Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resistance spot welding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów toru zasilania zgrzewarki rezystancyjnej na parametry wyjściowe procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego, to jest w szczególności średnicę uzyskiwanego jądra zgrzeiny. W zależności od rodzaju zgrzewarki struktura toru zasilania elektrod zawiera różne elementy, wpływające pośrednio na proces. Najczęściej są to przewody i szyny doprowadzające prąd oraz różnego rodzaju przekształtniki energoelektroniczne. W artykule wykazano w jaki sposób każdy z tych elementów wpływa na parametry procesu zgrzewania.
EN
The influence of components of the supplying path in resistance welding machine on parameters of welding process, particularly diameter of welding nugget is presented in the paper. Depending on type of welding machine the supplying path includes different types of conductors and wires and power electronic converters. Analysis presented in the paper reports influence of these elements on parameters of welding process.
2
Content available Resistance spot weld bonding of steel sheets
EN
The use of innovative resistance welding methods with bonding for joining construction materials opens new possibilities in expanding ranges of combined materials in various industrial sectors. The article presents the results of experiments of resistance spot welding-adhesive bonding, using the weld-through technique. The influence of welding conditions (technological parameters of welding) and adhesive bonding conditions (method of surface preparation, size and thickness of the overlap during bonding) on the process of creating hybrid connections is presented. The tests combined DC01 steel sheets without protective coverings and DP 600 with Z140 zinc protective coating and designed for applications in the automotive industry one-component epoxy adhesive was used.
PL
Stosowanie innowacyjnych metod zgrzewania rezystancyjnego z klejeniem do łączenia materiałów konstrukcyjnych otwiera nowe możliwości w rozszerzaniu zakresów łączonych materiałów w różnych branżach przemysłowych. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów łączenia hybrydowego: zgrzewanie rezystancyjne punktowe-klejenie z użyciem techniki weld-through. Przedstawiono wpływ parametrów technologicznych zgrzewania oraz warunków klejenia (sposób przygotowania powierzchni, wymiary zakładki oraz grubość warstwy kleju) na proces tworzenia złączy hybrydowych zgrzewanie rezystancyjne-klejenie blach stalowych. W badaniach łączono blachy stalowe DC01 bez pokryć ochronnych i DP 600 z pokryciem ochronnym cynkowym Z140 z zastosowaniem kleju epoksydowego jednoskładnikowego przeznaczonego do zastosowań w przemyśle samochodowym.
EN
Resistance spot welding (RSW) is a fabrication process that is being used in the automobile and aerospace industry since many years for joining low carbon or “mild” steel. Quality and strength of the welds depend upon the process parameters of RSW. The most effective parameters in this process are: current intensity, welding time, sheet thickness and material, geometry of electrodes, electrode force, and current shunting. This paper presents the experimental investigations for the optimization of tensile shear stress of RSW for stainless steel grade 316L sheets by using Taguchi method. The experiments were conducted using Taguchi’s L27 orthogonal array under varying proces parameters, namely electrode diameter, welding current, and heating time. The experimental data were analyzed using signal-to-noise ratio (S/N ratio) to find the optimal process parameters. Analysis of variance (ANOVA) and F test were used to find the most significant parameters affecting the spot weld quality characteristics. Confirmation tests with optimal process parameters were conducted to validate the test results. From the results, itwas found that it is possible to increase tensile shear stress significantly.
EN
In the present research, a parametric study in Resistance Spot Welding (RSW) of thin AISI 1008 steel sheets is investigated via FEM. All the time steps through the RSW process, including squeeze time, welding time, holding time and cooling time are taken into account. First, the effects of various parameters such as electrical current, welding time and electrode tip diameter are investigated in the nugget geometry. Then, a time history stress diagram and residual stresses are obtained in RSW weldment. FEM results are validated very well by some experiments which were performed in two parts of nugget geometry and residual stresses.
5
Content available remote Experimental study of spot weld parameters in resistance spot welding process
EN
Resistance spot welding is a comparatively clean and efficient welding process that is widely used in sheet metal joining. This process involves electrical, thermal and mechanical interactions. Resistance spot welding primarily takes place by localized melting at the inter-face of the sheets followed by its quick solidification under sequential control of water cooled electrode pressure and ?ow of required electric current for certain duration. In this experimental work the tensile tests and the spot weld diameter were studied. The objectives of this analysis is to understand the physics of the process and to show the influence of the electrical current, weld time and the type material in resistance spot welding process.
EN
The article presents the process of resistance welding in relation to the expulsion of liquid metal from the weld nugget. The research-related tests involved the synchronic recording of welding process parameters such as welding current and voltage as well as electrode force and travel. The phenomenon of expulsion was filmed using a high speed camera. The tests aimed to determine the most effective parameter as regards the detection of expulsion as well as the accurate determination of the moment of expulsion in relation to the above-named parameter. During the tests it appeared that the most favourable parameter was the force of electrodes. The tests required the precise synchronisation of the recording of process parameters with the recording of images (using the camera). The uncertainty of expulsion time determination was estimated at 0.1 ms. The research-related experimental tests were focused on the possibility of eliminating expulsion by stopping (blocking) the flow of welding current. In the case of expulsion, the process of welding was continued with a delayed second current pulse. The force signal, on the basis of which the expulsion detection was performed, was analysed using a dedicated controller which implementing the algorithm of discreet differentiation. The tests were performed using an inverter welding machine having an internal transformation frequency of 10 kHz. In this study, SORPAS software-aided FEM analysis was performed to analyse the possibility of the effective reduction of the expulsion phenomenon.
7
Content available remote Field-circuit modelling of the resistance spot welding transformers
EN
Transformers of high frequency resistance spot welding systems are considered. The equivalent circuit of a three-winding transformer, which is obtained by replacing it with two two-winding transformers, is used. It is shown that the magnetic coupling factor for the leakage fluxes of these two-winding transformers influences on the output current. The study of the transformers includes both 2D eddy-current FEA analysis for estimation the leakage impedance and the circuit simulation, which gives the output current. The results are used to design economical welding transformers. The calculation results are confirmed experimentally.
PL
Zaprojektowano transformator do wsokoczestotliwościowego punktowego zgrzewania. Przeprowadzono analizę rozkładu prądów wiroychw celu uwzględnienia impedancji upływowej oraz zaproponowano schemat zastępczy transformatora trzy-uzwojeniowego otrzymanego przez zastąpienie dwóch transformatorów dwu-uzwojeniowych.
8
Content available remote A review of Finite Element Analysis (FEA) of Resistance Spot Welding (RSW)
EN
Modeling RSW was studied by many researchers with considering different electrical, thermal, and mechanical phenomena such as formation of temperature field and welding nugget growth. This paper is a review of the most important efforts in the field of FEA of RSW, by investigating present finite element method (FEM) studies. After a brief introduction on FEA studies on RSW, such numerical solution methods as FEM and FDM (Finite Difference Method) are compared. Governing electrical, thermal, and mechanical equations are then discussed. A brief investigation about applicable algorithms is presented as a procedure for numerical solution. The importance of credible material properties is emphasized and predicted results in different studies are discussed. The final two parts are about recent issues in RSW FEA process and review of special cases such as multiple-sheet, single-sided welding, shunting effect, and covered models. Conclusions and suggestions about future studies are also provided.
PL
Modelowanie RSW było stosowane przez wielu badaczy z uwzględnieniem różnych zjawisk elektrycznych, cieplnych i mechanicznych, takich jak powstające pole temperatury czy wzrost jądra zgrzeiny. Niniejszy artykuł stanowi przegląd najważniejszych dokonań w obszarze zastosowania FEA w RSW, zwłaszcza wyników badań metodą elementów skończonych (FEM). Po krótkim wprowadzeniu do tematu przedstawiono porównanie takich metod obliczeń numerycznych jak FEM i FDM (metoda różnic skończonych) oraz dyskusję podstawowych równań elektrycznych, cieplnych i mechanicznych. Prześledzono i przedstawiono w skrócie algorytmy stosowane w procedurach rozwiązań numerycznych. Podkreślono znaczenie używania wiarygodnych danych materiałowych oraz przedyskutowano wyniki uzyskane w trakcie różnych studiów. Końcowe dwa akapity omawiają aktualne problemy FEA dla RSW, a także przegląd modeli dla szczególnych przypadków takich jak jednoczesne zgrzewanie kilku blach, zgrzewanie jednostronne, bocznikowanie prądu zgrzewania i zgrzewanie z nakładkami. Przedstawiono także podsumowanie i sugestie dla dalszych prac.
9
Content available remote Badanie drgań narzędzia w zrobotyzowanym procesie zgrzewania
PL
Artykuł przedstawia klasyfikację procesu zgrzewania oporowego. Omówiono możliwość robotyzacji tego procesu, jej zalety oraz wady, a także rozwiązania sprzętowe oferowane przez producentów. Opisano stanowisko do badania drgań narzedzia w zrobotyzowanym procesie zgrzewania, przedstawiono wyniki badań.
EN
The article presents the classification of the resistance spot welding process. Discussed the possibility of spot welding robotization, the advantages and disadvantages of such a solution as well as hardware solutions offered by manufacturers. Described the research station used in testing the vibration of the tool in robotic spot welding process, presented the results of research.
EN
Few aspects of shunting effect have been studied so far. Shunting effect in resistance spot welding (RSW) occurs when the electrical current passes through the previous spot welds. Value of this current depends mostly on distance, number, and size of previous spot welds. This will cause some dimensional and metallurgical changes in welding nugget as well as heat affected zone (HAZ). In this study, shunting effect of RSW is considered by finite element method (FEM) and the results are compared to experiments performed on aluminum alloy 2219. Weld spacing together with welding current and time are considered to discover the effect of shunting current in the final quality of nugget. A three factor experiment design has been performed to find the significance of factors and interactive effects, as well as finite element model verification. Electrothermal and mechanical interactions are considered in the FEM. Experimental and numerical solutions have yielded similar results in terms of welding nugget properties. Asymmetry in electrical potential, temperature, stress distribution and geometry of shunted nugget is predicted and verified directly or indirectly. Intense effect of shunting current on nugget height, asymmetric growth of heat affected zone (HAZ) toward previous welding nugget, as well as concentration of alloying elements along grain boundaries are also discovered.
EN
The article presents the possibilities of using acoustic microscopy to evaluate defects in resistance spot welding joints. For this purpose, the welded joints were made from two grades of aluminium plates EN AW5754 H24 and EN AW6005 T606, which were then subjected to non-destructive testing using acoustic microscopy and conventional destructive testing using traditional light microscopy techniques. Additionally, the study examined the influence of the typical contaminants found in industrial conditions on the quality of the joint.
PL
Celem artykułu była ocena wytrzymałości złączy wykonanych z blach z tytanu grade 3 i grade 4 o grubości 0,4 mm. Blachy łączono w sposób zakładkowy przez zgrzewanie oporowe. Złącza zgrzano pojedynczą zgrzeiną RSW. Dokonano wyboru optymalnych parametrów zgrzewania. Ocenie poddano złącza wykonane za pomocą 5 kombinacji parametrów zgrzewania, różniących się czasem zgrzewania i natężeniem prądu elektrycznego. Analizowano nośności na ścinanie złączy, rozkład odkształceń plastycznych i sposób pękania. Pomiaru odkształceń plastycznych dokonano przy użyciu bezkontaktowego systemu analizy optycznej Aramis.
EN
Titanium and have been identified as one of the best engineering metals for application in many industrial fields such as aviation, automotive and civil engineering. This is because of properties of the material: low density and high mechanical strength. Titanium also is characterised by excellent corrosion resistance to many environments. In recent years, researchers have attached great importance to the application of titanium in resistance spot welding (RSW). In resistance spot welding, two metal sheets are placed between two copper electrodes. The purpose of the two electrodes is to supply current to the weld sheets. The production of RSW welds is finished via solidification. The paper presents a strength evaluation of welded specimens made of titanium grade 3 and grade 4 of 0.4 mm thickness. The lap joins were made by Resistance Spot Welding (RSW). The joints were welded by the single RSW weld. The optimal welding parameters were chosen. The joints welded by 5 variants of welding parameters, different of welding time and electric current. The shear load capacity, a plastic strains distribution and a method of cracking were assessed. The Plastic strains measurement was made using a non-contact optical deformation system Aramis.
PL
Zgrzewanie punktowe jest najpopularniejszą metodą łączenia blach, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i kolejowym. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań wytwarzania prętów, będących półwyrobem elektrod przeznaczonych do zgrzewania punktowego. Do badań wykorzystano pręty o średnicy 40 mm ze stopu miedzi Cu-Cr-Zr, które poddano przesycaniu przy dwóch wariantach temperatur: 900°C i 1030°C, a następnie wyciskano na zimno metodą KOBO i starzono. Wyciskanie metodą KOBO prowadzono przy dwóch wartościach siły wyciskania: 400 i 650 kN. W badaniach wykazano, że po tak przeprowadzonym procesie nastąpił wzrost twardości próbek, dochodzący do 10% przy wyciskaniu z siłą 650 kN w stosunku do materiału wyjściowego. W obu przypadkach próbek wyciskanych metodą KOBO obserwuje się ultra drobne ziarna w warstwie przypowierzchniowej na grubości ok. 200 μm, niezależnie od przyjętej siły wyciskania. Półwyroby po procesie KOBO i starzeniu mają inną strukturę przy powierzchni, w porównani do struktury rdzenia, niezależnie od wielkości siły wyciskania. Widać również układ pofalowanych pasm będących efektem płynięcia metalu w procesie wyciskania KOBO. W obu przypadkach próbek wyciskanych metodą KOBO i starzonych obserwuje się równomierne rozmieszczenie wydzieleń dyspersyjnych na tle rozdrobnionej struktury, przy czym rozdrobnienie jest większe dla próbki wyciskanej z większą siłą (650 kN). Uzyskane wyniki stanowią bazę umożliwiającą podjęcie w Instytucie Obróbki Plastycznej dalszych badań nad kształtowaniem plastycznym elektrod o wysokiej twardości, co pozwoli na zmniejszenie stopnia odpadu w stosunku do technologii obróbki skrawania o ok. 30%.
EN
Spot welding is the most popular method of joining sheets, particularly in the motorization and railway industries. This article presents the results of preliminary research on manufacturing rods as components used in the production of electrodes intended for spot welding. Rods with a diameter of 40 mm made of Cu-Cr-Zr copper alloy, hyperquenched at two different temperatures: 900°C and 1030°C, cold-extruded using the KOBO method and aged, were used in tests. KOBO extrusion was performed using two different extrusion force values: 400 and 650 kN. Tests prove that the hardness of specimens increased after this process, by up to 10% at extrusion with 650 kN of force compared to the starting material. In both cases of specimens extruded using the KOBO method, ultra-fine grains are observed in the near-surface layer over a thickness of approx. 200 μm, regardless of the accepted extrusion force. Semi-finished products after the KOBO process and ageing have a different structure near the surface than in the core, regardless of the extrusion force value. A wavy arrangement of bands can also be seen, the effect of metal flow during the KOBO extrusion process. In both cases of specimens extruded using the KOBO method and aged, uniform distribution of dispersive precipitates is observed on the background of the refined structure, where refinement is greater in the specimen extruded with greater force (650 kN). Obtained results constitute the foundations making it possible to undertake further research of plastic forming of electrodes of high hardness at the Metal Forming Institute, enabling reduction of waste by 30% compared to machining technology.
PL
Żywotność elektrod do zgrzewania rezystancyjnego punktowego jest jednym z istotnych zagadnień technologicznych. Można ją ocenić na podstawie czasochłonnych i żmudnych badań trwałościowych. W artykule przedstawiono metodykę badań oraz wyniki przeprowadzonego testu porównawczego trwałości dwóch rodzajów elektrod, w którym wykorzystano zmechanizowane stanowisko testowe do tego celu, wydatnie skracające czas prowadzenia badań oraz eliminujące wiele niedogodności i niekorzystnych zjawisk w czasie stosowanej procedury.
EN
Lifetime of electrodes for resistance spot welding is one of the most important technological issues. It can be assessed basing on time-consuming and arduous durability testing. The paper presents the electrode life test methodology and results of the comparative test of two types of electrodes. The new mechanized test stand was applied for this purpose which significantly shortened the tests’ duration and eliminated a number of drawbacks and unfavorable phenomena in the course of the procedure.
EN
Ultra-high and advanced high strength steels find their application in the production of vehicles, for the manufacturing of car body components, especially of those that are crash safety relevant. Production related influences may affect the process stability and cause the loss of quality that can be particularly critical for spot welds with high quality requirements. Despite the high accuracy of the manufactured components, process related variations of geometry may cause gaps between the welding partners. For welding, these gaps must be bridged prior to turning on the welding current. During the welding process of such elements with gap, the preload results in specific thermal and mechanical loading of the joint that can cause imperfections in the welded joint, e.g. cracks. This article gives a review on hot stamping process as well as on previous investigations in RSW of AHSS and UHSS with production related gaps. The present study shows the influence of production related gaps on process stability, and changes in microstructure and geometry of spot welds with gaps. Based on experimental investigation, an effect of welding time, coating and production related gaps on the quality and mechanical performance of RS-welded joints is discussed.
PL
Ultrawysokowytrzymałe i zaawansowane technologicznie stale znajdują zastosowanie w produkcji pojazdów samochodowych, przy produkcji elementów karoserii, szczególnie w miejscach gdzie istotne jest bezpieczeństwo konstrukcji. Zmienne warunki produkcji mogą wpływać na stabilność procesu zgrzewania i przyczynić się do spadku jakości zgrzewania, która jest szczególnie ważna w przypadku wytwarzania odpowiedzialnych konstrukcji. Mimo dużej dokładności wykonywania elementów, zmienność procesu produkcyjnego może wynikać ze szczeliny między elementami. W przypadku zgrzewania te szczeliny muszą być wyeliminowane przed przepływem prądu zgrzewania. Wymagany docisk wstępny powoduje obciążenie cieplne i mechaniczne złącza, które może prowadzić do niezgodności w zgrzeinie, np. do pęknięć. Artykuł przedstawia przegląd procesu głębokiego tłoczenia elementów oraz poprzednie wyniki badań nad zgrzewaniem punktowym nowoczesnych stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. Wyniki badań pokazują wpływ wielkości szczeliny na stabilność procesu zgrzewania, mikrostrukturę i geometrię zgrzeiny punktowej. Bazując na badaniach eksperymentalnych, zbadano wpływ czasu zgrzewania, rodzaju powłoki i wielkości szczeliny na jakość i własności mechaniczne złączy.
EN
Failure mode of resistance spot welds (interfacial vs. pullout) is a qualitative measure of resistance spot weld performance. Considering adverse effect of interfacial failure mode on the vehicle crashworthiness, process parameters should be adjusted so that the pullout failure mode is guaranteed ensuring reliability of spot welds during vehicle lifetime. In this paper, metallurgical and mechanical properties of HSLA 420 resistance spot welds are studied with particular attention to the failure mode. Results showed that the conventional weld size recommendation of 4t0:5 (t is sheet thickness) is not sufficient to guarantee pullout failure mode for HSLA steel spot welds during the tensile-shear test. Considering the failure mechanism of spot welds during the tensileshear test, minimum required fusion zone size to ensure the pullout failure mode was estimated using an analytical model. Fusion zone size proved to be the most important controlling factor for peak load and energy absorption of HSLA 420 resistance spot weld.
PL
Tryb uszkodzenia zgrzein (pękanie na granicy faz a wyrywanie) jest jakościowa miara zachowania zgrzein. Biorąc pod uwagę niekorzystny wpływ uszkodzenia na granicy faz na odporność pojazdu na uderzenia, parametry zgrzewania powinny być ustawione tak, ze trybem uszkodzenia jest wyrywanie co gwarantuje niezawodność zgrzein w czasie eksploatacji pojazdu. W pracy, badane sa metalurgiczne i mechaniczne właściwości zgrzein stali HSLA 420 ze szczególnym uwzględnieniem trybu uszkodzenia. Wyniki próby rozciągania i ścinania wykazały, ze konwencjonalne zalecenie rozmiaru spoiny 4t0:5 (t - grubość) nie jest wystarczające, aby zapewnić ze trybem uszkodzenia jest wyrywanie. Biorąc pod uwagę mechanizm uszkodzenia zgrzein w czasie próby rozciągania i ścinania, minimalna wielkość strefy stopionej wymagana do zapewnienia, ze trybem uszkodzenia jest najbardziej istotnym czynnikiem decydującym o maksymalnym obciążeniu i pochłanianiu energii przez zgrzewana stal HSLA 420.
17
Content available remote DeltaSpot as an innovative method of resistance spot welding
EN
Resistance spot welding has established itself across a wide range of industries as a cost-effective method for joining steel sheets. In modern vehicle manufacturing in particular, steel sheets of varying strengths, quality and surface treatment need to be joined. One of the problems of resistance spot welding in the automotive industry is the lifetime of welding electrode tips. The new innovative method of resistance spot welding DeltaSpot should solve this problem by using the special process tape between welding electrodes and joining materials. The paper describes the principle of DeltaSpot welding method and evaluates the properties of DeltaSpot joints made by combination of galvanized steel sheets DX51D+Z (a0 = 0.9 mm) and RA-K 40/70+Z100MBO (a0 = 0.77 mm). The basic mechanical properties of welded joints were evaluated. Some samples were prepared for metallographic analysis where the influence of the welding parameters on the structure of welded joint was observed. The properties of DeltaSpot joint were compared to the properties of standard resistance spot joints.
PL
Zgrzewanie oporowe punktowe znalazło różnorodne zastosowanie w wielu obszarach przemysłu jako ekonomicznie efektywna metoda łączenia blach. Potrzeba łączenia blach stalowych o różnej wytrzymałości, jakości i obróbce powierzchni występuje we współczesnym przemyśle samochodowym. Jednym z problemów punktowego zgrzewania oporowego w przemyśle samochodowym jest Żywotność końcówek elektrod zgrzewających. Innowacyjna metoda punktowego zgrzewania oporowego DeltaSpot rozwiązuje ten problem przez zastosowanie specjalnej taśmy pomiędzy elektrodami zgrzewającymi a łączonymi materiałami. Artykuł zawiera opis zasady zgrzewania DeltaSpot oraz ocenę właściwości połączeń zgrzewanych metodą DeltaSpot złożonych z blach stalowych ocynkowanych DX51D+Z (a0 = 0,9 mm) i RA-K 40/70+Z100MBO (a0 = 0,77 mm). Określono podstawowe właściwości mechaniczne połączeń zgrzewanych. Część próbek była poddana analizie metalograficznej w celu określenia wpływu parametrów zgrzewania na strukturę połączenia zgrzewanego. Właściwości połączeń DeltaSpot zostały porównane z właściwościami połączeń wykonanych tradycyjną metodą punktowego zgrzewania oporowego.
18
Content available remote Clinching as a non-standard method for joining materials of dissimilar properties
EN
The automotive industry is currently working to accommodate the conflicting requirements of both environmental legislation and customer demands for greater performance and more luxury and safety features, by developing a light-weight and therefore essentially, energy-efficient vehicle. To satisfy these demands, various materials are used in car body production. But it is not always possible to join these materials by common joining method such as resistance spot welding; therefore clinching seems to be possible alternative. The paper dealt with the evaluation of properties of joints made by clinching. The sheets made of the high-strength low-alloy steel H220PD (a0 = 0.8 mm), advanced high strength steel RA-K 40/70+Z100MBO (a0 = 0.77 mm) and the drawing grade steel DX51D+Z (a0 = 0.9 mm) were used for the experiments. The following tests were performed to evaluate the properties of the clinched joints: tensile test and a metallographical analysis.
PL
Przemysł samochodowy jest obecnie skupiony na spełnianiu sprzecznych wymagań przepisów ochrony środowiska oraz potrzeb klientów w zakresie poprawy komfortu i cech bezpieczeństwa przez rozwijanie produkcji samochodów o lekkiej konstrukcji, a zatem energooszczędnych. Spełnienie tych wymagań jest możliwe przez wprowadzenie różnych materiałów do produkcji karoserii samochodowych. Łączenie tych materiałów za pomocą powszechnie stosowanej metody zgrzewania oporowego nie jest zawsze możliwe, dlatego klinczowanie wydaje się być metodą alternatywną. Artykuł przedstawia ocenę właściwości połączeń wykonanych metodą klinczowania. W badaniach eksperymentalnych wykorzystano blachy ze stali wysokowytrzymałej niskowęglowej H220PD (a0 = 0,8 mm), wielofazową stal wysokowytrzymałą RA-K 40/70+Z100MBO (a0 = 0,77 mm) i stal przeznaczoną do tłoczenia DX51D+Z (a0 = 0,9 mm). Właściwości połączeń klinczowych oceniano podczas próby rozciągania i analizy metalograficznej.
EN
The paper presents results of metallographic investigations of spot welds made of high-strength steel HSLA340 and dual-phase DP600 steel. Low-carbon martensite microstructure was found in the weld nugget of HSLA steel. The DP600 steel shows martensite and bainite microstructure. For both steels, no carbides of microadditives were found because they dissolved in liquid nugget and could not precipitate again because of rapid heat abstraction. Moreover, no transcrystallisation was found in both steels, which proves good mixing of the materials within the weld.
PL
W artykule opisano wyniki badań metalograficznych zgrzein punktowych wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości HSLA340 i dwufazowej stali DP600. Badania wykazały, ze jądro zgrzeiny dla stali HSLA ma mikrostrukture martenzytu niskowęglowego, a dla stali DP600 martenzytu i bainitu. Dla obu gatunków stali w zgrzeinie nie obserwowano węglików mikrododatków stopowych, gdyż w czasie tworzenia ciekłego jądra zostały one rozpuszczone, a w wyniku szybkiego odprowadzania ciepła do elektrod nie zdołały sie ponownie wydzielić. Ponadto dla obu gatunków stali zaobserwowano brak transkrystalizacji, co świadczy o dobrym wymieszaniu sie materiałów w obrebie zgrzeiny.
20
Content available remote Toughness of welded stainless steels sheets for automotive industry
EN
Purpose: In the automotive industry, more and more it is compulsory to develop new grades of stainless steels, such as high resistant Martensitic Stainless Steels (MA-SS) and Ferritic Stainless Steels (FSS) in order to realise certain or many complex deep drawn pieces. For these grades, resistance spot welding (RSW) is the most widespread process used largely for many parts of the car body in the automotive industry. This paper aims to characterise mechanical behaviour (toughness) of the different steel grades under dynamic test conditions. Design/methodology/approach: A special crash test device is used in different temperatures and the simulated crash tests are performed at a constant speed of 5.52 m/s. Findings: The specimen is submitted to impact tensile test at different temperatures. According to testing temperature, fracture mode varies: At low temperatures, brittle fracture occurs: due to stress concentration, fracture always occurs in the notched section. At high temperatures, the specimen fails by ductile fracture. Toughness of the steel sheets (base metals, BM or welded parts) is well compared at different materials and test conditions. Research limitations/implications: Evaluation of welded thin sheets submitted to the dynamic loading in order to correlate in real service conditions in order to realize a useful correlation between the transition temperature and deep drawability can be used for evaluating of the welding conditions and also of the material characteristics. For detail study, this type of the test needs a standard formulation. Practical implications: This is a new conception of specimen and of the impact/crash machine. It is widely used in automotive industry for practical and economic reason to give rapid answers to designer and also steel makers for ranking the materials. Originality/value: New developed test called impact crash test for evaluating the toughness of thin welded joints (tailored blanks) / mechanical assemblies in high formability steel sheets for stamping submitted to dynamic loads such as experienced in real crash tests.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.