Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temporary support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wychylenie budynków znajdujących się na terenach górniczych usuwa się przez nierównomierne podnoszenie nadziemnej części obiektu za pomocą podpór składających się z tłokowego siłownika hydraulicznego i stosu elementów podbudów. Tymczasowe podpory mogą ponadto stanowić same stosy drewnianych elementów. W artykule przedstawiono prętowy model tymczasowej podpory składającej się ze stosu elementów. Model, który jest opisany równaniem różniczkowym drugiego rzędu, umożliwia obliczeniowe wyznaczanie przemieszczeń w kierunku poziomym. Wykazano, że na przemieszczenia te mają wpływ mimośród niezamierzony oraz wstępna krzywizna elementu. Istotny jest także wpływ występowania obciążenia przekazywanego przez odkształcone podpory sąsiednie. Za pomocą przedstawionego modelu można określać nośność graniczną tymczasowych podpór ze względu na niezamierzone przemieszczenia obiektu w kierunku poziomym. Model umożliwia zatem bezpieczne projektowanie usuwania wychyleń obiektów budowlanych.
EN
Deflection of buildings located in the mining area is removed by uneven lifting of the above-ground part of the object. During the removal of building deflections temporary supports, consisting of a stack of repeatable elements, are used. Hydraulic jacks which force the vertical displacement of the building are used, as well. The article presents a bar model of a temporary support consisting of stack of repeatable elements. The model, described by the second order differential equation, let to compute the value of its displacements in the horizontal direction. It has been shown that these displacements are influenced by the unintended eccentricity and the geometrical imperfections. In addition, the impact of the load transmitted from the deformed neighboring supports is significant. The presented method allows to determine the load carrying capacity of temporary supports due to unintentional displacement of the object in the horizontal direction. Therefore the method allows for safe design of the removal of building’s deflections.
2
Content available remote Podpory tymczasowe - przegląd rozwiązań
PL
Autor w swoim referacie podjął tematykę związaną z podporami tymczasowymi. Ze względu na mnogość typów podpór tymczasowych, w referacie przedstawiony został ich podział ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne, zastosowany materiał, nośność oraz obciążenie. Podane zostały również przykłady podpór najczęściej stosowanych w budownictwie. Autor po przeprowadzeniu przeglądu literaturowego wskazuje także na problem związany z brakiem opisu metod badawczych, pozwalających na wyznaczenie parametrów mechanicznych podpór tymczasowych w postaci stosu elementów powtarzalnych.
EN
The paper presents the topic of temporary supports. Due to plurality of types of temporary supports the author brings off a breakdown by construction type, material, load capacity and direction of acting force. The most popular temporary supports used in civil engineering have been shown. After the literature review, the author noted the lack of procedures allowing evaluation of mechanical parameters of temporary supports in the form of stack of elements.
3
PL
Tymczasowe podpory składające się z siłownika i stosu elementów drewnianych są stosowane podczas usuwania wychyleń budynków. Sztywność tymczasowej podpory zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości stosu elementów drewnianych. W cyklu monotonicznego zwiększania obciążenia podpora cechuje się sztywnością wynoszącą 111 MN/m w sytuacji, gdy stanowi ją sam siłownik. Sztywność ta zmniejsza się do 22 MN/m, gdy wysokość stosu elementów drewnianych zabudowanych pod siłownikiem wynosi 900 mm. W przebadanym zakresie obciążeń 0 – 400 kN odkształcenia elementów drewnianych i siłownika są sprężyste.
EN
Temporary supports consisting of a hydraulic jack and a stack of wooden elements are applied in the process of removing a building’s deflection. The stiffness of the temporary support in the longitudinal direction can be calculated as the stiffness of the serially connected jack and the stack of wooden elements. The stiffness of the temporary support decreases by increasing the height of the stack. The stiffness of the support, when the load increases monotonically, and the support consisting only of the jack is equal to 111 MN/m. This stiffness is reduced to 22 MN/m when the height of the stack is 900 mm. In the tested load range from 0 to 400 kN, the deformation of the support is elastic.
PL
Artykuł prezentuje kompleksowe rozwiązanie fundamentów palowych dla podpór stałych i tymczasowych mostu drogowego przez rzekę Wisłok w Rzeszowie oddanego do użytku w październiku 2015 roku. Wykonawcą robót palowych była firma Aarsleff Sp. z o.o.
5
Content available remote Tymczasowe podparcie kanału do odprowadzania spalin w elektrowni
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i rozwiązanie tymczasowego podparcia kanału skośnego służącego do odprowadzania spalin w jednej z elektrowni na terenie kraju. Przedsięwzięcie związane jest z modernizacją i remontem układu podgrzewu spalin jednego z bloków energetycznych elektrowni. Docelowa przebudowa przewiduje postawienie nowej głównej konstrukcji wsporczej skośnego kanału podgrzewu spalin oczyszczonych. Jednakże na czas jej demontażu i montażu kanał należy podeprzeć. W artykule skupiono się na potrzebie lokalnego wzmocnienia samego kanału w miejscu podparcia.
EN
The article presents the structure and temporary solution of support of an exhaust duct which is located in one of the power plant across the country. The undertaking is related to planned modernization and renovation of the power plant unit heating exhaust system. The final reconstruction predicts assembling new main support structure of the heating exhaust duct for purified fumes. However, while the time it is being disassembled the exhaust duct needs to be supported. The article focuses on the need of local reinforcement of its support.
PL
W związku z realizacją podparcia tymczasowego dachu Opery Leśnej w Sopocie została nawiązana współpraca firmy PERI Polska z Biurem Projektowym GTI jako CONCEPT TEAM. Przykład sukcesu technologicznego, jaki odnotowano podczas realizacji Opery Leśnej w Sopocie, pokazał, jak duży wpływ na dotrzymanie napiętego harmonogramu realizacji mają wzajemne partnerskie relacje dostawcy podparcia z projektantem montażu.
EN
According to realization of the temporary roof support of Forest Opera in Sopot cooperation was established with PERI Poland with Construction Office GTI as a CONCEPT TEAM. Technological success that was recorded during the implementation of the Forest Opera in Sopot, showed how a big impact on keeping a tight implementation schedule are mutually supporting partnerships of supplier and designer assembly.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z uzyskaniem dużych postępów przy drążeniu wyrobisk korytarzowych za pomocą kombajnów chodnikowych oraz przy zastosowaniu MW, wynikające głównie z ograniczeń uzależnionych od procesu stawiania obudowy chodnikowej. Zaproponowano, w oparciu o analizę stanu techniki światowej, zastosowanie tymczasowej, zmechanizowanej obudowy chodnikowej wyrobisk korytarzowych do wykorzystania przy drążeniu przodka kombajnami chodnikowymi oraz MW, z użyciem wozów wiertniczych i ładowarek bocznie wysypujących. Przedstawiono założenia konstrukcyjne i projekt koncepcyjny takiej obudowy.
EN
In the paper problems of limited drift advance in the case of drift support, during mining process of drifts and entries, using roadheaders or blasting material, were described. On the basis of analysis of world technical stand, new solution of temporary, self-advancing support in mining process of drifts and entries, using roadheaders or blasting material and loading machines, was presented. The constructional brief fore design and preliminary design of this support were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.