Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the impact of various methods of oil mixing with wastewater on properties of synthetic municipal wastewater containing edible oil (SMW+0.02% m/v rapeseed oil). The study was carried out in 3L glass, cylindrical reactors to which SMW+0.02% were introduced. Various methods of its mixing with water were applied: mechanical mixing (SMW+0.02%+mixing) and sonication (SMW+0.02%+ultrasounds). The wastewater was sonicated at 35 kHz for 30 min. The constant temperature conditions were maintained during the experiment for each mixing method (15°C, 20°C and 30°C). The analysis of parameters (pH, COD, BOD5 and long chain free fatty acids concentration) of raw wastewater and after 2, 4, 6, 24, 48 and 72 hours of inoculation was performed to determine the effect of mixing method. The most significant changes in wastewater chemical parameters after the introduction of the oil were observed in the case of COD. For SMW+0.02%+ mixing a slow increase in COD within 24 hours of the process was observed. In the case of SMW+0.02%+ultrasounds the increase and the decrease of COD value were observed in reference to the initial value. The changes in acids concentrations observed in reactors with SMW+0.02%+ultrasounds were referred to the ones observed in reactors with SMW+0.02%+mixing but changes were more intense in the first reactor. The use of ultrasounds in pre-treatment of wastewater resulted in the intense appearance of palmitic acid for 6 hours. Regardless of the emulsion formation method (mixing or ultrasounds), the concentration of oleic acid and linoleic acid was reduced. The biggest changes in free fatty acids concentration were observed for palmitic, oleic and linoleic acids after 24 hours.
PL
Celem badań było określenie wpływu sposobu mieszania oleju ze ściekami na właściwości syntetycznych ścieków komunalnych zawierających olej jadalny (SŚK+0,02% w/v oleju rzepakowego). Badania były prowadzone w szklanych reaktorach o objętości 3 litrów, do których wprowadzano ścieki SŚK+0,02%. Zastosowano różne metody mieszania: mechaniczne mieszanie (SŚK+0,02%+mieszanie) oraz dezintegrację ultradźwiękową (SŚK+0,02%+ultradźwięki). Ścieki były poddane dezintegracji ultradźwiękowej z częstotliwością 35 kHz przez 30 minut. Podczas badań utrzymywano stałą temperaturę (15°C, 20°C oraz 30°C). W celu określenia efektywności metody mieszania, ścieki surowe oraz oczyszczone ‒ po 2, 4, 6, 24, 48 i 72 godzinach inkubowania poddano analizie (pH, ChZT, BZT5, zawartości długołańcuchowych kwasów tłuszczowych). Najbardziej istotne zmiany w parametrach ścieków po dodaniu oleju obserwowano dla wskaźnika ChZT. W przypadku ścieków SŚK+0,02%+mieszanie obserwowano powolny wzrost ChZT w ciągu 24 godzin. W przypadku SŚK+0,02%+ultradźwięki stwierdzono wzrost i następnie spadek ChZT. Zmiany stężenia kwasów obserwowane w reaktorach zawierających SŚK+0,02%+ultradźwięki były podobne do zmian w reaktora z SŚK+0,02%+mieszanie, przy czym bardziej intensywne zmiany były w pierwszym przypadku. Zastosowanie dezintegracji ultradźwiękowej do podczyszczania ścieków skutkowało intensywnym pojawieniem się kwasu palmitynowego w pierwszych 6-ciu godzinach. Niezależnie od sposobu mieszania (mechaniczne mieszanie lub dezintegracja ultradźwiękowa) stężenie kwasów oleinowego i linolowego malało. Największe zmiany w stężeniu wolnych kwasów tłuszczowych obserwowano dla kwasów: palmitynowego, oleinowego i linolowego po 24 godzinach.
PL
Postęp w rozwoju technik analitycznych umożliwia obecnie oznaczanie bardzo dużej liczby zanieczyszczeń organicznych występujących w środowisku naturalnym. Część tych zanieczyszczeń jest pochodzenia naturalnego. Aktualnie badania ukierunkowane są głównie na zanieczyszczenia specyficzne, których obecność jest wynikiem antropogenicznego oddziaływania na środowisko naturalne. W celu oceny występowania specyficznych zanieczyszczeń i mikrozanieczyszczeń w środowisku naturalnym, tj. wybranych kwasów tłuszczowych nienasyconych - oleinowego i linolowego oraz kwasu nasyconego - palmitynowego, a także steroli stigmasterolu i β-sitosterolu oraz betuliny, opracowano techniki ich wydzielania i ich chromatograficznej analizy. Analizę jakościowo-ilościową zarówno kwasów tłuszczowych, jak i steroli wykonywano przy użyciu chromatografu GC / ion trap / MS (model Saturn 2100 T firmy Varian) wyposażonego w kolumnę chromatograficzną VF-5ms (Varian). Do wydzielania związków zastosowano różne techniki ekstrakcji. W przedstawionych w pracy badaniach prowadzono monitoring występowania zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych Górnego Śląska (Wójtowianka (Doa), Potok Rokitnicki, rzeka Bytomka, rzeka Kłodnica i Kanał Gliwicki) w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku.
EN
Nowadays, advances in the analytical techniques allow the determination of hundreds of organic pollutants present in the environment. Some of organic pollutants are of natural origin. Although the current study are mainly aimed at specific pollution, the presence of which is the result of anthropogenic impacts on the environment. In order to assess the appearance of specific pollutants and micropollutants in the environment ie the selected unsaturated fatty acids: oleic, linoleic, saturated acid: palmitic and sterols: stigmasterol, β-sitosterol and betulin, the techniques for their isolation and analysis have been developed. Quality and quantity analysis of fatty acids and sterols was carried out using GC/ion trap/MS chromatographic system (model Saturn 2100 T, Varian) equipped with a chromatography column VF-5ms (Varian). Various extraction techniques have been used for isolation of the pollutants. In this study the monitoring of level of contamination in surface water of Upper Silesia (Wójtowianka (Doa) Stream, Rokitnica Stream, Bytomka River, Klodnica River and Gliwice Channel) was conducted in the period from January to June in the 2015.
PL
Złoża biologiczne stają się obecnie coraz bardzie popularne jako małe oczyszczalnie. Wzrost ich popularności jest spowodowany stosowaniem materiałów o dużej powierzchni, ale jednocześnie lekkich. W badaniach porównano pracę dwóch modelowych zanurzonych złóż biologicznych z kruszywem ceramicznym oraz kruszywem ceramicznym modyfikowanym. Efektywność procesu określona na podstawie szybkości powstawania biofilmu, ilości biomasy oraz jakości oczyszczonych ścieków (ChZT, BZT5, OWO, związki biogenne). Badania wykazały większą przydatność złoża modyfikowanego do hodowli błony biologicznej, a tym samym do oczyszczania ścieków.
EN
Biological beds are now becoming more and more popular as small wastewater treatment plant. Increase their popularity is due to the use of materials with large surface and light. In the study compares the work of two model biological beds with using ceramic aggregates and modified ceramic aggregates. The efficiency of the biodegradation process determined on the basis of the biofilm formation, biomass growth and quality of treated wastewater (COD, BOD5, TOC, biogenic compounds). Research showed that modified porous aggregates are more suitable for the growth of biofilm and thus to wastewater treatment.
PL
Badano wpływ zastosowania różnych wartości obciążenia osadu czynnego ładunkiem związków organicznych (wyrażonych jako BZT5) w zakresie <0,2 gO2/(g∙d), 0,2÷0,4 gO2/(g∙d) i >0,4 gO2/(g∙d) na skuteczność oczyszczania modelowych ścieków komunalnych z dodatkiem oleju rzepakowego. Biodegradację ścieków prowadzono w skali laboratoryjnej metodą osadu czynnego w warunkach tlenowych. Skuteczność procesu określono na podstawie wartości ChZT oraz zawartości zanieczyszczeń specyficznych – wolnych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Zawartość tych kwasów w ściekach oznaczano metodą własną z użyciem chromatografu gazowego Saturn 2100T (Varian) oraz z zastosowaniem pojedynczych wzorców kwasów oraz ich mieszaniny (C8:0–C24:0). Stwierdzono, że w największej ilości w ściekach surowych występował kwas nasycony – palmitynowy (46÷156 mg/m3) oraz kwasy nienasycone – oleinowy (78÷180 mg/m3) i linolowy (0÷190 mg/m3). Wykazano, że w bioreaktorach zachodziło zarówno zmniejszanie, jak i wzrost zawartości analizowanych kwasów tłuszczowych, przy czym w tym samym czasie wartość ChZT ścieków ulegała stopniowemu zmniejszaniu w ciągu 24 h badań.
EN
The impact of various organic loading values (measured as BOD5) of activated sludge in the range of <0.2 gO2/(g∙d), 0.2–0.4 gO2/(g∙d) and >0.4 gO2/(g∙d) on the treatment effectiveness of synthetic municipal wastewater with an addition of edible rape oil was investigated. The wastewater biodegradation was conducted by an activated sludge method under aerobic conditions. The process effectiveness was evaluated on the basis of the amount of organic compounds present, i.e. COD as well as free long-chain fatty acids (LCFAs). The LCFA content in wastewater was determined by the proprietary method employing gas chromatographer Saturn 2100T (Varian) with individual fatty acid standards and their mixture (C8:0–C24:0). In the raw wastewater the highest concentration of saturated palmitic acid (46–156 mg/m3) and of unsaturated oleic (78–180 mg/m3) and linoleic (0–190 mg/m3) acids was observed. It was demonstrated that in the bioreactors both a decrease and an increase in the free LCFA concentration did take place. At the same time, a slow decrease in COD within 24 hours of the process was recorded.
PL
W badaniach użyto modelowego bioreaktora membranowego składającego się z bioreaktora (o objętości 20 dm3) oraz dwóch modułów: z mikrofiltracyjną membraną ceramiczną wielokanałową oraz z przemysłową nanofiltracyjną membraną spiralną kompostową (JAM Inox). Zasada pracy takiej oczyszczalni w części biologicznej będzie taka sama jak na klasycznej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych. W zakresie obciążeń substratowych od 0,1 do 0,3 g BZT5/g s.m. d na obu typach oczyszczalni będzie obserwowana wysoka i stała efektywność biodegradacji. Natomiast ze względu na występowanie w ściekach olejów i tłuszczów są potrzebne odpowiednie warunki prowadzenia procesu biodegradacji, tj. dłuższy czas zatrzymania oraz temperatura w bioreaktorze. Na podstawie badań testowych można określić dolną granicę czasu zatrzymania na 8 godzin. W przypadku zwiększenia dawki, np. 3xd, konieczne jest też zwiększenie czasu do 14 godzin. Wadą układów z zewnętrznym modułem membranowym jest zubożenie mikroorganizmów towarzyszących, tj. orzęsków i wrotków. Jednak nie wpływa to na efektywność oczyszczania ścieków.
EN
In studies the model membrane bioreactor consisted of the bioreactor (20 dm3) and two modules: microfiltration ceramic membrane with multi-channel and nanofiltration industrial spiral membrane was used (JAM Inox). The principle of work of biological part was the same as on the classic mechanical-biological wastewater treatment plant. In the rage of organic loads from 0.1 to 0.3 g BOD5/gMLSS d, high and constant efficiency was observed on both types of wastewater treatment plans. However, due to the presence of the oils and fats in effluents, the appropriate conditions were needed for the biodegradation process eg longer retention time and the temperature in the bioreactor. On the basis of the test studies, the lower limit of the retention time was 8 hours. In the case of increasing the dose (3xd) there was also necessary to increase the time to 14 hours. The disadvantage of these systems is less presence of microorganisms eg ciliates and rotatoria. However, this does not affect the efficiency of wastewater treatment.
PL
Badania miały na celu określenie stopnia zanieczyszczenia różnych cieków wodnych zasilających Kanał Gliwicki na podstawie oznaczenia związków organicznych. Do badań wybrano wody powierzchniowe znajdujące się na terenie Gliwic i Zabrza: Doa (Wójtowiankę), Potok Rokitnicki, Bytomkę, Kłodnicę oraz Kanał Gliwicki. Próbki pobierano dwa razy w miesiącu w okresie zimowo-wiosenno-letnim w godzinach porannych w ciągu jednego dnia. Oznaczenie ChZT wykonano metodą dwuchromianową przy użyciu spektrofotometru NOVA 400 Merck; BZT5 metodą manometryczną, przy użyciu buteleczek Oxi Top firmy WTW, OWO na analizatorze TN-TC multi N/C firmy Analytik Jena. Suchą masę zawiesiny oznaczano metodą wagową. Uzyskane wyniki opracowano w zależności od parametrów fizykochemicznych badanych cieków (pH, stężenia zawiesiny) oraz ich charakterystyki (długości, ilości dopływów, charakteru terenów przez które płyną).
EN
The aim of the study was to determine the level of contamination of different side streams of Gliwice Channel basing on analyses of organic compounds concentrations. Surface waters localized near two Silesian cities ie Zabrze and Gliwice were analyzed during the study ie Mao Stream (Wójtowianka) (1 sampling point), Rokitnica Stream (1 sampling point), Bytomka (1 sampling point), Kłodnica River (2 sampling points) and Gliwice Channel (1 sampling point). Water samples were collected twice a month in the winter-spring-summer period, always in the morning. COD analysis was made via dichromate method using NOVA 400 spectrophotometer by Merck. BOD5 was determined via respirometric method with Oxi Top equipment by WTW and TOC by multi N/C Analytik Jena. Physico-chemical parameters of investigated waters i.e. pH and temperature were measured using Elmetron set equipped with proper electrodes. Obtained results were elaborated according to physico-chemical parameters of investigated waters (pH, suspended solid concentration) and watercourse properties (length, number of side streams, flowing area characteristic).
EN
The aim of the study was to determine the level of contamination of different side streams of Gliwice Channel basing on analyses of organic compounds concentrations. Surface waters localized near two Silesian cities ie Zabrze and Gliwice were analyzed during the study ie Mao Stream (Wojtowianka) (1 sampling point), Rokitnica Stream (1 sampling point), Bytomka (1 sampling point), Klodnica River (2 sampling points) and Gliwice Channel (1 sampling point). Water samples were collected twice a month in the winter-spring-summer period, always in the morning. COD analysis was made via dichromate method using NOVA 400 spectrophotometer by Merck. BOD5 was determined via respirometric method with Oxi Top equipment by WTW and TOC by multi N/C Analytik Jena. Physico-chemical parameters of investigated waters ie pH and temperature were measured using Elmetron set equipped with proper electrodes. Obtained results were elaborated according to physico-chemical parameters of investigated waters (pH, suspended solid concentration) and watercourse properties (length, number of side streams, flowing area characteristic).
PL
Badania miały na celu określenie stopnia zanieczyszczenia różnych cieków wodnych zasilających Kanał Gliwicki na podstawie oznaczenia związków organicznych. Do badań wybrano wody powierzchniowe znajdujące się na terenie Gliwic i Zabrza: Doa (Wójtowiankę), Potok Rokitnicki, Bytomkę, Kłodnicę oraz Kanał Gliwicki. Próby pobierano dwa razy w miesiącu w okresie od zimowo-wiosenno-letnim w godzinach porannych w ciągu jednego dnia. Oznaczenie ChZT wykonano metodą dwuchromianową przy użyciu spektrofotometru NOVA 400 Merck; BZT5 metodą manometryczną, przy użyciu buteleczek Oxi Top firmy WTW, OWO na analizatorze TN-TC multi N/C firmy Analytik Jena. Suchą masę zawiesiny oznaczano metodą wagową. Uzyskane wyniki opracowano w zależności od parametrów fizykochemicznych badanych cieków (pH, stężenia zawiesiny) oraz ich charakterystyki (długości, ilości dopływów, charakteru terenów przez które płyną).
PL
Ocenie poddano metodę oznaczania kwasów tłuszczowych w ściekach zaolejonych. Kwasy tłuszczowe wydzielano, stosując ekstrakcję ciecz-ciecz dichlorometanem, którą poprzedzono estryfikacją analitów w wodzie roztworem BF3 w metanolu. Do analizy jakościowo-ilościowej ekstraktu użyto GC-MS. Opracowana metoda umożliwia rozdział i identyfikację 12 kwasów tłuszczowych, w tym nasyconych: oktanowy (C8:0), dekanowy (C10:0), mirystynowy (C14:0), palmitynowy (C16:0), stearynowy (C18:0), arachidowy (C20:0), behenowy (C22:0) i lignocerynowy (C24:0), oraz nienasyconych: palmitoleinowy (C16:1), oleinowy (C18:1), linolowy (C18:2) i erukowy (C22:1). Granica oznaczenia metody była w zakresie od 6,3 do 35 µg/dm3 w zależności od badanego związku. Opisana metoda została z powodzeniem zastosowana do oznaczeń kwasów tłuszczowych w ściekach modelowych i komunalnych.
EN
A method for determination of fatty acids in oil wastewater, extracted with dichloromethane, was developed. In research lipid standards of following saturated acids were used: octanoic (C8:0), decanoic (C10:0), lauric myristic (C14:0), palmitic (C16:0), stearic (C18:0), arachidic (C20:0), behenic (C22:0), lignoceric (C24:0) and unsaturated acids: palmitoleic (C16:1), oleic (C18:1), linoleic (C18:2), erucic (C22:1). Fatty acids were esterified using BF3 methanolic solution and gas chromatography-mass spectrometry analysis was peformed. Limite of aqua nitrification was in range from 6.3 to 35 µg/dm3. The measurements characterized with the high degree of analytes recovery, which exceeded 69%. The precision of measurements below 15% was satisfied. The method was successfully applied to the wastewater containing eatable oils. 4 fatty acids (palmitic, stearic, oleic and linoleic) were analysed in the treated municipal watewaters collected in the mechanical-biological watewater treatment plant in Silesia (Poland). Their concentration varied from 0 to 1702 µg/dm3. The same acids were analysed in the symulated wastewaters with rape oil but in low concentrations form 0 to 250 µg/dm3.
PL
Obecność wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) w ściekach może być związana z doprowadzeniem zarówno ścieków przemysłowych, jak i komunalnych. W pierwszym przypadku głównym źródłem tych kwasów są ścieki z przemysłu spożywczego (tłuszczowego, mięsnego). W przypadku ścieków komunalnych źródłem są gospodarstwa domowe oraz zakłady gastronomiczne. W badaniach nad usuwaniem wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) ze ścieków metodą biologiczną zastosowano modelowe ścieki składające się z pożywki organiczno-mineralnej oraz zanieczyszczenia dodatkowego spożywczego oleju rzepakowego. Emulsję olejową przygotowywano w płuczce ultradźwiękowej InterSonic IS 5.5. Oznaczane w tak przygotowanych ściekach kwasy pochodziły z bulionu wzbogaconego, który jest wyciągiem mięsnym, oraz oleju roślinnego. Wstępna enzymatyczna hydroliza, prowadzona pozakomórkowo, umożliwia rozłożenie cząsteczki tłuszczu do glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych (WKT). Końcowym produktem w beztlenowym procesie jest dwutlenek węgla i metan, a tlenowym dwutlenek węgla i woda. Proces biodegradacji prowadzono w 3 dm3 bioreaktorach sekwencyjnych w zakresie niskich obciążeń osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń (od 0,13 do 17 gBZT5/g s.m.o. · d). Efektywność procesu określono na podstawie ubytku kwasów nasyconych C8:0 C22:0 oraz nienasyconych C16:1 C18:2. Największe zmiany w zawartości poszczególnych kwasów w pierwszych godzinach procesu stwierdzono dla kwasu mirystynowego, palmitynowego i stearynowego, a całkowite usunięcie dla oktanowego, dekanowego, behenowego oraz palmitoleinowego i linolowego. Zawartość kwasu oleinowego natomiast ulegała ciągłym wahaniom.
EN
The presence of High Fatty Acids (HFA) in wastewater can be connected with the supply of both, industrial and municipal wastewater. In the first case, the main source of those acids are wastewater coming from grocery industry (fatty and meat industry). In the case of municipal wastewater, the source of HFA are households and gastronomic facilities. Simulated wastewater composed from organic-mineral broth and rape oil were used in the study in order to remove of HFA from wastewater via biological treatment. Oil emulsion was prepared in an InterSonic IS 5.5 ultrasonic washer and lasted for 24 h (based TOC change). The source of HFA was the enriched bullion, which comprised of the meat extract and plant oil. Fats biodegradation may be limited by their physical and chemical properties e.g. insolubility in water. The process starts with the enzymatic hydrolysis which removes fatty acids from the glycerol molecules of triglycerides. The final products in the aerobic process are carbon and water, while in the anaerobic one carbon and methane. The biodegradation process was carried out in 31 sequential bioreactors under low activated sludge load condition (0,13 ÷ 0,17 gBOD5/gTS · d). The process was stopped after 2, 6, 24 and 72 h followed by activated sludge sedimentation and samples were taken for chemical analysis. The effectiveness of the treatment was established by the decrease of concentration of following saturated acids: octanoic (C8:0), decanoic (C10:0), myristic (C14:0), palmitic (C16:0), stearic (C18:0), behenic (C22:0) and unsaturated acids: palmitoleic (C16:1), oleic (C18:1), linoleic (C18:2). The highest changes in the concentration of investigated acids in the first several hours of the process were observed for myristic, palmitic and stearic acids whereas the total removal of octanoic, decanoic, behenic, palmitoleic and linoleic acid occurred. The concentration of oleic acid was constantly fluctuating.
PL
Obecność wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) w ściekach może być związana z doprowadzeniem ścieków przemysłowych, jak i komunalnych. W pierwszym przypadku głównym źródłem tych kwasów są ścieki z przemysłu spożywczego (tłuszczowego, mięsnego), a także w mniejszym stopniu kosmetycznego. W przypadku ścieków komunalnych źródłem są gospodarstwa domowe oraz zakłady gastronomiczne. W badaniach nad usuwaniem WKT ze ścieków metodą biologiczną zastosowano modelowe ścieki składające się z pożywki organiczno-mineralnej oraz oleju rzepakowego. Kwasy te pochodziły z bulionu wzbogaconego, który jest wyciągiem mięsnym oraz oleju roślinnego. Proces biodegradacji prowadzono w 3l bioreaktorach sekwencyjnych w zakresie niskich obciążeń osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń. Efektywność procesu określono na podstawie ubytku kwasów: palmitynowego (C;16:0), stearynowego (C18:0) oraz oleinowego (C18:1), linolowego (C18:2). W pierwszych godzinach procesu największe zmiany w zawartości poszczególnych kwasów stwierdzono w palmitynowym i stearynowym oraz całkowite usunięcie linolowego. Natomiast zawartość kwasu oleinowego ulegała ciągłym wahaniom.
EN
The presence of High Fatty Acids (HFA) in wastewaters can be connected with the supply of both, industrial and municipal wastewaters. In the first case, the main source of those acids are waste-waters from grocery industry (fatty and meat industry) and, in a smaller extent, cosmetic industry. In case of municipal wastewaters, the source of HFA are households and gastronomic facilities. Simulated wastewaters composed from organic-mineral broth and rape oil were used in the study of the removal of HFA from wastewater via biological treatment. The source of HFA was the enriched bullion, which comprised of the meat extract and plant oil. The biodegradation process was carried out in 31 sequential bioreactors under low activated sludge load conditions. The effectiveness of the treatment was established by the decrease of concentration of following acid: palmitic acid (C16:0) stearic acid (C18:0), oleic acid (C18:1) and linoleic acid (C18:2). The greatest change in concentration of investigated acids in the first several hours of the process run were observed for palmitic and stearic acids together with the total removal of linoleic acid. The concentration of oleic acid was constantly fluctuating.
EN
The research focused on the effect of edible oil, a commonly available food product which occurs in municipal wastewater in its unchanged form, on the biological activated sludge treatment. Biodégradation was carried under aerobic conditions at a low contaminant load. Two types of wastewater were assayed. Wl contained oil emulsion, NH4CI and KH2PO4. W2, apart from the oil emulsion, contained other sources of carbon, macro and microelements. COD and BOD reductions for Wl fell within the ranges of 63.5%-70.5% and 77.8%-81.8%, respectively. A higher effectiveness was found for W2 i.e. 71.9%-77.25 (COD) and 86.4%-95% (BOD). Despite the different COD reduction in Wl and W2, the COD that remained in the treated Wl and W2 was comparable. This indicates that the biodégradation of edible oil present in the wastewater using unadapted activated sludge still resulted in high COD which might have been caused by both the intermediate products of oil biodégradation and reduced effectiveness of biodégradation of other medium components caused by oil addition.
PL
Badania dotyczyły wpływu oleju jadalnego, powszechnie dostępnego produktu spożywczego, występującego w ściekach komunalnych w formie niezmienionej na biologiczne oczyszczanie metodą osadu czynnego. Biodegradację prowadzono w warunkach tlenowych przy niskim obciążeniu. Zastosowano dwa rodzaje ścieków. Wl zawierały emulsje olejową oraz NH4CI i KH2PO4. W2 oprócz emulsji olejowej zawierały też inne źródła węgla oraz makro i mikroelementy. Stosując Wl jako pożywkę uzyskano redukcję COD w granicach od 63.5 do 70.5 %, a BOD od 77.8 do 81.8 %. Dla W2 uzyskano wyższą efektywność biodegradacji tj. Od 71.9 do 77.2 % (COD) oraz od 86.4 do 95 % (BOD). Pomimo różnych stopni redukcji COD w ściekach Wl i W2, wielkość COD pozostałego w oczyszczonych ściekach Wl i W2 była porównywalna. Wynika stąd, że po biodegradacji oleju zawartego w ściekach przy użyciu nieadaptowanego osadu czynnego nadal pozostawało wysokie COD, które mogło być spowodowane zarówno półproduktami biodegradacji oleju, jak i pogorszeniem się efektywności biodegradacji pozostałych składników pożywki w wyniku wprowadzenia do niej dodatkowo olej.
PL
Doświadczenia przeprowadzono w układzie porcjowym, z użyciem mieszanej populacji osadu czynnego z oczyszczalni ścieków komunalnych. Skuteczność biodegradacji składników ścieków modelowych i rzeczywistych określono na podstawie zmian zawartości zanieczyszczeń specyficznych, tj. kwasów tłuszczowych nienasyconych (linolowego - C18:2 i oleinowego - C18:1) i nasyconych (palmitynowego - C16:0) oraz steroli (stigmasterolu, -sitosterolu i betuliny). Stwierdzono całkowite usunięcie kwasu linolowego z obu rodzajów ścieków. Pozostałe zanieczyszczenia były usuwane w różnym stopniu, np. kwas oleinowy w zakresie 68÷93% (ścieki modelowe) i 90÷91% (ścieki komunalne). Wyjątek stanowił kwas palmitynowy, który podczas biodegradacji ścieków modelowych bez dodatku oleju został usunięty tylko w 32÷44%. Różnica w skuteczności usuwania tych zanieczyszczeń może wynikać z faktu, iż nienasycone kwasy tłuszczowe łatwo ulegają utlenieniu (wraz ze wzrostem ilości wiązań podwójnych). Stwierdzono również, iż skuteczność biodegradacji była zależna od początkowej zawartości kwasów tłuszczowych oraz od obciążenia osadu czynnego ładunkiem tych zanieczyszczeń. W przypadku steroli, które występowały w znacznie mniejszych ilościach niż kwasy tłuszczowe, nie stwierdzono takiej zależności. Wydaje się, że głównym mechanizmem ich usuwania była adsorpcja i biokumulacja.
EN
The experiments were conducted in a batch system, with a mixed microbial population of the activated sludge obtained from a municipal sewage treatment plant. The extent of biodegradation for the polluting species occurring both in the model and real waste-waters was established taking into account the variations in the content of specific pollutants, i.e. unsaturated fatty acids (linoleic - C18:2 and oleinic - C18:1), saturated fatty acid (palmitic - C16:0) and sterols (stigmasterol, [beta]-sitosterol and betuline). The study produced the following findings. Removal of linoleic acid was complete with both types of wastewater. As for the other pollutants, differences were observed in the removal patterns between the two wastewater types: e.g., for oleinic acid the efficiency of removal varied from 68 to 93% in the case of the model wastewater, and from 90 to 91% in the case of the municipal sewage. Palmitic acid was an exception: its removal achieved during biodegradation of the model wastewater with no oil additive only varied between 32 and 44%. The difference in the efficiency of removal can be attributed to the readiness of unsaturated acids to undergo oxidation with the increase in the number of double bonds. The extent of biodegradation was also found to depend on the initial concentrations of the fatty acids and on the load of pollutants received by the activated sludge. In the case of sterols, whose concentrations were noticeably lower than those of fatty acids, no such relation was found to occur. Seemingly, the principal mechanism governing the removal of sterols involved adsorption and bio-accumulation.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad wpływem spożywczego oleju roślinnego na skuteczność biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Badania przeprowadzono w warunkach tlenowych w układach porcjowym i przepływowym, przy obciążeniu (suchej masy) osadu czynnego ładunkiem BZT5 w zakresie 0,03÷0,25 gO2/gźd. Osad czynny pobrano z oczyszczalni ścieków komunalnych znajdującej się w województwie śląskim. W badaniach wykorzystano ścieki modelowe (na bazie wzbogaconego bulionu) oraz ścieki rzeczywiste pochodzące z oczyszczalni komunalnej. Do obu rodzajów ścieków wprowadzono olej rzepakowy w postaci emulsji. Badania wykazały zmniejszenie skuteczności oczyszczania ścieków zawierających olej, niezależnie od sposobu prowadzania procesu. Poddając biodegradacji ścieki modelowe bez oleju w obu układach uzyskano zmniejszenie wartości ChZT o 93-95%, a w przypadku ścieków komunalnych o 89-95%. Wprowadzenie oleju roślinnego do ścieków zmniejszyło skuteczność oczyszczania odpowiednio do 86-92% i 80-85%. Również OWO był usuwany z mniejszą skutecznością, najczęściej poniżej 90%. W przypadku BZT5 stwierdzono zmniejszenie skuteczności procesu oczyszczania ścieków tylko w układzie przepływowym. Podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków w takich warunkach (np. nagły zrzut ścieków zaolejonych) oleje, które nie uległy biodegradacji lub produkty ich biodegradacji przedostaną się do odbiornika naturalnego. Stwierdzono, że oceniając proces biologicznego oczyszczania ścieków zawierających oleje czy tłuszcze należy również analizować zanieczyszczenia specyficzne pochodzące od tych produktów spożywczych (np. sterole czy wyższe kwasy tłuszczowe), aby określić wpływ tych zanieczyszczeń na proces oczyszczania ścieków osadem czynnym oraz na biodegradację samych olejów.
EN
The paper addresses the problem of how the presence of edible vegetable oil in the wastewater affects the biological treatment process involving activated sludge. The experiments were conducted under aerobic conditions in a batch reactor and a flow reactor, at a BOD5 loading of the activated sludge (dry solids) varying from 0.03 to 0.25 gO2/gźd. Sludge samples were collected at a municipal sewage treatment plant in the Silesian District. The water samples being treated contained model sewage (prepared on the basis of enriched broth) and actual sewage from the municipal sewage treatment plant mentioned. All the samples were added rapeseed oil in the form of emulsion. The experiments have revealed a reduction in the efficiency of treatment when rapeseed oil was present in the samples, regardless of the method with which the process was conducted. Biodegradation of the sewage where rapeseed oil was absent produced a COD removal efficiency of 93 to 95% and 89 to 95% for the model sewage and actual sewage, respectively, both in the batch and in the flow system. Upon addition of the vegetable oil, the efficiency of COD removal was lower and totalled 86 to 92% and 80 to 85%, respectively. The extent of reduction in TOC was also found to be lower in the presence of the oil, and in most instances failed to exceed 90%. As for BOD5, the removal efficiency was lower only when the process was conducted in the flow reactor. There is a real risk that during operation of the sewage treatment plant, under conditions of an emergency discharge of oil-contaminated wastewater, the non-biodegraded oils or the products of their biodegradation will enter the natural recipient. Thus, when assessing the biological treatment of wastewaters that contain oils or fats, it is necessary to take into account the pollutants specific to these food products (e.g. sterols or fatty acids), in order to determine the effect of the pollutants on the course of the activated sludge process and on the biodegradation of the oils.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.