Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article presents a proposal of identification of project managers’ competences in order to employers’ requirements. For this purpose the article presents the analysis of job advertisements with use of text analysis. According to that point of view the structure of the paper was created. The second part containing description of competences of project managers’. It shows the definition of competence, how it could be divided and which are the most important according to the authors. The third part of the article is divided into three pieces. First shows how to collect data to analysis. Second part shows procedure of text mining analysis, and the last part shows the results of such kind of analysis. It contains the words which appeared most frequently in the job offers and the correlation of those words with other words in text.
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji oczekiwanych przez pracodawców kompetencji kierowników projektów. W tym celu przeanalizowano treść ofert pracy z wykorzystaniem analizy text mining. Stosownie do przyjętego celu ustalono strukturę pracy. W punkcie drugim przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące kompetencji kierowników projektów. Wymieniono cztery modele kompetencji, przedstawiono czym one są, na jakie grupy można je podzielić oraz, które z nich według wybranych autorów są najistotniejsze. Punkt trzeci podzielono na trzy części. W pierwszej z nich przedstawiono sposób zebrania danych do analizy. Kolejna część opisuje procedurę przeprowadzonej analizy text mining. Ostatnia część prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy. Ustalono jakie słowa w analizowanych ofertach pojawiały się najczęściej, oraz jak była korelacji tych słów z innymi słowami.
2
Content available Text mining w analizie zbiorów publikacji naukowych
PL
Często stosowaną form przechowywania informacji w organizacjach i społeczeństwie jest tekst. Tekst może zostać poddany eksploracji w celu pozyskania wcześniej nieznanej i użytecznej wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników analizy wybranych publikacji naukowych. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem text mining’u, a jej celem było ustalenie jakich słów najczęściej używali autorzy publikacji, oraz obliczenie korelacji tych słów z innymi.
EN
Text is often used to store information in organizations and society. Text can be explored to gain previously unknown and useful knowledge. The aim of this article is to present the results of the analysis of selected scientific publications. The analysis was done using text mining. Its purpose was to determine what words were most used by the authors, and to calculate the correlation of those words with others words.
PL
We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu coraz bardziej popularne, również w małych przedsiębiorstwach, staje się zarządzanie projektami. Dzięki niemu łatwiej w ramach posiadanych zasobów i ustalonych ograniczeń, realizować zadania niezbędne do uzyskania określonych korzyści. W artykule przedstawiono informacje na temat oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami oraz istotę, wady i zalety modelu SaaS. Przeprowadzono również analizę wybranych aplikacji oferowanych w modelu SaaS przeznaczonych do wspomagania zarządzania projektami.
EN
In the modern, dynamically changing environment project management is much more popular, even in small enterprises. Project management provides the possibility of gaining advantages with limited resources of time, money and people. This article presents analysis of chosen applications using SaaS model in order to project management.
4
Content available Wizualizacja danych w organizacji gospodarczej
PL
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie informacji oraz wizualizacji danych w organizacji gospodarczej. W punkcie drugim przedstawiono znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji, a także podstawowe informacje na temat Business Intelligence oraz Big Data. Punkt trzeci poświęcono zagadnieniu wizualizacji danych. Przedstawiono istotę wizualizacji, jej rolę w procesie prezentacji danych, a także wybrane sposoby wizualizacji danych w organizacji.
EN
The article contains the focus on meaning of pieces of information in economic organization. The second part contains the approach of decision making in order to importance of pieces of information. It also contains the pieces of information about Business Intelligence and Big Data. Third part is based on data visualization, which contains essence of virtualization, its role in presentation of data and chosen ways of virtualization of data in organization.
5
Content available Systemy ERP w modelu cloud computing
PL
W niniejszym artykule rozważano możliwość korzystania z systemów klasy ERP w modelu cloud computing. W rozdziale drugim przedstawiono istotę systemów ERP. Opisano ich podstawowe cechy, zalety, a także korzyści wynikające z ich stosowania. Wymieniono również obszary działalności przedsiębiorstwa, które są przez system wspierane. Rozdział trzeci obejmuje najistotniejsze informacje na temat przetwarzania w chmurze. Przedstawiono m.in. definicję, modele i sposoby realizacji, atrybuty oraz bariery stosowania rozwiązań przetwarzania w chmurze. Ostatni rozdział poświęcono systemom ERP oferowanym w ramach przetwarzania w chmurze.
EN
This article presents the possibility of use of ERP Systems in cloud computing model. The article contains key issues of ERP Systems, its features, pros and cons and the benefits of use of such systems. It contains also the possible areas of enterprises for the systems to support. The third part of the article is based on cloud computing, it contains the definition, models and possible ways of realization, attributes and barriers for such kind of possible data analysis. The last part of the article was dedicated to ERP offered in cloud computing.
PL
Akronim CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientem jest rozumiane na wiele sposobów, od prostego programu komputerowego, przez sposób zarządzania kluczowymi klientami, a na filozofii biznesu kończąc. Istotny element w zarządzaniu relacjami z klientem stanowią niewątpliwie nowoczesne technologie przetwarzania informacji i komunikacji. Część rozwiązań jest od pewnego czasu dostarczana w ramach przetwarzania w chmurze. W artykule rozważano możliwość wykorzystania przez małe przedsiębiorstwa aplikacji, które wspomagają zarządzanie relacjami z klientem, oferowanych w ramach modelu SaaS.
EN
CRM is considered on different ways. It contains the whole variety of methods: simple computer program, the way of managing of key clients, and the philosophy of business. The main idea of CRM is based on new technologies of gathering and transforming of pieces of information. Part of those solutions is now placed in cloud. The article presents possibility of use of applications supporting small enterprises in order to CRM relations which are part of SaaS model.
PL
Tradycyjne struktury i modele zarządzania stają się w obecnych czasach coraz mniej przydatne dla nowych form i warunków funkcjonowania. Od pewnego czasu w teorii i praktyce zarządzania stosuje się koncepcję organizacji inteligentnej. W artykule rozważano możliwość wykorzystania wybranych metod sztucznej inteligencji, tj. systemów ekspertowych, sztucznych sieci neuronowych oraz algorytmów ewolucyjnych, w przedsiębiorstwach funkcjonujących zgodnie z koncepcją organizacji inteligentnej.
EN
he traditional structures and forms of managing are not flexible enough to current form and conditions of corporations’ environment. Due to that point of view the concept of intelligent organization has appeared. This article presents the possibility of use of AI methods (expert systems, neural networks, evolutionary algorithms) in enterprises based on intelligent organization way of management.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę pojęcia wiedzy. Kolejny punkt poświęcono procesowi zarządzania wiedzą. Ostatnia część pracy to podstawowe informacje o małych i średnich przedsiębiorstwach oraz masowej pamięci sieciowej. W punkcie tym wskazano na możliwość wykorzystania urządzeń NAS i dostarczanego wraz z nimi oprogramowania do wspomagania zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach.
EN
This article shows use of NAS devices and their software to support of knowledge management in small and medium enterprises. The second part contains definition is knowledge. The third part key point is knowledge management process. The last part of this article contains pieces of information on small and medium enterprises, NAS devices and their applications, which could be used to knowledge management process.
EN
This article shows the possibilities of use of Cloud Computing in order to the features of small enterprises’ – speed of reaction and flexibility to the market’s needs. Second point contains pieces of information of Cloud Computing services. It contains definition, models, realizations, features, and its barriers. Third point shows ground pieces of information about small enterprises and their features in order to Cloud Computing.
PL
W artykule rozważano możliwość skorzystania przez małe przedsiębiorstwa z rozwiązań oferowanych w ramach przetwarzania w chmurze, z punktu widzenia wzmocnienia ich podstawowych cech, czyli elastyczności i szybkość dostosowywania się do rynku. Punkt drugi obejmuje najistotniejsze informacje na temat usług w modelu Cloud Computing. Przedstawiono m.in. definicję, modele i sposoby realizacji, atrybuty oraz bariery stosowania rozwiązań przetwarzania w chmurze. W punkcie trzecim przedstawione zostały podstawowe informacje na temat małych przedsiębiorstw, a także cechy przetwarzania w chmurze, w odniesieniu do cech małych przedsiębiorstw.
PL
W artykule rozważano możliwość wykorzystania systemu Business Intelligence do wspomagania zarządzania procesami w łańcuchu dostaw. Zaprezentowana została istota podejścia procesowego, wybrane definicje pojęć: proces, logistyka oraz łańcuch dostaw. Przedstawiając specyfikę systemów Business Intelligence wskazano, w jakich obszarach mogą one wspomagać zarządzanie procesami.
EN
This article presents use of Business Intelligence in support for supply chain management. There is process approach presented, definition of process, logistics and supply chain management. It also shows the areas of use of Business Intelligence.
PL
Artykuł przedstawia system wspierający podejmowanie decyzji utworzony zgodnie z koncepcją Business Intelligence (BI). Składowe tego systemu stanowią system klasy ERP - proALPHA®, oraz program do analizy danych o nazwie Analazer. Punkt drugi artykułu przedstawia podstawowe informacje o systemach Bussines Inteligence. W punkcie trzecim przedstawiono sposób budowy i działania systemu wspierającego podejmowanie decyzji.
EN
This article presents decision support system based on business intelligence concept (BI)> is is based on ERP system pro ALPHA and data analysis program Analazer.
PL
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie informacji dla współczesnej organizacji gospodarczej. Zaprezentowano także wybrane zagadnienia dotyczące systemów klasy Business Intelligence (BI). Spogladajac na organizację przez pryzmat modelu Levita, rozważono możliwość i sens budowy systemów wspomagania decyzji dla różnych szczebli zarządzania z wykorzystaniem narzędzi BI.
EN
This paper presents pieces information connected with Business Intelligence systems. It also discusses the meaning of information for an organization. The author considers the possibility and meaning of creation decision support system based on Business Intelligence tools.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie koncepcji Business Intelligence w budowie systemu wspierającego podejmowanie decyzji w procesie układania rozkładu zajęć. Utworzony system dostarcza niezbędnych informacji na podstawie analizy danych, pochodzących z programu stosowanego do układania rozkładów zajęć.
EN
This article presents approach connected with useful pieces of information for Schedule planning. The solution of that problem was a creation of a system, which provides usefull information after data analysis, which was based on schedule planner. That system was based on Business Intelligence conception.
14
Content available remote Sposób na integrację danych - business intelligence
PL
W artykule przedstawiono wybrane informacje, dotyczące systemów klasy Business Intelligence. Wskazano na możliwość ich wykorzystania w roli systemów, które przez analizę danych, pozyskiwanych z różnych systemów informatycznych, które funkcjonują w przedsiębiorstwie, mogą zasilać menedżerów w odpowiednie informacje, niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
EN
This paper presents pieces of information connected with Business Intelligence systems. There are pointed out features of information systems in enterprises connected with data analysis to help managers in decision taking processes.
15
Content available remote Strategia bezpieczeństwa informacji a klasyczne metody faktoryzacji
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze elementy strategii bezpieczeństwa realizowanej przez nowoczesne przedsiębiorstwo. Podaje podstawowe kryteria podziału wiedzy, najważniejsze obszary metod i środków ochrony informacji, oraz podstawowe aspekty bezpieczeństwa komunikacji. Jest jednocześnie kontynuacją badań prowadzonych w pracy [5] na trzech najefektywniejszych klasycznych metodach faktoryzacji.
EN
Paper presents the most important elements of safety strategy in modern company. It announces basie criterions of knowledge's division, the most important areas of methods and means of information's protection and basics aspects of safety communication. It is simultaneously a continuation of research from paper [5] on classical methods of factorization.
PL
W pracy zaprezentowano sposób doboru wskaźników diagnostycznych dla systemu wczesnego ostrzegania małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedstawione zostały kolejne działania, których wykonanie umożliwia ustalenie zbioru wskaźników diagnostycznych. Są to czynności związane z ustaleniem istotnych czynników, ich konwersji na wskaźniki oraz ustalenia dla wskaźników wartości brzegowych.
EN
In this work presented a way to choose diagnostic indicators for early warning system for small manufacturing enterprise. All activities presented are connected with the idea of creation of set of diagnostic indicators. All activities are connected with the process of finding and recognizing of those indicators, their conversion and boundary conditions.
PL
W pracy rozważano możliwość zastosowania systemu wczesnego ostrzegania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz pewne kwestie odnośnie do systemu wczesnego ostrzegania, ze szczególnym uwzględnieniem procesu jego budowy.
EN
This paper considers the possibility of application of an early warning system in small manufacturing companies. The first part of this paper presents main ideas of a small size manufacturing company. The second presents main ideas of early warning systems.
PL
W pracy rozważono możliwość wykorzystania metodyki myślenia sieciowego w procesie tworzenia bazy wiedzy dla inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa zbudowanego w oparciu o system ekspertowy. Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z metodyką myślenia sieciowego oraz istotne kwestie dotyczące systemów wczesnego ostrzegania.
EN
In this paper the author considers the possibility of application of network thinking methodology in the process of creation of the database for an Expert System based company early warning system. It also outlines the findamental issues related to network thinking methodology as well as important aspects of early waning systems.
19
Content available remote Zarządzanie organizacją w świetle innowacyjnych technologii informacyjnych
PL
W artykule przedstawiono problemy, jakie napotyka się w trakcie wprowadzania do organizacji innowacyjnych technologii informacyjnych. Zwrócono tutaj uwagę na konieczne zmiany w organizacji, przygotowujące ją do wdrożenia technologii informacyjnych. W pracy zostały poruszone zagadnienia związane z transformacją struktury organizacyjnej, pozyskiwaniem wiedzy, oraz mającą większe znaczenie kulturą organizacyjną.
EN
In this article, there have been presented the problems encountered in the course of introducing innovative information technologies into an organization. Special attention has been devoted to the essential changes in the organization, preparing it to undergo the introduction of an information technology. There have also been presented the issues connected with the transformation of the organization structure, knowledge acquisition and organization culture, which is getting more and more significant.
20
Content available remote Rola komunikacji w procesie tworzenia systemów informacyjnych
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesem komunikacji w trakcie tworzenia systemów informacyjnych. Poruszono zagadnienia dotyczące sposobów komunikowania się między uczestnikami realizowanego procesu. Wskazano potrzebę zapewnienia doskonałej komunikacji pomiędzy pracownikami oraz zwrócono uwagę na wpływ, jaki komunikacja wywiera na wynik końcowy przedsięwzięcia.
EN
This paper presents selected tasks relating to communication process which takes place when building IT systems. It discusses the methods of communication between the persons involved in the executed process. The author indicates a need ensure excellent communication between employees as well as points to the impact, the communication has on the outcome of the project.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.