Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1475

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biomasa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
PL
Określono wpływ zastosowania filtra cząstek stałych wyposażonego w reaktor katalityczny na emisję związków szkodliwych pochodzących ze spalania biomasy drzewnej w kotłach małej mocy. Oznaczono stężenia CO, NOx i PM, obecnych w spalinach podczas badań prowadzonych bez zamontowanego układu filtracyjno-katalityczno oraz z jego zastosowaniem. Pomiary przeprowadzono na stanowisku modelowej komory spalania wyposażonej w automatyczne podawanie paliwa oraz powietrza do procesu spalania. Uzyskane wyniki dowodzą skuteczności zastosowania omawianej instalacji w kontekście ograniczenia emisji CO, NOx oraz PM do atmosfery.
EN
A solid fuel boiler with a nominal heating power of 15 kW was equipped with a filtration-catalytic system and fired with wood pellets. The emissions of CO, NOx and particulate matter (PM) were detd. and compared with those from the pellet combustion in the boiler without the filtration-catalytic system. The installation of the system resulted in the reduction of the emitted toxic substances by approx. 94, 88 and 59% for CO, NOx and PM, resp.
PL
Zainteresowanie biomasą wydaje się być ostatnio mniej dostrzegalne aniżeli jeszcze kilka lat temu. Widać to dobrze na przykładzie Polski, jednak w tym wypadku ma to duży związek z polityką energetyczną prowadzoną przez państwo.
EN
Modern energy management uses solid biomass in combustion processes with a great success. The amount of biomass increases along with properly conducted forest management, the development of agricultural production and the growing scale of post-production waste. Statistical analyses, determining the dependence of the factors on the tested parameter and also, supporting the priority of activities, may facilitate the development of certain pro-ecological activities in a given region. The article estimates the economic use of forest residues as a source of renewable energy fuel in the context of the market situation. The performed statistical analysis of multivariate ANOVA method and the AHP method as well, determined the possibilities to manage the forest residues for energetic purposes. In one case, the critical significance level determining the assignment of the analyzed factor to a particular homogeneous group was below 0.05. This means that there is a relationship between the number of public roads and the number of enterprises. Therefore, due to the number of roads, the greatest prospects for the development of a company in the wood industry are found in the Małopolskie, Mazowieckie, Śląskie and Wielkopolskie voivodeships.
PL
Współczesna gospodarka energetyczna z powodzeniem wykorzystuje biomasę stałą w procesach spalania. Ilość biomasy wzrasta, wraz z właściwie prowadzoną gospodarką leśną, rozwojem produkcji rolnej i rosnącą skalą odpadów poprodukcyjnych. Analizy statystycznych określające zależność czynników na badany parametr a także wspomagające priorytet działania mogą wspomóc rozwój pewnych działa proekologicznych na danym terenie. W ramach artykułu oszacowano ekonomiczne wykorzystanie pozostałości zrębowych jako źródła paliwa odnawialnego w kontekście sytuacji rynkowej. Przeprowadzona analiza statystyczna określiła możliwości zagospodarowania biomasy leśnej przeznaczonej na cele energetyczne, wykorzystując wieloczynnikową analizę wariancji ANOVA i metodę AHP. W jednym przypadku krytyczny poziom istotności decydujący o przypisaniu analizowanego czynnika do określonej grupy jednorodnej wynosił poniżej 0,05. Oznacza to, że istnieje zależność pomiędzy ilością dróg publicznych a liczbę przedsiębiorstw. W związku z powyższym, z uwagi na ilość dróg największa perspektywa rozwoju przedsiębiorstwa działającego w branży drzewnej istnieje w województwie małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.
PL
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ostatnia aukcja OZE ma odbyć się właśnie w 2021 r. Początek tego roku to dobry moment, aby zastanowić się jak będą wyglądały tegoroczne aukcje OZE oraz jaką strategię przygotować. W 2021 r. szykuje się kolejna duża aukcja dla fotowoltaiki oraz aukcje dla instalacji wiatrowych, biogazu i biomasy. Niewątpliwie najciekawszą z aukcji może być ta przeznaczona dla instalacji hybrydowych.
5
PL
Praca przedstawia analizę wpływu dodatków paliwowych na emisję tlenków azotu z procesu spalania biomasy w laboratoryjnym piecu rurowym. Analiza wykonana została dla dwóch udziałów masowych, dwóch glinokrzemianów z grupy kaolinitu – kaolinu oraz haloizytu. Oba glinokrzemiany są przedmiotem badań naukowców z Politechniki Śląskiej jako substancje wpływające pozytywnie na proces spalania, tj. zmniejszające zanieczyszczanie powierzchni ogrzewalnych kotła, a także poprawiające jakość UPS – Ubocznych Produktów Spalania, do których zaliczany jest popiół lotny. Ten ostatni fakt jest o tyle istotny, że w obecnej sytuacji, w której obszarem priorytetowym staje się Gospodarka Obiegu Zamkniętego, popioły stanowią potencjalne źródło surowca, który jeszcze niedawno uznawany był za odpad, a spektrum jego ponownego wykorzystania było dość wąskie. Analiza ta ma na celu laboratoryjne sprawdzenie wpływu zastosowania addytywów na emisję NOx przy spalaniu biomasy i wynika z niejednoznacznych obserwacji dokonanych podczas badań wpływu addytywów na inne własności procesu spalania. Zaobserwowano wówczas, że jedynym negatywnym wpływem zastosowania glinokrzemianów jest nieznaczne zwiększenie emisji NOx. Niniejsza praca uściśla te obserwacje.
EN
This paper presents an analysis of the effect of fuel additives on nitrogen oxide emissions from biomass combustion in a laboratory tube furnace. The analysis was performed for two mass fractions, i.e. two aluminosilicate minerals from kaolinite group – kaolin and halloysite. Both aluminosilicates are the subject of research carried out by scientists from the Silesian University of Technology as substances that have a positive effect on the combustion process, i.e. reduce the fouling effect in the boiler heating surfaces and improve the quality of combustion by-products of, which include fly ash. It is very important because while the Circular Economy is becoming a priority area, ash is a potential source of raw material that until recently was considered as waste and the spectrum of its reuse was quite narrow. This analysis is intended as a laboratory test of the effect of the use of additives on NOx emissions from biomass combustion and stems from the inconclusive observations made when studying the effect of additives on other properties of the combustion process. It was observed then that the only negative effect of using aluminosilicates was a slight increase in NOx emissions. The present work clarifies these observations.
6
Content available remote Kocioł niskotemperaturowy opalany biomasą rolniczą
PL
Artykuł jest próbą podsumowania prac badawczych jakie zostały przeprowadzone przez Instytut Energetyki (IEn) w ramach projektu BioCHP, którego celem było opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia instalacji kogeneracyjnej produkującej energię elektryczną oraz ciepło z odpadowej biomasy poddanej mikronizacji i utylizowanej w ciśnieniowej komorze spalania zasilającej bezpośrednio turbinę gazową. IEn jako partner tego projektu miał za zadnie opracowanie technologii kotła, który może być zasilany zarówno dużym strumieniem gazów spalinowych o niskiej temperaturze z turbiny, jak i małym strumieniem spalin o wysokiej temperaturze powstałych w wyniku spalania biomasy w komorze paleniskowej tegoż kotła. W konsekwencji zaprojektowano i wybudowano kocioł hybrydowy z przedpaleniskiem wyposażonym w niskotemperaturową komorę spalania eliminującą ryzyko szlakowania kotła przy spalaniu biomas o niskiej temperaturze topienia popiołu. W artykule opisano metody jakie towarzyszyły procesowi projektowania kotła począwszy od budowy modelu palnika na biomasę, a skończywszy na projekcie technicznym palnika biomasowego, niskoemisyjnej komory paleniskowej i całego kotła o mocy cieplnej 10 MW. Dużo uwagi poświęcono sposobom organizacji procesu spalania w komorze przedpaleniska oraz metodom uzyskania stabilnego zapłonu mieszanki pyłowo-powietrznej. W pracy przetestowano zarówno startowy palnik olejowy jak i zapalarki plazmowe. Ostatecznymn efektem prac jest działająca instalacja demonstracyjna zlokalizowana na terenie ciepłowni w Karczewie, gdzie przeprowadzono badania kotła, które potwierdziły, że zapewnia on stabilną produkcję ciepła z rozdrobnionej biomasy i spełnia obowiązujące obecnie standardy emisyjne.
EN
The article is a summary attempt of the research work carried out by the Institute or Power Engineering (IEn) as part of the BioCHP project. The purpose of the project was to develop and prepare for the implementation or a CHP installation producing electricity and heat from waste micronized biomass burned in a pressure combustion chamber and supplying the gas turbine directly. IEn, as a partner of this project, was tasked with developing a boiler technology hat can be powered both by large stream of low-temperature exhaust gases from the turbine and by a small stream of high-temperature exhaust gases resulting from the combustion of biomass in the furnace chamber of that boiler. As a result, a hybrid boiler was designed and built with a pre-combustor equipped with a low temperature combustion chamber eliminating the risk of boiler slagging when burning biomass with a low ash melting point. The article describes the methods that accompanied the boiler design process from the construction of the biomass burner model to the technical design of the biomass burner, low-temperature furnace chamber and me entire boiler with a heat output of 10 MW. Much attention has been paid to how the combustion process is organized in the pre-combustor chamber and the methods of obtaining a stable ignition of the dust-air mixture. Both the starting oil burner and plasma igniters were tested at work. The final result of the work is a working demonstration plant located on the premises of he heating plant in Karczew, where the boiler tests were carried out, which confirmed that it ensures stable heat production from micronized biomass and meets the current emission standards.
PL
Globalne stosowanie paliw kopalnianych do produkcji ciepła i energii jest przyczyną zmian środowiskowych, polegających na ciągłym ocieplaniu klimatu. Do 2030 r. przewidywany jest sześćdziesięcioprocentowy wzrost zapotrzebowania energii [5]. Według traktatu Unii Europejskiej, dotyczącym produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ten wzrost jest przyczyną ciągłych poszukiwań nowych jej źródeł. Zwraca się uwagę na możliwość bezpośredniego uzyskania energii w procesie spalania biogazu. Optymalizacja parametrów technicznych procesu brykietowania pozwoli na szersze wykorzystanie biomasy leśnej, jako źródła czystej energii. Jednocześnie określenie najkorzystniejszych parametrów aglomeracji pozostałości zrębowych, pozwoli na usprawnienie procesów ich zagęszczania i ograniczy energochłonność zabiegu.
EN
The global use of fossil fuels for the production of heat and energy is the cause of environmental changes consisting in the constant warming of the climate. By 2030, a 60% increase in energy demand is expected [5]. According to the European Union treaty on energy production from renewable sources, this increase is the reason for the constant search for new energy sources. Attention is drawn to the possibility of obtaining energy directly in the process of biogas combustion. Optimization of the technical parameters of the briquetting process will allow for wider use of forest biomass as a source of clean energy. At the same time, the determination of the most favorable agglomeration parameters of logging residues will allow for the improvement of their compaction processes and will reduce the energy consumption of the treatment.
PL
Konieczność wykorzystania biomasy rolniczej i pochodzenia odpadowego rodzi problemy natury technicznej, takie jak nieopłacalny transport, kłopoty z układami przygotowania i podawania paliwa (znaczna zawartość wilgoci i niska gęstość nasypowa), a przede wszystkim problemy w procesie spalania w klasycznych kotłach energetycznych.
EN
The pretreatment is a key step in the processing of lignocellulosic biomass for its transformation into chemicals and materials of biorenewable origin. Ionic liquids, with their characteristic set of unique properties, have the potential to be the basis of novel pretreatment processes with higher effectiveness and improved sustainability as compared to the current state-of-the-art processes. In this opinion paper, the author provides a perspective on possible processing strategies for this pretreatment with ionic liquids, identifying different advantages as well as challenges to be overcome.
PL
W artykule dokonano podziału kotłów ze względu na wybrane kryteria techniczne. Omówiono konstrukcję najczęściej eksploatowanych w Polsce kotłów małej mocy na paliwo stałe, w których można spalać drewno kawałkowe. Opisano także zmiany w zakresie ich uzbrojenia oraz jakości spalania kotłów w Europie Zachodniej. Naturalnym rozwojem konstrukcji kotłów na drewno kawałkowe jest kocioł zgazowujący.
EN
The article divides the boilers according to the selected technical criteria. The construction of the most-used low-power solid fuel boilers in Poland in which wood can be burned is discussed. The article also includes changes in their equipment and changes in the quality of boiler combustion in Western Europe. The natural development of wood-fired boilers is a gasification boiler.
PL
W artykule zaprezentowano silnik Stirlinga jako element układów mikrokogeneracyjnych. Opisano zasadę działania silnika Stirlinga oraz przedstawiono jego zalety w stosunku do innych silników cieplnych w kwestii wykorzystania go jako elementu układu mikrokogeneracyjnego. Te zalety to przede wszystkim możliwość pracy na dowolnym paliwie, tzn. wykorzystanie ciepła wygenerowanego w dowolny sposób. Najpopularniejsze układy zawierające silnik Stirlinga to układy zasilane paliwem gazowym. Ma to swoje uzasadnienie w łatwiejszej konstrukcji palnika, który lepiej przekazuje ciepło do głowicy silnika Stirlinga. Układy na paliwo stałe wymagają bardziej rozbudowanych konstrukcji wymienników przekazujących ciepło do głowicy silnika co zaprezentowana na przykładach w niniejszym artkule. Przedstawiono również przykładowe komercyjne układy tak na paliwo stałe jak i gazowe.
EN
The article presents the Stirling engine as an element of microcogeneration systems. The principle of operation of the Stirling engine is described and its advantages over other heat engines are presented in terms of its use as an element of a microcogeneration system. These advantages include, first of all, the possibility to work with any fuel, i.e. the use of heat generated in any way. The most popular Stirling engine systems are gas fueled systems. This is due to the much simple design of the burner, which better transfers heat to the Stirling engine heat acceptor. Solid fuel systems require more elaborate heat exchanger designs to transfer heat to the heat acceptor head as shown in the examples in this article. Examples of commercial systems for both solid fuel and gas are also presented.
EN
This article highlights the possibilities of using natural floodplains as a source of energy biomass. At the same time, because natural riparian meadows play an important role in proper water management, ensuring the safety of riverside areas and are ecologically valuable, the issue of the possibility of producing energy biomass in these areas was raised, which is an eco-innovative form of obtaining energy from biomass and is in line with the principles of eco-development. Due to the fact that a significant part of the riverside areas is used for agriculture, the social perception of biomass production in these areas has been studied. The issues of energy cooperatives, which may include local biomass heating plants, the issue of prosumer and net metering were also taken into account. Natural alluvial meadows, which are an important element of the water retention system, can provide feed and energy biomass. The studied group of people shows a certain tendency to become involved in energy cooperatives, however, in order to popularize civic energy, it is necessary to educate the society in this area.
EN
The paper consists the results from the conducted experiment and the mathematical model of it. The presented process is biomass gasification and the modelling is based on complex parameter that is maximum thermodynamic efficiency and use the Gibbs free energy function and Lagrange multiplier. Referring to European Union strategy in terms of energy use it is highly recommended to increase the share of renewable energy in total energy production. The biomass is one of the most important sources of energy. Listed above methods of mathematical calculations let as define the composition of the gas produced and the efficiency that was reached. Also the precision of the model was evaluated. The effect of the work done is the possibility to use it to state the best condition for the process of biomass gasification technology.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonego eksperymentu i jego model matematyczny. Przedstawiony proces dotyczy zgazowania biomasy, a modelowanie opiera się na złożonym parametrze, jakim jest maksymalna wydajność termodynamiczna, z wykorzystaniem funkcji energii swobodnej Gibbsa i mnożnika Lagrange'a. Nawiązując do strategii Unii Europejskiej w zakresie zużycia energii, zdecydowanie zaleca się zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Biomasa jest jednym z najważniejszych źródeł energii. Wymienione powyżej metody obliczeń matematycznych pozwalają określić skład wytwarzanego gazu i osiągniętą wydajność. Oceniono także precyzję modelu. Efektem wykonanych prac jest możliwość określenia najlepszych warunków prowadzenia procesu technologii zgazowania biomasy.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu cięcia (poprzecznego i ukośnego) biomasy. Porównano nową i klasyczną konstrukcję bębnów tnących. Stwierdzono, że użycie nowej konstrukcji bębna tnącego ukośnie w stosunku do tradycyjnego bębna tnącego poprzecznie nie zwiększa w sposób istotny nierównomierności długości pociętej biomasy, co przy większej wydajności i mniejszym jednostkowym zużyciu energii rekomenduje zastosowanie nowego rozwiązania w sieczkarniach.
EN
A test stand for biomass cutting was designed and constructed. It consisted of a cutting drum and pulling-crushing roller systems which were sep. driven and controlled. An innovative cutting drum construction was used, enabling biomass slant cutting. The degree of biomass cutting non-uniformity (dry straw from winter rye) was similar to the obtained as a result of classic cross-cutting. The new design of the drum cutting assembly showed high functioning performance measured with capacity and the unit energy consumption.
PL
Permeabilizowane, a następnie unieruchomione komórki drożdży piekarskich zastosowano jako biokatalizator reakcji rozkładu nadtlenku wodoru. Określono warunki jego wytwarzania i stosowania. Na podstawie trójwymiarowych wykresów płaszczyznowych dobrano kluczowe parametry procesu immobilizacji, takie jak stężenie alginianu sodu i biomasy. Biokatalizator działał najskuteczniej w temp. 20°C i tracił połowę swojej początkowej aktywności dopiero po 15. użyciu. W przypadku komórek permeabilizowanych podczas procesu dochodziło do znacznie większych uszkodzeń w ich strukturze w porównaniu z biokatalizatorem zawierającym komórki niepermeabilizowane.
EN
Baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) was shaken with a 53.7% soln. of (Me)₂CHOH in phosphate buffer (pH 7) at 15.6°C for 40 min. After centrifugation and washing with the buffer, the cell were mixed with the 1.5–2.5% Na alginate soln. and the suspension was added dropwise to the 1% CaCl₂ soln. The obtained biocatalyst showed high activity in the H₂O₂ decompn. It was easy to sep. from the reaction medium and could be reused. The biocatalyst was most effective at 20°C and lost 50% of its initial activity only after a 15 cycle of use.
PL
Opracowano koncepcję ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających podczas procesów spalania biomasy w kotle małej mocy. Koncepcja opierała się na podawaniu do komory spalania substancji aktywnych z wykorzystaniem sprężonej pary wody destylowanej. Wykonano analizę techniczną i elementarną paliwa. Zbadano wpływ poszczególnych wariantów na zmiany temperatury w komorze spalania. Rejestrowano zmiany składu chemicznego spalin oraz zmiany zawartości pyłów zawieszonych. Określono procentowe stopnie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w obszarze emisji CO, NOx i PM.
EN
To limit the emission of harmful substances during biomass combustion in a low-power boiler, some active substances were added to compressed steam produced by evaporation of water and introduced to the combustion chamber. Tech. and elemental anal. of the fuel was carried out. Changes in the chem. compn. of exhaust gases and in content of suspended dust were recorded. The redn. of the CO, NOx and dust emissions were detd. The best results were achieved when Cr, Ce and Cu oxides were used as active additives.
17
Content available remote Charakterystyka termograwimetryczna procesu zgazowania wybranych rodzajów biomasy
PL
Przedstawiono wyniki badań termograwimetrycznych procesu zgazowania w atmosferze CO₂ trocin, łupin orzecha włoskiego, siana oraz kolb oczyszczonych z ziaren kukurydzy. Oznaczono reaktywność surowców, wskazano etapy zgazowania, a także obliczono parametry kinetyczne procesu. Największą energię aktywacji i szybkość reakcji zaobserwowano w przypadku karbonizatu siana (237,2 kJ/mol).
EN
Sawdust, walnut shells, cobs purified from corn grains and hay were gasified under CO₂ by thermogravimetry to det. process stages reactivity of raw materials and kinetic parameters of the gasification stage. The highest activation energy was obsd. by the gasification of hay carbonizate (237.2 kJ/mol) and surprisingly the reaction showed also the highest rate.
PL
Zwiększające się zużycie materiałów ma znaczący wpływ na środowisko, stąd jednym z ważnych wskaźników zrównoważonego rozwoju są zmiany wielkości w krajowej konsumpcji materialnej. W Polsce wskaźnik ten oscyluje w granicach 16–19 Mg na mieszkańca. Analiza przepływu materiałów w 24 działach sekcji C oraz wartości produkcji sprzedanej pozwalają na zidentyfikowanie tzw. hotspot-ów. Wykazano, że przemysł chemiczny jest czwartym działem pod względem zużycia materiałów w Polsce oraz jednym z największych konsumentów wody i energii, odznaczając się dużą wartością produkcji sprzedanej.
EN
Statistical data on consumption of biomass, metals, energy, water and other materials showed the necessity of more efficient use of resources and minimizing generation of wastes according to the circular economies. The chem. industry was found the most significant consumer of H₂O.
PL
Transformacja energetyczna powinna łączyć interesy ekonomiczne i ekologiczne – mówił na Kongresie Envicon 2020 Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Potencjał energetyczny drzemiący w odpadach i biomasie należy obecnie wykorzystywać w maksymalnym stopniu. To kwestia także naszego bezpieczeństwa energetycznego. Z czasem energia z wiatru i słońca powinna odgrywać coraz większą rolę.
EN
Biomass is an important element in the energy balance in the world and plays a large role in efforts to reduce greenhouse gas emissions, and by this is a sustainable source of energy. One method of using biomass is through co-firing with hard coal and lignite in order to generate electricity. An important factor promoting the use of biomass in European Union countries is the fact that CO2 emissions from combustion are not included in the sum of emissions from fuel combustion, in accordance with the principles established in the emission trading system EU ETS. The aim of our research was to examine the possibility of using winter oilseed rape for energy purposes, grown in three research centres located in southern Poland. Two varieties of winter oilseed rape, Adam and Poznaniak, were used during laboratory tests. Analyses were carried out for siliques, seeds, and the main and lateral stem. As part of the study, the calorific value and heat of combustion were determined for 20 samples of winter oilseed rape. The highest values were obtained for seeds, while the lowest were obtained for stems. The calculated values of carbon dioxide emissions factor for the analysed samples were in most cases above 100 kg/GJ and were much higher than the emission during hard coal combustion. In addition, as part of the study, the biomass moisture, amount of ash generated in the combustion process, and the content of volatile compounds as well as carbon and sulphur were determined.
PL
Biomasa jest istotnym elementem w bilansie energetycznym na świecie i odgrywa dużą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc zrównoważone źródło energii. Jednym ze sposobów użycia biomasy jest jej współspalanie z węglem kamiennym i brunatnym w celu wytwarzania energii elektrycznej. Ważnym czynnikiem promującym wykorzystanie biomasy w państwach Unii Europejskiej jest fakt, że emisja CO2 z jej spalania nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami ustalonymi w systemie handlu uprawnieniami EU ETS. Celem badań było zbadanie możliwości wykorzystania rzepaku ozimego do celów energetycznych, wychodowanego w trzech lokalizacjach Polski południowej. Do badań wykorzystane zostały dwa gatunki rzepaku ozimego Adam i Poznanianki, analizy wykonano dla łuszczyny, nasion, łodygi głównej i bocznej. W ramach przeprowadzonych badań określona została wartość opałowa oraz ciepło spalanie dla 20 próbek rzepaku ozimego. Najwyższe wartości zostały uzyskane dla ziaren rzepaku, natomiast najniższe dla łodyg. Obliczone wartości emisji dwutlenku węgla dla badanych próbek w większości przypadków wynosiły powyżej 100 mg/kJ i były dużo większe niż emisja podczas spalania węgla kamiennego i brunatnego. Dodatkowo w ramach badania oznaczono wilgotność biomasy, ilość powstałego w procesie spalania popiołu oraz oceniono zawartość części lotnych oraz węgla i siarki. Ponadto w ramach badania wykonano pomiary wilgotność biomasy, ilość wytworzonego popiołu w procesie spalania oraz określono zawartość związków lotnych oraz węgla i siarki.
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.