Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  response time
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ rodzaju drewna na czas zadziałania autonomicznych czujek dymu
PL
W artykule omówiono badania doświadczalne wpływu rodzaju drewna na czas zadziałania wybranych autonomicznych czujek dymu. Polegały one na pomiarze czasu zadziałania autonomicznych czujek dymu podczas spalania płomieniowego i bezpłomieniowego próbek wybranych gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych powszechnie stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemyśle meblarskim. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny przydatności i niezawodności działania autonomicznych czujek dymu podczas detekcji pożaru w zależności od rodzaju spalania oraz zastosowanego materiału palnego.
EN
The article examines the influence of the type of wood on the response time of selected autonomous smoke detectors. The conducted experimental studies consisted in measuring the response time of autonomous smoke detectors during flame and flameless combustion of samples of selected wood species and wood-based materials commonly used in housing and furniture industry. On the basis of the obtained results, the usability and reliability of operation of autonomous smoke detectors during fire detection was assessed, depending on the type of combustion and the use of flammable material.
EN
Reaction time to a light or sound stimulus is an important element of life. Constructing and testing a measuring device for collecting the response time stimulus focused on two study groups. The results which were obtained showed that people who specialize in sports have 0.15 seconds, better time than people who do not professionally deal with sport. Be tested for both groups with additional verification (stopwatch) confirmed the measuring apparatus along with the application.
PL
Czas reakcji na bodziec świetlny lub dźwiękowy stanowi ważny element życia. Konstruując oraz testując urządzenie pomiarowe do zbierania czasu odpowiedzi na bodziec, skupiono się na dwóch grupach badanych. Wyniki jakie zostały uzyskane wykazały, że osoby, które specjalizują się w dyscyplinach sportowych mają 0,15 s lepszy czas od osób, które nie zajmują się zawodowo sportem. Wykonanie testu na obu grupach wraz z dodatkową weryfikacją (stoper), potwierdziło działania urządzenia pomiarowego wraz z aplikacją.
EN
The mathematical model for calculating the response time of the compression ratio of the mechanism for compression ratio changing (MCRC) is presented in this article. This revealed the influence of various engine factors with the connecting rod and crank mechanism (CRCM) on the operation of the MCRC (for example, the rate of the compression ratio change). The results of the study of the operation of the MCRC indicate a strong influence of the values  (relative area of flow passage of channels) and р (pressure) on the response time τ in the field of their small values. This indicates that with insignificant changes of the area of flow passage of channel of the hydraulic lock and the minute oil pressure in the cavities, a significant response rate of the MCRC is ensured. The results demonstrate the possibility of speedy compression ratio change in the engine with the MCRC. Calculation studies showed that the mechanism full operation occurs quickly (0.02 s per unit εx), which indicates the expediency of using such a high-pressure pump in a four-stroke gasoline engine with CRCM. The mechanism movable body complete movement (S = 4 mm) at the oil temperature in the hydraulic system of 45°C and pressure on the body of p = 60 bar are stated to occur for 0.2 s.
EN
The paper reports on a long-wave infrared (cut-off wavelength ~ 9 μm) HgCdTe detector operating under nbiased condition and room temperature (300 K) for both short response time and high detectivity operation. The ptimal structure in terms of the response time and detectivity versus device architecture was shown. The response time of the long-wave (active layer Cd composition, xCd = 0.19) HgCdTe detector for 300 K was calculated at a level of τs ~ 1 ns for zero bias condition, while the detectivity - at a level of D* ~ 109 cmHz1/2/W assuming immersion. It was presented that parameters of the active layer and P+ barrier layer play a critical role in order to reach τs ≤ 1 ns. An extra series resistance related to the processing (RS+ in a range 5-10 Ω) increased the response time more than two times (τs ~ 2.3 ns).
5
Content available Fast Response Hot (111) HGCDTE MWIR Detectors
EN
In this work we report simulation and experimental results for an MWIR HgCdTe photodetector designed by computer simulation and fabricated in a joint laboratory run by VIGO Sytems S.A. and Military University of Technology. The device is based on a modified N+pP+ heterostructure grown on 2”., epiready, semi-insulating (100) GaAs substrates in a horizontal MOCVD AIX 200 reactor. The devices were examined by measurements of spectral and time responses as a function of a bias voltage and operating temperatures. The time response was measured with an Optical Parametric Oscillator (OPO) as the source of ~25 ps pulses of infrared radiation, tuneable in a 1.55–16 μm spectral range. Two-stage Peltier cooled devices (230 K) with a 4.1 μm cut-off wavelength were characterized by 1.6 × 1012 cm Hz1/2/W peak detectivity and < 1 ns time constant for V > 500 mV.
EN
The paper presents a numerical method of dynamic error correction applied to a measuring transducer of gas concentration with a typical sensor based on tin dioxide. The work describes research of the dynamic properties of the transducer. Its response time is approximately 8 to 10 minutes, which may be not acceptable in many applications. A parametric model of the transducer dynamics has been developed and an adequate correction algorithm is proposed. The obtained results of the dynamic correction based on the proposed method are compared with those achieved previously by applying a neural network algorithm. Despite the simplicity of the used model, the proposed method allows a significant decrease in the transducer response time.
PL
Artykuł przedstawia koncepcje i wykonanie dzielnika wysokonapięciowego, przeznaczonego do pomiarów impulsów nanosekundowych.
EN
The paper presents concepts and execution of high-voltage divider, designed to measure nanosecond pulses.
PL
W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierującego otrzymane na stanowisku badawczym opracowanym i wykonanym w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Cechą charakterystyczną stanowiska jest to, że pozwala ono w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, przy użyciu przenośnej aparatury montowanej w rzeczywistych pojazdach, oceniać długości czasów reakcji kierujących. W odróżnieniu od typowej aparatury używanej w badania psychologicznych kierowców, która z reguły pozwala ocenić tzw. czasy reakcji prostej, na omawianym stanowisku możliwe jest rejestrowanie pełnego łańcucha reakcji charakterystycznych dla rzeczywistych sytuacji drogowych. Analizując wyniki pomiarów w artykule skupiono się na możliwości obserwacji wpływu różnych czynników decydujących o ostatecznej wartości czasu reakcji. Wykazano możliwości badawcze metody, jej powtarzalność i adekwatność oraz porównano uzyskiwane wyniki z danymi dostępnymi w literaturze.
EN
The research results of the driver's reaction time are discussed in the article. All of them have been received on the test stand worked out and made in Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design of Technical University of Lodz. The characteristic feature of this stand is that it allows to evaluate the drivers' reaction time in controlled laboratory conditions with use the portable apparatus installed in the real vehicle. In contrast to typical apparatus used in drivers' psychological tests, which usually allows to evaluate so-called simply response time, on discussed stand it is possible to notice the whole chain of the characteristic reactions for the real traffic situations. In the analysis of the measurement results in the article was focused on the possibilities of observations of impact various factors on the final reaction time value. The research method's possibilities were shown, its repeatability, adequacy and received results were compared with the available in the specialist literature data.
EN
Five polymers dispersed liquid crystalline (LC) films were fabricated using photo-polymerizable monomers with different lengths of carbon chains. These LC films have shown different electro-optical (EO) properties. Through their SEM pictures, the relationship between the linear electro-optical effect and the mesh size of the polymer network was explored. With the increase of number of photo-polymerizable monomers, the mesh size of the polymer network would become larger. So the liquid crystal molecules would be easily oriented in the electric field and therefore, the threshold voltage and saturation voltage would decrease. The open state response times were also reduced and the off state response times would be extended. The DFT simulations have shown principal role of the ground state dipole moments in the observed electro-optical efficiency.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań właściwości dynamicznych typowego półprzewodnikowego rezystancyjnego czujnika gazów. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano model dynamiczny czujnika, wyznaczono jego współczynniki oraz przedstawiono dopasowaną do tego modelu numeryczną procedurę korekcji dynamicznej zapewniającą istotne skrócenie czasu odpowiedzi przetwornika do pomiaru stężenia gazu. Pokazano skuteczność zaproponowanej metody korekcji.
EN
Solid state gas sensors have generally disadvantageous dynamic properties - their response time can reach several minutes or more. This is due to the fact that the chemical adsorption phenomena in the sensitive layer occur relatively slowly [1, 2]. In many measurement applications such a long response time is not acceptable. It is necessary to apply effective methods of dynamic correction. This paper presents a method and results of investigations of the dynamic properties of a typical semiconductor gas sensor with tin sensing layer. A numerical correction method is proposed, too. There were determined responses of the sensor to step changes in gas concentration by means of a measuring system shown schematically in Fig. 2. The results (see Figs. 3, 4 and 5) show that the first order inertia may be sufficient as an averaged dynamic model of the sensor. With respect to this model, the dynamic correction method is proposed. The procedure is illustrated in Fig. 6, and the calculation method is given in formula (3). Shortening of the step response time is expressed by the coefficient  (0, 1). Examples of application of that algorithm to reproduce the abruptly and sinusoidally varying gas concentration are shown in Figs. 7 and 8 ( was assumed equal to 1/3, which was the postulated 3-fold reduction of the step response time). The waveforms confirm the effectiveness of the proposed dynamic correction method.
PL
W artykule omówiono zagadnienia projektowania funkcji bezpieczeństwa realizowanych w układzie sterowania wykorzystującym podsystem transmisji danych bezpieczeństwa. Przedstawiono metodykę projektowania pozwalającą uwzględnić wpływ podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa na przyrost prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia niebezpiecznego całego układu i osiągany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL oraz uzyskiwany czas zadziałania funkcji bezpieczeństwa.
EN
The paper presents the rules of development of safety related control functions which use the safety fieldbus. The presented development methodology specifies the safety fieldbus effect for the estimation of probability increment of dangerous failure per hour and for safety integrity level SIL and also for the safety related control function response time.
12
Content available remote Badanie wpływu wykształceń na suficie na czas zadziałania czujek pożarowych
PL
W artykule zaprezentowano metodykę pomiarów oraz wyniki badań wpływu wykształceń na suficie na czas detekcji czujek pożarowych. W badaniach wykorzystano stanowisko wyposażone w przeszkodę w postaci kanału wentylacyjnego, umożliwiające dokonywanie pomiarów czasu zadziałania czujek w skali rzeczywistej. Badania wykonano podczas spalania płomieniowego drewna sosnowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono negatywny wpływ obecności wykształceń na suficie na zdolność detekcyjną czujek.
EN
In this paper the methodology of measurements and results of the examination of the impact of ceiling obstructions on the response times of fire detectors was presented. In the research a measuring chamber equipped with an obstacle in form of the ventilation channel, allowing to make measurements of the response time of detectors in real scale was used. Measurements were performed during the flame combustion of the pine wood. On the basis of the analyzes, a negative impact of the presence of ceiling obstructions on the response times of detectors was stated.
13
Content available remote Improving Web user experience with caching user interface
EN
In human-computer interaction, response time is assumed generally not to exceed significantly 1-2 seconds. While the natural competition in the Internet public Web serving ensures adhering widely to such limits, some Web environments are less competitive and offer much worse user experience in terms of response time. This paper describes a solution to significantly improve user experience in terms of response time with only modification to the user interface, by caching key pieces of data needed for quick browsing, during some tasks performed by humans.
PL
Pożądany czas odpowiedzi systemu komputerowego przyjmuje się często w przedziale do 1-2 sekund. Konkurencja wymusza zachowanie tego czasu przez organizacje prowadzące publiczne strony WWW. Techniki Web stosowane są jednak także jako część większych rozwiązań czy złożonych produktów, gdzie konkurencja nie wpływa tak bezpośrednio na utrzymywanie krótkiego czasu odpowiedzi i jest on często dłuższy. W artykule opisano rozwiązanie polegające na stworzeniu dodatkowego interfejsu użytkownika z cache, który pozwala znacząco skrócić czas odpowiedzi dla predefiniowanych zadań użytkownika.
EN
The authors designed and realized an instrument for resistance measuring using the known comparison method. As the first solution it was a single range unit for small resistors. The further investigations had a goal to reach a wide resistance range measuring. It was achieved, but some of appeared difficulties had to be overcome. The paper presents the real instrument characteristics and describes the way of practical solutions of their improvements.
PL
Autorzy zaprojektowali przyrząd do pomiaru rezystancji bazujący na metodzie porównania. Abu osiągnąć szeroki zakres pomiarowy niezbędne było rozwiązanie wielu nowych problemów. W artykule zaprezentowano możliwości wykonanego przyrządu.
PL
W publikacji umieszczono wyniki dotyczące badania jakości sterowania siecią neuronową pracującą z różnym czasem wykonywania obliczeń. Celem jest wyznaczenie (dla założonego obiektu) granicy częstotliwości, z jaką musi pracować sieć, aby sterowanie spełniało założone wskaźniki jakości. Do uczenia sieci neuronowej wykorzystano algorytm adaptacyjnej interakcji.
EN
In the article reader can find the results of testing the quality of neural network control with varying calculations time. The aim is to determine (for the assumed object) the limit frequency with which it must work to meet established quality indicators. Neural network learning algorithm uses the Adaptive Interaction method.
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki prac badawczych nad udoskonaleniem konstrukcji niechłodzonych detektorów podczerwieni z warstw epiaksjalnych HgCdTe uzyskiwanych w technologii MOCVD na podłożu GaAs. Badania te zrealizowano w Instytucie Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w ramach realizacji zadania nr 6 grantu zamawianego PBZ - MNiSW 02/I/2007.
EN
The paper presents selected results of studies connected with development of uncooled HgCdTe infrared detectors fabricated using MOCVD epitaxial deposition on GaAs substrates. This paper has been done in Institute of Applied Physics Military University of Technology under financial support of the Polish Ministry of Sciences and Higher Education, Key Project PBZ - MNiSW 02/I/2007.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań nad rozwojem niechłodzonych detektorów podczerwieni, zrealizowanych w VIGO System SA w ramach realizacji zadania nr 5 pt. "Niechłodzone detektory podczerwieni z HgCdTe", grantu zamawianego PBZ - MNiSW 02/I/2007 pt.: "Zaawansowane technologie dla półprzewodnikowej optoelektroniki podczerwieni". Niechłodzone detektory podczerwieni z HgCdTe to jeden z niewielu produktów optoelektronicznych produkowanych obecnie w Polsce i eksportowanych do wielu krajów świata. Przyrządy te znajdują zastosowania praktyczne w nowoczesnej aparaturze naukowej i medycznej, w przemyśle, ochronie środowiska naturalnego, technice wojskowej.
EN
Uncooled infrared photodetectors made from HgCdTe are one of few optoelectronic products manufactured currently in Poland and exported to many countries worldwide. The devices have found important applications for scientific and medical instruments, in industry, environment protection and military technique. The paper presents the current state of the art in the field of uncooled HgCdTe photodetectors in Poland. This paper has been done in VIGO System SA under financial support of the Polish Ministry of Sciences and Higher Education, Key Project PBZ - MNiSW 02/I/2007.
EN
The high frequency response of near-room temperature long wavelength infrared (LWIR) HgCdTe heterostructure photodiodes is investigated using a Fourier space method. The MOCVD HgCdTe multilayer heterostructures were grown on GaAs substrates. The response time of devices as a function of bias has been measured experimentally by using 10-μm quantum cascade laser and fast oscilloscope with suitable transimpedance amplifier. Results of theoretical predictions are compared with experimental data. It is shown that the response time at weak reverse bias condition is mainly limited by the drift time of carriers moving into π-n+ junction. Using the reverse bias higher than 50 mV, the transit time across the absorber region limits the response time. The response time of small-area devices decreases in the region of week reverse bias achieving value below 1 ns.
19
Content available remote Evaluation of the response time of air gauges in industrial applications
EN
The goal of the investigations was to evaluate the dynamical properties of air gauges in order to exploit them in such industrial applications as in-process control, form deviation measurement, dynamical measurement. As an important parameter, the time response was analyzed theoretically and experiments were performed in order to verify the proposed calculation model. The analyzed air gauges were applied in the devices for non-contact measurement of roundness and cylindricity, as well as in the contour and waviness measurement device. Because of evident physical conditions of experiments, the input signal should not be treated as an orthogonal step, but as a quasi-trapezoidal step which could be approximated in simulations as a trapezoidal one. The time response indicates that the air gauges with small measuring chambers should be treated as first-order dynamic systems.
PL
Celem artykulu jest przedstawienie metod realizacji skokowej zmiany aktywności jonów na membranie elektrody jonoselektywnej. Opisano metodę z wirującym naczyniem i zmodyfikowaną metodę wstrzykową, które opracowano na potrzeby Laboratorium Miernictwa Przemysłowego, metody z elektrodami w układzie równoległym i szeregowym do jednoczesnego pomiaru za pomocą kilku elektrod jonoselektywnych oraz metody z jedną elektrodą pomiarową w układzie, w tym najnowszą celkę pomiarową z dwoma dyszami, która po wstępnych badaniach wydaje się być najlepszym rozwiąniem spośród wczesniej prezentowanych.
EN
The work presents realizations of the ion activity steps at the membrane of ion-selective electrodes (ISEs). The most important elements in properly conducted experiments are exclusions of opening the (ISE - probe solution - reference electrode) measuring circuit and exclusions of mixing two different solutions before the contact with ISE's membrane. The rotating beaker methods and modified injection methods elaborated for didactic purpose used in frame or the Industry Measurement are described. The parallel and serial methods designed for simultaneous measuring using several ISEs have important drawbacks impossible to eliminate. The methods using only one ISE, including a measuring set-up with two jets, appear to be the best solution among presented methods.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.