Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stacja WN/SN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents results of computer simulations aimed at the operating conditions identification of the power system with local wind generation. The voltage conditions and power flows have been identified according to the voltage control modes in a substation and to the reactive power regulation modes of the wind farm. The simulation results made it possible to recommend optimal operating variants for the wind generators in the power network. These alternatives may be used by Distribution System Operators to specify optimal voltage regulation modes of wind power generation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pracy układu sieciowego z przyłączonymi rozproszonymi (lokalnymi) źródłami wytwórczymi (na przykładzie źródła wiatrowego). Dokonano identyfikacji warunków napięciowych oraz rozpływu mocy w układzie zależnie od sposobu regulacji napięcia w stacji transformatorowej zasilającej układ oraz trybu sterowania mocą bierną generowaną przez źródło. W oparciu o uzyskane rezultaty zaproponowano zalecane warianty współpracy źródeł wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Może to posłużyć operatorom sieci dystrybucyjnych do określenia optymalnego sterowania pracą źródeł wiatrowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozpatrywań wybranych aspektów wpływu pracy lokalnego źródła wytwórczego (na przykładzie źródła wiatrowego) na warunki napięciowe występujące w rozdzielniach stacji elektroenergetycznej WN/SN ze źródłem. W zrealizowanych badaniach symulacyjnych ujęto różne scenariusze pracy stacji oraz różne warianty pracy źródła wiatrowego. W zależności od aktywnego trybu sterowania mocą bierną źródła wiatrowego i zadanych parametrów regulacji praca źródła może prowadzić do kilku-, kilkunastoprocentowego wzrostu bądź zmniejszenia wartości napięcia w rozdzielniach stacji. W części 1 artykułu scharakteryzowano problematykę prowadzonych rozpatrywań, określono zdolności regulacji charakteru i poziomu mocy biernej generowanej przez źródła wiatrowe oraz opisano przyjętą metodykę badań symulacyjnych. Natomiast w części 2 artykułu zamieszczono wyniki zrealizowanych badań symulacyjnych definiujących warunki napięciowe w stacji elektroenergetycznej z przyłączonym źródłem wiatrowym oraz przedstawiono dyskusję uzyskanych rezultatów rozpatrywań.
EN
The paper presents the impact analysis results (for the selected aspects) of the local power sources (on the example of a wind source) on the voltage variation in busbars of the HV/LV substation operating with a wind power source. The performed simulation studies included various scenarios of the substation operation and several variants of the wind source operation. Wind sources, especially of high power, have different reactive power generation control modes. Depending on the selected control mode a diverse range of voltage variation in HV/LV substation can be observed. Occurring differences can reach over a dozen percents of the substation busbar voltage to which the wind source is connected.
PL
Artykuł stanowi kontynuację cyklu, gdzie jego autor rozpatruje wyniki wybranych aspektów wpływu pracy lokalnego źródła wytwórczego w oparciu o przykład źródła wiatrowego, które rzutują na warunki napięciowe występujące w rozdzielniach stacji elektroenergetycznej WN/SN ze źródłem. W zrealizowanych badaniach symulacyjnych ujęto różne scenariusze pracy stacji oraz różne warianty pracy źródła wiatrowego. W zależności od aktywnego trybu sterowania mocą bierną źródła wiatrowego i zadanych parametrów regulacji, praca źródła może prowadzić do kilku-, kilkunastoprocentowego wzrostu bądź zmniejszenia wartości napięcia w rozdzielniach stacji. Niniejsza jego część 2 zamieszcza wyniki zrealizowanych badań symulacyjnych definiujących warunki napięciowe w stacji elektroenergetycznej z przyłączonym źródłem wiatrowym oraz przedstawiono dyskusję uzyskanych rezultatów rozpatrywań.
EN
The paper presents the impact analysis results (for the selected aspects) of the local power sources (on the example of a wind source) on the voltage variation in busbars of the HV/LV substation operating with a wind power source. The performed simulation studies included various scenarios of the substation operation and several variants of the wind source operation. Wind sources, especially of high power, have different reactive power generation control modes. Depending on the selected control mode a diverse range of voltage variation in HV/LV substation can be observed. Occurring differences can reach over a dozen percents of the substation busbar voltage to which the wind source is connected.
PL
Przedstawiono próbę oceny poziomu przepięć w obwodach przesyłu sygnałów na terenie stacji elektroenergetycznej w przypadku wystąpienia zagrożenia piorunowego.
EN
The authors present an attempt to estimate overvoltage levels in signal transmission circuits at site of electrical power station in the case of lightning hazard.
PL
Wprowadzane nowoczesne urządzenia sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych, a szczególnie te sterowane cyfrowo, są znacznie bardziej podatne na bezpośrednie oddziaływanie impulsowych pól elektromagnetycznych oraz na działanie udarów napięciowych lub prądowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii transmisji sygnałów. Prezentowana metoda numerycznego określania przepięć w obwodach przesyłu sygnałów na terenie stacji elektroenergetycznych pozwala na wstępną ocenę występującego zagrożenia i na tej podstawie na podjęcie prób optymalnego wytyczenia tras przewodów systemów sterowania i nadzoru na terenie stacji ze względu na występujące zagrożenie piorunowe oraz dobór odpowiednich rozwiązań systemów ograniczających przepięcia.
EN
Actually installed modern HV substation control devices with digital circuits are much more sensitive for direct influence of the electromagnetic fields, voltage or current surges which are transferred from transmission or supply cable lines. This paper will present a numerical method which will allow calculating a lightning hazard of the protection relays installed on HV substation. Received scalar potential distribution results on the HV substation area could be used for proper cable routes arrange which allows minimization of relay lightning hazard.
PL
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana metoda połączenia możliwości obliczeniowych dwóch programów komputerowych CDEGS i EMTP. Zastosowanie nowego podejścia stwarza możliwość wyznaczenia rzeczywistego zagrożenia piorunowego stopni wejściowych zabezpieczeń stosowanych w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Program CDEGS umożliwia wyznaczenie wzrostu potencjału systemu uziomowego podczas wyładowania atmosferycznego na terenie stacji, zaś EMTP pozwala analizować rozległy i złożony system elektroenergetyczny. Zaproponowane sprzężenie uzupełnia wady poszczególnych programów powodując ich wzajemne uzupełnianie się.
EN
This paper will present software that allows transferring computation results from CDEGS to EMTP. By this software a lighting hazard of the protection relays will be computed. The CDEGS software will compute a HV substation ground potential rise during the lightning. Authoring tool will transfer results to the EMTP. The EMTP allows computing a voltage level on the inputs of protection relays.
PL
Obecny rozwój gospodarki charakteryzuje coraz większe uzależnienie od pewnego i niezawodnego zasilania w energię elektryczną. Stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia w dużej mierze determinują prawidłowe funkcjonowanie całego systemu elektroenergetycznego. W referacie zostanie zaprezentowana procedura weryfikacji modelu stacji elektroenergetycznej WN stworzonego w programie CDEGS. Opracowany model będzie wykorzystany do analizy zagrożenia piorunowego urządzeń systemów telemechaniki. Wzrost lokalnego potencjału stacji względem ziemi odniesienia (GPR) zarejestrowany podczas pomiarów terenowych był porównywany z wynikami obliczeń. Analiza przeprowadzana była dla udarów napięciowo-prądowych 1,2/50žs 6kV, 8/20 žs 3kA.
EN
Present economic growth depends on electric power. High reliability is at the first place. High voltage substations are crucial for electric power system. This paper will present a verification procedure of the high voltage substation model. Model was constructed in the CDEGS software. Ground potential rise was measured on the real high voltage substation. Measurements were taken for typical surges - 1,2/50žs 6kV, 8/20 žs 3kA.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.