Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interpersonal relations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Relacje między studentami
PL
W artykule opisano relacje międzyludzkie studentów o różnych wariantach studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych, a także to, jak działają i porozumiewają się oni poza uczelnią. Kluczowym elementem artykułu są różnice zawarte pomiędzy rozwijaniem się relacji i wspólną oraz samodzielną pracą studentów. Opisano rozwój życia towarzyskiego i to jak wygląda organizacja pracy na studiach. Zawarto także charakterystykę programu ERASMUS, opisano rozwój relacji międzyludzkich na przykładzie studentów studiujących w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) oraz studentów z wymiany, którzy poznają, jak wygląda nauka na studiach w Polsce, poznają tutejszych ludzi i ich zwyczaje, odmienną od własnej kulturę, nowe zasady oraz tradycje. Ostatnią częścią artykułu jest pokazanie w wyniku własnych badań tego jak układają się relacje pomiędzy studentami w różnych grupach oraz o różnych wariantach studiów. Poprzez ankietę dokonano wiwisekcji tego jak kwestia relacji międzyludzkich klaruje się na uczelni wśród studentów studiujących stacjonarnie oraz niestacjonarnie.
EN
The article describes the interpersonal relationships of students with different variants of study: full-time and part-time, as well as how they operate and communicate outside the university. The key element of the article are the differences between the development of relationships and the joint and independent work of students. The development of social life and the organization of work during studies are described. The characteristics of the ERASMUS program are also included, the development of interpersonal relations is described, for example, students studying at the Military University of Land Forces (MULF) and exchange students who get to know what studying in Poland looks like, get to know the local people and their habits, a culture different from one's own, new rules and traditions. The last part of the article is to show, as a result of my own research, how the relations between students in different groups and about different variants of study are arranged. Through the questionnaire, a vivisection was made of how the issue of interpersonal relations is clarified at the university among full-time and part-time students.
PL
Nowoczesne technologie są doskonałym czynnikiem ułatwiającym relacje międzyludzkie. Eliminują lub marginalizują znaczenie granic geograficznych, politycznych i kulturowych. Zadajmy więc sobie pytanie, czy technologia zbliżyła ludzi i sprawiła, że zachowanie ludzi stało się bardziej zrozumiałe? Czy społeczeństwo skorzystało na wiedzy, która znajduje się w zasięgu myszki komputerowej? Innymi słowy, czy większe obciążenie informacyjne spowodowało poprawę więzi społecznych? Paradoksalnie przeciążenie informacji prowadzi do poczucia straty, a możliwość zdobycia wielu przyjaciół skutkuje sztucznością ludzkich relacji. Czy zatem nowoczesna technologia pozbawia ludzi ich naturalnej zdolności do wiązania się ze sobą, czy jest jedynie etapem rozwoju stosunków społecznych? Czy ludzie w dzisiejszym świecie mogą stać się częścią społeczeństwa i pełnoprawnymi obywatelami bez nowoczesnej technologii?
EN
Modern technologies are a great facilitator when it comes to interpersonal relations. They eliminate or marginalize the importance of geographic, political and cultural borders. Thus, let us ask ourselves a question whether technology has brought people closer together and have made people's behaviour more understandable? Has society benefited from the knowledge wicher is within a computer mouse's reach? In other words, has greater information load resulted in the improvement of social ties? Paradoxically, the overload of information leads to a feeling of loss, and the possibility to make a great number of friends results in the artificiality of human relations. Thus, does modern technology deprives people of their natural ability to bond with each other, or is it merely a phase in the development of social relations? Therefore, it is worth considering what is going to be the end result? Are people in today's world able to be a part of society and fully-fledged citizens without modern technology?
PL
Zarządzanie ryzykiem w projekcie stanowi jeden z ważniejszych obszarów zapewnienia skutecznego osiągania jego celów. Zwykle stosuje się je w odniesieniu do „twardych aspektów” projektu, takich jak czas, koszty i jakość. Zarządzanie ryzykiem projektu w odniesieniu do sfery ludzkiej – kierownika projektu, zespołu projektowego czy interesariuszy – jest mocno zaniedbane. A to przecież ludzie odpowiadają za sukces projektu przeciętnie w 80%. Niniejsza praca stanowi próbę częściowego wypełnienia tej luki. Przedstawiono w niej trzy zjawiska: oporu na zmianę, konfliktu i kryzysu w projekcie, jako elementów połączonych określonymi związkami przyczynowo-skutkowymi. Wystąpienie każdego z nich stanowi poważne zagrożenie dla sukcesu projektu, będąc tym samym określonym ryzykiem. Opór jako niechęć do wykonywania zadań w projekcie skutkuje na ogół przekraczaniem terminów lub spadkiem jakości wykonywanych prac. Konflikt powoduje podobne skutki – członkowie zespołu projektowego tracą czas na niepotrzebne i często jałowe spory. Wreszcie kryzys – jako sytuacja nadzwyczajna – powoduje konieczność działań pod presją czasu i przełożonych, co sprzyja popełnianiu błędów. W pracy przedstawiono główne czynniki tych trzech ryzyk, a także sposoby radzenia sobie z nimi. W zakończeniu podjęto próbę kompleksowego zarządzania całą tą triadą.
EN
Risk management in a project is one of most important factors of its successful achievement of goals. Usually it is applied to the “hard aspects” of a project, such as time, cost and quality. Risk management in a project concerning human aspects is neglected, in spite of the fact that human beings are responsible for 80% of project success. This work is an attempt to partially fill this gap. Three phenomena are resistance to changes, conflicts and crisis in a project, connected with each other by certain cause and effect relations. The manifestation of each of them means a serious problem for project success, being a risk at the same time. Resistance as aversion to execute project tasks results in missing deadlines and a drop in quality. Conflict generates similar results: team members waste their time on redundant discussions. Finally, crisis as an exceptional situation creates a necessity to work under the pressure of time and supervisors, thus facilitating making mistakes. In this article the main factors of these three risks are presented, as well as the ways of dealing with them. Finally, an attempt has been made to manage this triad.
EN
Hospitals are frequently the main workplace in small or medium towns. Thus, the board of directors, who feel as employer monopolists, often commit many work irregularities. The author explains the role of staff in hospital management by analyzing his own researches which focus on the cult phenomena. The main aim of the researches was to reveal autocratic harassment of hospital workers in particular wards. The researches were carried out in three categories such as: job devotion, charismatic leadership, separation from reality, and they helped to reveal new factors which prove that corporation cult exists. The new factors were named as follows: non-financial job motivation, a strong po-sition of the boss as the factor which determines worker's loyalty.
EN
The idea of mobbing and its determinants is difficult to define, mainly because of its numerous shapes and subjectivity. While analysing ways of coping with mobbing one must bear in mind that this research problem is relatively new in Poland. The subject of the article are the determinants of one's more or less aware selection of ways of coping with mobbing at one's workplace an enterprise. Despite many observable positive changes, the present situation at a job market can hardly be called stable. As a result, because of psychological characteristics, the victimized employees may react differently to psychological bullying at their workplaces. Firstly, they may use defensive strategies, in order to defend their values and identity such as defence mechanisms. Secondly, they may use evacuation strategy i.e. they may quit their jobs as soon as possible. Finally, they may adopt the so called offensive strategy to mobilize in order to aggressively and violently counteract the mobber. Literature studies on human behavior patterns applied in certain situations (e.g. Type A and C behavioral patterns by M. Freedrnan and R. Rosennman) and practical experience made the author of the article figure out the following research problem: ź is there a correlation between a given behavioural pattern (either type A or C) and one's preferred strategy of doping with lobbing? Based on this research problem one may formulate the following research hypotheses: ź employees with type A behavioural pattern who face mobbing prefer offensive strategy. ź employees with type C behavioural pattern who face mobbing prefer defensive or evacuation strategy. The subjects of the study were 42 employees of Polish commercial or production enterprises. Jenkis Activity Survey questionnaire (JAS) was used to diagnose the subjects' type A behavioral pattern while type C behaviour was found out with the use of a competent judge method (each respondent was interviewed). A validated questionnaire was used to figure out the respondents' preferred strategies of action when being mobbed whereas an interview method was applied to define the respondents' most frequent activities. The investigation showed that type A people were more likely to use the offensive strategy while type C people preferred defensive strategy. The evacuation strategy as used in both groups with the same frequency so this criterion could not be used to differentiate any group. The results of the research show us the necessity of a selection of copings methods using by professional advisers and psychotherapists in organizational intervention and individual therapy.
PL
Przedmiotem opracowania jest problematyka uwarunkowań zachowania się pracowników w sytuacji mobbingu na przykładzie przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w Polsce. Artykuł zmierza do uzyskania odpowiedzi na pytania: ź Czy istnieje zależność między spostrzeganiem i klasyfikowaniem określonych zachowań ze strony osób stosujących mobbing w sytuacji pracy a prezentowanym przez pracowników wzorem zachowań? ź Czy istnieje zależność między określonymi wzorami zachowań (typu "A" lub "C") a preferowaną strategią radzenia sobie z mobbingiem? ź Czy istnieje zależność między prezentowanym wzorem zachowań a oceną kosztów psychologicznych, które osoby te zmuszone były ponieść? ź Czy istnieje zależność między oceną skuteczności preferowanej strategii a prezentowanym wzorem zachowania? Artykuł złożony jest z części teoretycznej, omawiającej analizowaną problematykę i empirycznej, przytaczającej wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w dwóch wymienionych grupach. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano zróżnicowanie zachowania pracowników w sytuacji mobbingu w zależności od prezentowanego wzoru zachowania ("A" lub "C").
10
Content available remote Patologia stosunków międzyludzkich w organizacji
PL
Prezentowane opracowanie stanowi próbę analizy wpływu patologicznych stosunków międzyludzkich w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, na efektywność zarządzania.
EN
The paper presented is an attempt to analyse the influence of pathological interpersonal relations in an organization, the mobbing in particular, on the effectiveness of management.
11
Content available remote Stosunki interpersonalne w wojsku
EN
In the light of psycho-social analysis, armed forces constitute a complex, multilevelled social system which include, among others, interpersonal and inter-group relations. Interpersonal relations are a set of co-ordinated and spontaneous mutual relations and dependencies appearing among soldiers, subunits, units that they have been in contact with. These relations develop according to a defined dynamics based on a specific structure. The central dimension of effective relations is a mature interpersonal communication. An essential condition of an effective, satisfying communication between soldiers is the commanders’ (superiors’) interpersonal competencies which depend, among others, on the ability to know the subordinates, to help them and also to solve conflicts.
12
Content available remote Interpretacyjne i społeczno-systemowe aspekty w przedmiocie socjologii
EN
This article is the continuation of the author’s considerations concerning research on sociology. It presents three cognitive aspects of a population: 1. The interpretative aspect - connected with the different character of the research, it generalises objective reality expressed by such directions as holoism, functionalism and naturalism and also theoretical sociology. 2. The analysis of a system and social system conducted basing on literature concerning this topic. 3. The interpretation of social system characteristics and functions, for which the interpersonal human social relations are characteristic and they result either from the principles of living together, professional abilities and specialities or from performed functions and various social positions. In reality, however, systems functioning in a society, although differentiated, have also common features which have been presented in the final part of the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.