Content available remote Analytical magnetic field calculation of helical current conductors
EN
The paper presents a theoretical study of the calculation of magnetic fields in vicinity of conductors having helical structure. In the case of an infinitely long helical conductor the magnetic vector potential can be expressed using the series expansion of the reciprocal distance between the observation point and the source point, whereas for the helical conductor with finite length the method is based on the Biot- Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field are derived. The formulas can be used by a software tool to model the magnetic fields generated by e.g. twisted wires, helical coils, etc. The exemplary calculations show the usefulness of the formulas derived in the paper.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozkładu pola magnetycznego w pobliżu przewodu o kształcie helisy wiodącego prąd. Dla nieskończenie długiej helisy rozkład pola magnetycznego uzyskano wyznaczając magnetyczny potencjał wektorowy, dla helisy o skończonej długości skorzystano z prawa Biota-Savarta. Wyznaczone zależności analityczne wykorzystano do napisania programu obliczającego rozkład 3-wymiarowego pola magnetycznego w sąsiedztwie podwójnej helisy (skrętki dwuprzewodowej) oraz potrójnej helisy (skrętki trójprzewodowej). W artykule umieszczono przykłady obliczeniowe.
7
Content available remote Nodal and Edge Finite Element Analysis of Eddy Current Field Problems
EN
Eddy current field problems can be solved by different potential formulations based on the "quasi-static" Maxwell's equations. The potential formulations are obtained using a vector potential and a scalar potential, the most widely used techniques are the A,V-A, the T,?-? formulations and their combinations. Vector potentials can be approximated by nodal or edge finite elements, scalar potentials are approximated by scalar elements. The paper presents and compares these formulations through TEAM Problem No. 7 containing a multiply connected region.
PL
Problemy związane w prądami wirowymi mogą być rozwiązywane przy wykorzystaniu różnych sformułowań i różnych potencjałów, bazujących na quasistatycznych równaniach Maxwella. Wykorzystywany jet w tych sformułowaniach potencjał wektorowy i potencjał skalarny, najczęściej są to sformułowania A,V-A, oraz T,?-?, a także ich kombinacje. Potencjał wektorowy jest aproksymowany przez elementy węzłowe i krawędziowe, a potencjał skalarny przez elementy skalarne. Artykuł przedstawia różne sformułowania i prowadzi ich analizę komparatystyczną na bazie problemu No. 7 z katalogu TEAM Workshop.
PL
W niniejszej pracy analizowano pole magnetyczne układu cewka-rdzeń z uwzględnieniem prądów wirowych. Analiza pola magnetycznego została przeprowadzona z użyciem Metody Elementów Skończonych oraz metody analitycznej. Zastosowano dwa algorytmy, przy czym jeden był oparty wyłącznie na magnetycznym potencjale wektorowym, a drugi dodatkowo na jego kombinacji z potencjałami skalarnymi. Do obliczeń założono różne wartości przenikalności magnetycznej i przewodności elektrycznej rdzenia, jak również różne częstotliwości prądu wymuszającego.
EN
The magnetic field of the core-coil system have been analyzed including eddy currents. The field analysis was performed with using the Finite Element Method (FEM) and analytical one. Are used two algorithms: one - based onthe magnetic vector potential only, second - based on the combination of the vector and scalar potentials. Different values of the magnetic permeability and conuctivity of the core as well as frequency of the excitation current were considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.