Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
The paper is an attempt to characterise the most significant concepts of public management. The starting point for the considerations is definition of the term "public management". Next, the author presents directions of the evolution of changes that have been taking place in public sector management. The last part of the paper outlines the assumptions of two modern concepts of public management, i.e., New Public Management and Public Governance.
PL
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania najważniejszych koncepcji zarządzania publicznego. Punktem wyjścia dla rozważań było określenie znaczenia terminu zarządzanie publiczne. Następnie przedstawiono kierunki ewolucji zmian w zarządzaniu sektorem publicznym. W ostatniej części artykułu przedstawiono założenia dwóch współczesnych koncepcji zarządzania publicznego jakim jest New Public Management i Public Governance.
EN
Purpose: The purpose of the research is to form an integrated evaluation of the management control in a local government unit and demonstration of the benefits of successful and effective management of the unit by implementation of the designed method of evaluation. This paper attempts to design an integrated evaluation of management control in a local government unit and demonstrate the benefits of the successful and effective management of the unit by implementation of the designed method of evaluation. Methodology: The results presented in the paper are a result of research on the improvement of management control in local government units. The methods implemented in the study included: data analysis, a case study and a questionnaire, as well as the results of previous research and management control reports. Findings: The presented process of integrated assessment of management control will contribute to performing an analysis of the whole organisation and its subordinate units. Moreover, the role of the processes and organisational procedures, which contribute to the adjustment to change management in an organisation, have an impact on improving the efficiency of management control. The advantages of applying the model of integrated assessment of management control include, among others, increasing the awareness and responsibility of the managers and employees for the functioning of management control, minimisation of the time and costs of gathering data and standard method of the management control assessment in local government units. Practical implications: The paper concludes that applying the model of integrated assessment of management control enables one to assess the management control of local government units, as well as their subordinate units, in all areas of management. The presented process of integrated assessment of management control will contribute to performing an analysis of the whole organisation and its subordinate units. Moreover, the role of the processes and organisational procedures, which contribute to the adjustment to change management in an organisation, have an impact on improving the efficiency of management control. The advantages of applying the model of integrated assessment of management control include, among others, increasing the awareness and responsibility of the managers and employees for the functioning of management control, minimisation of the time and costs of gathering data and standard method of the management control assessment in local government units.
EN
Criticism of the New Public Management (NPM), based primarily on the economic indicators of job evaluation and management efficiency has led to the evolution of this approach and emphasising the role of cooperation as a key element of an efficient public management model - Public Management Governance (PMG) or Collaborative Public Management (CPM). This article presents the role of Shared Service Centres (SSCs) in public management based on a cooperation model both at the level of employees and organisational units. The article also attempts to answer the question whether the process of establishing SSCs can be viewed as the beginning of building corporate governance in public administration, or whether local governments are limited to introducing the necessary organisational changes by implementing a shared service only.
EN
The aim of the paper is to address the issues of risk and risk management in social welfare homes as public organisations providing social services. The discussions presented in the paper refer to entities that operate in Poland. Risk management in public welfare facilities may be supported using organisation management processes. An important role here is played by methodology and the familiarity with the way a risk management process is conducted. The paper is theoretical and conceptual in its character. Its contents form part of a novel approach to management, i.e. NPM (New Public Management). It uses the fundamentals of deductive thinking, as well as a method of synthesis. A research technique employed by the author is participant observation, based on the example of a specific social welfare home. The publication also contains a review of literature on the subject.
EN
The purpose of the work is to identify the causes and estimate regional disproportions using the method based on the use of the ratio of the dynamics of the indicator of Gross regional product per capita of the regions and the average for the districts in which they are included. Based on the application of this method, the following conclusions were obtained: 1) the availability of natural resources from the regions is not a key factor in eliminating regional disparities; 2) financial support from the federal government of some regions led to the formation of a regional dependency on it.
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie przyczyn i oszacowanie dysproporcji regionalnych przy użyciu metody opartej na wykorzystaniu wskaźnika dynamiki, wskaźnika produktu regionalnego brutto na mieszkańca regionów i średniej dla obszarów, w których są one uwzględnione. Na podstawie zastosowania tej metody otrzymano następujące wnioski: 1) dostępność zasobów naturalnych z regionów nie jest kluczowym czynnikiem w eliminowaniu dysproporcji regionalnych; 2) wsparcie finansowe rządu federalnego niektórych regionów doprowadziło do powstania zależności regionów od rządu.
PL
Logistyka coraz częściej znajduje swoje zastosowanie w procesach świadczenia usług publicznych. Jedną z takich usług jest edukacja. W związku z brakiem badań teoriopoznawczych i praktycznych w zakresie związków logistyki i funkcjonowaniem organizacji szkolnej zasadnym wydaje się postawienie pytania o użyteczność logistyki na potrzeby organizacji szkolnej. Celem artykułu w związku z tym jest teoretyczna eksploracja tak postawionego problemu badawczego. Na kanwie pewnych założeń dotyczących specyfiki funkcjonowania organizacji szkolnej podjęta została próba odpowiedzi na pytanie o możliwość wykorzystania dorobku logistyki w funkcjonowaniu organizacji szkolnej.
EN
Logistics is more and more often used in public service delivery processes. One of such services is education. Due to the lack of epistemological and practical research in the field of logistics relations and the functioning of the school organization, it seems legitimate to ask the question about the usefulness of logistics for the needs of the school organization. The aim of the article is therefore the theoretical exploration of such a set research problem. Based on certain assumptions about the specifics of the functioning of the school organization, an attempt was made to answer the question about the possibility of using the achievements of logistics in the functioning of the school organization.
7
EN
Cities play a special role in the process of sustainable development of the country. The city management plays a fundamental role in this challenge. The mayor should become a manager and manage the city based on a strategic marketing management model. Thanks to this, it can optimally use available financial instruments that give the opportunity to achieve strategic development goals of the city.
PL
Podstawowym problemem we współczesnym, zorganizowanym i dynamicznym świecie jest zaspokojenie rosnących potrzeb społecznych, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Jego rozwiązanie jest zadaniem wielu różnorodnych organizacji. Choć dominującą rolę w tym zbiorze odgrywają organizacje biznesowe, ukierunkowane głównie na zaspakajanie potrzeb indywidualnych, to szczególne znaczenie dla ludzkości posiadają organizacje publiczne. Stanowią one bowiem kościec struktury organizacyjnej państw, zapewniają warunki funkcjonowania społeczeństw oraz zmierzają do zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb. W obecnych uwarunkowaniach coraz częściej preferowany jest sieciowy model zaspokajania potrzeb publicznych, w którym istotną rolę odgrywają zarówno organizacje publiczne, jak i biznesowe. Takie rozwiązanie posiada zwykle zalety i wady i powinno być poprzedzone szczegółowymi analizami.
EN
The contemporary, extremely dynamic world is characterized by an enormous number of di-verse organizations created by people to satisfy their collective and individual needs. Although the dominant role is played by business organizations, focused mainly on satisfying individual needs, public organizations have a special significance for humanity. They are the bones of the organizational structure of states, they ensure the conditions for the functioning of societies and are aimed at satisfying their collective needs. The activities of these organizations are mainly financed from public funds and determine the standard of living and development of societies. However, more and more public funds allocated for this purpose remain also in the interest of business organizations. The access of these organizations to public funds depends to a large extent on the type of services offered and on social policy and the model of meeting the collective social needs adopted by the state authorities. Currently, the network model of satisfying public needs is preferred; it stresses the role both public and business organizations. Such a solution usually has advantages and disadvantages. It should be preceded by detailed analyzes and must take into account economic and social conditions in the country. In practice, it should be clearly stated to which system the satisfaction of social needs we are going and what decides for choosing of such a system. The way of managing this process should also be clearly defined.
9
Content available Sieci tworzenia wartości w zarządzaniu kryzysowym
EN
Value co-creation is based on interactions between individual units, integration of their resources and complementing competencies. The complexity of emergency management issues may create problems in this area. Therefore, this article attempts to answer the following research questions: How the value is created in emergency management? What are the main elements of value-creating networks in emergency management?
PL
Współtworzenie wartości opiera się na interakcjach pomiędzy poszczególnymi podmiotami, integracji ich zasobów oraz uzupełnianiu się kompetencji. Złożoność problematyki zarządzania kryzysowego może stwarzać problemy w tym zakresie. Z tego względu w niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: W jaki sposób wartość jest tworzona w zarządzaniu kryzysowym? Jakie główne elementy obejmują sieci tworzenia wartości w zarządzaniu kryzysowym?
EN
The publication presents the issues concerning the management of recruitment processes in public administration. Analysis of the phenomenon has been made on the example of the municipal authority. The aim of this work is the presentation of procedures used in the public administration for recruiting new employees on the example of the municipality, together with an assessment of the procedure, by people who have passed the recruitment process, and proposing changes.
PL
W artykule zaprezentowano kwestie dotyczące zarządzania procesami rekrutacji w administracji publicznej. Analizy zjawiska dokonano na przykładzie wybranego urzędu miejskiego. Celem niniejszej pracy jest prezentacja stosowanej w administracji publicznej procedury rekrutacji nowych pracowników na przykładzie urzędu miejskiego, wraz z oceną tejże procedury przez osoby, które przeszły proces rekrutacji, oraz z przedstawieniem propozycji zmian.
PL
Zastosowanie szeregu mniej lub bardziej rygorystycznych mechanizmów rozliczalności opracowanych w celu oceny i poprawy funkcjono-wania wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia menedżerskiego spowodo-wało powstanie napięć wyrażających się w konflikcie wartości niezawisłości w stosunku do wydajności. Celem artykułu była analiza koncepcyjnych fundamentów odpowiedzialności prawnej i odpowiedzialności menedżerskiej oraz identyfikacja istotnych rozbieżności w obu podejściach. Zakres artykułu objął również rozważania dotyczące idei rozliczania odpowiedzialności z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia na podstawie przykładów sądów w Hiszpanii, Finlandii i we Włoszech.
EN
The application of a series of more or less rigorous accountability mechanisms developed to assess and improve the functioning of the judiciary from a managerial point of view has created tensions in the conflict of values of independence in relation to performance. The aim of the article was to analyze the conceptual foundations of legal accountability and managerial accountability and to identify significant discrepancies in both approaches. The scope of the article also included considerations regarding the idea of accounting for responsibility from a theoretical and practical point of view based on examples of courts in Spain, Finland and Italy.
PL
W artykule przedstawiono założenia modelu dojrzałości organizacji dedykowanego dla obszaru publicznego zarządzania kryzysowego. Autorki przybliżyły koncepcję modeli dojrzałości, jak również opisały najważniejsze jego elementy. W ramach opracowania określono również strukturę modelu, zidentyfikowano kluczowe obszary procesowe oraz zestaw praktyk ogólnych i specyficznych, na podstawie których należy dokonać oceny dojrzałości.
EN
The article presents the assumptions of the maturity model of an organization dedicated to the area of public crisis management. The authors explain the concept of maturity models, as well as describing the most important elements. The study also identifies the structure of the model, the key process areas and a set of general and specific practices, which are the basis to assess the maturity.
EN
The discussion conducted in recent years among academics, local government officials, experts on public management, directions of development and evolution models of organization and management of the administration or the possibility of implementing business solutions to the public sector, suggests the importance of the problems of research. Shared service centers (SSCs) perfectly fit into this thematic area, in particular concerning the creation of public value. The use of mass data, process standardization and business scale effect by SSCs allow us to increase the level of services provided, but also to use econometric modelling tools to support management
PL
Dyskusja prowadzona w ostatnich latach zarówno wśród środowisk akademickich, samorządowców, ekspertów dotycząca zarządzania publicznego, kierunków rozwoju i ewolucji modeli organizacji i zarządzania administracją czy możliwości implementowania rozwiązań biznesowych do sektora publicznego, wskazuje na istotność poruszanych problemów badawczych. Centra usług wspólnych (CUW) doskonale wpisują się w ten obszar tematyczny, w szczególności dotyczący tworzenia wartości publicznej (public value). Wykorzystanie danych masowych, standaryzacji procesów oraz efektu skali prowadzonej działalności przez CUW pozwalają na podniesienie poziomu świadczonych usług, ale także na wykorzystanie narzędzi modelowania ekonometrycznego do wspomagania zarządzania.
EN
The aim of the article is to assess the civic budgets of the cities of the Silesian Voivodeship according to Wampler identifies the guiding tenets of participatory budgeting programs. The participatory budgeting is an instrument of direct democracy, thanks to which the residents decide, during the vote, to allocate a separate part of financial resources. According to the provisions of the Act, each city with poviat rights is obliged to allocate funds to the civic budget. The experience with the introduction and management of this tool in public space can be valuable for other local government units.
PL
Celem artykułu jest ocena budżetów obywatelskich miast województwa śląskiego według wzorcowego planu Wampler’a. Budżet obywatelski jest instrumentem demokracji bezpośredniej, dzięki któremu mieszkańcy decydują, podczas głosowania, o alokacji wydzielonej części środków finansowych. Według przepisów Ustawy, każde miasto na prawach powiatu ma obowiązek wydzielenia środków na rzecz budżetu obywatelskiego. Doświadczenia płynące z wprowadzaniem i zarządzaniem tym narzędziem w przestrzeni publicznej może być cenne dla innych jednostek samorządowych.
EN
The concepts of good governance and effective government have been at the top of the public management agenda over the last decade. Good governance is seen as a central factor in growth and development. The aim of this paper was to analyse the relationships between effective government and predicting variables including GDP per capita, HDI, government spending, accountability, corruption control, political stability and rule of law. A quantitative econometric modelling methodology was utilized for the determination of long and short-run relationships using an ARDL model. Although a long-run relationship was established, of more importance was the short-run causality relationship. It was found that in most cases, effective governance causes changes in the other variables in the model. Effective government leads to strong public institutions. The results of this study, as well as the literature review, indicate effective government plays an important role in economic growth and development.
PL
Koncepcje dobrego rządzenia i efektywnego rządu są w ostatnim dziesięcioleciu na czele publicznej agendy zarządzania. Dobre rządzenie jest postrzegane jako główny czynnik wzrostu i rozwoju. Celem artykułu była analiza zależności między skutecznymi wskaźnikami rządowymi a przewidywaniami, w tym PKB na mieszkańca, wskaźnikiem rozwoju społecznego, wydatkami rządowymi, odpowiedzialnością, kontrolą korupcji, stabilnością polityczną i praworządnością. Wykorzystano ilościową metodologię modelowania ekonometrycznego do określenia relacji długo i krótkoterminowych z wykorzystaniem modelu ARDL. Chociaż ustalono długoterminową relację, ważniejsze były krótkookresowe związki przyczynowe. Stwierdzono, że w większości przypadków skuteczne rządzenie powoduje zmiany w innych zmiennych w modelu. Skuteczny rząd prowadzi do silnych instytucji publicznych. Wyniki tego badania, a także przegląd literatury wskazują, że skuteczny rząd odgrywa ważną rolę we wzroście gospodarczym i rozwoju.
16
Content available remote Systematyka dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
PL
Na przestrzeni rozwoju nauk o zarządzaniu powstała ogromna liczba metod i narzędzi rozwiązywania problemów z dziedziny organizacji i zarządzania, nazywanych dobrymi praktykami. W artykule przedstawiono próbę systematyki dobrych praktyk, możliwych do wykorzystania w działaniach podejmowanych przez jednostki terytorialne w ramach zarządzania kryzysowego. Autorki zidentyfikowały kluczowe grupy dobrych praktyk wspomagających proces zarządzania ryzykiem, zaproponowały ich systematykę, a następnie przyporządkowały poszczególne grupy praktyk do szczegółowych etapów procesu zarządzania ryzykiem.
EN
Within the development of management sciences, a great number of methods and tools for solving problems in the field of organization and management have been developed, which called good practices. The article presents an attempt to make a classification of good practices that can the used in actions undertaken by territorial units in crisis management. Authors identified key groups of good practice to support the risk management process, proposed their systematics and then assigned the various groups of practices to the detailed stages of the risk management process.
PL
Współczesne trendy rozwoju logistyki wskazują na potrzebę i możliwości wykorzystania tej dziedziny w procesach świadczenia usług publicznych. Jednakże prowadzone w tym zakresie badania – zarówno w Polsce, jak i za granicą – koncentrują się jedynie na wybranych obszarach zarządzania publicznego, np. transporcie miejskim, ochronie zdrowia, czy też zarządzaniu kryzysowym. Początkowy etap rozwoju logistyki w zarzadzaniu publicznym wyłonił dwa podejścia, a mianowicie logistykę publiczną i logistykę społeczną. Jednakże podejścia te nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Istnieje też brak wyraźnej granicy pomiędzy nimi, a także brak jednoznacznego stwierdzenia, jakimi dokładnie problemami publicznymi i społecznymi się one zajmują. Występuje zatem luka badawcza i pilna potrzeba usystematyzowania wiedzy na temat implementacji logistyki w zarządzaniu publicznym. Próba wypełnienia części tej luki badawczej stanowi cel artykułu.
EN
Modern trends in logistics development indicate the need and possibility of using this area in the processes of providing public services. However, research conducted in this area - both in Poland and abroad - focuses only on selected areas of public management, e.g. urban transport, health care or crisis management. The initial stage of logistics development in public management has resulted in two approaches, namely public and social logistics. However, these approaches are not yet fully developed. There is also a lack of a clear line between them and a lack of a clear statement as to exactly which public and social problems they are dealing with. There is therefore a research gap and an urgent need to systematise knowledge on the implementation of logistics in public management. Attempting to fill a part of this research gap is the aim of the article.
EN
The purpose of the author was to indicate the deficiency of development management instruments currently used to the territorialization of policies in stimulating intra- and intersectoral partnership cooperation. Her reflections were based on the results of research commissioned by the Polish Ministry of Development and Investment by a team in which the author participated. These studies have revealed that the weakest impacts of the so-called territorial instruments include the ability to mobilize various stakeholder groups to take action and to create partnership cooperation. Against this background, the author has undertaken the analysis of the potential impact of territorial tools on the partnerships development and has attempted to present recommendations for practice and further research in this area.
PL
Wzrost gospodarczy, dokonujący się m.in. przez wzmacnianie stopnia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, nie powinien być definiowany jako cel sam w sobie, ale rozumiany jako istotny element procesu podnoszenia poziomu dobrostanu społecznego. Do rozwoju kraju, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym, znajdującego swój wyraz w podwyższeniu jakości życia, w zasadniczy sposób przyczynia się rozwój kapitału społecznego z całą jego złożonością obejmującą komunikację, kreatywność, kompetencje społeczne, współdziałanie czy partycypację. Podkreślić tu należy, że tak definiowane współdziałanie czy relacje sieciowe nie są prostą sumą pojedynczych zdolności i działań przedsiębiorczych jednostek danej społeczności. Wskazane w zakresie niniejszego artykułu procesy kreowania partnerstw, wzmacniania potencjału partnerów społecznych i gospodarczych oraz wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wpisują się w optykę związaną z analizą sprawności instytucjonalnej, zmiany instytucjonalnej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego, których celem jest zwiększanie efektywności i skuteczności działań publicznych. W artykule zostały również zawarte rekomendacje dla administracji rządowej oraz władz regionalnych w zakresie sposobów rozwijania potencjału partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy 2014-2020 oraz stymulowania rozwoju współpracy z administracją publiczną. Ponadto wskazano metodykę tworzenia i działania partnerstw dotyczącą wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na poziomie regionalnym. Omówiono także możliwości aplikacyjne w ramach inicjatywy europejskich partnerstw innowacyjnych.
EN
Economic growth, such as by strengthening the degree of innovation and competitiveness of the Polish economy, it should not be defined as an end in itself, but understood as an essential part of the process of raising social well-being. The development of the country, both economically and socially, contributes to the development of social capital, with all its complexity including communication, creativity, social competence, cooperation and participation. It should be emphasized that the defined interaction or network relationships are not simply the sum of individual capabilities and entrepreneurial actions of individuals in a given community. The processes of creating partnerships, empowering the social and economic partners, and the use of structural and investment funds, as indicated in the article, are integral to the analysis of institutional efficiency, institutional change and socioeconomic development to increase the efficiency and effectiveness of public action. The article also includes recommendations for government administration and regional authorities on how to develop the capacity of the social partners within the new 2014-2020 per spective and to stimulate the development of cooperation with the public administration. In addition, the methodology for the creation and operation of partnerships regarding the use of structural and investment funds at regional level was indicated. The application possibilities of the European Innovation Partnerships initiative were also discussed.
PL
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja roli i zakresu koordynacji sieciowej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Cel ten osiągnięto na podstawie przeglądu literatury oraz badań empirycznych. W toku rozważań scharakteryzowano koncepcję koordynacji i jej motywy, a także przedstawiono cechy koordynacji sieciowej. Ponadto zanalizowano istniejące zależności, powiązania sieciowe oraz metody koordynacji stosowane w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. W rezultacie stwierdzono, że koordynacja w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym ma charakter międzyorganizacyjny i jest sposobem organizowania zadań niezależnych jednostek na podstawie norm społecznych, które ułatwiają adaptację do dynamicznych i zmiennych warunków działania.
EN
The goal of this article is to identify the role and scope of the network governance in public safety management. The article’s goal was reached using desk research analysis and empirical research. In the course of the analysis, the concept of coordination and its motives were characterized and also the features of network governance were presented. Furthermore, existing interdependencies, network connections and coordination methods used in public safety management were analyzed. As a result it was found that the coordination in public safety management has an interorganizational character and it is a way to organize actions of independent units based on social standards facilitating adaptation to dynamic and complex conditions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.