Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wykorzystanie metody QFD w koncepcji Design Thinking
PL
W publikacji zostały przedstawione kwestie dotyczące zastosowania metody QFD w przypadku koncepcji Design Thinking. Jej celem jest prezentacja możliwości wykorzystania metody QFD w Desigh Thinking od strony teoretycznej zgodności z założeniami metody. W publikacji zaprezentowano rolę metody QFD w kreowaniu innowacji, omówiono podstawowe założenia koncepcji Desigh Thinking oraz zaprezentowano powiązania pomiędzy obszarami QFD a etapami Design Thinking.
EN
The publication presents issues concerning the application of the QFD method in the case of the Design Thinking concept. Its aim is to present the possibilities of using the QFD method in Desigh Thinking from the theoretical perspective of compliance with the assumptions of the method. The publication presents the role of the QFD method in creating innovation, discusses the basic assumptions of the Desigh Thinking concept and presents the links between the areas of QFD and the stages of Design Thinking.
EN
The aim of the quality of the consumed food is to guarantee a proper functioning of the body and its development according to gender, age, physical condition and demographic and environmental circumstances. Due to the ongoing development and the migrant flows, the rules and dietary habits have changed. The quality of production, in particular the production of raw materials, partly-finished and finished products and the marketing of foods are particularly susceptible to threats of physical, chemical and biological origin. There are constantly increasing demands placed on food manufacturers to ensure foods that are safe to the human health and life. The expectations of stakeholders are constantly rising and to meet their requirements, organisations often have to implement organisational, production, social and environmental changes as part of the process management aimed at improving/increasing quality. The objective of this study is to present activities in the field of food safety. A particular attention was paid to the quality management systems and to institutions supervising food security. The study attempted to present the frequent food safety hazards and their solutions in the food chain.
EN
The aim of this publication is to present practical application of the R. Kolman’s quality rating method used in the evaluation of aluminium alloys. The results of studies of the mechanical and physical properties of the three selected test materials are discussed. To find the best material, the quality level of each of the tested materials was assessed using quality ratings proposed by R. Kolman. The results of the conducted analysis have proved that the best material was an AKII MM alloy, i.e. a casting AK11 aluminium alloy from the 4XXX series.
EN
Plastic consolidation of highly fragmented materials is a cost-effective way to recover aluminum alloys. In this process, metal in the form of chips, powders, or ribbons omits the melting step that is typical for conventional scrap recycling; by that, it significantly reduces both energy expenses and material losses. By reducing the number of operations, the cost of labor and expenditures on environmental protection can be decreased. In addition, the solid bonding of metals in highly dispersed forms allows us to create heterogeneous structures that could be difficult to obtain in traditional processes. In the present study, the influence of the addition of Cu powder (99.7 wt.%) on the bonding quality of aluminum powder (99.7 wt.%) during hot extrusion is being examined. The examined materials contained aluminum powder with the addition of 5 wt.% of Cu powder. The mixture of these powders were cold compacted to produce an 80-mm-long charge for the extrusion process. Plastic consolidation was conducted at three different temperatures: 300°, 350°, and 400°C. As a result, rods 8 mm in diameter were obtained. Mechanical tests combined with microstructure observations and electrical conductivity tests were performed for the as-extruded materials.
PL
Konsolidacja plastyczna silnie rozdrobnionych form materiałów jest ekonomicznie opłacalnym sposobem odzysku stopów aluminium. W procesie tym pomija się etap topienia, który jest integralną częścią recyklingu konwencjonalnego złomów metali takich jak wióry, proszki i taśmy. Umożliwia to znaczącą redukcję nakładów energetycznych oraz strat materiału. W wyniku zmniejszenia liczby operacji, koszty pracy oraz wydatki na ochronę środowiska mogą zostać znacznie zmniejszone. Dodatkowo konsolidacja plastyczna metali w stanie silnie rozproszonym pozwala uzyskać heterogeniczną strukturę, która może być trudna do otrzymania w tradycyjnych procesach. W niniejszej pracy badano jakość połączenia proszku Al z proszkiem Cu podczas wyciskania na gorąco (proszek Al i 5 wag.% proszku Cu). Wstępnie zagęszczony na zimno wsad o długości 80 mm wyciśnięto w trzech temperaturach: 350°C, 400°C, 450°C. W wyniku konsolidacji plastycznej otrzymano pręty o średnicy 8 mm. Dokonano obserwacji ich mikrostruktury, określono własności mechaniczne z próby jednoosiowego rozciągania oraz przeprowadzono pomiar przewodności elektrycznej.
5
Content available remote Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej
PL
W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN
In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
6
Content available remote Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
PL
Przeanalizowano krajowy rynek wyrobów aluminiowych i kierunki ich eksportu. Skupiono się również na tym, w jaki sposób kształtuje się wymiana półproduktów i produktów aluminiowych na linii Polska–reszta świata (głównie kraje UE), a także zidentyfikowano problemy, z którymi zmaga się obecnie ten sektor gospodarki.
EN
The article analyzes the domestic market of aluminum products and directions of their exports. The focus was also on that, how to shape the exchange of semi-finished aluminum and aluminum products on the line Poland - the rest of the world (mainly EU countries) and identified the problems that currently faces this economic sector.
PL
Obecnie system i podejście procesowe są wymieniane jako jedne z 8 elementów zarządzania jakością w normie ISO 9001. Przedsiębiorstwo, które było obiektem badań, jest firmą produkcyjną usytuowaną w centralnej Polsce, która produkuje maszyny o małej seryjności, ale dużej złożoności. W badanym przedsiębiorstwie można wyróżnić standardowo 3 rodzaje procesów: główne, pomocnicze i zarządzania. Zaprezentowane przedsiębiorstwo jest przykładem, gdzie zarządzanie procesami przebiega sprawnie, nie może ono jednak istnieć bez normy oraz procedur ich opisujących.
EN
Currently, the system and process approach is listed as one of eight quality management principles of ISO 9001. The company, which has been the subject of research is a manufacturing company located in the middle of central Poland, which produces machines with low seriality, but a large complexity. In these companies can be divided into 3 types of standard processes: the mai, auxiliary and management. The audited company is an example of pro- active in this field, where management processes run smoothly, but it can not exist without standards and procedures describing all these principles.
EN
The Faculty of Non-Ferrous Metals at the AGH University of Science and Technology in Krakow offers, among others, studies of materials engineering focused on non-ferrous metals. The Faculty has already educated 4717 specialists, including 4280 graduates educated in full-time programmes, mainly with the degree of master of science, engineer. Throughout the whole time of its activity, the Faculty has promoted 264 doctors of technical sciences and 55 associate professors. Education in Materials Engineering at the Faculty of Non-Ferrous Metals is carried out at three levels of learning and includes knowledge, skills and social competence, all of them being a response to the needs of modern industry. Classes are run by the renowned teaching staff and researchers. Students can develop their interests and learn new skills by participation in the activities of Student Science Circles. Graduates in Materials Engineering are specialists deeply involved in the problems of the design, manufacture, application, bonding and testing of materials (mainly metallic) to support the need for knowledge development in the field of technology and processing of steel, special alloys, metallic sinters and composites, as well as surface engineering, welding and quality. It seems that, considering the present economic climate, these are aptly chosen fields of study providing work in the non-ferrous metals industry and related industries, and educating creative individuals, successfully coping with the difficult job market. Graduates in Materials Engineering are well prepared to work as experts in shaping the structure and technological properties of metallic materials by methods of thermomechanical and physicochemical treatment. They are qualified to conduct research on the modelling of new materials and advanced technologies. The graduates have no major problems with finding jobs and are employed mainly in all those areas where in-depth knowledge of the structure and development of metals and alloys is needed. The well-qualified graduates from the Faculty of Non-Ferrous Metals are the backbone of the engineering staff of the non-ferrous metals industry in Poland, occupying the responsible managerial positions. Many of them have already achieved a significant professional success abroad.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie oraz charakterystyka profilu absolwenta kierunku Inżynieria Materiałowa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w aspekcie jego pracy zawodowej. W artykule przedstawiono również sposoby kształcenia, opis prowadzonych przedmiotów, charakterystykę kadry naukowej, koła naukowe działające w obrębie Inżynierii Materiałowej oraz inne elementy, które mają wpływ na kreowanie sylwetki absolwenta. Wydział Metali Nieżelaznych kształci na kilku kierunkach i poziomach studiów. Pierwszy semestr kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa obejmuje głównie przedmioty podstawowe, takie jak: matematyka, fizyka, chemia, które są bazą dla przedmiotów specjalistycznych. W kolejnych semestrach są realizowane przedmioty kierunkowe. Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa (IM) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne będące odpowiedzią na potrzeby współczesnego przemysłu. Na studiach II stopnia Inżynieria Materiałowa jest prowadzona na dwóch specjalnościach. Inżynieria materiałów metalicznych ma na celu wykształcenie specjalistów w zakresie technologii wytwarzania konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów metalicznych oraz ich doboru do zastosowań w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska. Drugą specjalnością na studiach II stopnia jest materiałoznawstwo metali nieżelaznych. Kształcenie na tej specjalności ma na celu wykształcenie absolwentów, którzy zgodnie z wymogami standardów kształcenia posiądą umiejętności uniwersalne dla kierunku. Wydział Metali Nieżelaznych kładzie duży nacisk na jakość kształcenia, systematyczną pracę nad rozwijaniem i umacnianiem swojej oferty oraz dbałość o komfortowe i przyjazne dla studentów Wydziału warunki nauki. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna pozwala na pełną realizację zakładanych efektów kształcenia. Świadczy o tym rosnąca liczba zatrudnionych pracowników dydaktycznych na różnych stanowiskach oraz liczba pracowników z tytułami i stopniami naukowymi. Jak wynika z przedstawionych danych w artykule, kierunek Inżynieria Materiałowa na Wydziale Metali Nieżelaznych wpisuje się w strategię Akademii Górniczo-Hutniczej przez kształcenie studentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w przemyśle i kadrach zarządzających zasobami ludzkimi. Program nauczania obejmuje studia trzystopniowe oraz jednolity system punktowy (ECTS) pozwalający na mobilność studentów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Karier AGH (rys. 4), 64% absolwentów Wydziału z kierunku Inżynierii Materiałowa znajduje zatrudnienie od razu po studiach. Aż 70% badanych absolwentów Wydziału zadeklarowało, że wiedza i kwalifikacje uzyskane podczas studiów są wykorzystywane w obecnej pracy w stopniu bardzo dużym i dużym. Wydaje się więc, że obecnie na WMN są trafnie dobrane kierunki kształcenia i specjalności, które zapewniają pracę w przemyśle metali nieżelaznych i branżach pokrewnych oraz kształcą kreatywne jednostki, dające sobie radę na trudnym rynku pracy. Szeroki zakres wiedzy jaki absolwenci Wydziału uzyskują w czasie studiów pozwala im podjąć pracę (zależnie od ukończonego kierunku i specjalności) w zakładach metalurgicznych i przetwórczych przemysłu metali nieżelaznych, jak również w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, stoczniowego, w przemyśle kablowym, materiałów dla energetyki, elektrotechniki, telekomunikacji i medycyny, w przemyśle wyrobów z metali szlachetnych, w mennicy państwowej, w dowolnym zakładzie przemysłowym, posiadającym wydziały obróbki plastycznej i cieplnej, badań właściwości i kontroli jakości. Jest to niezwykle szeroki zakres możliwości. Tak dobrze wykwalifikowani absolwenci Wydziału stanowią trzon kadry inżynierskiej branży metali nieżelaznych w Polsce, pełniąc w niej odpowiedzialne funkcje kierownicze.
PL
Jakość kształcenia na wyższej uczelni to ciągłe doskonalenie systemu jakości, które ma na celu spełnienie wymagań studenta, które powinno przekładać się na jego sukces zawodowy w postaci zdobycia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Niniejszy artykuł przedstawia system jakości kształcenia na przykładzie Wydziału Metali Nieżelaznych (WMN) Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (AGH). WMN kształci na kilku kierunkach i poziomach studiów. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie tych działań jest Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia kierowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia. WMN ma strategię rozwoju systemu kształcenia, która jest dobrze oceniana przez studentów, absolwentów oraz pracodawców.
EN
The quality of education in higher education is a continuous improvement of the quality system, which should meet the requirements of the student, what should translate into his professional success as skills during working. This article presents a quality system of education at the example of the Faculty of Non-Ferrous Metals (WMN), AGH University of Science and Technology in Cracow. WMN educates in several branches and levels of study. The cell responsible for monitoring these activities is the special team, led by Dean responsible for quality of education. Development strategy of the education system in WMN is well evaluated by students, graduates and employers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.