Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farm machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W porównaniu ze stanem z 2004 r. produkcja ciągników była w 2015 r. o 57,2% mniejsza. O 2,4% zmniejszyła się też produkcja opryskiwaczy ciągnikowych. Więcej wyprodukowano: przyczep rolniczych - o 243,9%, kosiarek ciągnikowych – o 169,6%, pras do belowania słomy i siana - o 67,3% oraz pługów - o 30,3%. Najwięcej ciągników produkowanych w Polsce mieściło się w przedziale >18–≤37 kW mocy zainstalowanych w nich silników. Ich udział w 2004 r. wyniósł 56,5%, a w 2015 r. – 38,5%. Jedynie w 2012 r. dominowały ciągniki o mocy silnika >59–≤75 kW, z udziałem 51,8%. W 2015 r. produkcja większości środków mechanizacji rolnictwa (z wyjątkiem ciągników o mocy >18–≤37, >59–≤75 i >75–≤90 kW, bron innych niż talerzowe, rozsiewaczy nawozów mineralnych, roztrząsaczy obornika, siewników punktowych, maszyn do przetrząsania i/lub zgrabiania siana, kombajnów zbożowych, maszyn do zbioru roślin okopowych, urządzeń do czyszczenia i sortowania owoców i okopowych oraz wylęgarni drobiu) była o 4,0-79,7% większa niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 2016 r. odnotowano zmniejszenie produkcji większości środków mechanizacji rolnictwa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Niepokojący jest dalszy spadek produkcji kombajnów zbożowych - o 27,5%.
EN
As compared with 2004 situation, the production of tractors in 2015 was by 57.2% lower. Also production of tractor sprayers decreased by 2.4%. Instead, production of agricultural trailers increased by 243.9%, tractor mowers - by 169.6%, balers for straw and hay - by 67.3% and ploughs - by 30.3%. Most of tractors produced in Poland belonged to the engine power group of >18–≤37 kW. Their share in 2004 amounted to 56.5%, and in 2015 – to 38.5%. Only in 2012 tractors with engine power >59–≤75 kW dominated, with a share of 51.8%. In 2015 r. production of majority of farm machinery (excluding tractors of engine powers >18–≤37, >59–≤75 and >75–≤90 kW, harrows other than disc ones, fertilizer and manure spreaders, precision drills, machines for tedding and raking of hay, harvester threshers, most machines for root crop harvesting, equipment for cleaning and grading fruits and root crop, as well as poultry incubators) was by 4.0–79.7% higher than a year before. In the first semester of 2016 the decrease in production of most kinds of farm machinery was noted, as compared with the same period of the previous year. Especially, further drop in production of harvester threshers by 27.5% is alarming.
PL
W latach 2003–2016 nastąpił wzrost cen środków mechanizacji rolnictwa o 22,7-483,0%. Zestaw złożony z ciągnika i 24 maszyn i narzędzi podrożał w tym czasie o 124,1%. Dynamika tego wzrostu najsilniej zaznaczyła się w latach 2004 i 2005. W 2004 r. ceny zwiększyły się o 13,0-49,1%, a w 2005 r. - o 6,6-41,9%. Wspomniany zestaw 25 środków mechanizacji rolnictwa podrożał w 2004 r. o 25,3%, a w 2005 r. - o 17,0%. Przyczyną tak dużego wzrostu cen w tych latach było zwiększenie stawki VAT na sprzęt rolniczy z 0 do 22% wraz z wejściem Polski do UE. Z uwagi na to, że zmiana opodatkowania nastąpiła 1 maja, skutki tego zdarzenia z jednej strony tylko częściowo wpłynęły na przeciętną cenę w 2004 r., a z drugiej - były też widoczne w 2005 r. W 2016 r. w przypadku 24 spośród 32 badanych środków mechanizacji rolnictwa odnotowano wzrosty cen od poniżej 0,1 do 5,6%, a w przypadku ośmiu - obniżki o 0,1-8,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zestaw 32 środków mechanizacji rolnictwa podrożał o 2,0%.
EN
During the years 2003-2016, the increase of farm machinery prices by 22.7-483.0% was noted. The set including tractor and 24 machines and tools grew at that time dearer by 124.1%. The most strongly accented dynamics of that rise in prices occurred in years 2004 and 2005. In 2004, the rise in prices amounted to 13.0-49.1%, and in 2005 - 6.6-41.9%. Above mentioned set of 25 farm equipment in 2004 grown dearer by 25.3%, and in 2005 – by 17.0%. The reason of so important rise in prices in these years was increase of the VAT rate from 0 to 22% after entering of Poland to the European Union. As the entering to the EU took place 1st of May 2004, the results of this fact on one hand not fully affected the average prices of that year, and on the other hand - they were present also in 2005. In 2016, in cases of 24 among 32 observed machines and tools rises in prices by less than 0.1 to 5.6% were noted, and in cases of eighth - drops by 0.1-8.7% as compared with the previous year. The set of 32 machinery objects grew dearer by 2.0%.
EN
Efficient repair and maintenance infrastructure, which technically supervises machines and devices in production processes, has a significant impact on the improvement of efficiency of the machine and devices application in production processes. In a present situation, with the use of complex and in many cases expensive machines with high structural and quality parameters, users may significantly influence the increase of the degree of their use through optimization of time devoted to efficient repair and maintenance treatments. The fundamental objective of the paper was to analyse the time during which farm machines stay in repair shops during periodical service and maintenance in the aspect of their performance effectiveness. The index of organizational effectiveness designated for assessment of shops which carry out maintenance of machines was determined. The relation between the coefficient of technical use of a machine and the index of effectiveness of the maintenance and repair system organization in a repair shop were determined. A functional scheme of the machine operation system was presented. This scheme in a general aspect covers functional relations of main components of the service and maintenance system of shops in the aspect of quality assessment of their particular subsystems.
PL
Na poprawę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w procesach produkcyjnych w dużej mierze ma wpływ sprawnie działające zaplecze obsługowo-naprawcze, sprawujące nad nimi nadzór techniczny. W obecnej sytuacji, dysponując skomplikowanymi i w wielu przypadkach kosztownymi maszynami o wysokich parametrach konstrukcyjno-jakościowych, użytkownicy mogą w istotny sposób wpływać na zwiększenie stopnia ich wykorzystania poprzez optymalizację czasów poświęconych na sprawne przeprowadzenie zabiegów obsługowo-naprawczych. Zasadniczym celem pracy była analiza czasu przebywania maszyn rolniczych w warsztatach podczas wykonywania obsług okresowych i napraw w aspekcie efektywności działania tychże warsztatów. Wyznaczono wskaźnik efektywności organizacyjnej przeznaczony do oceny warsztatów przeprowadzających obsługi techniczne maszyn. Określono zależność pomiędzy współczynnikiem wykorzystania technicznego maszyn i wskaźnikiem efektywności organizacji systemu obsługi i napraw w warsztacie. Przedstawiono schemat funkcjonalny systemu obsługiwania maszyn. Schemat ten w ujęciu ogólnym ujmuje powiązania funkcjonalne głównych elementów systemu obsługowo-naprawczego warsztatów w aspekcie oceny jakościowej poszczególnych ich podsystemów.
EN
The article contains technical description of the tool and the unit used for basic and pre-sowing soil cultivation and sowing: a combined unit for basic non-plough soil cultivation and the cultivation and sowing unit. Results of the research on the efficiency of their use in the soil and climatic conditions of the north and eastern European part of Russia were presented. The analysis of the agrophysical properties of soil showed that the relative moisture of soil in the 0-10 cm layer did not depend on the manner of the basic and pre-sowing cultivation, but in the 0-20 cm layer the decrease of the soil moisture by 0.9-1.4% was reported after the use of KBM -4,2 cultivator and after cultivation with with APPN-2,1 (LSD05=0.63) unit. All the tested units ensured optimal density of the cultivated layer of the sod podzol soil within 1.1-1.3 g·cm-3. The water content of soil in the cultivation of winter rye in the non-plough cultivation with KPA-2,2 unit was higher by 1.5 mm in comparison to cultivation after ploughing (LSD05=0.51). No differences were reported in cultivation of vetch with oats. A non-plough cultivation of soil was also characterized with better values of indexes of the grain size distribution in comparison to the plough. The use of the cultivation and sowing unit APPN-2.1allowed decrease of energy inputs by 366 MJ·ha-1 (45.7%) compared to the total inputs on cultivation with KPS-4,0, fertilization and sowing. Sowing with the unit APPN-2.1 influenced the increase of the winter rye yield by 0.88 t·ha-1 compared to cultivation with KPS-4,0 and plough (LSD05AB=0.8). In the conditions with the use of APPN-2,1 the yield of dry mass of vetch and oats was higher by 0.75 t·ha-1 compared to the variants with KBM-4,2 (LSD05B=0.39).
PL
W artykule zamieszczono charakterystyki techniczne narzędzia do podstawowej i agregatu do przedsiewnej uprawy gleby i siewu: kombinowanego agregatu do podstawowej bezorkowej uprawy gleby, agregatu uprawowo-siewnego. Zamieszczono wyniki badań nad efektywnością ich zastosowania w warunkach glebowo-klimatycznych północnego wschodu europejskiej części Rosji. Analiza właściwości agrofizycznych gleby wykazała, że wilgotność bezwzględna gleby w warstwie 0-10 cm nie zależała od sposobu uprawy podstawowej i przedsiewnej, natomiast w warstwie 10-20 cm stwierdzono obniżenie wilgotności gleby o 0,9-1,4% po kultywatorze KBM-4,2 i uprawie agregatem APPN-2,1 (LSD05=0,63). Wszystkie badane agregaty zapewniały optymalną gęstość warstwy uprawnej gleby darniowo-bielicowej w zakresie 1,1-1,3 g·cm-3. Zasobność wodna gleby w uprawie żyta ozimego w uprawie bezorkowej agregatem KPA-2,2 była wyższa o 1,5 mm w porównaniu z uprawą po orce (LSD05=0,51). W uprawie mieszanki wyki z owsem różnic nie stwierdzono. Bezorkową uprawę gleby charakteryzowały również lepsze wartości wskaźników składu granulometrycznego w porównaniu z polem po orce. Energochłonność uprawy bezorkowej była o 334 MJ·ha-1 (32,6%) mniejsza w porównaniu z orką. Zastosowanie agregatu uprawowo-siewnego APPN-2,1 pozwoliło obniżyć nakłady energetyczne o 366 MJ·ha-1 (45,7%) w porównaniu z sumarycznymi nakładami na kultywację KPS-4,0, nawożenie i siew. Siew agregatem APPN-2,1 wpłynął na zwiększenie plonu żyta ozimego o 0,88 t·ha-1 w porównaniu z kultywacją KPS-4,0 i orką (LSD05AB=0,8). W warunkach z zastosowaniem APPN-2,1 plon suchej masy wyki i owsa był wyższy o 0,75 t·ha-1 w porównaniu z wariantami z KBM-4,2 (LSD05B=0,39).
PL
W latach 1996-2010 liczba ciągników w rolnictwie polskim zwiększyła się o 12,9%, kombajnów zbożowych o 56,7%, kombajnów buraczanych o 3,7%, kombajnów ziemniaczanych o 3,9%, opryskiwaczy polowych o 33,3%, a opryskiwaczy sadowniczych o 44,4%. W tym samym czasie liczba silosokombajnów zmniejszyła się o 7,7%. Liczba ciągników w przeliczeniu na 100 ha UR zwiększyła się o 33,8%, kombajnów zbożowych w przeliczeniu na 100 ha zbóż i rzepaku o 63,6%, kombajnów buraczanych w przeliczeniu na 100 ha buraków cukrowych o 125,0%, kombajnów ziemniaczanych w przeliczeniu na 100 ha ziemniaków o 261,4%, opryskiwaczy polowych w przeliczeniu na 100 ha powierzchni zasiewów o 56,7%, a opryskiwaczy sadowniczych w przeliczeniu na 100 ha powierzchni sadów o 5,1%. O 36,0% mniejsza była natomiast liczba silosokombajnów w przeliczeniu na 100 ha zielonek i kukurydzy.
EN
Within the years 1996-2010 the number of tractors in Polish agriculture increased by 12.9%, number of combine harvesters by 56.7%, number of beet harvesters by 3.7%, potato harvesters by 3.9%, number of field sprayers by 33.3% and orchard sprayers by 44.4%. At the same time the number of forage harvesters decreased by 7.7%. As accounted per 100 ha AL, the number of tractors increased by 33.8%; number of combine harvesters - as accounted per 100 ha of cereals and rape crop - increased by 63.6%; number of beet harvesters - accounted per 100 ha of sugar beet crop - by 125.0%; number of potato harvesters (per 100 ha potato crop) increased by 261.4%. Number of the field sprayers (per 100 ha of crops) increased by 56.7%, number of orchard sprayers (per 100 ha of orchard area) by 5.1%. However, the number of forage harvesters - as accounted per 100 ha green crop and maize area - decreased by 36.0%.
6
Content available Analizy cen maszyn rolniczych - problemy metodyczne
PL
W pracy przedstawiono metodę szacowania brakujących cen maszyn rolniczych w przypadku zmian ich reprezentantów w badaniach GUS. Szacunków dokonano na przykładzie ciągników Ursus 3512 i Ursus 2812. Na podstawie oficjalnych i szacowanych danych dokonano analizy dynamiki cen tych ciągników w latach 1990-2010 oraz relacji tych cen do cen wybranych produktów rolnych.
EN
Paper discussed the method to estimating the lacking prices of farm machines in case of changing their representatives in the tests of GUS (Main Statistical Office). The estimations were realized on an example of Ursus 3512 and Ursus 2812 tractors. On the basis of official and estimated data the dynamics of prices for these tractors within the years 1990-2010 was analysed, and the relations of these prices to prices of selected agricultural products were appraised.
PL
Przedmiotem rozważań była równomierność poprzeczna rozkładu nawozów wysiewanych tarczowymi rozsiewaczami nawozowymi. Celem badań było wykazanie przydatności nowej metodyki oceny jakości pracy rozsiewaczy, służącej zarówno do badań optymalizacyjnych, jak i badań porównawczych tarczowych zespołów rozsiewających. W tym celu zdefiniowano dwie wielkości - średniokwadratowe odchylenie wartości rzeczywistej krzywej od krzywej wzorcowej i stosunek szerokości roboczej do średniokwadratowego odchylenia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że optymalnymi wartościami kątów ustawienia poprzecznego i podłużnego tarczy rozsiewającej są 6 i 10° dla minimalnej wartości średniokwadratowego odchylenia oraz 8 i 9° dla maksymalnej wartości stosunku szerokości roboczej i średniokwadratowego odchylenia.
EN
The study dealt with a transverse distribution uniformity of mineral fertilizers distributed by the disc fertilizer spreaders. The aim was to show the usability of new methodology to evaluating the operation quality of fertilizer spreaders for both, the study on optimization and comparison of the disc spreading elements. For such a reason two magnitudes were defined - mean-square deviation of real curve from the standard curve, and the working width to mean-square deviation ratio. The analysis carried out showed that the optimum values for transverse and longitudinal angles of spreading disc setting are 6 and 100 for minimum value of mean-square deviation, as well as 8 and 90 for the maximum value of working width to mean-square deviation ratio.
PL
Celem badań było porównanie wartości podstawowych wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych różnych technologii nawożenia obornikiem z wykorzystaniem zestawów maszyn tradycyjnych oraz nowych maszyn, zakupionych przez gospodarstwo rolne. Badania sprawdzające przeprowadzono w gospodarstwie, prowadzącym produkcję polową oraz zwierzęcą o powierzchni około 35 ha użytków rolnych. Zakupiony przez gospodarstwo zestaw maszyn do nawożenia cechuje się lepszymi wartościami podstawowych wskaźników eksploatacyjnych. W porównaniu z wariantem technologii tradycyjnej zmalały: koszty nawożenia o 28%, nakłady robocizny o 61% i zużycie paliwa o 41%. Stwierdzono jednocześnie znaczny wzrost energochłonności zabiegu nawożenia (o 30%), głównie z powodu używania nowoczesnych, ciężkich maszyn i ciągników.
EN
The study aimed at comparison of basic operation-economic indices for various technologies of manure fertilization - with the use of traditional machine sets and the new machines, just purchased by the farm. lnvestigations were conducted in farm of the acreage about 35 ha agricultural land, engaged in both, crop and animal production. The set of machines for organic fertilization purchased by the farm was characterized by better values of basic operation indices. In comparison with traditional technology variant, the costs of fertilization decreased by 28%, the labour inputs by 61% and the fuel consumption by 41%. However, the considerable rising (by 30%) of energy consumption was observed, mostly because of using modern, heavy machines and tractors.
PL
Celem badań prowadzonych w wybranej grupie gospodarstw było określenie wielkości popytu na usługi mechanizacyjne zakupywane przez gospodarstwa. Materiałem badawczym były dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 roku w 52 losowo wybranych gospodarstwach położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim. Główną przyczyną korzystania z usług w opinii rolników jest brak określonych maszyn we własnym gospodarstwie. Poziom korzystania z usług przez badane gospodarstwa należy ocenić jako dosyć niski. Średnia wartość usług zakupionych w badanym okresie wyniosła 3.389,9 zł w 2007 i 3.945,6 zł w 2008 roku. Gospodarstwa korzystają w przeważającym stopniu (ponad 90% wartościowo) z usług zbioru kukurydzy i zbóż.
EN
The purpose of the research carried out in a selected group of farms was to determine the size of demand for mechanisation services purchased by farms. Test material included data originating from a survey carried out in 2009 for 52 randomly selected farms located within Wysokie Mazowieckie administrative district in Podlaskie Voivodship. In the farmers' opinion, the main reason for using services is the shortage of certain machines at their own farms. The examined farms use services to a rather small extent. Average value of services purchased during the examined period was PLN 3,389.9 in 2007 and 3,945.6 in 2008. Predominantly (over 90% by value), the farms use services involving corn and crops harvesting.
PL
Uszkodzenia awaryjne są szczególnie groźne w maszynach rolniczych, pracujących w bardzo niestabilnych i trudnych warunkach atmosferycznych i glebowych. Mogą mieć one różną postać i przyczyny je wywołujące. Celem pracy jest przeprowadzenie badań uszkodzeń awaryjnych nowoczesnych ciągników rolniczych, w aspekcie wad konstrukcyjnych i montażowych zespołów i części oraz prawidłowego użytkowania.
EN
Breakdown damage is particularly dangerous in farm machines, working in highly unstable and difficult weather and soil conditions. This damage may have various forms and may be induced by different reasons. The purpose of this work is to carry out the research on breakdown damage cases in modern farm tractors, in the aspects of constructional and assembly defects in units and parts, and correct operation.
PL
Celem pracy była ocena rozwoju gospodarstw niskotowarowych po dofinansowaniu UE w powiecie biłgorajskim. Przeanalizowano rozwój gospodarstw niskotowarowych uczestniczących w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2004-2006). Rolnicy głównie inwestowali w zakup maszyn i urządzeń uprawowych oraz do przygotowania pasz. Natomiast najczęściej używane ciągniki rolnicze i przyczepy stanowiły tylko 18,0 i 38,8%. Zdecydowanie najwięcej gospodarstw występuje w przedziałach o powierzchni: od 6 do 7 ha (33,2%), od 4 do 6 (28,9%) oraz od 7 do 9 (17,8%). Stwierdzono zróżnicowanie przestrzenne związane ze specyfiką terenu w zakresie rozwoju gospodarstw niskotowarowych. Rolnicy którzy kierowali gospodarstwami byli w wieku od 44-48 lat i 48-52 lata (po 16,4%) oraz 40-44 (15,5%) i 52-56 lat (13,8%).
EN
The aim of the work was to evaluate the development of semi-subsistence farms after provision of additional funds from EU in the Biłgoraj County. The development of semi-subsistence farms participating in the Rural Areas Development Plan was analysed (PROW 2004-2006). Farmers invested mainly in the purchase of machines and equipment for cultivation and fodder preparation purposes. The most frequently used farm tractors and trailers constituted only 18.0% and 38.8%. The biggest number of farms can be found definitely in the following intervals: areas of 6-7 ha (33.2%), 4-6 ha (28.9%) and 7-9 ha (17.8%). The spatial differentiation connected with the specific nature of the land with regard to development of semi-subsistence farms was identified. The farmers running those farms were aged 44-48, 48-52 (16.4% in each case), 40-44 (15.5%) and 52-56 (13.8%).
PL
Zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w pięciu gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, o powierzchni do 20 ha użytków rolnych. Badaniami objęto wiek środków technicznych, ocenę stanu technicznego narzędzi i maszyn uprawowych, wykorzystanie roczne oraz stopień wykorzystania zdolności eksploatacyjnych, stopień wykorzystania mocy ciągników, nakłady energii i zużycie paliwa.
EN
The work presents results of a survey carried out in five farms of Dolnośląskie (Lower Silesian) Voivodship, the area of eachreaching up to 20 ha of arable land. The scope of the research included the age of engineering equipment, the assessment of technical condition for cultivation tools and machines, annual use and the level of operating capacity use, the level of tractor power use, energy expenditure, and fuel consumption.
13
Content available Metoda technologiczności odnowy maszyn rolniczych
PL
W pracy przedstawiono jedną z głównych cech konstrukcji maszyn i urządzeń ("technologiczność") mającą istotny wpływ na ich użytkowanie w złożonym procesie eksploatacji. Omówiono etapy jej realizacji w procesie projektowania konstrukcji oraz poruszono problem technologiczności odnowy sprzętu rolniczego.
EN
The work presents one of the primary characteristics of the construction of equipment and machines ("producibility"), which has a significant impact on their use in the complex process of use. Stages of its implementation in the construction design process were used and the problem of producibility of renovation of farm equipment was discussed.
14
Content available Logistyka dystrybucji lemieszy płużnych
PL
Celem pracy było przedstawienie najważniejszych uwarunkowań związanych z logistyką dystrybucji lemieszy płużnych. Przedstawiono zróżnicowany system zaopatrzenia rolników w części zamienne koncentrując się na warsztatach obsługowo-naprawczych zajmujących się obsługą pogwarancyjną. Omówiono przyczyny występowania dużych różnic w popycie na lemiesze w skali roku. Opisano funkcją liniową o wysokim współczynniku korelacji wpływ średniej powierzchni gruntów pod zasiewami na liczbę ciągników o mocy powyżej 100 kW. Stwierdzono, że w ofercie czołowych producentów przeważa asortyment pługów agregatowanych z ciągnikami dużej mocy.
EN
The purpose of the work was to demonstrate most important determinants connected with ploughshare distribution logistics. The paper presents diversified spare parts supply system for farmers, focusing on service and repair shops providing after-warranty services. It discusses the reasons for significant differences in the demand for ploughshares throughout a year. Using linear function with high correlation coefficient, the researchers described the effect of mean area of grounds covered with crops on the number of tractors possessing horsepower exceeding 100 kW. It has been observed that the assortment of ploughs combined with high power tractors prevails in leading manufacturers' offers.
PL
Celem pracy było zastosowanie autorskiej metody, wykorzystującej sztuczne sieci neuronowe, do prognozowania wartości parametrów technicznych nowoczesnych maszyn rolniczych do pługów zawieszanych i opryskiwaczy polowych. Opracowano schematy kolejności wyznaczania poszczególnych parametrów charakteryzujących nowoczesne maszyny objęte badaniami. Jako początkowe zmienne wejściowe przyjęto rok wprowadzenia modelu maszyny rolniczej na rynek oraz jej zapotrzebowanie na moc. Następnie opracowano 10 modeli neuronowych - po 5 dla każdego typu maszyny. Modelami tymi były wielowarstwowe perceptrony oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych.
EN
The purpose of the work was to employ an author's method using artificial neural networks to predict values of technical parameters for modern farm machines used in suspended ploughs and field spraying machines. The researchers developed sequence schemes for determining individual parameters characterising modern machines subject to tests. Year of launching a farm machine model into the market and its power demand were taken as initial input variables. Then, 10 neural models were developed - 5 for each machine type. The models were multi-layer perceptrons and networks with radial basic functions.
PL
Osiągnięcie optymalnej produktywności i operacyjnej efektywności maszyn rolniczych wymaga łatwego dostępu do źródeł danych o procesach użytkowania i utrzymywania [Heacox 2008]. W pracy przedstawiono wyniki badań systemu JDLink Machine Monitoring System, dostarczonego przez firmę John Debre. System testowano w warunkach Republiki Czeskiej podczas jesiennych upraw roli w roku 2008 w przedsiębiorstwie rolniczym Agro Slatiny S.A. System był zainstalowany na ciągniku John Debre 8530, współpracującym głównie z siedmio-skibowym pługiem obrotowym firmy Rabe Agri GmbH oraz kultywatorem ścierniskowym z broną talerzową Kverneland CLC. System JDLink umożliwił szczegółowe opracowanie operacyjnych danych z obydwu tych agregatów.
EN
In order to achieve optimal productivity and operating efficiency of farm machines it is required to have an easy access to sources of data concerning use and maintenance processes [Heacox 2008]. The paper presents test results for the JDLink Machine Monitoring System delivered by John Deere. The system was tested in Czech Republic conditions by Agro Slatiny S.A. agricultural enterprise during autumn land cultivation in 2008. The system was installed in John Deere 8530 tractor, working mainly with a seven-furrow rotary plough manufactured by Rabe Agri GmbH, and stubble cultivator with disk harrow from Kverneland CLC. The JDLink system allowed to carry out detailed processing of operating data from both of the above mentioned units.
PL
Przeanalizowano wyposażenie w kombajny zbożowe 123 wybranych rodzinnych gospodarstw rolnych. W badanej grupie na 100 ha użytków rolnych przypadało 1,8 kombajnu. Rolnicy eksploatowali kombajny na potrzeby własne oraz świadczyli usługi maszynowe. Struktura wieku wskazuje na konieczność inwestycji w maszyny nowe, gdyż średni wiek kombajnów w 2006 roku wynosił prawie 25 lat.
EN
The researchers analysed possession of combine harvesters in 123 selected family-operated farms. In the examined group there was 1.8 harvester per 100 hectares of arable land. Farmers were operating the harvesters for their own purposes and were offering machine services. Age structure indicates the need to invest in new machines, since average combine harvester age in 2006 was nearly 25 years.
18
Content available Katalog maszyn i pojazdów rolniczych Maszyny-3
PL
Przedstawiono internetową bazę maszyn i pojazdów rolniczych. Aplikacja umieszczona jest na serwerze Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dostępna jest na stronie internetowej autora, pod adresem www.agro.mcpk.net.
EN
The work presents an Internet database containing farm machines and vehicles. The application is provided at the server of the Faculty of Production and Power Engineering at the University of Agriculture in Krakow. It is available on author's WWW page at the following address: www.agro.mcpk.net.
PL
Praca przedstawia badania wartości momentu odkręcania połączeń gwintowych zabezpieczonych środkami czasowej ochrony antykorozyjnej i umieszczonych w charakterystycznych środowiskach pracy maszyn rolniczych. Przeprowadzono również ocenę i analizę statystyczną jakości zabezpieczenia dla poszczególnych środków, oraz jej wpływu na wartości momentu odkręcania i łatwość demontażu maszyny rolniczej.
EN
The paper presents examination of unscrewing moment values for screw joints protected with temporary anticorrosive agents, and located in characteristic work environments for farm machines. Moreover, the research involved assessment and statistic analysis of protection quality for individual agents, and its impact on unscrewing moment values and easiness of farm machine disassembly.
PL
Celem opracowania było wykonanie analizy aktualnych trendów zachodzących w strukturze rolnictwa UE ze szczególnym uwzględnieniem: sytuacji na rynkach: roślinnych, zwierzęcych, upraw energetycznych oraz badania rynku ciągników rolniczych. Zmiany w rolnictwie UE uwzględniono w aspekcie wprowadzania w życie programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Jest to istotny element rozwoju upraw polowych, produkcji zwierzęcej, jak też wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn rolniczych ze względu na pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie wymienionych działań. Widoczna jest dobra perspektywa rozwoju rolnictwa w krajach UE na następne lata.
EN
The study aimed at an analysis of actual trends in the structure of EU agriculture with particular specification of the situation on crop, animal, energy crop markets, as well as the analysis of agricultural tractor market. Changes in the EU agriculture were considered in aspect of introducing the development programme of rural areas for 2007-2013. This is a significant factor of field crop and animal production development as well as the introduction of new design farm machines, because of getting the financial support for mentioned activities. There are evident good development prospects for agriculture in the EU countries in the coming years.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.