Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 333

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Atrakcyjna zieleń może stać się wizytówką miasta, przyciągnąć turystów i sprawić, że mieszkańcy chętnie będą identyfikować się ze swoją „małą ojczyzną”. Jednak aby była ona użyteczna, musi być właściwie zaprojektowana, dobrze wykonana i efektywnie zarządzana. To kosztuje. Część samorządów decyduje się powiększać zielone budżety.
PL
Las pod względem turystyki i rekreacji ma bardzo wiele do zaoferowania. Jego atrakcyjność turystyczna zależy od walorów przyrodniczych danego obszaru oraz od zagospodarowania turystycznego. Wzrastające wymagania ludzi co do wypoczynku na obszarach leśnych nie pozostają jednak bez wpływu na stan lasów.
EN
Geodiversity of New Zealand’s North Island is closly associated with its geological evolution that left numerous attractive geosites and influenced the biodiversity of this area. Its location in the collision zone of the Australian and Pacific lithospheric plates resulted in many exogenous processes, e.g. volcanism, earth quake or geysers. The meridional location of New Zealand has an impact on climate and weather conditions. Many endemic species of flora and fauna have survived here. The landscape diversity of New Zealand’s islands is a great scenery for many films, e.g.The piano, The Last Samurai, The Chronicles of Narnia, The Lord of the Rings, The Hobbit. Volcanoes in the north and mountain glaciers in the south make visitors feel as if they have moved to a wonderful, unknown fairy-tale world.
EN
The article presents interesting examples of technical activities realized in the past years, having a significant impact on a development of hoisting systems in mines. An increasing number of visitors to the underground workings of the Wieliczka Salt Mine, including foreign tourists, caused a technical development of the vertical transport devices mainly used by visitors. It should be mentioned that an exploitation of underground seams is not conducted any more, but simultaneously a continuous increase of monumental underground objects availability occurs. There is no doubt about the fact that at the turn of the XX and XXI centuries a number of visitors, including foreign guests increased significantly and at present is reaches about 10000 visitors per day (till March 2020). Such a situation caused a need of modernizing the transportation system and making considerable investments, ensuring a realization of vertical transport tasks, enabling a presentation of continuously developed and modernized exhibits of the underground mining exposition. However, these changes were mainly oriented onto a modernization of the vertical transport means for visitors. This requirement was met due to a development of cage winders in selected shafts, adapted for these purposes, mainly in the result of technical changes in the existing Daniłowicz Shaft and in the result of implementing an innovative solution in the completely rebuilt Regis Shaft. As regards the last one, in the place of the former winder with a winding machine, installed on the pit-bank, an innovative solution for the underground mining transport was used. It has been in operation since 2012. It is a passengers-goods hoisting device used so far only in high buildings on the ground and in technical -view towers. The article contains a compact description, giving an image of a certain technical development origin of cage winders -from horse gears to cabin passengers-goods devices.
PL
Wzrastająca liczba zwiedzających podziemia Kopalni Soli w Wieliczce, w tym turystów zagranicznych spowodowała przy zaniku eksploatacji złóż podziemnych, a równocześnie ciągłym rozwojem udostępniania turystom zabytkowych podziemnych obiektów –były powodem istotnego rozwoju technicznego urządzeń transportu pionowego przeznaczonego głównie dla zwiedzających. Niewątpliwie na przełomie XX i XXI wieku liczba ta, w tym także gości zagranicznych znacznie wzrosła, obecnie dochodzi do około10000 na dobę (do marca 2020 r.). Spowodowało to konieczność modernizacji i znacznych inwestycji zapewniających spełnienie zadań, także w transporcie pionowym, stale rozwijanych i unowocześnianych zasobów podziemnej ekspozycji górniczej. Podstawowym jednak celem tych zmian było unowocześnienie transportu pionowego dla zwiedzających. Spełniono to poprzez rozwój wyciągów klatkowych w wybranych i dostosowanych dla tych celów szybach górniczych, głównie poprzez zmiany techniczne w istniejącym szybie Daniłowicz oraz zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w całkowicie przebudowanym szybie Regis. W tym ostatnim w miejsce dawnego wyciągu z maszyną wyciągową zabudowaną na zrębie szybu, zastosowano funkcjonujące od 2012roku innowacyjne rozwiązanie w transporcie górnictwa podziemnego, to jest urządzenie zjazdowe osobowo-towarowe stosowane dotychczas jedynie w wysokościowych budynkach naziemnych oraz wieżach techniczno –widokowych. Bardzo zwięzły opis stanowiący obraz pewnej genezy technicznego rozwoju wyciągów klatkowych –od wyciągów kieratowych do urządzeń kabinowych osobowo-towarowych stanowi przedmiot niniejszego opracowania.
EN
The aim of the work is to assess the tourist and recreational attractiveness of the Zator commune using synthetic indexation. An inventory of selected tourist assets, both natural and anthropogenic, as well as tourist development, was carried out. The Gołembski synthetic measure method was used to assess the conditions of tourism development. The results were presented in a descriptive form using GIS tools. The valorisation of the area of the selected administrative unit using the Gołembski method has allowed the identification of towns that stand out in terms of tourism and recreation in the examined commune.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w świadczeniu usług luksusowych. Istniejące w ramach tej działalności ryzyko wymaga wyjątkowo odpowiedzialnych działań zabezpieczających, ponieważ przedsiębiorstwa tego segmentu usług odpowiadają zarówno za wysokiej wartości własne, jak i cudze mienie. Dokonana została identyfikacja źródeł i przeprowadzono analizę różnego rodzaju zagrożeń oraz powodowanych nimi skutków, które często prowadzą do znaczących strat, a w szczególnych przypadkach nawet do utraty życia. W opracowaniu zwrócono uwagę na symptomy sygnalizujące możliwość powstawania ryzyka oraz wykazano działania umożliwiające niwelowanie lub zmniejszanie negatywnych skutków, co w istotnym stopniu przyczynia się do utrzymania oczekiwanego przez odbiorców jakościowego poziomu obsługi oraz ciągłości i terminowości procesu transportowego.
EN
The article deals with issues related to risk management in transport, with particular emphasis on this problem in the provision of luxury services. Existing risk as part of this activity requires exceptionally responsible hedging activities, as companies in this segment of services are responsible for both high value of their own and for other people's property. The publication identifies sources and analyzes various types of threats and their consequences, which often lead to significant losses, and in some cases even loss of life. The study draws attention to the symptoms signaling the possibility of risk and demonstrates activities that allow reducing the negative effects, which significantly contributes to maintaining the quality of service expected by the recipients as well as the continuity and timeliness of the transport process.
EN
The aim of the work is to review, taking into account the possibilities of touristic use, selected post-industrial objects in Szczecin. Residues successfully managed for tourist purposes were indicated. All of the non-hotel facilities selected were those that have tourism potential, indicating the possibilities of their development for tourism purposes and the features that would make them become a Post-Industrial Tourist Facility (PPOT). Conclusions from the conducted research indicate actions that should be taken to rescue postindustrial heritage, enabling the development of post-industrial tourism in Szczecin.
PL
Celem pracy jest dokonanie przeglądu, uwzględniającego możliwości wykorzystania turystycznego, wybranych obiektów poprzemysłowych na terenie Szczecina. Wskazano zabytki z powodzeniem zagospodarowane dla celów turystycznych. Ze wszystkich niezagospodarowanych obiektów wybrano te, które posiadają potencjał turystyczny, wskazując możliwości ich zagospodarowania dla celów turystycznych oraz cechy predysponujące je do stania się Poprzemysłowym Obiektem Turystycznym (PPOT). Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują działania, które należy podjąć celem ratowania dziedzictwa poprzemysłowego, umożliwiające rozwój turystyki poprzemysłowej Szczecina.
PL
Amsterdam niezmiennie zachwyca – unikalną architekturą, śmiałym sięganiem po najnowsze technologie, podejściem do ekologii, turystów i mieszkańców. To miasto wyróżniające się na tle europejskich stolic – od lat klasyfikuje się bardzo wysoko w rankingach smart cities.
EN
The primary objective of the research was to determine the significance of satisfaction and profitability of the top hotels in the Visegrad Group countries. The following outputs were included in the analysis: Profitability Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), satisfaction assessment with the quality of the features provided such as Overall Assessment, Personal, Location, Cleanliness, Comfort, Equipment and the evaluation of Price, Quality and Wi-Fi. Inference methods, context analysis (Pearson r, Spearman ρ) and multiple linear regression were used for the analysis. Data was obtained from the financial statements database (reporting period 2017) and from the booking portal (beginning of 2018). The sample was defined for the top hotels in the Visegrad Group countries, i.e. five star hotels (n = 33). One of the most interesting findings was that there is a relation between satisfaction and profitability (ROE, ROA), however it is a negative relation, which is contradictory with the research. In particular, the significant (p value <0.05) impact on ROE was confirmed in case of comfort, ROA was confirmed in the overall assessment (positive impact) as well as in the hotel location, price and quality, where it was negative. Negative impacts may reflect the organization's financial management system, which is a mirror of the state's financial cost accounting policy.
PL
Głównym celem badań było określenie znaczenia satysfakcji i rentowności najlepszych hoteli w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W analizie uwzględniono następujące wyniki: rentowność zwrotu z aktywów (ROA), zwrot z kapitału (ROE), ocena satysfakcji związana z jakością udostępnionych funkcji, takich jak ogólna ocena, kwestie osobiste, lokalizacja, czystość, komfort, wyposażenie i ocena ceny, jakości i Wi-Fi. Do analizy wykorzystano metody wnioskowania, analizę korelacji Pearsona i Spearmana i wielokrotną regresję liniową. Dane uzyskano z bazy danych sprawozdań finansowych (okres sprawozdawczy 2017) oraz z portalu rezerwacyjnego (początek 2018 r.). Próba została zdefiniowana dla najlepszych hoteli w krajach Grupy Wyszehradzkiej, tj. hoteli pięciogwiazdkowych (n = 33). Jednym z najciekawszych wniosków było to, że istnieje zależność między satysfakcją a rentownością (ROE, ROA), jednak jest to relacja negatywna, co jest sprzeczne z badaniami. W szczególności znaczący (p <0,05) wpływ na ROE potwierdzono w przypadku komfortu, ROA potwierdzono w ogólnej ocenie (pozytywny wpływ), a także w lokalizacji hotelu, cenie i jakości, gdzie był ujemny. Negatywne skutki mogą odzwierciedlać system zarządzania finansami organizacji, który ukazuje politykę księgowania kosztów finansowych państwa.
11
Content available remote Zanieczyszczenie powietrza a turystyka
PL
Jakość środowiska ma duże znaczenie dla ruchu turystycznego. Wiele działań branży turystycznej i turystów może mieć na nie negatywny wpływ. Problemem który dotyka turystyki, jest jakość powietrza, a Światowa Organizacja Turystyki oraz Światowa Organizacja Zdrowia zamierzają dołączyć wskaźniki jakości powietrza do rekomendacji turystycznych poszczególnych miejsc. Może to być problemem dla wielu turystycznie atrakcyjnych miejsc, szczególnie miast, które mają zanieczyszczone powietrze. Celem artykułu była analiza dostępnych danych dotyczących jakości powietrza w poszczególnych województwach w Polsce oraz porównania ich ze wskaźnikami rozwoju funkcji turystycznej.
EN
The quality of the environment is of great importance for tourist traffic, however, many activities of the tourism industry and tourists may have a negative impact on this environment. One of the problems that also affects tourism is poor air quality, including in tourist destinations. The World Tourism Organization and the World Health Organization intend to attach air quality indicators to the tourist recommendations of individual places, which can be a problem for many attractive tourist destinations, especially cities that have polluted air. The aim of the article was to analyze the available data on air quality in individual voivodships in Poland and compare them with the indicators of the development of the tourist function.
EN
Tourism is a potential sector that can contribute positively to economic growth if properly managed. The southeast Asian countries have identified tourism as a key sector that can enable them to achieve sustainable economic growth. This study analysed the economic contribution of tourism in five southeast Asian countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam). The paper aims to evaluate economic contribution of tourism in South Asiancountries by using secondary data covering 2008-2017 collected from world travel and tourism council database to draw insights about the subject. Descriptive statistics in form of tables, charts, mean and standard deviation were used for comparative analyses. Overall score indicated that Thailand is the best performer with respect to the economic contribution of tourism among the sample southeast Asian countries during the period 2008-2017. The study proposed six recommendations to managers and policymakers in the tourism sectors in Southeast Asia.
PL
Turystyka jest potencjalnym sektorem, który może pozytywnie przyczynić się do wzrostu gospodarczego, jeśli jest właściwie zarządzany. Kraje Azji Południowo-Wschodniej uznały turystykę za kluczowy sektor, który może umożliwić im osiągnięcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W badaniu przeanalizowano ekonomiczny wkład turystyki w pięciu krajach Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia i Wietnam). Autor wykorzystał dane wtórne obejmujące lata 2008-2017 zebrane z bazy danych światowych rad ds. podróży i turystyki, aby uzyskać wgląd w ten temat. Do analiz porównawczych wykorzystano statystyki opisowe w postaci tabel, wykresów, średniej i odchylenia standardowego. Ogólny wynik wskazał, że Tajlandia osiąga najlepsze wyniki pod względem wkładu gospodarczego turystyki wśród analizowanych krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 2008–2017. W badaniu zaproponowano sześć zaleceń menedżerom i decydentom w sektorach turystycznych w Azji Południowo-Wschodniej.
13
Content available Transport lotniczy w obsłudze ruchu turystycznego
PL
W pracy przedstawiono wzajemne relacje transportu z turystyką. Zobrazowano transport lotniczy jako atrakcję turystyczną. Na bazie sondażu diagnostycznego pokazano preferencje turystów podróżujących środkiem transportu powietrznego w Polsce.
EN
The paper presents mutual relations between transport and tourism. Air transport is illustrated as a tourist attraction. On the basis of a diagnostic survey, the preferences of tourists traveling by means of air transport in Poland were shown.
PL
Celem artykułu jest ocena dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce z wykorzystaniem metody sondażowego badania opinii. W artykule przybliżono pojęcie dojrzałości procesowej organizacji oraz przedstawiono autorów wybranych modeli oceny stopnia implementacji elementów podejścia procesowego w zarządzaniu, scharakteryzowanych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie. W dalszej części przedstawiono wyniki empirycznej weryfikacji dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce. Postępowanie empiryczne zrealizowano z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji MMPM. Jednostki badania zostały poddane ocenie w trzech wymiarach: krótkookresowym, długookresowym i systemowym. W zdecydowanej większości badane obiekty zostały sklasyfikowane na pierwszym poziomie dojrzałości procesowej. Oznacza to, że dominującą formułą zarządzania w badanych jednostkach jest podejście funkcjonalne z pojedynczymi symptomami, świadczącymi o implementacji rozwiązań procesowych.
EN
The aim of article is the hotels’ and accommodation establishments’ in Poland process maturity assessment with usage of survey research. The term of organization’s process maturity and the authors of the selected models of evaluation of process approach elements in management implementation described in polish and foreign literature has been introduced herein. Further, the results of empirical studies regarding process maturity of hotels and accommodation establishments in Poland were presented. The empirical studies were conducted with usage of multidimensional model of organization’s process maturity evaluation MMPM. The research objects were evaluated on the basis of three dimensions: short-term, long-term and systemic dimension. The vast majority of analyzed objectives were characterized at first level of process maturity. This indicates that the functional orientation including single symptoms of process solutions’ implementation is the prevailing approach of management in analyzed facilities.
PL
Od kilku dekad brytyjskie kurorty nadmorskie (w tym Blackpool) przeżywają głęboki kryzys spowodowany przeobrażeniami rynku turystycznego, trendów społecznych i gospodarczych. Sytuacja ta domagała się wprowadzenia przekształceń dla zaadoptowania do nowej sytuacji ekonomicznej, turystycznej oraz kulturowych preferencji odwiedzających. Wyzwaniem dla miasta stało się zdefiniowanie nowej - zdywersyfikowanej i zawężonej do określonego pola działalności i aktywności - oferty turystycznej.
EN
For several decades, British seaside resorts (including Blackpool) have been going through a deep crisis caused by the transformation of the tourism market, as well as social and economic trends. This situation called for a transformation to adapt to the new economic, tourism and cultural preferences of visitors. The challenge for the city was to define a new - diversified and limited to a specific field of activity - tourist offer.
EN
On the Kłodzko-Orlice borderland on the Dzika Orlica river, regional architecture had a great influence on the form and character of the tourist and recreation facilities built there until 1945. After the Second World War many of these buildings ceased to exist. The new ones do not refer to the rich heritage of the region, as evidenced by the architecture and construction details of guest houses, holiday homes, villas or inns in Zieleniec and Lasówka the best developing locations of the region today, but largely devoid of regional character.
PL
Na pograniczu kłodzko-orlickim nad Dziką Orlicą architektura regionalna wywarła duży wpływ na formę i charakter powstających tam obiektów turystyczno-wypoczynkowych do 1945 roku. Po drugiej wojnie światowej wiele tych budynków przestało istnieć. Powstające nowe nie nawiązują do bogatej spuścizny regionu, czego dowodem są pensjonaty, domy wypoczynkowe, wille czy zajazdy w Zieleńcu czy Lasówce, najlepiej rozwijających się obecnie miejscowościach tego regionu.
EN
The research problem is now becoming ever more relevant due to two main reasons: the unceasing destruction of the castle buildings, due to loss of their original functional (defense and housing) purpose, as well as the rapid development of cultural tourism, which involves the provision of new functions to objects of cultural heritage and, respectively, their conservation and integration into the tourist infrastructure of historical settlements.
PL
Aktualność naukowego badania wybranego problemu, jest uwarunkowana dwoma głównymi przyczynami: bezustannym rujnowaniem zamkowych zabudowań, wskutek utraty swojej pierwotnej funkcji (obronno-mieszkalnej), a także prężnym rozwinięciem turystyki, co wiąże się z nadaniem nowych funkcji obiektom kulturalnej spuścizny i odpowiednie ich zachowanie oraz kompleksową integrację ich do turystycznej infrastruktury historycznych obiektów.
EN
The article presents development projects which implicate that infrastructural and technical structures will be raised in a given area that will dominate it due to their height. In situ observations were discussed against the background of source information, providing such information as the number of constructions, their height parameters as well as the spatial and scenic impact. In addition, landscape-related consequences of some ongoing investment projects that will be visible from the water route of the Great Masurian Lakes have been dicussed. Finally, some directions in search of better solutions as well as alternative examples have been shown.
PL
W pracy przeanalizowano przedsięwzięcia inwestycyjne implikujące powstawanie w badanym obszarze dominant wysokościowych o charakterze infrastrukturalnym i technicznym. Obserwacje krajobrazowe dokonane in situ scharakteryzowano na podstawie informacji źródłowych, podając liczebną skalę zjawiska, parametry wysokościowe analizowanych dominant oraz ich charakterystykę przestrzenną i wizerunkową. Ponadto przeanalizowano skutki krajobrazowe realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są czytelne z perspektywy szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Przedstawiono również kierunki poszukiwania i przykłady alternatywnych rozwiązań badanego problemu.
EN
Thanks to brine springs, Ciechocinek is a well-known polish health resort. The article presented here, describes an analysis of the Ciechocinek urban green areas and its impact on the usability, functionality and aesthetics of public places. The concept of land development in the vicinity of Graduation Towers has been performed. The analyzes and design works presented in this study, will definitely increase the attractiveness of the city.
PL
Ciechocinek jest znanym miastem uzdrowiskowym w Polsce dzięki źródłom solankowym. W artykule przedstawiono analizę terenów zieleni miejskiej Ciechocinka i jej wpływu na użyteczność, funkcjonalność i estetykę miejsc publicznych. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu w sąsiedztwie Tężni Solankowych. Dokonane analizy i prace projektowe wpłyną na zwiększenie atrakcyjności miasta.
PL
Czy turyści będą płacić za wypoczynek lub zwiedzanie w Polsce tak samo jak na całym świecie? Zamiast opłaty miejscowej, pobytowej, klimatycznej, sanatoryjnej i innych samorządowcy zaproponowali wprowadzenie ujednoliconej opłaty turystycznej.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.