Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jogurt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Fermented milk drinks MNF are becoming more and more popular among consumers. They owe their popularity to their health and dietary properties. They are known for their beneficial effects on our body. As the demand for fermented dairy products increases, so does the variety of these products on the market. Consumers more and more often know what to pay attention to in order to choose the most valuable for our body among so many products.The article presents the production technology and characteristics of fermented milk beverages. Selected quality features of products available in the commercial circulation were examined (titratable acidity [° SH], dry matter content [%] and protein content [g]).
PL
Mleczne napoje fermentowane MNF cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów. Swoją popularność zawdzięczają posiadanym właściwościom zdrowotnym oraz dietetycznym. Znany jest ich dobroczynny wpływ na nasz organizm. Wraz ze wzrostem popytu na fermentowane artykuły mleczne zwiększa się różnorodność tych produktów dostępnych na rynku. Konsumenci coraz częściej wiedzą na co należy zwracać uwagę, aby wśród tak wielu produktów wybrać najbardziej wartościowe dla naszego organizmu. W artykule przedstawiono technologię produkcji oraz charakterystykę mlecznych napojów fermentowanych. Zbadano wybrane cechy jakościowe produktów dostępnych w obiegu handlowym (kwasowość miareczkową [°SH], zawartość suchej masy [%] oraz zawartość białka [g]).
PL
Mleczne napoje fermentowane, ze względu na skład charakterystycznej mikroflory, ogólnie dzieli się na: jogurt, jogurt o zmienionej mikroflorze, mleko acidofilne, kefir i kumys. W ostatnich latach napoje te cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów ze względu na właściwości odżywcze i prozdrowotne. Pozytywne oddziaływanie tych produktów na organizm człowieka zależy od zastosowanego szczepu bakterii. Bakterie fermentacji mlekowej przyczyniają się do synzwiększenia przyswajania składników odżywczych, a także uczestniczą w syntezie witamin, łagodzeniu objawów nietolerancji laktozy czy zwalczaniu niepożądanej mikroflory w jelitach. Z kolei szczepy probiotyczne pełnią istotną funkcję w stabilizacji korzystnego składu mikroflory jelitowej i przeciwdziałaniu zaburzeniom jelitowym, stymulacji układu immunologicznego oraz profilaktyce przeciwnowotworowej i chorób układu krążenia.
EN
In respect of the composition of specific microflora, fermented milks are generally classified into: yogurt, yogurt with altered microflora, acidophilus milk, kefir and koumiss. During the recent years, these products have become very popular among the consumers due to their nutritional and health-promoting properties. The positive effect of the fermented milks on the human body depends on the strain of bacteria used. Lactic acid bacteria contribute to increasing the absorption of nutrients, and participate in the synthesis of vitamins, alleviation of lactose intolerance symptoms and suppression of undesirable microflora in the intestines. In turn, the probiotic strains play an important role in stabilizing the preferred composition of the intestinal microflora, stimulation of the immune system, and prevention of intestinal disorders, cancer and cardiovascular diseases.
PL
Przedmiotem badań była ocena wpływu czasu przechowywania jogurtów na zawartość kwasu cis9trans11 C18:2(CLA) oraz izomerów trans kwasu C18:1 i C18:2 w tłuszczu wydzielonym z tych jogurtów. Analizie poddano świeżo wyprodukowane jogurty oraz jogurty przechowywane w warunkach chłodniczych, temperatura 5 ±1°C przez 21 dni. Analizy przeprowadzono metodą chromatografii gazowej. Jogurty badano po 8, 16 i 21 dniach przechowywania. Przeprowadzone badania wykazały, że czas przechowywania jogurtów istotne wpływał na obniżenie zawartości sprzężonego kwasu linolowego cis9trans11 C18:2 (CLA) oraz na obniżenie zawartości izomerów trans kwasu C18:1 i kwasu C18:2 w tłuszczu wydzielonym z analizowanych jogurtów.
EN
The subject of the study was to evaluate the influence of storage time of yoghurts on the content of cis9trans11 C18:2 (CLA) acid and trans isomers of C18:1 and C18:2 in the fat extracted from these yoghurts. Analyzed were fresh yoghurts and yoghurts that were stored at a refrigeration temperature (5 ±1°C) for 21 days. The analyses were performed with the use of gas chromatography method. Yoghurts were analyzed after 8, 16 and 21 days of storage. The study showed that the storage time of yoghurts had a significant effect on the decrease of content of conjugated linoleic acid cis9trans11 C18:2 (CLA) and the decrease of content of trans C18:1 and trans C18:2 isomers in fat separated from analyzed yoghurts.
4
Content available Właściwości reologiczne jogurtów naturalnych
PL
Jogurt, podobnie jak inne produkty mleczne zawierające kultury bakterii, ma strukturę żelu, która rozwija się podczas fermentacji. Dzięki takiej strukturze żel wykazuje zależność lepkości od czasu i szybkości ścinania. Badaniom poddano handlowe jogurty naturalne o zawartości tłuszczu 2,0 i 2,5%. W badanych jogurtach oznaczono parametry reologiczne za pomocą wiskozymetru rotacyjnego BROOKFIELD DV2T, z wykorzystaniem wrzeciona CPA-422. Parametry reologiczne określono w różnych dniach terminu przydatności jogurtu do spożycia przy stałych prędkościach ścinania. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów obliczono parametry modelu potęgowego, opisujące właściwości reologiczne badanych jogurtów. Stwierdzono, że model Ostwalda de Waele’a dobrze opisuje krzywe płynięcia jogurtów. Zauważono również wzrost lepkości jogurtu w kolejnych dniach od momentu otwarcia opakowania.
EN
Yogurt, like other dairy products containing bacterial cultures, has a gel structure which develops during fermentation. With this structure, the gel shows the time dependence of the viscosity and shear rate. Two commercial natural yoghurt with a fat content of 2.0 and 2.5% were tested. In the studied yoghurts rheological parameters were determined, using BROOKFIELD DV2T rotational viscometer with CPA-422 spindle. Rheological parameters were determined in different days of yoghurt shelf-life, at constant shear rates. Parameters of power-law model, describing rheological properties of the investigated yoghurt, were calculated. It was found that Ostwald de Waele model describes well the flow curves of yoghurts. An increase in viscosity of yoghurt in consecutive days from the package opening was also observed.
5
PL
W pracy scharakteryzowano cechy jakościowe wybranych jogurtów po wytworzeniu oraz po 7 i 14 dniach przechowywania. Stwierdzono, że największy wpływ na smak jogurtów naturalnych miała zawartość tłuszczu oraz rodzaj użytych bakterii. Jogurty z dodatkiem kultur L. acidophilus i B. bifidum charakteryzowały się mniejszą kwasowością i łagodniejszym smakiem. Czas przechowywania w warunkach chłodniczych nieznacznie pogarszał barwę, smak i zapach jogurtów, w większym stopniu konsystencję i wygląd, zwłaszcza jogurtów o mniejszej zawartości tłuszczu.
EN
Quality features of selected yogurts after production and after 7 and 14 days of the storage are characterized in the paper. It was stated that considerable influence on natural yogurt taste showed the fat content and a kind of bacteria used. Yogurts with the addition of L. acidophilus and B. bifidum cultures were characterized by a lower acidity and gentler taste. The storage time at refrigeration conditions slightly worsened colour, taste and smell of yogurts, whereas in the larger degree their consistency and appearance, especially in case of yogurts with the smaller fat content.
PL
W artykule zaprezentowano materiały opakowaniowe i opakowania wykorzystywane do pakowania mleka i produktów mlecznych z uwzględnieniem wymagań, jakie muszą spełniać w odniesieniu do specyficznych produktów branży mleczarskiej. Przedstawiono właściwości, wady i zalety poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia ochrony jakości produktów mlecznych. Omówiono również poszczególne formy konstrukcyjne opakowań i ich specyficzne zastosowanie w mleczarstwie. Wskazano także współczesne trendy i nowoczesne rozwiązania zwiększające skuteczność ochrony produktów mlecznych oraz atrakcyjność produktów branży mleczarskiej na rynku.
EN
The article gives the presentation of packaging materials and packaging used for dairy products taking into account requirements they have to fulfill in case of particular dairy products. Also, properties, advantages and disadvantages of particular solutions are discussed considering quality protection of the dairy products. Particular packaging forms and their application are indicated. The author discusses current trends and modern solutions, increasing efficiency of protection of dairy products and their attractiveness on the market.
7
Content available remote Wpływ obróbki mechanicznej na stabilność reologiczną skrzepu jogurtowego
PL
Badano wpływ homogenizacji ciśnieniowej oraz ścinania w młynku koloidalnym na krzywe płynięcia i stabilność reologiczną mieszanego jogurtu. Stwierdzono, że w wyniku operacji mechanicznych struktura zawiesiny białkowej w jogurcie ulegała naruszeniu, co przejawiało się spadkiem lepkości pozornej. Jednocześnie jogurt nadal był reologicznie niestabilny. Po 24 h relaksacji następowała częściowa odbudowa struktury, która jednak była słaba i ulegała degradacji podczas pomiarów charakterystyk płynięcia.
EN
Effects of pressure homogenization and shearing in a colloid mill on flow characteristics and rheological stability of stirred yogurt were investigated. It was found that the mechanical treatment applied caused the impairment of protein suspension structure, expressed by the decrease of apparent viscosity. At the same time, yogurt was further rheologically unstable. After 24-hour relaxation a partial rebuilding of the structure was observed, however the structure was weak and underwent degradation during the measurements of flow characteristics.
PL
Ekstrakt to produkt otrzymany przez wymywanie składników z surowca roślinnego za pomocą rozpuszczalnika (na ogół organicznego) lub wody, a następnie ewentualne usunięcie rozpuszczalnika. Wiele związków aktywnych wchodzących w skład ekstraktów wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe lub przeciwutleniające, a nawet przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Te właściwości ekstraktów nie są doceniane w branży mleczarskiej, a powinny, zważywszy na synergistyczny efekt ich działania z kwasem mlekowym lub bakteriami kwasu mlekowego na mikroflorę zanieczyszczającą oraz słabe działanie na bakterie kwasu mlekowego.
EN
An extract is a product made by extracting the substances of a raw plant material by using a solvent, such as organic solvent or water, and then removing the solvent eventually. Many active compounds of extracts show the antimicrobial or antioxidant activity, and even anti-inflammatory and anti-thrombotic. These proprieties of extracts are not valued in dairy industry, but they should be, taking into account the synergistic effect of their activity and lactic acid on spoilage microflora, and weak activity against lactic acid bacteria.
9
PL
Badano wpływ temperatury w zakresie 25 – 60 st. C na właściwości reologiczne wsadów owocowych do jogurtu. Model Sisco najlepiej opisywał krzywe lepkości badanych wsadów owocowych (R2 = 0,997). Współczynnik konsystencji obniżał się istotnie wraz ze wzrostem temperatury, natomiast wskaźnik płynięcia był niezależny od temperatury i wyniósł 0,3. Najwyższą wartość energii aktywacji (Ea) posiadał wsad o smaku porzeczek czarnych, wynoszącą 27,88 kJ/mol. Natomiast Ea dla wsadu o smaku brzoskwiń wyniosła 16,18 kJ/mol, a dla wsadu o smaku truskawek 14,82 kJ/mol.
EN
The effect of temperature at range 25 – 60 st.C on the rheological properties of fruit fillings to yoghourts was investigated. The Sisco model fits the best (R2?=,0997) the shear rate and apparent viscosity data. The consistency index essentially decreased with increase in temperature, while the flow index was independent from temperature (average value 0,3). The highest activation energy of flow 27,88 kJ/mol had a black-currant filling, whereas Ea for peach and strawberry fillings was 16,18 and 14,82 kJ/mol, respectively.
PL
Infekcje bakteriofagowe są dużym problemem w przemyśle fermentacyjnym, zwłaszcza w mleczarniach. Zanieczyszczenie fagami często prowadzi do lizy kultury starterowej – powoduje pogorszenie jakości, a nawet zepsucie produktu. Bakteriofagi są wirusami infekującymi komórki bakterii. W środowiskach mleczarni najczęściej występują fagi typu 936, c2 i P335. Do klasycznych metod detekcji fagów należą: metoda płytek dwuwarstwowych, test zakwaszenia i koagulacji mleka oraz próby reduktazowe. Ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki tych testów, opracowano nowoczesne, szybkie metody oparte na metodzie PCR. Głównymi sposobami eliminacji infekcji fagowych są sterylizacja mleka i stosowanie kultur starterowych złożonych z fagoopornych szczepów pozbawionych profagów. Natomiast eliminację wtórnych zakażeń (za główne ich źródło uważa się serwatkę) można osiągnąć przez rotację kultur starterowych i zastosowanie szeroko pojętej higieny produkcji.
EN
Bacteriophage infection imposes a serious threat for biotechnology industry, especially in dairy field. Phage contamination often leads to lysis of starter culture causing reduction of product quality or even loss of whole batch. Bacteriophares are viruses that infect bacteria. The most predominant phage types isolated from dairy plant environments are 936, c2 and P335. Conventional phage detection techniques (double--agar plates, milk acidification and coagulation, or redox tests) give results in few hours, thus modern techniques based on PCR were developed. To eliminate primary sources of fages milk should be sterilized and the starter cultures used should be based on phage- -unrelated and insensitive as well as prophage-free strains. Preventative measures of secondary infection (as whey is considered for being its major source) involve starter rotation and extensive cleaning and sanitization of process equipment and plant environment.
PL
Wykonano badania reologiczne jogurtu, serka homogenizowanego produkowanego metodą ultrafiltracyjną i 4% wodnego roztworu CMC, nie pompowanych i pompowanych za pomocą pompy wirowej z elastycznym wirnikiem. Stwierdzono znaczne zmiany właściwości jogurtu spowodowane przejściem przez komorę wirnikową pompy.
EN
Rheological researches dealing with yoghurt, homogenized cheese produced by the ultrafiltration method and 1% water solution of CMC, pumped and not pumped using an impeller pump with the elastic rotor were carried out. Significant changes of yoghurt properties caused by transportation through the rotor chamber were observed.
PL
W artykule przedstawiono substancje dodatkowe stosowane w produkcji płynnych niefermentowanych i fermentowanych wyrobów mleczarskich. Dodatki takie mają nadać odpowiedni smak, zapach lub konsystencję, utrwalić, stabilizować strukturę, albo zwiększyć wartość odżywczą niefermentowanych i fermentowanych płynnych produktów mleczarskich.
EN
The paper presents the current knowledge on the food additives used in the production of different non-fermented and fermented liquid dairy products. Those food additives and food ingredients have to create a suitable taste, smell, or the consistency to preserve, to stabilize the structure, or to increase the nutritional value of non-fermented and fermented liquid dairy products.
13
PL
Wykonane badania krzywej płynięcia jogurtu w reometrach rotacyjnych o współosiowych cylindrach wykazały występowanie efektywnego poślizgu przy ściance, wskutek którego krzywe płynięcia uzyskane w różnych układach pomiarowych wyraźnie się różniły. Użycie układów pomiarowych o powierzchniach, którym sztucznie nadano chropowatość, pozwoliło wyznaczyć rzeczywistą krzywą płynięcia, niezależną od szerokości szczeliny i nie obciążoną wpływem poślizgu.
EN
Investigation of the yoghourt flow curve in rotational coaxial cylinder rheometers showed the occurrence of effective wall-slip which resulted in considerable differences in flow curves obtained for different measuring systems. The use of measuring systems with rough surfaces enabled one to evaluate the real flow curve independent of the gap and free of the slip effect.
14
Content available remote Charakterystyka płynięcia jogurtu z dodatkiem inuliny
PL
Badano reologiczne parametry jogurtu uzyskanego z 2% mleka z dodatkiem mleka w proszku i inuliny. Krzywe płynięcia aproksymowano równaniami De Kee-Turcotte i Cassona. Stwierdzono, że wszystkie badane próby wykazały granicę płynięcia, rozrzedzanie ścinaniem i jednocześnie zachowania zależne od czasu. Wartości liczbowe parametrów Teologicznych zależały od zawartości inuliny i czasu przechowywania.
EN
Rheological properties of yoghurt obtained from milk (2% fat) with skim milk powder and inulin addition were investigated. The flow curves were approximated using De Kee-Turcotte and Casson equations. It was stated that all samples tested displayed yield stress, shear-thinning and simultaneously time-dependent behavior. The values of rheological parameters depended upon the inulin content and storage time.
15
Content available remote Ocena jakości jogurtu na podstawie instrumentalnego pomiaru barwy
PL
Celem pracy było wykorzystanie pomiaru parametrów L*, a* i b* barwy do oceny zakresu zmian jakości jogurtu naturalnego. Badania prowadzono bezpośrednio po wytworzeniu jogurtu oraz podczas 3 tyg. jego przechowywania. Wykazano istotny wpływ czasu przechowywania na wzrost kwasowości potencjalnej i współczynnika różnicy barwy jogurtu wyliczonego na podstawie danych pomiarowych. Wyznaczone parametry linii regresji i współczynniki determinacji badanych cech dowodzą o wysokim stopniu przydatności pomiaru barwy w charakteryzowaniu jego jakości.
EN
The aim of the study was the usage colour measurement (parameters L*, a*, b*) for the evaluation of yoghurt quality changes. Measurements were carried out directly after manufacture of yoghurt as well as after 3 weeks of refrigerate storage. A statistically significant impact of storage time on the titratable acidity and the colour difference value (DeltaE) calculated from measured parameters L*, a*, b* was found. Calculated parameters of linear regression and the determination coefficient of analysed parameter prove the possibility of evaluating the quality of natural yoghurt during storage using instrumental colour measurement.
PL
W produkcji jogurtu zbadano możliwość zastąpienia stabilizatora inuliną HPX. Wykazano, że zastosowanie inuliny nie miało statystycznie istotnego wpływu na liczbę bakterii fermentacji mlekowej, kwasowość czynna, lepkość pozorną oraz właściwości sensoryczne. Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość zastąpienia komercyjnego stabilizatora inuliną HPX.
EN
A possibility of using HPX inulin instead of a commercial stabilizer in yoghurt production was studied. It was shown that the inulin additive had no statistically significant influence on yoghurt bacteria counts, acidity, apparent viscosity and sensory properties of products. The obtained results indicate a possibility of using inulin as a stabilizer in yoghurts.
17
Content available remote Stabilność reologiczna jogurtu handlowego
PL
Badano przebieg zmian naprężeń występujących podczas ścinania w układzie cylindrów koncentrycznych dwóch popularnych jogurtów rynkowych z uwzględnieniem czasu ścinania i kierunku zmian gradientu prędkości. Określono wartości parametru strukturalnego charakteryzującego tiksotropowe właściwości jogurtu. Stwierdzono istotne różnice w konsystencji i stabilności reologicz-nej jogurtu pochodzącego od różnych producentów.
EN
The effect of shear-rate and shearing time on changes of the shear stress developed in two brands of commercial yogurt placed in the co-axial rheornetric system was investigated. Coefficients of flow curves and a structural parameter describing thixotropic behaviour were evaluated. Jt was stated that samples of yoghurt delivered by various manufacturers displayed significant differences in the rheological characteristics.
18
Content available remote Charakterystyka płynięcia wybranych handlowych jogurtów naturalnych
PL
Analizowano zmienność parametrów modeli - potęgowego i Cas-sona oraz pola powierzchni pętli histerezy, reprezentujących charakterystyki płynięcia rynkowego jogurtu „naturalnego", pochodzącego od trzech producentów. Próbki od tych samych producentów wykazywały powtarzalne właściwości reologiczne, ale różnice od innych producentów były statystycznie istotne.
EN
The variability of rheological parameters in the power-law and Casson models, and the hysteresis loop area of commercial "natural" brand yoghurt originated from three manufacturers were analyzed. Samples taken from the same manufacturer displayed reproducible rheological properties, however statistically significant differences for various producers were observed.
PL
Sery i twarogi są w Polsce segmentem rynku mleczarskiego o wysokiej dynamice rozwoju. Wskazuje na to rosnąca produkcja, popyt krajowy i obroty handlu zagranicznego. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, sery należą do głównych produktów tego sektora. Porównanie polskiej i niemieckiej branży serowarskiej wykazuje więcej różnic niż podobieństw. Różnice dotyczą koncentracji produkcji, poziomu spożycia i wymiany międzynarodowej, podobieństwa zaś obejmują przede wszystkim strukturę produkcji, tj. duży udział serów twarogowych. Rynek jogurtów i napojów mlecznych w Polsce charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2000-2005 produkcja wzrosła o 40% i w przypadku jogurtów jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają inwestorzy zagraniczni. Po integracji z UE eksport wykazuje tendencję wzrostową, ale ma mniejszy udział w produkcji niż w Niemczech. Spożycie jogurtu i napojów mlecznych jest w Polsce prawie cztery razy mniejsze niż w Niemczech, co wynika z różnicy w dochodach oraz ze znacznego samozaopatrzenia polskich rodzin rolniczych.
EN
Cheese and curd are the sectors of Polish dairy market featured with high growth rate, which is indicated by growing production, domestic demand and foreign trade. Similarly to Poland, cheese is one of the main products of the German dairy sector. A comparison of Polish and German cheese producers implies more differences than similarities. The differences concern production concentration, consumption level and foreign trade. The similarities concern mainly production structure, i.e. large share of cottage cheese. The market of yogurts and milk-based drinks has been featured with high growth rate middle 90's. Over the period of 2000-05 the production increased by 40%. In the case of yogurts the production basis is strongly concentrated. Considerable share of the market belongs to foreign companies. After the integration with the EU exports show an upward tendency but still account for smaller proportion of total output than in Germany. The consumption of yogurts and milk-based drinks in Poland is four times lower than in Germany, which results from a difference in income level and large share of on-farm consumption in agricultural families.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.