Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
10 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich. Dokument ten dotyczy sposobu działania Funduszu Modernizacyjnego, utworzonego w ramach kolejnej reformy systemu EU ETS. Podstawowe cele to: wspieranie zmian systemów energetycznych, inwestycji w odnawialne źródła energii i służących poprawie efektywności energetycznej, magazynowanie energii oraz działania na rzecz sprawiedliwej transformacji na obszarach zależnych od węgla.
EN
The paper presents the analytical and consultancy system which aims at a complex, comprehensive, multi-criteria energy performance analysis of a given building or a group of buildings and at making a recommendation for an energy source with regard to CO2 emission and investment costs determined on the basis of indicators included in the knowledge databases. The analytical and consultancy system employs advanced energy performance computer simulations of buildings as well as innovative analytical algorithms worked out and contributed by the authors, including those based on the knowledge base developed on the grounds of performance data from selected buildings of various types situated in a dozen or so cities of different population in Poland.
PL
W miejskich systemach energetycznych optymalna konfiguracja przestrzenna, technologia wytwarzania ciepła, moc źródeł ciepła i ich wydajność energetyczna są kluczowymi zagadnieniami z punktu widzenia negatywnego wpływu na środowisko i komfortu życia. Obecnie, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, brakuje zaawansowanych narzędzi analitycznych, a także usług doradczych, które mogłyby być wykorzystywane do kompleksowej analizy takich systemów. Narzędzia tego typu powinny umożliwić opracowanie zaleceń mających na celu przekształcenie istniejących miejskich systemów energetycznych w nowoczesne, wysokowydajne, ekologiczne i inteligentne systemy typowe dla "Smart Energy Cities". W artykule przedstawiono system analityczno-doradczy, którego celem jest kompleksowa, wielokryterialna analiza efektywności energetycznej budynku lub grupy budynków oraz przedstawienie rekomendacji dla źródła energii z uwzględnieniem emisji CO2 i kosztów inwestycji określonych na podstawie. System analityczno-doradczy wykorzystuje zaawansowane komputerowe symulacje energetyczne budynków oraz innowacyjne algorytmy analityczne opracowane przez autorów, w tym oparte na bazach wiedzy zbudowanych z wykorzystaniem danych zebranych w czasie inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w kilkunastu miastach w Polsce. Część prac badawczych przedstawionych w publikacji została przeprowadzona w ramach programu strategicznego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
In the paper the authors present the possible usage of absorption refrigeration machines in air-conditioning systems and tri- and cogeneration processes. One-stage and multi-stage absorption refrigeration cycles are described. The influence of temperature of cooling water or chilled water on refrigeration plant’s COP is analyzed. The series of thermodynamic parameters are taking into consideration - the temperature of feeding medium of the desorber, the temperature of cooling water and the use of various energy carriers to drive absorption devices including biogas from organic and communal waste matter. Some comparative calculations of COP are presented to find the optimal absorption cycle for building energy systems.
PL
Bezpieczeństwo cybernetyczne staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla systemów energetycznych, które są coraz bardziej narażone na cyberataki. Słowa te są samospełniającą się przepowiednią. A teraz przejdźmy do faktów.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w dziedzinę nieobrazujących układów optycznych wykorzystywanych w układach nadążnych za pozornym ruchem Słońca; dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy i techniki z tej dziedziny oraz przedstawia konkretny przypadek wykorzystania soczewki Fresnela w układzie nadążnym o kształcie sferycznym. W pierwszej części opisano zagadnienie jakim jest refrakcja (załamanie) promieniowania słonecznego występujące w układach optycznych stosowanych m.in. w energetyce, w dalszej części dokonano analizy dostępnych dziś, w rozwiązaniach komercyjnych, nieobrazujących układów optycznych wykorzystujących soczewki Fresnela, w trzeciej, ostatniej, części przedstawiono metodologię wyznaczenia geometrii takiej soczewki dla układu optycznego o kształcie sferycznym, w celu jego zastosowania w urządzeniu nadążnym za pozornym ruchem Słońca przy jednoczesnej minimalizacji zjawiska aberacji sferycznej. W przeprowadzonych badaniach przyjęta została stała wysokość pierścienia (karbu) w zmienna dla dwóch zakresów zależnych od liczby pierścienia p. W pracy wykorzystano zjawisko załamania światła słonecznego występującego na granicy dwóch ośrodków o różnej gęstości (prawo Snell’a) przy czym na modelowanej soczewce występują dwa punkty załamania zarówno na zewnętrzna jak i na wewnętrznej (karbowanej) powierzchni. Przedstawione wyniki analizy zamodelowanego układu optycznego, w środowisku RayTracing, świadczą o poprawności wykonania programu obliczeniowego oraz o odpowiednim odwzorowaniu wyznaczonych parametrów w projekcie zrealizowanym w środowisku graficznym. Jak założono w projekcie położenie ogniska przypadło w środku (hemi)sfery czyli f=R.
EN
This article provides an introduction to the topic of non-imagining optics used in the sun trackers; gives a review of the current state of the art in this field and presents the specific case study of the spherical shaped Fresnel lens. The first part defines law of refraction of the solar radiation occurring in the optical systems used in ia. energy industry; in the second part analysis of already commercialized optical systems based on nonimagining Fresnel lens is carried out; and in the third and final, section the design methodology for the spherical shaped Fresnel lens to avoid spherical aberration, dedicated to the sun trackers, is presented. The fixed values of height of the notches w are assumed, 1 mm for the notches p from 1 to 100 and 2mm for the notches p from 101 to 150. The final geometry of the lens is based on calculating solutions to Snell’s law along the lens surfaces wherein refraction is occurring in two points simultaneously: outer and inner lens surfaces. Finally, analysis of the modeled lens in ray tracing environment has been carried out. Its results confirm correct calculation of lens geometry. As assumed the focal point has been observed in the center of hemisphere f=R.
PL
Monitorowanie i modelowanie zachowań użytkowników to bardzo istotne zagadnienie w aspekcie zarządzania energią, szczególnie w przypadku budynków netto zero energetycznych lub netto zero emisyjnych. Spojrzenie na te systemy z perspektywy użytkownika, umożliwia tworzenie dokładniejszych modeli procesów energetycznych zachodzących w obiektach budowlanych. Modele użytkowników mają znaczenie zarówno w fazie projektowej przedsięwzięć inwestycyjnych (symulacje energetyczne), jak i w trakcie eksploatacji obiektów (systemy sterowania). Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia i przedstawienie wybranych projektów badawczych dotyczących tematyki IEA EBC Annex’u 66.
EN
One of the newest concepts of building: net zero energy/emission buildings (NZEB) base building supply side on many energy sources (e.g. renewable and district). The quality of this solution depends on building energy system management. Development of robust energy systems and NZEB require taking into account stochastic character of both supply and demand sides. In this way system performance will be tested against reality related uncertainty. Therefore model of occupant behavior is important both in design phase and during building operation. The design phase is the least expensive period to change building concept, based on results of building performance simulation analysis where appropriate occupant model should be implemented. Building operation is based on control system strategy; it is based on appropriate models of object control: building, building systems and user. The aim of this paper is to describe Annex 66 project and present selected research projects on the subject.
7
Content available O bardziej doskonałej Unii Europejskiej
PL
Podstawowymi celami Unii Europejskiej, wyra¿onymi w jej politycznych dokumentach strategicznych, jest stworzenie wspólnego systemu zarządzania energią o cechach zrównoważenia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększonego bezpieczeństwa dostaw energii dla Europy. Zasadniczą rolę do odegrania ma tu ogólnoeuropejska infrastruktura energetyczna. Ustanowiona w roku 2001 Rada Doradcza Europejskich Akademii Nauk (EASAC) zapewnia niezależne doradztwo decydentom w obszarze podejmowania kluczowych rozstrzygnięć politycznych. Artykuł podsumowuje problemy integracji systemów, sformułowane w raportach publikowanych przez EASAC w ostatnich latach i formułuje wnioski związane z wyzwaniami w obszarze analiz, projektowania i eksploatacji zintegrowanych systemów energetycznych oraz przyjmowania ścieżek realizacyjnych. Konieczne jest lepsze zrozumienie dynamiki działania, stanów przejściowych oraz tego, jak funkcjonuje system jako całość. Stosowane podejście systemowe musi uwzględnić społeczny odbiór integracji nowych technologii.
EN
The main goals of European Union, expressed in its political documents on energy policy are to establish a common energy system that is sustainable with respect to reducing greenhouse gas emissions and to improve the security of energy supplies to Europe. A pan-European energy infrastructure is seen as an essential enabler. The European Academies Science Advisory Council (EASAC) was established in 2001 by the national science academies of the EU member states to provide independent advice to EU policy makers on the science underpinning a key policy decisions. Article summarized the energy systems integration issues, addressed in studies undertaken by EASAC over the last years and draws some cross-cutting conclusions on the challenges associated with the analysis, designs and operation of integrated energy systems and how they may be met. A better understanding is needed of systems dynamics, transitions, integration and how the system as a whole works. Systems approaches must take into account the reception and integration of new technologies into society.
8
Content available Selected models of energy systems
EN
One of the most important sector of the national economy is the energy sector. A number of changes in the sector depends on a number of factors, not only technical and economic, but also social and political. At present Polish energy sector faces serious challenges. High demand on final energy , inadequate level of manufacturing and industrial infrastructure, dependence on the external supply of natural gas and oil, climate protection commitments, give rise to the need to take decisive actions. To achieve the objectives of the proper functioning of the energy system an essential element of the process is continuous observation and prediction of changes in the system in different timeframes. The complexity of the problems of the fuel economy and energy causes computer models to be an essential tool for their analysis. No decision about the introduction of regulations in the field of energy and ecology can do without previous studies of the effects which can be therefore estimated by using models.
9
EN
In energy systems of developed EU countries, the serious problem is periodic surplus of electricity production, following by deficiencies of electricity. They are particularly important in systems, where renewable energy sources (wind/solar) are significant. These are irregular power sources, depending on season and day time. Power installed in such stations is much less used than power installed in thermal or nuclear power stations. Problem is growing with increase of renewable energy share, in conjunction with the pro-ecological EU policy and continuous support for renewable energy sources. For example, in Germany (in 2011) 20% of produced electricity comes from renewable sources, in 2020 it has to be 35%, and 80% in 2050, because of nuclear plants closing and reducing the CO2 emission. Total power of wind stations there is 29 GW and of solar is 24 GW, despite the unfavorable, as it seems, climate. Germany becomes a world leader in the solar power, and power installed there is similar to total solar plants power in the rest of the world. And plans for 2050 are: 80 GW (wind) and 65 GW (solar). Such a situation in neighboring country, with similar climate, considerably more developed, indicates that similar trends will be present also here. Currently, we are at the beginning - in 2011 total power of wind stations in Poland was 2 GW, and of solar stations – 2 MW. This means the lowest use of both energies among EU, per capita and per 1 km2. In coming years the share of renewable energy sources in Poland must radically increase. Planning in Poland for 2030 is 19% of energy from renewable sources, in comparison with 6% at present (mainly hydro and biomass). Irregularities in electricity production from wind/sun, make this energy still quite expensive. If usage of this energy periodic surpluses would be practically solved, resulting prices would be lower. Problem of electricity storage has not yet been generally solved. There are hydro pumped plants, but they cannot be applied larger, because specific terrain layout is required and the impact on environment is high. Future of surplus electricity storage lies under the ground, in caverns leached in salt deposits, where one can store energy as hydrogen obtained by water electrolysis or as compressed air. This would give much greater density of stored energy than pumped hydro, without the negative environmental impact. In Poland we have appropriate salt deposits, and proven technology of salt caverns building. We already have efficiently working storages in salt caverns: KPMG Mogilno (Cavern Underground Gas Storage - owner PGNiG) and PMRiP Góra (Underground Storage of Oil and Fuels - owner SOLINO/ORLEN). In EU, both such magazines, besides of Poland, are built only in Germany and France. CHEMKOP was the initiator, originator and designer of both Polish underground storages, and specialized computer software for cavern designing, developed in CHEMKOP Sp. z o.o. was purchased (licenses) by 30 leading companies from all over the world. Salt caverns, similar to natural gas storage caverns, after due designing, may be successfully built for hydrogen, and in this form may store the excess energy. Hydrogen will be produced by water electrolysis using excess electricity, stored in salt cavern and afterwards used in different ways: as supplement to natural gas in gas network, as fuel for fuel cells or electro generators or as a raw material in petrochemical industry. The key issue is the salt caverns – they should be located where disposing of brine is possible. Hydrogen storage should be located near potential places of its use. At present, few hydrogen storage salt caverns are existing in UK and USA, but for petrochemical use, not for energy purposes. Special hydrogen pipeline in USA, 300 miles long, connected storage caverns with hydrogen producers and users. The first storage cavern for hydrogen produced from surplus electricity will be built in Etzel (Germany). Pilot peak power stations, working on compressed air from salt caverns are working in Germany (Huntorf) and in USA (McIntosh). Currently most of the research related to hydrogen storage takes place in Germany. It is associated with energy balance of Germany, with large amount of salt deposits and with high level of technologies for underground storage. Matter is urgent, because problem of periodic local energy surpluses in German network is so serious, that Poland and Czech Republic are forced to build special devices on border network connections, to reduce the impact of these irregularities on their own networks. In next few years, as expected, Germany will develop more economical hydrogen electrolysis technology and adequate electrolyzers will be produced. The surface equipment for hydrogen pumping stations will be also available. Poland has periodic surpluses of electricity production even now and very good possibility of salt caverns construction in comparison with others. Most countries do not have appropriate salt deposits, so we can become one of the European champions in storage of hydrogen – the fuel of future. It is necessary, however, to start the research work for such a storage just now. In the authors opinion, the research works should include: • identify the needs for energy storage in Poland, estimate a surplus of energy for storage in hydrogen or compressed air caverns, determine recommendation for hydrogen production by water electrolysis on a wider scale, • define possibility of storage caverns construction for hydrogen in Polish salt deposits, • determine specificity of storage caverns construction for hydrogen: size and shape, working pressures, recommendations for drilling/completion, used materials, • examine geomechanical stability of hydrogen storage caverns in their specific pressure conditions, using special computer model, • examine thermodynamic behavior of hydrogen storage caverns in their specific temperature conditions, using computer model for hydrogen cavern, • compare and evaluate hydrogen storage and compressed air storage technologies for energy surpluses (HYES/ CAES), looking for their usefulness in Polish conditions. Further research work will help to create a sound basis for taking decision to build underground energy storage by specifying: storage policies, applied technology, location of storage caverns and scenarios of their work. Final remarks • Technical and economical problems with proper use of renewable energy sources will be increasing in Poland in nearest future year by year, similarly as currently in Germany. • The problem cannot be solved in other way than storage of energy surplus for use during deficiency periods. • The best solution, at present, is energy storage in salt caverns in the form of hydrogen. • In Poland, we have both appropriate salt deposits and large experience in designing and construction of salt cavern storages. • We are world leaders in computer modeling of development and operation of salt cavern. • Our experience can be extended to the hydrogen storage, provided that relevant research work will start and be performed. • So, there is a chance that Poland will become one of the leading country in storage of hydrogen – a clean fuel of the future.
11
Content available remote Selected problems of biomass co-combustion in energy conversion systems
EN
Besides hydropower, biomass belongs in Poland to the basic source of renewable energy. The utilization of biomass for energy purposes develops fastest among of all sources of renewable energy. As the resources of biomass resulting from wastes are depleting, energy plantations ought to be developed. Additionally the gasification of wood, integrated with the production of electricity, is considered to be a perspective technology of utilization of biomass. There are, however problems with the consumption of biomass due to its weak density in the raw state, low LHV dependent on the contents of moisture and its corrosive properties. Co-combustion of biomass with hard coal in Polish power plants and CHP's can ensure the achievement of a 7,5% share in the production of electricity from renewable resources. The paper deals with two selected problems of utilizing biomass in power plants, viz. the assessment of the useful effects of the co-combustion of biomass taking into account changes in the energy efficiency of the boilers and the own consumption, as well as the problem of preliminary drying of the biomass.
PL
W referacie przedstawiono wybrane wyniki obliczeń dotyczące reperkusji energetycznych oraz ekonomicznych, będących konsekwencją wyboru użytkowanego podsystemu energetycznego w gospodarstwie domowym.
EN
Selected results of calculations coming from energetic and economic consequences of energy subsystem choice in hausing are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dla kilku odmian proponowanych systemów energetycznych, wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej i ciepła użytkowego energię geotermalną, przy zastosowaniu pary wodnej i czynników niskowrzących jako mediów roboczych.
EN
In the paper the results of calculations of some proposed energy systems arc presented. Those energy systems utilize the geothermal energy for the electricity and useful heat generation by using steam and low-boiling fluids.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.