Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 875

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleba
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
PL
W trakcie typowego, normalnego sadzenia drzew niejednokrotnie nie ma potrzeby wymiany gruntu. Nowe miejsce wzrostu powinno być po prostu sprzyjające dla posadzonej rośliny. Jednak co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z miejscem, w którym ziemia nie spełnia określonych wymagań dających szansę na powodzenie procesu sadzenia?
PL
Jednym z podstawowych problemów, z jakim musi się zmierzyć wiele drzew na terenie zurbanizowanym, jest degradacja gleby wskutek nieprzyjaznego dla nich użytkowania obszaru w strefie rozwoju korzeni.
PL
Próbki gleby zanieczyszczonej mieszaniną paliw węglowodorowych poddano działaniu ognia. Po samoistnym zgaszeniu z popiołu wyekstrahowano związki aromatyczne (2-, 3-, 4-, 5- i 6-pierścieniowe). Jako rozpuszczalnik zastosowano wodę demineralizowaną i 3-proc. roztwory wodne 5 pianotwórczych środków gaśniczych. Ekstrakt analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Stopień wymywania węglowodorów z gleby przy użyciu środków gaśniczych wynosił 28,79–51,05%, a przy użyciu wody 1,52%.
EN
A fire was induced on 5 soil samples impregnated with a mixt. of hydrocarbon fuels. After self-extinguishing the fire, soil samples were extd. with demineralized water,n-C6 H14 and 5 types of 3% aq. solns. of foam-forming extinguishing agents. The content of 2, 3, 4, 5 and 6 ring arom. hydrocarbons was detd. in the exts. by using GC-MS. The extn. degree of hydrocarbons from soil was 28.79–51.05% and 1.52% with extinguishing agents and water, resp.
PL
Oceniano wpływ nawozowej (10 Mg/ha) i melioracyjnej (100 Mg/ha) dawki osadu ściekowego oraz poużytkowej wełny mineralnej, zastosowanych do nawożenia gleby lekkiej, na zawartość ogólną i form specjacyjnych ołowiu, miedzi i cynku. Wprowadzenie do gleby lekkiej ocenianych odpadów wpłynęło na zwiększenie zawartości Pb, Cu i Zn w stosunku do kontroli, ale nie spowodowało przekroczenia ich dopuszczalnych zawartości w glebie. Zastosowanie melioracyjnej dawki osadu ściekowego nie stworzyło zagrożenia dla środowiska glebowego ze strony metali ciężkich. Największy udział w całkowitej zawartości ocenianych metali stanowiła frakcja rezydualna (FV), następnie formy Pb związane z materią organiczną oraz formy Cu i Zn związane z wolnymi tlenkami Fe i Al. Osad ściekowy zastosowany samodzielnie i z dodatkiem wełny mineralnej wpłynął na zmniejszenie mobilności ocenianych metali ciężkich.
EN
Eight expts. were carried out in pots filled with light soil and addn. of fertilizing agents, such as NPK fertilizer, sewage sludge and waste mineral wool, used sep. or together. Soil samples were taken for 3 growing seasons and the total Pb, Zn and Cu content as well as their speciation forms were detd. The sewage sludge and its mixts. with waste mineral wool increased the content of Pb, Cu and Zn in relation to the control, but did not result in exceeding the permissible levels in the soil.
6
Content available remote Polichlorowane bifenyle w glebach o zróżnicowanym sposobie użytkowania
PL
Oceniono wpływ źródeł uwalniania polichlorowanych bifenyli (PCB) na ich zawartość w glebach i roślinach na obszarach o zróżnicowanym użytkowaniu oraz oceniono przemieszczanie się PCB w głąb profilu glebowego. Zbadano zależności pomiędzy zawartością PCB w glebie i ich zawartością w roślinach z uwzględnieniem źródła emisji. Akumulacji w glebach i roślinach ulegały przede wszystkim kongenery PCB 28 i PCB 52. Nisko chlorowane PCB przemieszczały się w głąb profilu glebowego na głębokość ok. 40 cm. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy zawartością PCB w badanych roślinach a ich zawartością w glebach.
EN
Soil samples were collected from 3 areas with diversified use and from layers of different depth (0–200 cm) as well as samples of plants growing in these areas. The content of polychlorinated biphenyls (PCB) in soils and plants was detd. by GC/ECD method. The PCB accumulation in soils and plants was mainly caused by PCB 28 (3 Cl atoms) and PCB 52 (4 Cl atoms) congeners. Low chlorinated PCBs moved deep into the soil profile to the depth of about 40 cm. A statistically significant relationship was found between PCB content in the tested plants and their content in soils.
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) oraz Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 1219) w zakresie przepisów związanych z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi. Obecnie należy wrócić do postawionych już pytań na temat uznania, czy wydobyta gleba lub ziemia pochodzą z terenów zanieczyszczonych. Z dokonanych poprzednio ustaleń wynika, że ma to być gleba lub ziemia wydobyta.
PL
W katalogu odpadów w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU z 2020 r. poz. 10) gleba i ziemia pojawiają się jako pewne rodzaje odpadów w grupie 17 – „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.
EN
The article presents issues related to biodegradation of polychlorinated biphenyls in soil by inoculation with a biopreparation IN-3 developed on the basis of microorganisms capable of metabolizing PCB. Biodegradation tests were carried out using the ex-situ technological pile method on a specially constructed test stand. As part of the research, physical and chemical analyzes of the initial soil were performed, with particular regard to the content of nutrients (nitrogen and phosphorus), PCB chromatographic analyzes and toxicological analyzes. Before inoculating soil with biopreparation IN-3, the parameters of the process were established (temperature = 17–25°C, humidity = 20–25%, pH = 7.5–7.8, content of nutrients: C:N:P = 100:10:1), which were monitored during bioremediation. During soil treatment, the content of identified PCB congeners was monitored. The assessment of biodegradation efficiency of polychlorinated biphenyls in soil was complemented by toxicological monitoring, which was carried out using live organisms representing all trophic levels: producers (PhytotoxkitTM test), consumers (Ostracodtoxkit FTM test) and reducers agents (Microtox®SPT test). Also, the presence of mutagenic factors were tested with the Ames mutagenicity test. As a result of the six-month biodegradation process of soil contaminated with aged transformer oil, upon inoculation with biopreparation IN-3, a reduction in the content of polychlorinated biphenyls from 13 153.9 µg/kg d.m. down to 1650.4 µg/kg d.m. (87.5%) was archieved. The obtained chromatographic analysis results showed that the efficiency of the PCB biodegradation depended on the number of chlorine atoms in the biphenyl ring (with the increase in the number of chlorine atoms in the PCB molecule the degree of biodegradation decreased) and the structure of the molecule (PCB congeners having 2 or more chlorine atoms in the biphenyl ring ortho positions were more difficult to biodegrade than non-ortho or mono-ortho, while polychlorinated biphenyls, in which chlorine atoms occur on only one phenyl ring, were more easily biodegradable). The toxicological analysis showed a reduction in the toxicity of the soil tested from toxicity unit TU = 26.7 to TU = 6.1. In addition, toxkit tests (PhytotoxkitTM and Ostracodtoxkit FTM) showed a decrease in inhibition of test organism growth from 69.3 to 14.8% (Ostracodtoxkit FTM test) and from 64.7–78.0 to 11.9–17.5% (Phytotoxkit test). Decreasing the mutagenicity index from 8.3 to 1.5 in the Ames test confirmed the effectiveness of the purification process. Based on the results of the experiment, conclusions were made regarding issues related to biodegradation of polychlorinated biphenyls in soil.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z biodegradacją polichlorowanych bifenyli w glebie w drodze inokulacji biopreparatem IN-3, opracowanym na bazie mikroorganizmów zdolnych do metabolizowania PCB. Badania biodegradacji prowadzono metodą pryzmowania ex-situ na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym. W ramach prowadzonych badań wykonano analizy fizyczno-chemiczne gleby wyjściowej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości substancji biogennych (azot i fosfor), analizy chromatograficzne PCB oraz analizy toksykologiczne. Przed przystąpieniem do inokulacji gleby biopreparatem ustalono parametry prowadzenia procesu (temperatura = 17–25°C, wilgotność = 20–25%, pH = 7,5–7,8, zawartość substancji biogennych: C:N:P = 100:10:1), które kontrolowano w trakcie bioremediacji. W trakcie oczyszczania gleby prowadzono monitoring zawartości zidentyfikowanych kongenerów PCB. Ocenę skuteczności biodegradacji polichlorowanych bifenyli w glebie rozszerzono o monitoring toksykologiczny, który przeprowadzono przy użyciu żywych organizmów reprezentujących wszystkie poziomy troficzne: producentów (test PhytotoxkitTM), konsumentów (test Ostracodtoxkit FTM) i reducentów (test Microtox®SPT), a także wykonano badania obecności czynników mutagennych (test Amesa). W wyniku przeprowadzonego sześciomiesięcznego procesu biodegradacji gleby zanieczyszczonej zestarzałym olejem transformatorowym, na drodze inokulacji biopreparatem IN-3, osiągnięto obniżenie zawartości polichlorowanych bifenyli z 13 153,9 µg/kg s.m. do 1650,4 µg/kg s.m. (87,5%). Uzyskane wyniki analiz chromatograficznych wykazały, że efektywność biodegradacji PCB zależy od liczby atomów chloru w pierścieniu bifenylu (wraz ze wzrostem liczby atomów chloru w cząsteczce PCB maleje stopień biodegradacji) oraz budowy przestrzennej cząsteczki (kongenery PCB posiadające w pierścieniu bifenylu dwa lub więcej atomów chloru w pozycji ortho trudniej ulegają biodegradacji, aniżeli non-ortho lub mono-ortho, z kolei polichlorowane bifenyle, w których atomy chloru występują tylko na jednym pierścieniu fenylowym, są łatwiej biodegradowalne). Przeprowadzona analiza toksykologiczna wykazała obniżenie toksyczności badanej gleby ze stopnia toksyczności TU = 26,7 do TU = 6,1. Ponadto testy typu toxkit (PhytotoxkitTM i Ostracodtoxkit FTM) wykazały obniżenie zahamowania wzrostu organizmów testowych z 69,3% do 14,8% (test Ostracodtoxkit FTM) oraz z poziomu 64,7–78,0% do 11,9–17,5% (test PhytotoxkitTM). Obniżenie wskaźnika mutagenności z 8,3 do 1,5 w teście Amesa potwierdziło skuteczność przeprowadzonego procesu oczyszczania. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonego eksperymentu sformułowano wnioski dotyczące zagadnień związanych z biodegradacją polichlorowanych bifenyli w glebie.
EN
Soil erosion by water is one of the most important factors affecting contemporary landscape changes within the lowland geoecosystems in Central Europe. Soil erosion by water mainly depends on: rainfalls (especially its intensity and erosivity), length of slope and its inclination, type of cultivation and usage of land, anti-erosion treatments and susceptibility of soils to erosion. The aim of conducted research was to evaluate conditioning and magnitude of secular and extreme soil erosion processes in the Drawsko Lakeland with special considering of rainfall erosivity index (EI30). The main goal was realised through several research tasks. The first task involved examination of surface runoff and slope wash conditionings, course and quantity in the testing plot located within the Chwalimski Potok catchment. The second task was related to evaluate rainfall impact to soil erosion by water processes. It was realised by computation rainfall characteristics: intensity, kinetic energy and erosivity. In order to assess secular and extreme soil erosion impact to land relief changes, research were provided with additional details by conducting three field experiments with simulated rainfall. Stationary observation and quantitative researches of soil erosion (at testing plots) have been conducting within the Chwalimski Brook catchment for three hydrological years (2012–2014). The slope with the test area is located within the 1st order catchment being a subsystem of the Młynski Brook catchment and then followed by the upper Parsęta catchment. This area covers 4.8 hectares and is characterised by short slopes with small height variances up to 10 meters. Historically, the area was covered with agricultural crops, currently they cover about 10% of the area. The slope is covered with gleyic retisols and its average inclination is about 4 degrees with its south-east exposure. The measuring system of soil erosion covered 5 testing plots with different agricultural use (bare fallow, meadow, potatoes, spring and winter crops). Plots are 42 metres long and 4 metres width. In the bottom edge of each plot catchers with volume of 800 dm3 were installed. In this research, only data from black fallow were considered. Such tillage is recognised as a standard in soil erosion studies. Two experiments have been conducted in this testing plot. The third one has been conducted on slope located within an area of undulated morainic plateau in the Kłuda catchment. The slope is characterised by greater height variances than in Chwalimski Brook catchment. The slope, where the experiment has been conducted, is situated within local closed depression and is covered by sands underlain by boulder clay. Its average slope is about 10° with its southwest exposure. Although annual precipitation in the three-year measurement period was comparable with mean value from multi-year period (1987–2014), its intensity and erosivity were distinguishably lower. Such rainfall conditions are not favourable for extreme soil erosion by water processes, thus any relief forms from such geomorphological processes were not observed in the Drawsko Lakeland. Due to lack of that kind of forms, in 2013 and 2014, three field experiments were conducted. The main aim of experiments was to evaluate the impact of high intensity rainfall on soil surface. The first experiment consisted of 5, the second and the third of 4 rainfall simulations. The rainfall was created by using a purpose-built rain simulator, consisting of 3 and 6 sprinklers placed around the testing plot. Despite the slope inclination in the Kłuda catchment was 2.5 times steeper than Chwalimski Potok’s slope, surface runoff attained smaller volume, because of remarkably higher infiltration rate. In 2012–2014, surface runoff and soil loss has occurred 8 times each year. The maximal monthly surface runoff volume was registered in February 2012, and it equalled 10.1 dm3 m−2 and the maximal soil loss value was registered in May 2013 and equalled 3,198 kg ha−1. Annual runoff volumes were between 31.2 dm3 m−2 in 2012 and 38.8 dm3 m−2 in 2013, whereas annual soil loss values ranged from 740 kg ha−1 in 2012 to 5,700 kg ha−1 in 2013. Soil erosion values caused by simulated rainfall during field experiments were similar or significantly higher than annual values. Surface runoff was between 31.2 dm3 m−2 in the first experiment and 34.2 dm3 m−2 in the second one, whilst soil loss was between 4,632 kg ha−1 and 8,637 kg ha−1. The achieved experiment results have been compared with soil erosion rate achieved from stationary observations. The results show that runoff and soil loss considerably increase during rainfalls with high amount, intensity and erosivity. Furthermore, individual extreme erosive events may exceed annual (secular) soil erosion processes. Conducted stationary research indicates that annual soil erosion primarily depends on individual rainfall and erosive events, which considerably exceed mean values. In order to evaluate the soil susceptibility to erosion by water in the Drawsko Lakeland, high resolution potential and actual soil erosion risk maps were prepared. The qualitative assessment of soil erosion risk was based on geoinformation technologies. The model considers following conditions affecting the size of soil erosion: slope steepness and aspect, topographic factor LS (unit upslope contributing area), lithology, rainfall erosivity (Modified Fournier Index calculated from monthly and annual precipitation data) and land use and land cover from Corine Land Cover 2006. To prepare the map of potential soil erosion risk, land use from Corine Land Cover was not considered. Thematic maps have been reclassified into a 4-degree division. The results of the soil erosion risk assessment in the Drawsko Lakeland reveal the fact that a majority of its area is characterized by moderate or low erosion risk levels. Areas with high erosion risk are mostly located in the northern part of the Lakeland. The achieved results from stationary observations and field experiments may indicate that the soil loss magnitude significantly increases during rainfall with higher intensity, greater totals and accumulated in time rainfall events. This may confirm the high potential of soil erosion by water processes of above- -average magnitude and intensity in the discharge of material from agricultural used slopes.
EN
The article deals with the determination of mobility of selected risk elements in soil samples of thermally active dump resulting from mining activities in the Ostrava region. The samples were taken from Hedvika dump during 2017 to 2018. Extraction of soil samples was performed using three-step sequential extraction of BCR (Bureau Community of Reference). Sequential extraction can provide information about the processes that normally take place in the environment. The solid soil component is gradually leached in the various extraction agents from the weakest to the strongest. This provides information on the total amount of risk elements potentially available under specific environmental conditions. Selected risk elements (Cr, Cu, Ni, Zn) were determined by ICP - MS method (Inductively coupled plasma mass spectrometry) and AAS (Atomic absorption spectrometry) (Zn). Nitric acid leaching was performed to supplement the total BCR extraction analysis.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie mobilności pierwiastków ryzyka w próbkach gleby termicznie aktywnego składowiska, będącego efektem działalności górniczych w regionie Ostrawy. Próbki zostały pobrane ze składowiska Hedvika w okresie 2017–2018. Ekstrakcja prób gleby została wykonana za pomocą trzystopniowej ekstrakcji sekwencyjnej BCR (Bureau Community of Reference). Ekstrakcja sekwencyjna daje informacje na temat procesów, które normalnie mają miejsce w środowisku. Składnik stały gleby jest stopniowo wypłukiwany w różnych odczynnikach ekstrakcyjnych, począwszy od najsłabszego aż do najsilniejszego. To dostarcza danych na temat ogólnej ilości pierwiastków ryzyka obecnych w określonych warunkach środowiskowych. Wybrane pierwiastki ryzyka (Cr, Cu, Ni, Zn) zostały określone za pomocą metody ICP – MS (Inductively plasma mass spectrometry) oraz AAS (atomic absorption spectrometry) (Zn). Wypłukiwanie kwasu azotowego zostało zastosowane aby uzupełnić ogólną analizę ekstrakcji BCR.
EN
Increasing anthropopressure affects natural ecosystems and may express itself in regional or spot contamination of water and soil environment. The quality of ground and surface waters depends to a large extent on drainage area management, where biogenic substances (i.e. nitrogen, phosphorus and potassium) are transported with surface run-offs to the environment. The article discusses results of studies on the drainage area of Lake Czolnowskie (Zachodniopomorskie Province). Studies covered physical and chemical assessment of soil conditions and water quality; additionally, fish was caught using two independent methods - gillnets and power generator (pursuant to CEN EN 14011 2003 and PN-EN 14011 2006). Results obtained confirm regular run-off of biogenic materials from the surface of farmed drainage area to Lake Czolnowskie. During the period of studies, the reservoir was exposed to i.e. reduction of water oxygen (3.56 mg/dm3) and permanently elevated level of general phosphorus (0.15-0.27 mg/dm3) and ammonium acid (0.16-0.27 mg/dm3), which degraded the quality of life for ichthyofauna inhabiting the lake.
PL
W niniejszej pracy wykorzystano technikę woltamperometrii stripingowej do oznaczenia cynku oraz ołowiu w próbkach gleby pobranych z trzech różnych miejsc w Małopolsce - wszystkie trzy próbki zostały pobrane na terenie Brzeska, jedna z nich pochodzi z przydomowej grządki, druga z przydrożnego trawnika, a trzecia z lasu. Opisana została procedura przygotowania próbek oraz prowadzenia pomiarów. Podczas wykonanych eksperymentów oznaczono stężenia cynku oraz ołowiu w badanych próbkach gleb. Zastosowano ekstrakcję jednostopniową, a jako ekstrahenta użyto 10% roztwór kwasu azotowego (V). Uzyskane wyniki podane na kilogram gleby wynoszą: dla próbki pobranej z grządki: 143.35 mg/kg cynku oraz 10.55 mg/kg ołowiu, dla próbki pobranej z trawnika obok drogi: 75.5 mg/kg cynku oraz 4.93 mg/kg ołowiu, dla próbki pobranej w lesie: 169.75 mg/kg cynku oraz 19.895 mg/kg ołowiu. Wyniki odbiegają od przewidywanych, a przypuszczalna tego przyczyna jest opisana w dyskusji wyników.
EN
In this study, the voltammetry technique was used to determine zinc and lead in soil samples taken from three different places in Lesser Poland - all three samples were collected in Brzesko, one of them comes from the garden patch, the second one from roadside lawn, and the third from the forest. The samples preparation and measurements procedure are described. It was possible to determine concentrations of zinc and lead in the tested soils. One-stage extraction was used with 10% nitric acid solution as the extractant. The results obtained in mg per kilogram of soil: for the sample taken from the garden patch: 143.35 mg/kg of zinc and 10.55 mg/kg of lead, for the sample taken from the lawn next to the road: 75.50 mg/kg of zinc and 4.94 mg/kg of lead, for a sample collected in the forest: 169.75 mg/kg of zinc and 19.90 mg/kg of lead. The results are different than the expected, and the supposed cause of this is described and discussed.
EN
The rapid physical and chemical degradation of the soil affected the physiological condition of the plants, resulting in a decrease in yields and their quality. Soil additives, consisting of specific mixtures of mineral compounds, should affect the activation of cellular metabolism processes, soil microflora, best adapted to the environment. An important element in the application of fertilizers is their dose, which is closely related to the previously determined soil parameters. This work focuses on the analysis of the impact of struvite soil fertilization on the quality of seepage water, the experiment was carried out in lysimeter columns. Different doses (0.1; 0.5; 1.0 g) of struvite obtained under laboratory conditions by chemical synthesis were used in the study. Three levels of soil wash (10, 20, 30 cm) were analyzed for each dose. For washing, distilled water was used in the amount corresponding to the average annual rainfall for the areas from which the soil was taken for testing. The experiment simulated the monthly precipitation each day, and the resulting effluents analyzed: phosphorus content, pH, conductivity, resistance and sum of dissolved substances Total Dissolved Solids (TDS). Based on the obtained results, it was found that the amount of phosphorus leached is directly related to the dose of struvite in the mixture. The dependence between the amount of phosphorus in the leachate and the pH value was confirmed. Analyzing the effect of struvite fertilization on the soil, an increase in the content of biogenic elements with increasing doses, especially of available forms of phosphorus, has been noted. Despite the soil flushing, the phosphorus content in the soil was still high at the end of the experiment, confirming the low solubility of struvite and the slow release of the constituents.
PL
Postępująca szybko degradacja fizyczna i chemiczna gleby, wpłynęła na stan fizjologiczny roślin skutkując spadkiem plonów i ich jakości. Dodatki doglebowe, składające się z specyficznych mieszanin związków mineralnych powinny wpływać na aktywację procesów metabolizmu komórkowego, mikroflory gleby, najlepiej przystosowanej do środowiska. Istotnym elementem przy stosowaniu nawozów jest ich dawka, która ściśle powiązana jest z określonymi wcześniej parametrami gleby. Niniejsza praca skupiała się na analizie wpływu nawożenia gleby struwitem na jakość wód odciekowych, doświadczenie przeprowadzono w kolumnach lizymetrycznych. W badaniach zastosowano różne dawki (0.1; 0.5; 1.0 g) struwitu uzyskanego w warunkach laboratoryjnych na drodze syntezy chemicznej. Dla każdej dawki analizowano trzy poziomy przemywania gleby (10, 20, 30 cm). Do przemywania zastosowano wodę destylowaną w ilości odpowiadającej średnim rocznym opadom dla terenów z których pobrano glebę do badań. W eksperymencie symulowano miesięczny opad każdego dnia, a w powstających odciekach analizowano: zawartości fosforu, pH, przewodnictwo, oporność i suma substancji rozpuszczonych Total Dissolved Solids (TDS). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że ilość wyługowanego fosforu jest bezpośrednio związana z dawką struwitu w mieszaninie. Potwierdzono również zależność między ilością otrzymanego fosforu w odcieku a wartością pH. Analizując wpływ nawożenia struwitem na glebę, odnotowano wzrost zawartości pierwiastków biogennych wraz ze wzrostem dawki, zwłaszcza dostępnych form fosforu. Mimo przepłukiwania gleby, po zakończeniu doświadczenia zawartość fosforu w glebie była wciąż na wysokim poziomie, potwierdzając niską rozpuszczalność struwitu i powolne uwalnianie składników.
PL
Wykorzystanie technologii systemu zakwaszenia gnojowicy w budynkach inwentarskich, zbiornikach lub bezpośrednio na polu pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska i polepsza strukturę gleb¹⁾. Pozwala również ograniczyć ilość nawozów mineralnych stosowanych w uprawach polowych. Rozwiązaniem tego problemu zajmują się naukowcy i farmerzy na całym świecie. Oczywistym sposobem minimalizacji emisji amoniaku jest zmniejszenie pH gnojowicy poprzez dodawanie kwasów lub innych substancji, działających w podobny sposób²⁾. Takie rozwiązania stosowane są m.in. w Danii, a ich skuteczność minimalizacji emisji NH₃ została udokumentowana w pracach naukowych³⁾ Zakwaszenie zmniejsza emisję NH₃ przechowywanej gnojowicy do 10% w porównaniu z gnojowicą bez zakwaszenia, a emisja NH₃ w polu była mniejsza o 63%⁴⁻⁶⁾.
EN
Cattle slurry was acidified with H₂SO₄ to reduce pH and NH₃ emission during its use for fertilizing meadows. In field expts., the acidification resulted in decreasing the NH₃ emission by 63% and increasing the grass crop yield from 8 t/ha up to 25 t/ha.
EN
This paper describes the results regarding effectiveness of treatment of soils contaminated with heavy metals (lead, zinc), total petroleum hydrocarbons (TPH) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): naphthalene (Nap), phenanthrene (Phe), fluoranthene (Flt), chrysene(Chr), in the process of phytoremediation carried out a laboratory scale with the plant Helianthus annuus. The reason behind the work was to investigate how plant vegetation can reduce the concentration of heavy metals in the soil and how the presence of petroleum substances and polycyclic aromatic hydrocarbons affect the efficiency of their removal. The analysis was based on the dynamics of cleaning the contaminated soils which contained periodic testing on physical, chemical and toxicological properties of: uncontaminated soil, soil contaminated with TPH and PAHs, soil contaminated with heavy metals, soil contaminated with heavy metals and petroleum substances. Phytoremediation of soils and its effectiveness in pot experiments was assessed based on physical and chemical soil analyses as well as five microbiotests applying organisms belonging to three trophic levels: producers (PhytotoxkitTM and Spirodela Duckweed Toxkit), consumers (OstracodtoxkitTM) and decomposers (Microtox ®STP, MARA). The conducted research has shown that combining the results of chemical analyzes and biological tests on contaminated soils enable a real ecotoxicological assessment of environmental hazards. Six-month long phytoremediation of soils contaminated with heavy metals (Pb, Zn), and heavy metals together with petroleum substances (TPH, PAHs), yielded results in terms of a content reduction of: lead (from of 472–495 mg/kg dry mass of soil to 226–318 mg/kg d.m.), zinc (from 998– 1030 mg/kg d.m. to 520–656 mg/kg d.m.), TPH (from 4806-4824 mg/kg d.m. to 2774–3180 mg/kg d.m.) and PAH (removal rates of Nap: at 28,0–29.9%, Phe: at 25.1–27.0%, Flt: at 24–26,3%, Chr: at 14.5–18.6%). After finishing the experiment the content of lead and zinc in the plant biomass was also measured. Based on the obtained results, conclusions were made regarding issues related to usage of phytoremediation to clean contaminated soils depending on the concentration and type of toxic substance.
PL
: W artykule opisano wyniki efektywności oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi (ołów, cynk), substancjami ropopochodnymi oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, takimi jak: naftalen (Nap), fenantren (Phe), fluoranten (Flt), chryzen (Chr), na drodze fitoremediacji, do której przeprowadzenia wykorzystano Helianthus annuus. Badania odbywały się w skali laboratoryjnej. Celem prowadzonych prac było zbadanie, jak wegetacja roślin może ograniczyć stężenie metali ciężkich w glebie oraz w jaki sposób obecność substancji ropopochodnych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wpływa na efektywność ich usuwania. Analiza dynamiki oczyszczania skażonych gleb polegała na periodycznym badaniu właściwości fizycznych, chemicznych i toksykologicznych: gleby niezanieczyszczonej, gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi TPH i WWA, gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi oraz gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi w obecności substancji ropopochodnych. Ocenę efektywności fitoremediacji gleb w eksperymentach wazonowych prowadzono na podstawie wyników analiz fizycznych i chemicznych gleb oraz pięciu mikrobiotestów zawierających organizmy należące do trzech poziomów troficznych: producentów (Phytotoxkit™ i Spirodela Duckweed Toxkit), konsumentów (Ostracodtoxkit™) oraz reducentów (Microtox® SPT, MARA). Wykonane badania wykazały, że połączenie wyników analiz chemicznych i testów biologicznych zanieczyszczonych gruntów umożliwia realną ekotoksykologiczną ocenę zagrożenia dla środowiska. W wyniku prowadzonego sześciomiesięcznego procesu fitoremediacji gleb skażonych metalami ciężkimi (Pb, Zn) oraz metalami ciężkimi, TPH i WWA osiągnięto obniżenie zawartości: ołowiu (z zakresu 472–495 mg/kg s.m. do 226–318 mg/kg s.m.), cynku (z poziomu 998–1030 mg/kg s.m. do 520–656 mg/kg s.m.), TPH (z 4806–4824 mg/kg s.m. do poziomu 2774–3180 mg/kg s.m.) oraz WWA (Nap: o 28,0–29,9%, Phe: o 25,1–27,0%, Flt: o 24–26,3%, Chr: o 14,5–18,6%). Po zakończeniu 6-miesięcznego procesu fitoremediacji wykonano analizę chemiczną materiału roślinnego celem określenia zawartości ołowiu i cynku. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonego eksperymentu sformułowano wnioski dotyczące zagadnień związanych z zastosowaniem fitoremediacji w procesie oczyszczania skażonych gleb w zależności od stężenia i rodzaju substancji toksycznej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oznaczania stężeń nieorganicznych anionów w próbkach gleb i części Betula pendula (korzeń, łodyga, gałązki, liście) we frakcji rozpuszczalnej w wodzie (FH2O). Do badań wybrano próbki gleb i części drzewek Betula pendula z chronionego terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) oraz z zanieczyszczonego terenu Zakładów Chemicznych w Luboniu (LU). W celu oznaczenia stężeń F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO4 3- i SO4 2- wykorzystano metodę chromatografii jonowej.
EN
The paper presents the results of the determination of the concentrations of inorganic anions in soil samples and parts of Betula pendula (root, stem, twigs, leaves) in the water soluble fraction, after extraction in H2O. The samples of soils and parts of Betula pendula from the protected area of the Wielkopolski National Park (WNP) and from the contaminated area of the Chemical Plant in Luboń (LU) were selected for the tests. To determine the concentrations of F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO4 3- i SO4 2-, the ion chromatography method was used.
EN
Nitrogen is the basic element directly affecting plant yielding. This causes that it is widely used as a component of mineral fertilizers. With increased doses of mineral nitrogen, only a certain part of it is used by plants. The rest goes into the environment, polluting the environment. The study attempts to determine changes in the nitrogen content in the arable layer and to determine the nitrogen flux leached from the soil. The research was carried out over a year and a half for three fields with different soils, under different crop conditions. Relations between soil moisture, suction pressure and unsaturated water conductivity were determined for the tested soils. In the mathematical model of water movement in soil, the Richards equation and the equation for the flow of soil solution were used. The source elements of the equations include water and nitrogen uptake by plants. There is a very clear correlation between precipitation and a stream of nitrogen deep into the soil. Soil physical properties play a very important role. The total amount of nitrogen washed out into the soil was determined. It is respectively 14.4 kg· ha-1 for clay soil and 75.5 and 91.4 kg·ha-1 for sandy soils with the same rainfall. In addition, the results were referred to the gross nitrogen balance of the studied fields.
PL
Azot jest podstawowym pierwiastkiem, który bezpośrednio wpływa na plonowanie roślin. Powoduje to, że jest on powszechnie stosowany jako komponent nawozów mineralnych. Przy zwiększonych dawkach azotu mineralnego tylko pewna jego część zostaje wykorzystana przez rośliny. Reszta przechodzi do otoczenia zanieczyszczając środowisko. W pracy podjęto próbę wyznaczenia zmian zawartości azotu w warstwie ornej oraz określenia strumienia azotu wymywanego z gleby. Badania przeprowadzono w okresie półtorarocznym dla trzech pól o różnych glebach w warunkach różnorodności upraw. Dla badanych gleb wyznaczono zależności między wilgotnością gleby, ciśnieniem ssącym i przewodnością wodną w stanie nienasyconym. W modelu matematycznym ruchu wody w glebie zastosowano równanie Richardsa oraz równanie ciągłości przepływu roztworu glebowego. W członach źródłowych równań uwzględniono pobór wody i azotu przez rośliny. Istnieje bardzo wyraźna korelacja między opadami a strumieniem azotu w głąb gleby. Bardzo duże znaczenie odgrywają właściwości fizyczne gleby. Wyznaczono sumaryczną ilość azotu wymytego w głąb gleby. Wynosi ona odpowiednio 14,4 kg·ha-1 dla pyłu gliniastego oraz 75,5 i 91,4 kg·ha-1 dla gliny piaszczystej, przy takich samych opadach. Dodatkowo odniesiono wyniki do bilansu azotu brutto gleby badanych pól.
20
Content available Managing soil capital on a farm
EN
The purpose of study was to report on the undertaken assessment with regard to selected activities undertaken in experimental farms that operate according to various cultivation systems, including a variety of activities related to the management of soil resources and its capital. The assessment and analysis was performed on the basis of preliminary results of a study involving a period of three years. The analysis applied the following indicators to assess the quality of soil management: the variety of plants production, the ratio of plants applied to improve soil fertility, the ratio of cereals in sown area and the ratio of green fields, soil organic matter balance, the C:N ratio and intensity of plant production organization. The obtained results allow to state that both farms (traditional soil cultivation and conservative soil cultivation), strive to protect soil quality and its capital. However, on a farm employing conservation tillage it was noted slightly better results in the case of in some indicators.
PL
Celem badań była ocena wybranych działań podejmowanych w przykładowych gospodarstwach rolnych prowadzących odmienne systemy uprawy roli - działań związanych z zarządzaniem zasobem gleby i jej kapitałem. Ocenę i analizę dokonano w oparciu o wstępne wyniki badań obejmujące okres trzech lat. Do oceny poprawności gospodarowania glebą wykorzystano następujące wskaźniki: różnorodność uprawianych roślin, udział roślin zwiększających żyzność gleby, udział zbóż w zasiewach i udział zielonych pól, bilans glebowej materii organicznej, stosunek C:N, intensywność organizacji produkcji roślinnej. Uzyskane wyniki, pozwalają stwierdzić, że w obu gospodarstwach (tradycyjna uprawa gleby oraz konserwująca uprawa gleby), dąży się do ochrony jakości i kapitału gleby. Jednak w gospodarstwie stosującym uprawę konserwującą odnotowano nieco lepsze wyniki niektórych wskaźników
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.