Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automotive sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction/background: A special place in the development and improvement of the Lean concept is occupied by the automotive industry – the natural and primary environment of lean manufacturing. All manufacturers in the industry follow a pro-quality approach, regulated by the technical specification ISO/TS 16949, which points to Lean as the preferred form of production process management. Womack, Jones and Roos, in their book "The Machine That Changed the World", called the automotive industry an "industry of industries" pointing to the natural and primal environment for the creation, implementation and improvement of the Lean concept. Taking into account the operating conditions of modern production organizations, which force the design of production systems, and taking into account their flexibility, modularity and adaptation to specific customer needs, the application of the Lean Management concept should be stated, and especially Lean Manufacturing in relation to the current situation in the automotive industry. Lean Management is a management standard adopted in the automotive industry around the world. The essence of this concept boils down to increasing the quality of the product and raising the level of organizational culture, and individual tools are used to improve the production system. The result of the actions taken is the elimination of waste, which leads to lower production costs and improvement of the financial result. Aim of the paper: The author of this paper has analysed a selected production line functioning in the automotive sector located in the Silesian region. In order to improve the flow of materials and information, as well as to enhance the production process, selected methods of the Lean Management concept were applied. Materials and methods: The paper is an attempt to present the application of selected Lean tools (Kanban, Supermarket, Standard Operating Procedure) and it uses the observation and interview methods among company personnel. Results and conclusions: It is assumed that satisfactory results can be achieved using this method, which would certify the improvement of work organization and increase the efficiency of individual tasks.
PL
Szybkie tempo rozwoju sektora motoryzacyjnego w ostatnich latach jest jednym z głównych zagrożeń społecznych i ekologicznych. Proekologiczne działania w motoryzacji uwzględniane są obecnie na wszystkich etapach projektowania, produkcji, użytkowania oraz finalnej utylizacji. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pojazdów na środowisko można osiągnąć poprzez stosowanie ekologicznych materiałów konstrukcyjnych lub montowanie w pojazdach systemów wpływających na zmniejszenie zużycia paliwa. Rozwiązania konstrukcyjne, w szczególności zastosowanie materiałów ulegających biodegradacji lub pochodzących z recyklingu w produkcji pojazdów opisano w pierwszej części artykułu. W poniższej publikacji omówiono systemy ingerujące w pracę silnika, które w połączeniu z ekologiczną jazdą pozwalają ograniczyć szkodliwy wpływ motoryzacji na środowisko. Wykonano również wstępne analizy ekonomiczne uwzględniające wpływ zastosowania ekologicznych systemów w pojazdach na obniżenie rocznych kosztów zakupu paliwa.
EN
Nowadays, the fast growing of the automotive sector is one of the main social and environmental risks in the world. „Green” solutions in an automotive sector are included in designing, production, exploitation and the final utilization of vehicles. The reduction of harmful impact of vehicles on the environment might be achieved by the use of ecological construction materials or by the assembly of systems which influence the fuel consumption. Construction innovations, especially the application of biodegradable and recycled materials in an automotive sector, were showed in the first part of article. This paper presents the technologies which influence the operation of the engine. The aforementioned solutions in conjunction with the eco-driving can limit the harmful impact of the automotive sector on the environment. The initial economic analysis associated with the application of ecological innovations in vehicles and their impact on the annual cost of the acquisition of fuel was also presented.
PL
Branża motoryzacyjna należy do jednych z najintensywniej rozwijających się sektorów gospodarki. Wzrost liczby pojazdów zarówno na polskich, jak i światowych drogach poza niewymiernymi korzyściami związanymi z transportem towarów i ludzi, skutkuje również znacznym zanieczyszczeniem środowiska. Podczas spalania paliw w silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych emitowane są gazy, m.in. CO2, NOx oraz SOx, które poza negatywnym wpływem na środowisko przyczyniają się do pogorszenia warunków życia oraz rozwoju chorób cywilizacyjnych. Celem zminimalizowania szkodliwego oddziaływania sektora motoryzacyjnego na środowisko opracowywane są nowe technologie zmniejszające zużycie paliwa oraz ograniczające emisję spalin i innych toksycznych związków. Pierwsza część artykułu przedstawia rozwiązania konstrukcyjne w sektorze motoryzacyjnym, wpływające na zmniejszenie szkodliwego wpływu pojazdów na środowisko oraz przyczyniające się do rozwoju tzw. eko-motoryzacji, uwzględniającej aspekty ekologiczne.
EN
The automotive sector is one of the fastest growing sectors of economy. The increasing amount of cars both in Polish and world roads results in the immeasurable benefits associated with the goods and human transport. On the other hand, this phenomenon caused the contamination of the environment. During the fuel combustion in petrol or diesel engines, the harmful gases, for example CO2, NOx and SOx are emitted. Apart from the negative impact on the environment, the emission of the aforementioned gases results in the deterioration of human conditions, as well as, the development of civilization diseases. In order to minimalize the harmful influence of an automotive industry on the environment, new technologies which can reduce the consumption of fuel or limit the fumes emission are developed. The first part of paper presents new solutions in an automotive sector which influence on the decline of the negative impact of automobiles on the environment. Additionally, proposed solutions affect the development of a car industry, taking into consideration environmental aspects.
EN
The aim of the article was to present risks created by suppliers of the automotive sector. Particular emphasis was placed on the risks created by Tier-1 and Tier-2 suppliers of new components. Operations of network integrators presented in the article (including operations of logistics operators coordinating the flow of goods and information) aim to eliminate threats by implementing the following concepts: Supply Chain Risk Management (SCRM), Project Management, Integrated Product Development (IPD). The article attempts to confirm the thesis that the development of product innovations is associated with the risks that can be identified, assessed and eliminated. Types, importance and probability of risks were presented on the basis of a survey conducted among representatives of the automotive industry representing companies located in Poland.
PL
Celem artykułu było przedstawienie ryzyka tworzonego przez dostawców sektora automotive. Szczególnie przyglądano się ryzyku, jakie tworzą dostawcy I i II rzędu nowych komponentów. Przedstawiono działania integratorów sieci (w tym operatorów logistycznych koordynujących przepływy dóbr i informacji), mające na celu eliminowanie zagrożeń przez wdrożenie koncepcji: zarządzania ryzykiem SCRM(Supply Chain Risk Management), GSCM (Global Supply Chain Management), zarządzania projektami (Project Management), integracji działalności rozwojowej IPD (Integrated Product Development). W artykule starano się potwierdzić tezę, że: rozwój innowacji produktowych jest związany z ryzykiem, które można rozpoznawać, oceniać i eliminować. Rodzaje, znaczenie i prawdopodobieństwo ryzyka przedstawiono analizując dane zbadań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej reprezentujących przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce.
EN
The automotive industry is one of the most important branches of the global industry. For this purpose, products are produced by an extensive network of suppliers. They supply components directly to the (OEM - Original Equipment Manufacturer) or to the secondary market of parts. In recent years, the economic situation in these companies has dramatically deteriorated and it is associated with a decrease in new car sales. These companies are constantly making decisions to improve their production processes using various quality tools. These actions may help to increase their competitive advantage and thereby improve their financial situation. The surveyed company produces drive half-shafts for different types of cars. The studies were carried out to analyse the causes of non-compliance - falling band from the housing on the drive shaft. In order to identify and verify the causes for non-compliance and undertake corrective action following methods were used: Ishikawa diagram, 5WHY and brainstorming.
PL
W artykule krótko opisano zakres działalności logistycznej oraz obsługę logistyczną i logistykę dystrybucji. Ukazano potrzebę wykorzystania w obsłudze logistycznej analizowanej branży narzędzi wspomagających, którymi mogą być systemy informatyczne. Zaprezentowano wybrane badania własne przeprowadzone na grupie 20-stu przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej na terenie województwa wielkopolskiego i opolskiego. Przeprowadzone badania własne obejmowały ogółem grupę 200-stu pracowników. Miały one pokazać wpływ wykorzystywanego w firmie systemu informatycznego na proces obsługi logistycznej. Opisano otrzymane wyniki, które pozytywnie świadczą o analizowanej grupie przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Otrzymane rezultaty ukazują korzyści, jakie niesie ze sobą możliwość stosowania systemów informatycznych w obsłudze logistycznej w branży motoryzacyjnej.
EN
The article briefly describes the range of logistics activities and logistics services and distribution logistics. It shows the need to use in logistics analyzed industry support tools, which can be IT systems. Presents selected own research carried out on a group of 20-hundred enterprises of the automotive sector in wielkopolskie and opolskie. The study included a total of a group of its own 200-hundred employees. They were used to show the impact of the company computer system to process logistics. Describes the results that positively demonstrate the analyzed group of companies of the automotive industry. The obtained results show the benefits that brings with it the possibility of the use of information systems in logistics in the automotive sector.
PL
W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki dotyczącej wpływu porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję na koszty napraw samochodów osobowych w Polsce. Rozważania uzupełniono o autorskie symulacje kosztów napraw, obejmujące zastosowanie poszczególnych kategorii części zamiennych w procesach naprawy samochodów osobowych w Polsce. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej oraz zasygnalizowanie pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w procesach szacowania kosztów napraw samochodów osobowych w Polsce uwzględniających wymogi unijnych i polskich regulacji prawnych.
EN
This article attempts to indicate the issues of the impact of vertical agreements in the motor vehicle sector from the prohibition of agreements restricting competition on the cost of repairs passenger cars in Poland. Considerations supplemented by copyright simulations repair costs, including the use of different categories of spare parts in the processes of repair of cars in Poland. The intention of this article is to draw attention to the essence undertaken research issues and to signal the desired perspective directions of changes in the processes of estimating the cost of repairs passenger cars in Poland taking into account the requirements of EU and Polish regulations.
PL
Sektor producentów samochodów (szczególnie osobowych i użytkowych) jest jednym z najdotkliwiej odczuwających skutki światowego kryzysu ekonomiczno-finansowego, przy czym nie dotknął on w jednakowym stopniu wszystkich wytwórców. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się firmy koncentrujące swoje działania na nasyconych rynkach zachodnioeuropejskich, gdzie w ostatnich kilku latach systematycznie spada ogólna sprzedaż aut. Ponadto brak przeprowadzonej przez nich kompleksowej restrukturyzacji oraz rosnące koszty prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i procesami ich wytwarzania, a także wygaszanie w wielu krajach rządowych programów subsydiowania zakupów nowych pojazdów nasilają dodatkowo presję konkurencyjną na producentach. Stąd też koncerny podejmują wiele działań o zróżnicowanym charakterze mających na celu nie tylko zniwelowanie skutków kryzysu, ale przede wszystkim pozwalających im na rozwój w przyszłości. Aktywności te oddziałują także na branżę motoryzacyjną w Polsce, gdzie międzynarodowe firmy ulokowały swoje fabryki i/lub współpracują z krajowymi dostawcami. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na tle kluczowych czynników kryzysogennych w sektorze motoryzacyjnym (szczególnie europejskim), zmian zachodzących w strategiach, w tym rynkowych, koncernów samochodowych, jak też wskazanie ich implikacji dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Podstawę źródłową stanowiła literatura przedmiotu, opracowania oraz raporty instytucji monitorujących sektor i rynek motoryzacyjny, a także materiały źródłowe badanych podmiotów oraz ich kooperantów.
EN
The economic crisis has markedly affected car manufacturers, especially companies that have focused their efforts on EU market, where new vehicles sales fall since 2009. As a result, manufacturers reduce their production, what intensifies the overcapacity problem. In response to crisis, automotive companies decided: to close unprofitable factories, to enter into strategic alliances with new partners, to carry out mergers and acquisitions, to develop outsourcing, to modify products and markets portfolio, to expand cooperation with companies from converged sectors. Consequences of these restructuring activities are reorganisation of the work system and reduction of employment in foreign factories in Poland. Polish automotive manufacturing sector is almost entirely export-oriented, thus the sector’s shape depends on situation on foreign markets, notably UE ones.
9
Content available remote Współczesne kierunki rozwoju techniki samochodowej
PL
Zdynamizowanie rozwoju techniki samochodowej jako rezultat globalnego kryzysu finansowego. Nakłady sektora motoryzacyjnego na badania i rozwój. Podstawowe kierunki rozwoju techniki samochodowej. Działania w zakresie ograniczenia energochłonności i poziomu emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych. Projekcja udziału poszczególnych rodzajów napędu pojazdów samochodowych do 2050 roku. Kierunki zmian konstrukcyjnych w poszczególnych kategoriach pojazdów samochodowych. Działania w zakresie poprawy czynnego i biernego bezpieczeństwa pojazdów samochodowych.
EN
Dynamic development of automotive technology as a result of the global financial crisis. Expenditures of the automotive sector on the research and development. Essential directions of the development of the automotive technology. Actions towards limiting energy consumption and the pollutants emission level from the motor vehicles. Projection of the share of the individual types of motor vehicles drives by the 2050. Directions of the design changes in the individual categories of the motor vehicles. Activities to improve active and passive safety of the motor vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano przykładową koncepcję systemu identyfikowalności produktów (ang. traceability) zastosowanego w przemyśle motoryzacyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalność takiego systemu w zakresie lokalnym, obejmującym linię lub gniazdo produkcyjne. Na początku artykułu wyjaśniono pojęcie "traceability" - identyfikowalność - i jej znaczenie w przemyśle, a także szczegółowe funkcje lokalnego systemu traceability. W dalszej części artykułu opisano przykład zastosowania takiego systemu w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej (dostawca komponentów) z gniazdową formą organizacji produkcji. Podano schemat rozważanego gniazda produkcyjnego wraz z niezbędnym do funkcjonowania systemu sprzętem i oprogramowaniem. W dalszej części artykułu zamieszczono opis rozważanego systemu z punktu widzenia rodzaju i znaczenia wymienianych i rejestrowanych danych. Artykuł kończy się wnioskami dotyczącymi przyczyn stosowania oraz pożyteczności lokalnych systemów traceability.
EN
The article presents an example of the concept of system for traceability of products used in the automotive industry. Particular attention was paid to the functionality of such a system involving the local production line or cell. At the very beginning the article explains the concept of traceability and its importance in the industry as well as the detailed functions of the local system of traceability. Further this article describes an example of such a system in the company of the automotive sector (supplier of components), which uses the cell form of production organisation. Further the scheme of considered production cell with he hardware and software necessary as well as a description of the considered system from the perspective of the nature and meaning of data exchanged and registered was presented. The article ends with conclusions on the causes of application and usefulness of local systems of traceability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.