Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement accuracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper deals with geodetic and metrological activities in the field of length parameter, on the basis of which the uniformity and accuracy of measurements and gauges are ensured also in international extent. The historical role of surveyors in determining the basic unit of length is briefly described. Furthermore, the impact of the application of the laser tracker on the accuracy of determination of the characteristics of the geodetic length standard Koštice (Czech Republic) is evaluated. Based on laboratory tests performed in VUGTK and interlaboratory comparative tests with a leading laboratory in the length parameter in Veisala (Finland), the declared uncertainties of measurement of the VUGTK laboratory were confirmed. These are applied in the metrological traceability of the geodetic length base in Javoriv (Ukraine).
PL
Artykuł dotyczy badań geodezyjnych i metrologicznych w zakresie określenia parametru długości, na podstawie których zapewniona jest równoważność i dokładność pomiarów w wymiarze międzynarodowym. Opisano krótko historyczną rolę geodezji w określaniu podstawowych jednostek długości. Omówiono wpływ zastosowania analizy laserowego na dokładność oznaczania długości geodezyjnej w miejscowości Koštice (Republika Czeska). Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w VUGTK i międzylaboratoryjnych testów porównawczych z wiodącym laboratorium pod względem parametru długości w Veisala (Finlandia), potwierdzono deklarowaną niepewność pomiaru w laboratorium VUGTK. Przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych w analizie metrologicznej pomiarów geodezyjnych w Jaworowie (Ukraina).
PL
The article presents findings from research on the effect of vibrations on the accuracy of measurement with an automatic precise digital leveller. A special research station was created to induce vibrations on a leveller and to measure vibration parameters that affect staff reading. It contains description of discovered relationship between the vibration parameters and the mean error of a single height difference measurement. The range of frequencies for which the measurement was possible was estimated. The reliability of the measured values obtained under specific vibration conditions was also analysed. The results of current research were compared with similar studies on analogue leveller Ni 002. The conclusions described in this paper can be helpful in engineering measurements under adverse conditions of ambient vibrations.
EN
According to metrological guidelines and specific legal requirements, every smart electronic electricity meter has to be constantly verified after pre-defined regular time intervals. The problem is that in most cases these pre-defined time intervals are based on some previous experience or empirical knowledge and rarely on scientifically sound data. Since the verification itself is a costly procedure it would be advantageous to put more effort into defining the required verification periods. Therefore, a fixed verification interval, recommended by various internal documents, standardised evaluation procedures and national legislation, could be technically and scientifically more justified and consequently more appropriate and trustworthy for the end user. This paper describes an experiment to determine the effect of alternating temperature and humidity and constant high current on a smart electronic electricity meter’s measurement accuracy. Based on an analysis of these effects it is proposed that the current fixed verification interval could be revised, taking into account also different climatic influence. The findings of this work could influence a new standardized procedure in respect of a meter’s verification interval.
PL
Przedstawiono analizę porównawczą dokładności dwóch optycznych systemów pomiarowych umożliwiających odtworzenie geometrii ostrzy narzędzia skrawającego. Do digitalizacji geometrii ostrzy narzędzia wykorzystano: mikroskop różnicowania ogniskowego Infinite Focus G4 firmy Alicona i skaner z niebieskim światłem strukturalnym Comet LƎD 2 firmy Zeiss.
EN
The comparative analysis of two different optical measuring systems enabling the reconstruction of the cutting edges geometry is presented. For research uses: focus-variation microscope Alicona G4 and professional 3D scanner Zeiss Comet LƎD 2.
PL
Przedstawiono ocenę dokładności odwzorowania geometrii 3D krawędzi skrawających czteroostrzowego frezu trzpieniowego w zależności od wartości powiększenia obiektywu. Z myślą o digitalizacji geometrii krawędzi skrawających frezu zastosowano system pomiarowy: mikroskop różnicowania ogniskowego Infinite Focus G4 firmy Alicona z oprogramowaniem Alicona IFM. Celem badań było określenie różnic powstałych w procesie odwzorowania geometrii krawędzi skrawającej. Zaprezentowano również trójwymiarowe mapy wartości odchyłek, otrzymanych na podstawie pomiarów geometrii krawędzi skrawających.
EN
An assessment of the accuracy of the reconstruction of cutting edges 3D geometry shank cutter depending on the magnification of the lens is presented. Focus-variation microscope Alicona G4 with IFM Alicona software were used in the research. The main goal of the research was to determine differences created in the process of the reconstruction of cutting edges geometry. Three-dimensional maps of deviation values were presented, using measurements of cutting edges geometry.
6
Content available remote New approach to torque measurement unit development and its calibration
EN
The paper deals with the new approach to torque measurement in turboshafts. New construction of torque measurement is described with the highlighted advantages of the construction. The paper familiarizes the reader with the step-by-step algorithm of the torque measurement. As torque measurement units are not ideal, i.e. have manufacturing inaccuracies, so each unit has its own performance. The calibration algorithm to be in charge of obtaining the individual performance from the ideal one is described in the paper as well.
PL
Artykuł dotyczy nowego podejścia do pomiaru momentu obrotowego w turborowodach. Nowa konstrukcja pomiaru momentu obrotowego została opisana z wyróżnionymi zaletami konstrukcji. Artykuł przybliża czytelnikowi algorytm krok po kroku pomiaru momentu obrotowego. Ponieważ jednostki pomiaru momentu obrotowego nie są idealne, to jest mają niedokładności w produkcji, więc każda jednostka ma swoją własną wydajność. Algorytm kalibracji, który ma być odpowiedzialny za uzyskanie indywidualnej wydajności od idealnej, jest również opisany w artykule.
EN
The article describes the results of tests carried out to determine the measurable effect of vibrations on the accuracy of measurements with an automatic precise leveller. It contains specification of the research station created to examine the case and description of factors affecting the measurement results. The multi-frequency vibrations were forced on a leveller during measurements and calculated mean errors for each frequency analysed. The range of frequencies for which the measurement was possible was estimated. The obtained results can be helpful in the engineering measurements designing, especially in industrial areas, where vibrations are an inseparable element of the environment.
PL
Artykuł opisuje wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia wymiernego wpływu drgań na dokładności pomiaru analogowym niwelatorem precyzyjnym pojedynczego przewyższenia. Opisano stanowisko badań oraz generator wstrząsów, jakie stworzono na potrzeby zbadania problemu oraz czynniki wpływające na wyniki pomiarów. Porównano wartości błędów średnich uzyskanych w wyniku pomiarów przeprowadzonych niwelatorem pobudzonym do drgań o różnych częstotliwościach i oszacowano przedziały tych częstotliwości, dla których pomiar był możliwy. Analizie poddano również otrzymane wartości przewyższeń, zmierzone przy różnych częstotliwościach drgań. Otrzymane wyniki mogą być pomocne przy projektowaniu pomiarów inżynierskich w warunkach przemysłowych, gdzie wstrząsy są nieodłącznym elementem środowiska.
EN
Power systems that are highly loaded, especially by a stochastic supply of renew- ables and the presence of storages, require dynamic measurements for their optimal control. Phasor measurement units (PMUs) can be used to capture electrical parameters of a power system. Standards on the PMU dynamic performance have been modified to incorporate their new dynamic mode of operation. This paper examines the PMU dynamic performance and proposes essential algorithms for measurement accuracy verification. Measurements of dynamic input signals, which vary in amplitude or frequency, were taken during au- tomated tests of two PMUs. The test results are presented and expounded with further recommendation for the performance requirements. This paper also presents and examines applied testing procedures with relevance to the specifications of the IEEE Standard for Synchrophasor C37.118.1™-2011 and its amendment C37.118.1a™-2014.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad pomiarami przepływomierzem ultradźwiękowym z głowicami „Clamp-on” w niestandardowych warunkach przepływu. Badania przeprowadzono dla zaburzonego profilu prędkości przez trzy kolana i rozszerzenie przekroju rurociągu. Obejmowały one pomiary strumienia objętości w kilku odległościach od ostatniego zaburzenia, odmierzanych krotnością średnic, oraz dla dwunastu kątów ustawienia głowic na obwodzie rurociągu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że jest możliwy pomiar w odległości mniejszej niż standardowa z dobrą dokładnością.
EN
The paper presents the results of experimental studies on the ability to measure ultrasonic flowmeters with "Clamp-on" pipelines in conditions where it is not possible to apply the required straight sections before and after the measurement site. The study was carried out at a test rig where the speed profile disorder was characterized by a three-knee system and a rapid expansion of the pipeline cross section. Experimental studies consisted of measuring the volume flow with a reference flow meter placed in the pipeline with the required straight sections before and after the flow meter, and parallel measurements carried out with a second ultrasonic flowmeter assumed successively in cross-sections within the pipeline diameters (0 D, 1 D, 2 D 3 D, 4 D, 5 D, 6 D, 7 D, 8 D, 9 D and 15 D). In each of these sections, 12 measurements were taken at the changing angle of the heads in a surface perpendicular to the axis of the pipeline. Measurements were made at angles 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300° and 330°, taking an angle of 0° on the upper surface of the pipeline. The flow disturbances were in one surface corresponding to 0° and 180°. For ease of comparison the flow meters have a correction factor K which is the ratio of the reference flow meter to the flowmeter. As a result of the tests, it was found that with the distance the factor changes in a way that, just behind the disturbance, the flow is bigger than the standard for each angle, while the smallest deviation occurs for the angles 0 degrees and 180 degrees and the largest for 90 degrees and 270 degrees. With the distance from the disturbances the angel influence was smaller and the measured flow decreased to a minimum at a 2D distance where it was lower than the reference flow. By further increasing the distance, the measurement result would increase to, within the distance of 15D, be the same as the reference flow. It has been found that the accurate measurement is possible at a distance of 1D and for angles 0 degrees and 180 degrees.
PL
Kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie silnym polem magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej stanowi istotny problem dla przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań skutków zastosowania magnesu neodymowego objawiających się przede wszystkim w postaci: ujemnego błędu pomiaru energii, zwiększenia prądu rozruchu oraz rozmagnesowania magnesu hamującego licznika i trwałego uszkodzenia ustroju pomiarowego licznika.
EN
Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an inductive electricity meter is a significant problem of energy companies. The article presents the results of test of the effects of the application of neodymium magnets in the form of: a negative energy measurement errors, increasing inrush current and degaussing the brake magnet of the meter and permanent damage to the meter system.
11
Content available remote Zastosowanie tomografii komputerowej do pomiaru odchyłek okrągłości
PL
Oczekiwania klientów w zakresie jakości wyrobów nieustannie rosną. W związku z tym niewystarczająca jest kontrola samych wymiarów, a konieczne jest sprawdzanie odchyłek kształtu czy chropowatości. Znaczna większość wykonywanych obecnie pomiarów jest realizowana z wykorzystaniem urządzeń współrzędnościowych. Pomiarowa tomografia komputerowa jest najnowszą grupą współrzędnościowej techniki pomiarowej i wiele zagadnień z zakresu jej dokładności czy możliwości aplikacji jest ciągle otwartych. Przedstawiono wyniki badań elementów o różnych wartościach i postaciach odchyłki okrągłości. Elementy zostały zbadane na przyrządzie specjalizowanym do pomiaru odchyłek kształtu oraz na tomografie komputerowym. W przypadku tomografu użyto różnych strategii pomiarowych w celu weryfikacji jego obszaru zastosowania. Pomiar odchyłek kształtu na tomografie pozwala na weryfikację jakości wykonania elementów o trudno dostępnych przestrzeniach, ale również na kompleksową ocenę geometryczną, np. części wykonanych z tworzywa sztucznego i mierzonych tylko na tomografie.
EN
Customer expectations in terms of products quality are constantly growing. Therefore, to control only dimensions is not enough; it is necessary to check also the form deviation or roughness. The vast majority of measurement nowadays is carried out by different coordinate measuring devices. Measuring computed tomography is the newest field of coordinate measuring technique, which makes many aspects of its accuracy and possible applications still open. The paper presents the measurement results of elements with different values of roundness deviations. Examined samples were checked on a formtester and computed tomography. For CT measurement, different strategies to verify the influence on received results were used. The ability to measure form deviations on CT allows to verify the quality of hard to reach part areas, but also a comprehensive assessment of geometry, e.g. parts made of plastic and measured on CT.
PL
Długość trzpienia wykorzystywanego w trakcie pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych należy do ważnych czynników oddziałujących na dokładność pomiaru. Autorzy postanowili sprawdzić, jaki wpływ ma na pomiary przeprowadzane w trybie 5-osiowym, w którym specjalna głowica obrotowo-uchylna pozwala na wykorzystanie 2 ruchów obrotowych w trakcie pomiaru. Badania oparto na znanej metodyce obejmującej pomiar obiektów wzorcowych. Oszacowano wpływ długości trzpienia na dokładność tego rodzaju pomiarów oraz przedstawiono wnioski.
EN
Length of stylus used during measurements performed on CMMs is one of the important factors which affect their accuracy. Authors decided to investigate how this factor affects the measurement done in 5-axis mode when articulated probe head is used for adding 2 supplementary rotary movements during measurements. Described research utilize well-known methodology based on measurement of material standards. The impact of the stylus length on obtained results was estimated and conclusions were drawn.
PL
Wprowadzenie technologii 3D do Zdalnych Badań Wizualnych znacznie podnosi funkcjonalność współczesnych wideoboroskopów przemysłowych. Sprzęt wyposażony w technologię pomiarów 3D znacznie poszerza zakres stosowalności badań wizualnych w badaniach NDT. W poprzednim artykule zostały omówione możliwości współczesnych wideoboroskopów w zakresie wymiarowania oraz trójwymiarowej analizy wykrytych wskazań i nieciągłości. Niniejszy artykuł przedstawia nowe typy pomiarów oraz analizę ich dokładności.
EN
The introduction of 3D measurement technology for Remote Visual Inspections significantly increases the functionality of modern industrial video borescopes. Devices equipped with a 3D measurement technology greatly expands the scope of application of visual research in the study of NDT. Previous article has presented research capabilities and offered entered measuring technology. This article desribes new types of measurement and their typical accuracy.
14
Content available remote The temperature effect on measurement accuracy of the smart electricity meter
EN
The paper presents an analysis of ambient temperature influence on measurement accuracy of the smart electricity meter for different values of load current, voltage and frequency. The research scope was covered by the operating temperature range from -40°C to +70°C, which is consistent with the requirements of applicable standards and legal regulations. A meter used in the conducted tests was Iskra MT372 model, which is currently being installed at final customers.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu temperatury otoczenia na dokładność pomiarów inteligentnego licznika energii elektrycznej dla różnych wartości prądu obciążenia, napięcia i częstotliwości. Badania swoim zakresem objęły temperatury od -40ºC do +70ºC, co jest zgodne z wymaganiami stawianymi inteligentnym licznikom zarówno przez normy, jak i regulacje prawne. W badaniach wykorzystano obecnie instalowany u odbiorców licznik typu Iskra MT372.
EN
Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an induction meter is a significant problem of energy companies. Such a magnet, which is drawn close to the induction metering system, affects it operation falsifying its indications and damaging it permanently. The article presents the results of tests aimed at determination of the effect of an external magnetic field on the accuracy of measurements of the induction electricity meter.
PL
Istotnym problemem dla firm energetycznych jest kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie polem silnego magnesu neodymowego na licznik indukcyjny. Magnes taki, zbliżony do ustroju licznika indukcyjnego, wpływa na jego pracę fałszując jego wskazania i trwale go uszkadzając. W artykule przedstawia się wyniki badań mających na celu określenie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na dokładność pomiarów indukcyjnego licznika energii elektrycznej.
PL
Przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z 4 innymi europejskimi firmami gazowniczymi. Pomiary emisji przeprowadzane były przez dwóch różnych wykonawców na stanowisku badawczym, które zostało wybudowane przez GdF Suez (Crigen). Celem projektu było wykonanie pomiarów emisji gazu za pomocą dwóch różnych metod, a następnie porównanie otrzymanych wyników i ocena ich miarodajności, a także ocena przydatności tych metod do pomiarów emisji z sieci przesyłowej.
EN
In the paper are presented results of a project realized by GAZ-SYSTEM, together with 4 other European gas companies. Emissions were measured by two different contractors on a test bench built by GdF Suez (Crigen). The aim of the project, was to perform emission measurements, with two different methods and then to compare the results and assess their reliability, for emissions measurements in transmission networks.
17
PL
Tomografia komputerowa (CT) jest najnowszą techniką pomiarową wśród metod współrzędnościowych. W artykule przedstawiono możliwość jej aplikacji do pomiaru i oceny profili uzyskiwanych w procesie gięcia. CT umożliwia ocenę grubości oraz analizę ewentualnych pocienień ścianek. Po uzyskaniu przestrzennego wyniku pomiaru pozwala również na ocenę w oparciu o model CAD. CT jest zaliczana do metod NDT, co pozwala również na kontrolę pęknięć czy porowatości.
EN
Computed tomography (CT) is the newest group belonging to coordinate measuring techniques. In the paper its application to measure and evaluate profiles obtained by bending was described. CT makes it possible to assess thickness of walls and detect places where it is too small. After obtaining a 3D image as a result of measurement it is also possible to compare the obtained data with a CAD file. CT is also considered as NDT technique, so all the pores and cracks can be easily inspected.
PL
W artykule zaprezentowane są wyniki badania wpływu trybu pracy pięcioosiowego systemu współrzędnościowego na dokładność pomiaru. Procedura badawcza zakładała pomiar dwóch pierścieni wzorcowych o różnej średnicy w trzech trybach pomiaru: 2-osiowym wykorzystującym ruchy samej głowicy, 3-osiowym wykorzystującym tylko ruchy maszyny i 5-osiowym stanowiącym ich połączenie.
EN
In this paper authors try to assess the impact of the chosen working mode on accuracy of five-axis measuring system. The experiment consists of measurement of two reference rings of different diameters using three working modes: 2-axis mode – when measurements are performed using only head rotary movements; 3-axis mode – using only Coordinate Measuring Machine movements and 5-axis mode – the combination of previously mentioned modes.
19
Content available remote Dokładność rozdrabniania liści mięty pieprzowej
PL
Sprawdzono możliwości realizacji nowego procesu i określono dokładności wybranych charakterystyk rozdrabniania mięty pieprzowej. Rozdrabnianie przeprowadzono w rozdrabniaczu wielotarczowym produkcji ZBPP w Bydgoszczy. Gromadzenie, analizę i przetwarzanie danych na wskaźniki stanów zrealizowano w środowisku oprogramowania LabVIEW.
EN
The feasibility of new process and determination of accuracy of selected grinding characteristics of peppermint were checked. The shredding was performed in the disengaged chipper made by ZBPP in Bydgoszcz. The collection, analysis and processing of data into state indicators were performed in the LabVIEW software environment.
PL
Przy oznaczaniu stałej szybkości reakcji k na katalizatorze parowego reformingu metanu (która charakteryzuje aktywność katalizatora) dokonuje się pomiaru szeregu parametrów bezpośrednich, z których dopiero wylicza się stałą szybkości reakcji k. Pomiary te obciążone są niepewnościami, które sumują się, tworząc ostatecznie złożoną niepewność wyznaczania stałej szybkości reakcji. W pracy wykorzystano metodę szacowania tej niepewności opierając się na wiedzy o procesie pomiarowym i zależnościach fizycznych pomiędzy parametrami mierzonymi (metoda typu B).
EN
During the determination of the reaction rate constant k on the catalytic converter of the methane steam reforming process (featured by catalyst activity), a number of direct parameters are measured, which are then used to calculate the reaction rate constant k. Such measurements are charged with uncertainties, which sum up creating a composite uncertainty of the reaction rate constant determination. This study uses the estimation method based on the knowledge of the measurement process and physical relations between measured parameters (type B method).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.