Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  virtual measuring instrument
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pomiary właściwości dielektrycznych materiałów i układów izolacyjnych wysokiego napięcia są jednymi z podstawowych rodzajów badań wykonywanych w laboratoriach wysokich napięć. Ważnymi wielkościami mierzonymi w tej grupie są pojemność C i współczynnik strat dielektrycznych tgd. Artykuł przedstawia projekt systemu pomiarowego zbudowanego w oparciu o automatyczny miernik C i tgd oraz sterowane źródło wysokiego napięcia, zawierające programowany generator przebiegów sinusoidalnych i wzmacniacz wysokonapięciowy. Zestaw taki, nadzorowany poprzez interfejs IEEE-488 (GPIB) z komputera z dedykowanym oprogramowaniem, przygotowanym w środowisku LabVIEW, pozwala stworzyć wirtualny przyrząd pomiarowy o szerokich możliwościach. W artykule opisano pierwszy etap praktycznej realizacji projektu, w którym zautomatyzowano obsługę miernika oraz archiwizowanie wyników pomiarów.
EN
Measurements of the properties of dielectric materials and insulating system are one of the most common researches conducted in the high voltage laboratory. Important quantities measured in this group are the capacitance and dielectric loss factor. This paper describes project of measurement system built with automatic capacitance and loss factor precision measuring bridge and controlled HV source, containing an arbitrary waveform generator and HV amplifier. The system is supervised via IEEE-488 (GPIB) interface by a host computer with dedicated software, prepared in the LabVIEW environment, allowing you to create a virtual measuring instrument with extended capabilities. The article describes the first stage of practical realization of the project, in which control of instrument by host computer and data archiving have been implemented.
PL
Rozwój technologii pozwala na coraz szersze stosowanie technik informacyjnych w obsłudze pojazdów i maszyn rolniczych. Duża ilość informacji pojawiająca się na panelu operatorskim wymaga od operatora szybkiej ich analizy by podjąć odpowiednie decyzje. Prawidłowość oceny docierających sygnałów ma szczególne znaczenie w sytuacjach awaryjnych, gdzie trafność decyzji wypływa na bezpieczeństwo obsługi lub prawidłowość przebiegu procesu technologicznego. Stąd osoby obsługujące tego typu urządzenia powinny przechodzić szkolenia zapoznające z możliwością pojawienia się określonych stanów awaryjnych i metodyką postępowania w takich sytuacjach. Szkolenia na rzeczywistych maszynach jest najlepszą metodą nauki. Niestety wiąże się ona z dużymi kosztami. Tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzeń symulacyjnych. Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania środowiska LabView do tworzenia wirtualnych paneli operatorskich pojazdów i maszyn rolniczych.
EN
Progress in technology allows for broader and broader use of information techniques in operation of farm vehicles and machines. High volume of information being received in the operator's panel requires the operator to perform quick analysis in order to make proper decisions. Correct evaluation of received signals is particularly important in emergency situations, where accuracy of decisions affects safety of machine operation or correct progress of manufacturing process. Thus, people operating machines of this type should participate in training courses introducing them to the possibility of occurrence of certain emergency states, and teaching them how to proceed in these situations. Training on a real machine is the best teaching method. Unfortunately, it involves high costs. It is cheaper to use simulation equipment. The article presents possibility to use the LabView environment to create virtual operator's panels of farm vehicles and machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.