Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Miejska wyspa ciepła (MWC) to lokalne zjawisko klimatyczne, które już od dłuższego czasu powszechnie występuje na terenie miast. Polega na tym, że w centrach aglomeracji temperatura jest wyższa niż w ich mniej zabudowanych okolicach.
PL
Zabudowując szczelnie strefę miejską skutecznie zmniejszamy dostępną przestrzeń, niezbędną w walce z negatywnymi skutkami intensywnej urbanizacji. Logicznym następstwem szukania powierzchni, którą można do tego wykorzystać, było wprowadzenie zieleni na dachy budynków. Przestrzeń ta stała się idealnym kompromisem w walce ze zmianami klimatu i każdym innym negatywnym skutkiem antropopresji.
PL
Drzewa w przestrzeni miejskiej to temat trudny, poruszany praktycznie przy okazji każdej nowej inwestycji. Problemy z tego wynikające jeszcze bardziej utwierdzają opinię publiczną w przekonaniu, że drzewa oraz troska o nie są nieodłącznymi częściami rozwoju każdego nowoczesnego miasta.
PL
Jednym ze skutków demograficznego procesu starzenia się społeczeństw jest stały wzrost liczby osób cierpiących na choroby otępienne. Choroby te wpływają w istotny sposób nie tylko na życie dotkniętych nimi osób, ale także na sytuację członków ich rodzin. To właśnie na rodziny chorych spada w większości ciężar zapewnienia im opieki, przyczyniając się w licznych przypadkach do wykluczenia z wielu obszarów życia. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, na ile Internet może być wsparciem dla takich osób - jako źródło informacji oraz przestrzeń umożliwiającą wymianę doświadczeń z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji.
EN
One of the effects of the demographic process of society aging is the constant growth in the number of people suffering from dementia. The disease significantly affects not only the life of the patients, but also the situation of their relatives. The burden of looking after dementia patients falls mostly on their relatives, which often contributes to their exclusion from many areas of life. The article attempts to answer the question to what extent the Internet could be a support for such people: as a source of information and space which enables them to exchange their experiences with other people in a similar situation.
PL
Radiochirurgia stereotaktyczna za pomocą urządzenia Gamma Knife to metoda radioterapii, umożliwiająca dostarczenie zaplanowanej dawki promieniowania do wyznaczonego obszaru w obrębie głowy. W leczeniu wykorzystuje się techniki lokalizacji stereotaktycznej, a dawkę promieniowania dostarcza się najczęściej w jednej frakcji. Urządzenie to posiada 192 źródła kobaltu Co-60. Źródła znajdują się w 8 sektorach, po 24 źródła w każdym sektorze. Podczas leczenia dla każdego sektora można wybrać kolimator o wielkości 16 mm, 8 mm, 4 mm lub pozycję blokowania, czyli wyłączenie sektora. Rozmiar kolimatora określa wielkość wiązki promieniowania gamma. Metodą tą można bezpiecznie i skutecznie leczyć zmiany nowotworowe, naczyniowe i schorzenia czynnościowe. 9 stycznia 2014 roku w Exira Gamma Knife w Katowicach poddano leczeniu 10-letnią dziewczynkę z hamartomą podwzgórza. Napady padaczkowe ustąpiły po około 2 miesiącach oraz poprawiła się jakość życia dziewczynki. Leczenie radiochirurgiczne za pomocą Gamma Knife zmian o typie Hamartoma podwzgórza u dzieci może być bezpieczne i skuteczne.
EN
Gamma Knife stereotactic radiosurgery is a radiotherapeutic method of treatment that delivers previously planned dose of radiation to a specific target in the brain. Gamma Knife treatment includes procedures of stereotactic localization. The dose of radiation is usually delivered in a single fraction. The device has 192 cobalt-60 sources, situated in 8 sectors with 24 sources each. During the treatment each sector may use a 16, 8 or 4 mm collimator or be switched off. The size of the collimator defines the beam diameter. This method may be used for a safe and efficient treatment of benign and malignant brain tumors and functional disorders. On January 9th 2014, 10-year-old girl with hypothalamic hamartoma was treated in Exira Gamma Knife Center in Katowice, Poland. Epileptic seizures have disappeared about 2 months after the treatment and the quality of the girl’s life has significantly improved. Gamma Knife treatment of children may be then regarded as safe and effective procedure.
PL
Demograficzny proces starzenia się współczesnych społeczeństw przyczynia się do stałego wzrostu liczby osób cierpiących na choroby otępienne. Opieka nad osobami dotkniętymi takimi chorobami stanowi ogromne obciążenie zarówno dla ich rodzin, jak i dla państwa i działających w jego obrębie instytucji. Stwarza to wiele różnorodnych problemów, wątpliwości i dylematów etycznych dotyczących zarówno odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność za podjęcie i sprawowanie opieki nad chorą osobą przez jej bliskich bądź specjalistyczne instytucje, jak i sposobu pełnienia tej opieki pozwalającego na zapewnienie bezpieczeństwa, ale także respektowanie wolności i godności chorego.
EN
The demographic process of society ageing contributes to a steady growth in the number of people suffering from dementia. The care for dementia patients is a great burden both for their families and for the state and its institutions. This leads to a number of problems, doubts and ethical dilemmas which involve the answer to the question about the responsibility of taking care of the sick by their relatives or by specialized institutions as well as the way of taking care which makes it possible not only to ensure safety but also to respect freedom and dignity of the sick.
7
Content available Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej
PL
Autor omawia w artykule zagadnienie wytwarzania w toku działań człowieka rzeczywistości społecznej, która będąc wytworem ludzkiego współdziałania, przez członków społeczeństwa jest postrzegana jako obiektywna i oczywista. Przedstawione zostaje ujęcie tego problemu w teorii społecznego tworzenia rzeczywistości Petera Bergera i Thomasa Luckmanna, odniesione do elementów teorii strukturacji Anthony Giddensa.
EN
In his article the author discusses the concept of social construction of reality in the course of human actions. Social reality as a creation of human interactions is perceived as objective and obvious by society members. The problem is presented from the point of view of Peter Berger and Thomas Luckmann’s social construction of reality theory and compared to the elements of Anthony Giddens’s structuration theory.
PL
Wraz z wprowadzeniem regulacji prawnych wynikających z nowych wymagań związanych z kwestiami bezpieczeństwa i utrzymania taboru, jakie stawia obecnie Europejska Agencja Kolejowa (ERA) przed przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami kolejowymi, pojawiły się pytania dotyczące celowości wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i utrzymaniem w transporcie kolejowym (MMS), jak i ich wspólnej integracji. Dziś już wiemy, że to obowiązek, który nie ominie żadnego podmiotu funkcjonującego na rynku transportu kolejowego. W jaki sposób zatem dostosować wymagane systemy zarządzania z uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce, z jednoczesnym zachowaniem dobrych wzorców wypracowywanych latami przez przedsiębiorstwa kolejowe? Autorzy artykułu przedstawiają mechanizmy implementacji systemów zarządzania w transporcie kolejowym wraz z ich skutecznym i efektywnym funkcjonowaniem wśród przedsiębiorców kolejowych.
PL
Od kilku lat głównym problemem w sektorze kolejowym jest wypracowanie spójnego podejścia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem przez kraje członkowskie UE. Wejście w życie dyrektywy unijnej, tj. Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa Kolei Wspólnoty, rozpoczęło proces przystosowania się uczestników systemu kolejowego do wymogów prawnych Parlamentu Europejskiego. Celem implementacji ww. wymogów prawnych jest stworzenie ujednoliconego rynku kolejowego, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w całej UE.
PL
Odpady z produkcji wyrobów azbestowo-cementowych stosowano w przeszłości do nawierzchni dróg gminnych. Zwykle była to warstwa odpadów przykryta tłuczniem. Badanie podłoża i istniejących warstw nawierzchni doprowadziły do wniosku, że szkodliwe materiały odpadowe mogą być pozostawione jeśli przykryje się je warstwami asfaltowymi.
EN
Waste from asbestos-cement products was used in the past to local roads pavement. Usually, a layer of waste was covered by coarse aggregate layer. Tests of subgrade and existing pavement layers led to conclusion that harmful waste material may be left when it will be covered by asphalt layers.
11
Content available remote Problem bezdomności na Górnym Śląsku
PL
Autor przedstawia specyfikę problemu bezdomności w regionie Górnego Śląska. Województwo śląskie a szczególnie Górny Śląsk jest jednym z największych skupisk bezdomnych we współczesnej Polsce. Szukając wytłumaczenia takiego stanu rzeczy, autor odwołuje się do hipotez dotyczących przemieszczania się bezdomnych i do procesów zachodzące na tym obszarze w czasach PRL-u i po transformacji w 1989 r.
EN
The author presents the specificity of the problem of homelessness in Upper Silesia. The province of Silesia and especially Upper Silesia has one of the largest numbers of the homeless in contemporary Poland. Looking for an explanation for this situation, the author refers to hypotheses concerning migration of the homeless and to processes which occurred in this area in the communist era and after the 1989 transformation.
12
Content available remote Przyczyny i procesy prowadzące do bezdomności
PL
Autor przedstawia modelowe drogi prowadzące do bezdomności. Modele te stworzone zostały na podstawie badań przeprowadzonych wśród bezdomnych mężczyzn, z zastosowaniem metody biograficznej. Artykuł jest próbą przedstawienia w usystematyzowany sposób przyczyn i procesów prowadzących do bezdomności z perspektywy indywidualnych doświadczeń biograficznych.
EN
The author presents model ways leading to homelessness. The models were created on the basis of research conducted among homeless men, with a use of the biographical method. The article is an attempt to present in a systematised way the reasons and processes which lead to homelessness, from the perspective of individual biographical experiences.
PL
Zaprojektowano i skonstruowano sterownik do dozowników chromatograficznych. Pracę sterownika programuj e się za pomocą komputera klasy PC z kartami sterującymi i oprogramowaniem. Sterownik składa się z czterech niezależnych kanałów. Każdy kanał może sterować pracą jednego siłownika pneumatycznego poprzez włączanie pary dwóch elektrozaworów zasilanych sprężonym powietrzem. W zależności od potrzeb możliwe jest: włączanie dowolnie wybranej liczby kanałów, wybranie dowolnych przebiegów czasowych przestawień każdego siłownika oraz zaprogramowanie dowolnej kolejności ich pracy w dowolnej funkcji czasu. Sterownik przygotowano do wszystkich modelowych konstrukcji dozowników chromatograficznych i są opracowywane jego dalsze aplikacje.
EN
The project and the construction of driver for gas chromatography injectors were made. The work of driver is programmed using PC equipped with controlling cards and software. The driver consists of four independent channels. Every channel can control the work of pneumatic servomotor across switching on two electrovalves supplied by compressed air. It is possible to switch on the selected numbers of channels in dependences on needs and to choose any course of temporary displacement every pneumatic servomotor and to programm any order of their work in any function of time. The driver for gas chromatography injectors is suitable to all models of gas chromatography injectors and is worked out for further applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.