Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  global supply chain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The terminology and conceptual apparatus of modern logistics as a scientific discipline is far from being shaped. Researches and developers of legislative and norm-setting documents are obliged to use their own or barrowed terminology, in both case not shared ubiquitously. Consequently, the interpretations even of basic concepts differ significantly. In particular, there exists an academic and practical point of view that refuse the right for existence of the term “transportation logistics”. This clause is explained by the proclaimed omnipresence and universality of logistics, which has in its operational glossary the term “transportation”, treated as a local, subordinated and thus secondary function. This paper tries to set a decisive rule to distinguish between general logistics and transportation logistics, arguing that these two disciplines are well separated by the objects and methodology, knowledge and activities. In transportation logistics defined this way the authors examine two principal components of the transportation processes, storage (warehousing) and movement (shipping). This consideration lead to conclusions that the classical mathematical toolkit is not fitted for the design and management of modern global supply chains.
PL
W artykule zaprezentowane zostały możliwości przewozowe w globalnym łańcuchu dostaw, który uwzględnia wymianę handlową z Chinami. Opisano specyfikę tego regionu zaopatrzeniowego, wskazano czynniki, które przyczyniły się do jego dynamicznego rozwoju. Ponadto odniesiono się do danych, które prognozują jego dalszy wzrost gospodarczy. W dalszej części szczegółowo omówiono pojęcie transportu i jego rolę w łańcuchu logistycznym. Wskazano, że determinuje on wymianę gospodarczą pomiędzy różnymi regionami, w tym z krajami Dalekiego Wschodu. Następnie opisano warianty przewozowe wykorzystywane w korytarzu transportowym Chiny-Polska. Scharakteryzowano transport morski, kolejowy oraz lotniczy oraz pokazano dane odnoszące się do poziomu ich wykorzystywania. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania.
EN
Paper discussed the transportation possibilities in the global supply chain, which takes into account trade with China. The specificity of this supply region was described. Then the factors that contributed its dynamic development were identified. Later in the paper are discussed the concept of transport and its role in the logistics chain. It was indicated that it determines the economic exchange between the various regions, including the Far East. In the next section are described the transport variants used in the transportation corridor China-Poland. Sea, rail and air transport, as well as data related to their level of use have been characterized. Finally, the conclusions are presented.
EN
Rare earth elements (REE) have turned from an inconspicuous group of raw materials to critical commodities in the last decade. The insatiable and continuously growing demand for rare earths combined with their small and opaque market has resulted in a global exploration boom that has led to the delineation of extensive resources on every continent. Nevertheless, the special boundary conditions that govern the REE industry require second thoughts and careful evaluations when it comes to the potential exploitation of such resources. Past mistakes, with respect to environmental impacts and uncertain investments, have resulted in an overall uncertainty whether the mining and beneficiation of rare earth elements can be a viable industry in a free market context. This paper attempts to record the erroneous practices of the past and use them as guidelines to strengthen the global REE supply-chain. Moreover, the paper focuses on the assessments that need to be made in order to optimize the mining process and reinforce the growth prospects of the market. An overall assessment tool for the mineability of rare earth deposits is also used to consolidate these evaluations and answer the question, if REE mining can be sustainable.
PL
Po wydarzeniach z 11 września, zamknięciu portów na Zachodnim Wybrzeżu USA w 2002r. czy epidemii SARS w 2003r. rządy państw wsłuchując się w głos opinii publicznej oraz przedsiębiorców zwróciły uwagę na potrzebę przygotowania efektywnego i skutecznego sposobu pozwalającego na oszacowanie i zarządzanie ryzykiem. W dzisiejszych czasach to zagadnienie ma swoje szczególne odbicie w globalnych łańcuchach dostaw, którego przykładem jest z pewnością kontenerowy system transportu ładunków. Jednak najpopularniejsze metody ilościowe (np. QRA, FMEA) są kłopotliwe do zastosowania w przypadku tego szczególnego sposobu transportowania rzeczy. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania ryzyka w oparciu o metody rozmyte oraz z zastosowaniem techniki evidential reasoning (ER), które pozwalają na dokonywanie ocen subiektywnych, tworzących w rezultacie jedną spójną ocenę ryzyka.
EN
After the 9/11 terrorist attacks, the lock-out of the American West Ports in 2002 and the breakout of SARS disease in 2003 have further focused mind of both the public and industrialists to take effective measures for assessing and controlling the risks related to container supply chains. However, due to the complexity of the risks in the chains, conventional quantitative risk assessment (QRA) methods may not be sufficient. Combing the fuzzy set theory and an evidential reasoning (ER) approach, the paper presents a subjective method to deal with the vulnerability-based risks.
EN
The subject of this study refers to the analysis of business activity of shipping operators on the global market of maritime container transport constituting a link in the logistics supply chains and networks. The author attempts to evaluate the efficiency and effectiveness of their operations in the global supply networks indicating their functions and role in the integration process of those chains. The analysis also covered widely perceived economic results arising from their activity, as links connecting global logistics network relations. Moreover, the said results were also analyzed by evaluating them in the view of the impact of the activity of maritime container operators on global commodity markets.
PL
Od kilku lat obserwuje się wzrost stopnia umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw, które aby utrzymać dynamikę rozwoju i sprostać rosnącej konkurencji krajowej i zagranicznej, coraz częściej poszukują dla wytwarzanych produktów nowych rynków zbytu poza granicami Polski. Efektem podejmowanych przez polskie podmioty gospodarcze działań jest rosnący eksport i wzrost poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych głównie w krajach europejskich. Ze względu na wyzwania związane z wyjściem na zagraniczne rynki wiele małych i średnich przedsiębiorstw posiada ograniczone możliwości rozwoju międzynarodowej działalności w tradycyjny sposób. Artykuł ma na celu analizę możliwości rozszerzania rynków zbytu i umiędzynarodowienia działalności przez polskie przedsiębiorstwa dzięki wejściu w roli dostawców materiałów, komponentów czy wyrobów gotowych do globalnych łańcuchów dostaw. Powstaje pytanie, na które warto poszukać odpowiedzi, jakie czynniki mogą w najbliższych latach zwiększyć zainteresowanie liderów łańcuchów dostaw poszukiwaniem partnerów biznesowych i lokowaniem zakładów produkcyjnych w Polsce. Kluczowe znaczenie mogą odegrać dynamiczne zmiany wielu czynników obserwowane na światowych rynkach gospodarczych i na arenach politycznych, m.in. kryzys finansowo-ekonomiczny, które spowodują konieczność rekonfiguracji globalnych łańcuchów dostaw. Tym bardziej, że łańcuchy dostaw budowane w czasach stabilnej gospodarki mogą sobie nie poradzić z wyzwaniami, które niesie ze sobą nieprzewidywalne i szybko zmieniające się otoczenie biznesowe.
EN
Contemporary enterprises and supply chains have to face with unstable, rapidly changing environment. From September 2001 the economic, social, political (terrorism, wars) and environmental (natural disasters) dangers have been significantly taking on force in many parts of the world what enhanced Poland’s attractiveness to foreign investors and raised polish companies’ chances to join global supply chains as suppliers, manufactures or distributors. This gives a great opportunity to expand the market and develop international activities especially for small and medium-sized companies. The first part of the paper presents traditional forms of international distribution used by polish companies in last years as: direct and indirect export, joint ventures and direct foreign investments. The consecutive part of the article discuses major macroeconomic factors and global trends that imply decisions on changes in supply chain design and configuration.
PL
Fundamentalne znaczenie dla dezycji koncernów międzynarodowych i globalnych, dotyczących zmian w ich sieciach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, które pociągają za sobą wiele bezpośrednich inwestycji w międzynarodowej przestrzeni gospodarczej, ogdrywa konieczność rekonfiguracji ich łańcuchów dostaw. Podczas gdy temat konfiguracji i rekonfiguracji łańcucha dostaw wydaje się być opisany względnie obszernie w literaturze przedmiotu, szczególnie anglojęzycznej, to nie ma w niej pozycji zorientowanych na powiązanie rekonfiguracji łańcucha dostaw z bezpośrenimi inwestycjami zagranicznymi. Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby wstępnego wypełnienia tej luki oraz zilustrowanie problemy badawczego studiami przypadków koncernów globalnych przenoszących do Polski własne procesy, szczególnie produkcyjne i dystrybucyjne.
EN
It is well established in literature that a company’s supply chain has to be adapted in order to cope with challenges of an unstable and ever changing environment, and gain an edge over its rivals in attracting customers and defending against competitive forces. The concept of supply chain configuration and reconfiguration has been at the centre of much recent research, but one might feel a lack of research on interdependencies between global supply chain reconfigurations and foreign direct investments. In a turbulent global business environment of the 21st century, a deep reshuffling of suppliers, production plants and international distribution centres locations have occurred, under which a new specific division of responsibilities between the different regions of the world and individual countries is observed. As a result of these processes some regions and countries may gain or lose their importance in the global order of network systems. Poland appears to be one of the main beneficiaries of these changes and has begun to play key roles in the global, especially European supply chains. Four case study analyses of global firms (Avon, Coty, Dell and IKEA) locating their manufacturing and/or distribution processes in Poland are presented to give evidence for the thesis.
PL
Międzynarodowe reguły handlu (International Commercial Terms-Incoterms) definiują warunki sprzedaży towarów na całym świecie. Zostały one ustanowione w celu rozstrzygania sporów dotyczących kosztów i odpowiedzialności za towar, pomiędzy nabywcą i sprzedawcą. W artykule przedstawiono warunki sprzedaży stosowane podczas transakcji handlowych prowadzonych drogą morską.
EN
International Commercial Terms (Incoterms) define the conditions for the sale of goods worldwide. They were established to settle disputes relating to the cost and responsibility for the goods between the buyer and seller. This paper presents the conditions of sale used in commercial transactions conducted by sea.
PL
Porty morskie pełnią bardzo ważną rolę w globalnym łańcuchu dostaw. Od ich sprawnego funkcjonowania zależy w dużej mierze efektywność procesów zaopatrzenia gospodarki. W pracy zaprezentowano rozważania dotyczące infrastruktury krytycznej państwa, umiejscowienia portu morskiego w infrastrukturze krytycznej państwa, bezpieczeństwa globalnego łańcucha dostaw towarów oraz dokonano analizy zagrożeń mogących zdestabilizować pracę portu morskiego.
EN
Seaports play a vital role in the global supply chain. From their smooth operation depends largely on the effectiveness of supply management processes. The paper presents reflections on the national critical infrastructure, location of port in infrastructure critical, the security of global supply chain of goods and analyzes risks to destabilize the work of a sea port.
PL
W ostatnich kilku latach nastąpił bardzo gwałtowny rozwój technologii i techniki identyfikacji radiowej (RFID). Obecne i przyszłe wykorzystanie technologii identyfikacji radiowej obejmuje takie zastosowania, jak: dostęp do płatnych autostrad i parkingów, śledzenie pojazdów kolejowych i drogowych, identyfikacja zwierząt, identyfikacja i śledzenie palet z towarami, identyfikacja i "dopasowywanie" bagaży lotniczych do pasażerów itd. Obecny rozwój technologii układów scalonych oraz wynalazek elektronicznego kodu produktu (EPC - Electronic Product Code) otworzyły drzwi dla szerokiego zaadaptowania identyfikacji radiowej w globalnym systemie zaopatrzenia. Omówiono poszczególne bloki systemów RFID oraz zaprezentowano możliwości technologii identyfikacji radiowej w globalnym systemie zaopatrzenia.
EN
In last few years the Radio Frequency Identification (RFID) industry is growing exponentially. Current and emerging uses for RFID technology include a variety of applications such as: toll road and parking area access, railroad and truck tracking, animal identification, pallet tracking and matching pasangerswith bags at airports. Recent IC technology development and the EPC-- Electronic Product Code invention have opened the door to wide adoption of RFID across the global supply chain. The paper helps to understand how RFID basically works, describes the various blocks of RFID systems and presents the potential which the RFID technology has for the global supply chain.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.