Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2998

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 150 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 150 next fast forward last
1
Content available remote Markowski model procesu eksploatacji samochodów z oczekiwaniem
PL
Artykuł dotyczy modelowania eksploatacji samochodów z oczekiwaniem na użytkowanie. Taką specyficzną własnością charakteryzuje się proces eksploatacji samochodów systemie wojskowym. Przedstawiony model procesu eksploatacji samochodów z oczekiwaniem, przy zastosowaniu teorii łańcuchów Markowa zawiera istotne dla specyfiki eksploatacji pojazdów z oczekiwaniem wskaźniki i mierniki, tj. wadliwość napraw, intensywność napraw, intensywność użytkowania oraz intensywność uszkodzeń. Model ten pozwala na kwantyfikację wpływu wprowadzonych zmian w praktyce eksploatacyjnej lub wpływu zmian planowanych jako prognoza, co przedstawiono na przykładach.
EN
The article is dedicated to the modelling of operations & maintenance of vehicles scheduled to be operated. This specific feature is illustrative of the vehicle operation process in the military system. The presented model of the operation process of vehicles scheduled to be operated, using the Markov chain theory, contains indicators and measures essential for the vehicle operation, i.e. repair defectiveness, repair intensity, usage intensity and failure intensity. This model enables to quantify the impact of the introduced changes in operational practice or changes planned as a forecast, which is shown in the examples.
PL
W pracy przedstawiono wprowadzenie do epidemiologii opartej na ściekach, w tym transmisje koronawirusów, wykrywanie, monitorowanie i modelowanie.
EN
The paper provides an introduction to wastewater-based epidemiology (WBE), including transmission of coronaviruses, sur- veillance, monitoring and modelling.
EN
In the design of innovative, protective clothing, thermal comfort is of great importance. One of the key factors affecting thermal comfort is the thermal conductivity of clothing. This study aims to show through theoretical estimations that the effective thermal conductivity of moist clothing could expedite the development process. In this study, we present two theoretical models: a linear model and upgraded model. The upgraded model considers the thermal conductivity of air within the clothing and its volume porosity. For verification of the models presented, the impact of moisture on the thermal conductivity of cotton knit fabric was examined experimentally using the contact hot plate method. Correlation analysis shows that the upgraded model has an important advantage as it can predict the stabilisation of effective thermal conductivity.
PL
W projektowaniu nowatorskiej odzieży ochronnej duże znaczenie ma komfort termiczny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort cieplny jest przewodnictwo cieplne odzieży. W pracy omówiono dwa modele teoretyczne: liniowy i ulepszony. Ulepszony model uwzględnia przewodność cieplną powietrza w odzieży i jej porowatość. W celu weryfikacji przedstawionych modeli zbadano doświadczalnie wpływ wilgoci na przewodnictwo cieplne dzianiny bawełnianej metodą kontaktową na gorąco. Analiza korelacji pokazała, że ulepszony model ma ważną zaletę, otóż może przewidywać stabilizację efektywnej przewodności cieplnej.
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto krótki opis zjawisk zachodzących w maszynach elektrycznych prądu stałego. Opis matematyczny wykorzystywany w algorytmie obliczeń na bazie którego aplikacja, będąca projektem w pracy dyplomowej, wykreśla charakterystyki statyczne oraz przebiegi czasowe maszyn prądu stałego. Zostały przedstawione wyniki otrzymywane w procesie symulacji w tej aplikacji. Zawarto krótki opis interfejsu graficznego wraz z jego funkcjami.
EN
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. The publication contains a brief description of the phenomena occurring in DC electric machines. Mathematical description used in the calculation algorithm on the basis of which the application, which is a project in the thesis, draws the static characteristics and time courses of DC machines. The results obtained in the simulation process in this application are presented. A brief description of the graphical interface with its functions is included.
EN
Hybrid welding processes belong to a new group of welding varieties that most often combine two classic welding methods, such as laser welding with MIG/MAG welding or plasma welding with MAG welding. Modeling of welding stresses in this type of welding requires the definition of a new type of heat source model that combines a concentrated stream of energy with a classic heat source, which occurs in an electric arc. The paper presents the results of temperature field modeling in conventional MAG welding and hybrid plasma-MAG welding. In the first case, the heat source model described by Goldak was used, and in the second case, the Goldak model was combined with the developed rectangular heat source model with a homogeneous distribution. The temperature distributions obtained from the simulations were verified by spot temperature measurements during welding with thermocouples. A fairly good agreement of the numerical analysis results with the temperature measurements for MAG welding was obtained, while in the case of hybrid welding the discrepancies between the modeling and temperature measurements were greater. The results were discussed, indicating potential causes and factors influencing the obtained test results.
PL
Procesy spawania hybrydowego należą do nowej grupy odmian spawania łączących ze sobą najczęściej dwie klasyczne metody spawania jak np. spawanie laserowe i spawanie MIG/MAG czy spawanie plazmowe ze spawaniem MAG. Modelowanie naprężeń spawalniczych w tego typu odmianach spawania wymaga zdefiniowania nowego rodzaju modelu źródła ciepła łączącego skoncentrowany strumień energii z klasycznym źródłem ciepła, jakie występuje w łuku elektrycznym. W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola temperatury w procesie konwencjonalnego spawania MAG oraz spawania hybrydowego plazma-MAG. W pierwszym przypadku zastosowano model źródła ciepła opisany przez Goldaka, a w drugim przypadku połączono model Goldaka z opracowanym modelem prostopadłościennym źródła ciepła o jednorodnym rozkładzie. Otrzymane z symulacji rozkłady temperatury zostały zweryfikowane poprzez punktowe pomiary temperatury w czasie spawania za pomocą termoelementów. Uzyskano dość dobrą zgodność wyników analizy numerycznej z pomiarami temperatury dla spawania MAG podczas gdy przy spawaniu hybrydowym rozbieżności między modelowaniem i pomiarami temperatury były większe. Przeprowadzono dyskusję wyników wskazując potencjalne przyczyny oraz czynniki wpływające na otrzymywane wyniki badań.
EN
A model of the temporomandibular joint (TMJ) was developed using the finite element method (FEM). The aim of the procedure is to identify reduced stresses and resultant displacements in the TMJ and to evaluate the transfer of contact loads for the three articulation states of the mandible that represent the activity of the joint. The study mapped the layered structure of the bio-bearing with different strength parameters of the tissues and synovial fluid. The model was loaded with the forces generated by the mandibular abduction muscles during chewing. Our method allowed for the assessment of the transfer of physiological loads within surfaces when lubricating with the synovial fluid and showed compressive stimulation of bone structures. Under load transfer conditions, the maximum values of reduced stresses are located not in the immediate friction zone, but in the structures of the compact and spongy bone.
PL
Opracowano model stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Celem jest identyfikacja naprężeń zredukowanych i przemieszczeń wypadkowych w SSŻ oraz ocena przeniesienia obciążeń kontaktowych dla trzech stanów artykulacyjnych żuchwy, które są reprezentatywne dla czynności tego stawu. W badaniu odwzorowano warstwową budowę biołożyska o zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowych tkanek oraz cieczy synowialnej. Model obciążono siłami generowanymi przez mięśnie odwodzące żuchwę w warunkach żucia pokarmów. Zaproponowana metoda pozwoliła na ocenę przeniesienia obciążeń fizjologicznych w stawie skroniowo-żuchwowym. Umożliwiła analizę funkcjonalną krążka stawowego i powierzchni stawowych w warunkach smarowania cieczą synowialną oraz wskazała na stymulację kompresyjną struktur kostnych. W warunkach przenoszenia obciążeń maksymalne wartości naprężeń zredukowanych zlokalizowane są nie w bezpośredniej strefie tarcia, ale w strukturach kości korowej i gąbczastej.
EN
The aim of the work is to identify the lubrication conditions of the correct temporomandibular joint (TMJ) based on spatial modeling of joint structures, load simulations, reduced stresses, and resultant deformations in correlation with rheological parameters of synovial fluid. The material used in this study is the results of normal joint imaging performed using a standardized technique under occlusal conditions. Modeling and the simulation of contact, after the introduction of strength parameters of hard tissues, fibrous cartilage, and synovial fluid and the imposition of boundary conditions was carried out in the following program: Femap NE Nastran. Spatial simulation of contact between joint structures, virtual loading, and the visualization of what happens in the joint allows one to identify these structures in terms of tribology and strength. The transfer of loads in TMJ results from the geometric form of the supporting bone structures and joint surfaces, the distribution of the cartilage tissue building these surfaces, the geometry of the disc, and rheological parameters of the joint synovial fluid. In normal and loaded TMJ, differential displacement occurs in the joint cavity and cartilage structures, which stimulates the lubrication mechanism and optimize the use of synovial fluid properties. The joints are characterized by the absorption of maximum stresses reduced by bone structures. Load compensation and suspension is achieved by cartilage covering the joint surfaces and, to a large extent, by the joint disc and elastic-viscous response of a synovial fluid.
PL
Celem pracy jest identyfikacja warunków smarowania prawidłowego SSŻ na podstawie przestrzennego modelowania struktur stawowych, symulacji obciążeń, naprężeń zredukowanych i odkształceń wypadkowych w korelacji z parametrami reologicznymi cieczy synowialnej. Materiałem badań są wyniki obrazowania stawów prawidłowych wykonane w standaryzowanej technice w warunkach okluzji. Modelowanie i symulacje kontaktu, po wprowadzeniu parametrów wytrzymałościowych tkanek twardych, chrząstki włóknistej i cieczy synowialnej oraz nałożeniu warunków brzegowych, zrealizowano w programie Femap NE Nastran. Przestrzenna symulacja kontaktu struktur stawowych, wirtualne obciążanie i wizualizacja tego, co następuje w stawie, pozwala identyfikować te struktury w aspekcie tribologicznym i wytrzymałościowym. Przeniesienie obciążeń w SSŻ wynika z formy geometrycznej oporowych struktur kostnych i powierzchni stawowych, z rozkładu tkanki chrzęstnej budującej te powierzchnie, geometrii krążka oraz parametrów reologicznych mazi stawowej. W prawidłowym i obciążonym SSŻ pojawiają się w jamie stawowej oraz w strukturach chrzęstnych zróżnicowane przemieszczenia wypadkowe, które stymulują mechanizm smarowania i optymalizują wykorzystanie właściwości płynu synowialnego. Dla stawów charakterystyczne jest przejmowanie maksymalnych naprężeń zredukowanych przez struktury kostne. Kompensacja obciążenia i jego amortyzacja realizowana jest poprzez chrząstkę pokrywającą powierzchnie stawowe oraz w znacznym stopniu przez krążek stawowy i odpowiedź sprężysto-lepką cieczy synowialnej.
EN
In this paper, the results of modeling of the burning process in the piston engines whose working process is realized on the basis of various conceptual approaches are presented: in diesel with direct injection of the fuel; in a gas engine with spark ignition; and in a two-fuel engine (in the gas-diesel), where the mixture of natural gas and air ignites with the help of the fuse dose of the diesel fuel. The models of burning based on the different in-principle approaches are analyzed and used. Verification of the models is performed by a comparison of the results of modeling with the experimental diagrams. The specific values of the empirical coefficients, used in modeling of the burning proces in the engines under study, are determined. The practical recommendations on the choice of the burning model depending on the working process conception are given.
PL
W pracy dokonano oceny opadów modelowych Eulera typu II i DVWK w polskich warunkach klimatycznych. Badano opady z 2 stacji IMGW-PIB: Jelenia Góra i Wrocław. Do ocen jakościowych wyselekcjonowano opady o częstościach przewyższeń C(t) ≥ 1 rok, które następnie grupowano ze względu na kształty hietogramów 3 metodami: Huffa, analizy skupień metodą Warda oraz metodą k-średnich. Do ocen ilościowych zastosowano 5 wskaźników. Wyniki badań wskazały na różnice w kształtach lokalnych hietogramów względem wzorców Eulera typu II i DVWK. Na tej podstawie zaproponowano uogólnione wzorce opadów modelowych dla badanych stacji.
EN
The study evaluates Euler type II and DVWK model rainfall in Polish climatic conditions. Rainfalls from 2 IMGW-PIB stations were examined: Jelenia Góra and Wroclaw. For qualitative assessments, precipitation with (C) (t) ≥ 1 year were selected, which then were grouped according to the shape of hyetographs by 3 meth-ods: Huff, cluster analysis using the Ward and the k-means methods. Five indicators were used for quantitative assessments. Test results indicated differences in the shape of local hyetographs in relation to Euler type II and DVWK standards. On this basis, generalized patterns of model rainfalls for the analyzed stations have been proposed.
10
Content available remote Modelling of porous metal-organic framework (MOF) materials used in catalysis
EN
This paper presents a review of modern modelling of porous materials such as metal-organic frameworks used in catalysis. The authors’ own research approach using the nano-design of metal-organic frameworks is included in this review.
PL
W niniejszym artykule przedstawiamy przegląd nowoczesnego modelowania materiałów porowatych, takich jak struktury metaloorganiczne, stosowanych w katalizie. Uwzględnione zostały również nasze własne prace badawcze wykorzystujące projektowanie struktur metaloorganicznych.
EN
The article deals with the problem of analyzing and assessing the CPI inflation index of selected world economies and attempts to forecast the CPI inflation index - (Consumer Price Index) in China in terms of security. The other two indices, i.e. the GDP Deflator and PPI- (Production Price Index) will not be analyzed.The study began with the analysis and assessment of CPI inflation indices in selected global economies. Then, an analysis and assessment of the time series of the CPI inflation index in China were carried out. For research purposes, the series has been shortened by the last nine periods. The obtained results were used to select and apply various methods to forecast CPI inflation in China based on a shorter series called the learning one in the literature. The obtained forecasts were compared, and then subjected to analysis and assessment. The best forecasting method for 15 periods was chosen based on the CPI inflation time series in China in retrospective terms. The obtained research results are presented in the summary.
PL
W pracy opisano badania modelowe i materiałowe związane z technologią różnicowego hartowania wielkotonażowych walców oporowych walcarek do przeróbki na zimno i na gorąco (o średnicy beczki do Φ 1550 mm). Modelowano, obliczano i wyznaczano eksperymentalnie rozkład twardości i struktury na przekroju beczki walców oraz rozkład temperatury podczas nagrzewania płomieniowego i studzenia mgłą wodną. Proces różnicowego hartowania zapewnia prawidłowy rozkład struktury beczki walca dla gatunków stali 50H3MNV i 60H2MNV.
EN
The paper presents the process of the differential hardening, with flame heating and water spray quenching, of the back-up rolls with the diameter of up to 1550 mm. The hardness distribution across the roll barrel, the temperature distribution during heating, steel hardenability, and cooling rate of the roll during quenching were modeled, calculated and measured. The alloy steel grades used for the back-up roll contained 0.5-0.6% carbon and 2-3% chromium (50H3MNV and 60H2MNV grades).
PL
W artykule analizowano wpływ uszkodzeń na rozkład i wartości sił wewnętrznych oraz zmianę charakterystyk dynamicznych konstrukcji mostów. Wykonano analizy statyczne i dynamiczne. W przypadku odziaływań dynamicznych wykonano analizę spektralną, oceniając zachowanie się konstrukcji poddanych wstrząsom górniczym. Wykonane analizy pokazują jak zmienia się w czasie odporność statyczna i dynamiczna obiektów mostowych w zależności od rodzaju i zakresu (intensywności) uszkodzeń. Wyniki analiz mają wymiar poznawczy i mogą być cenne zwłaszcza dla osób zajmujących się zawodowo oceną odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze. Wyniki analiz mogą być także wartościowe dla pracowników działów szkód górniczych kopalń.
EN
The article analyzes the impact of damages on the distribution and values of internal forces and the change of dynamic characteristics of bridge structures. Static and dynamic analyzes are performed. In the case of dynamic influences, spectral analysis is performed, assessing the behavior of structures subjected to mining shocks. The performed analyzes show how static and dynamic resistance of bridges changes over time depending on the type and extent (intensity) of damages. The results of the analyzes have a cognitive dimension and can be valuable especially for people professionally involved in assessing the resistance of building structures on mining influences. The results of the analyzes may also be valuable for employees of mining damage departments at mines.
EN
A model of Small Wind Turbines (SWT) based on the general functional equations under Matlab/Simulink and validate by the modeling of a real generator for residential usage is presented. The considered SWT is based on a variable rotational speed system coupled to a PMSG The method presents a huge original interest thanks to its simplicity by considering at first the response to the wind velocity in agreement to the SWT datasheet, without the necessity of a MPPT technique. Simulations are carried out with discussions showing the effectiveness of the approach.
PL
Zaprezentowano model małej turbiny wiatrowej bazujący na równaniach funkcji. Model obliczono w Matlab/Simulink i zweryfikowano w postaci wykonanej turbiny do celów domowych.. Dzięki swej prostocie model potrafi odwzorowa różne warunki pracy, przede wszystkim zmienną prędkość wiatru.
15
Content available remote Modelowanie charakterystyk Cj(u) tranzystora SiC-JFET
PL
W pracy omówiono problem modelowania wpływu wybranych czynników na właściwości tranzystora polowego wykonanego z węglika krzemu. Przeprowadzono badanie przydatności wbudowanego modelu tranzystora JFET w programie SPICE do analizy właściwości tego przyrządu półprzewodnikowego. Przedstawiono obliczenia zmodyfikowanym modelem tranzystora JFET z węglika krzemu, pokazujące poprawę dokładności modelowania. Ocenę dokładności zmodyfikowanego modelu przeprowadzono przez porównanie zmierzonych i obliczonych charakterystyk pojemnościowo-napięciowych.
EN
The paper discusses the problem of modelling the influence of selected factors on the properties of a field effect transistor made of silicon carbide. A study of the suitability of the built-in model of the JFET transistor in SPICE to analyze the properties of the semiconductor device. Calculations with a modified model silicon carbide JFET are presented. Showing an improvement in modelling accuracy. The accuracy of the modified model was performed by comparing the measured and calculated capacitive-voltage characteristics.
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
17
Content available remote Analytical modelling of water sheet-and-tube Photovoltaic Thermal Collector
EN
This paper deals with analytical modelling of water sheet-and-tube photovoltaic thermal collector. The presented design will be integrated on PV modules of existing small photovoltaic system in Brestanica, Slovenia. Analysis of electrical and thermal performances for design of photovoltaic thermal module will be presented. The results show that the use of the installed water sheet-and-tube collector improves the electrical efficiency by 4%, while annually produce 1103 kWh of thermal energy with an average thermal efficiency of 68.86%. Furthermore, the cooling of photovoltaic system contributes to increasing the life time of photovoltaic system.
PL
Artykuł dotyczy modelowania analitycznego wodnego płytowo-rurowego fotowoltaicznego kolektora termicznego.. Prezentowany projekt zostanie zintegrowany z modułami fotowoltaicznymi istniejącego małego systemu fotowoltaicznego w Brestanicy w Słowenii. Przedstawiona zostanie analiza parametrów elektrycznych i cieplnych do projektowania fotowoltaicznego modułu termicznego. Wyniki pokazują, że zastosowanie zainstalowanego kolektora rurowo-rurowego poprawia sprawność elektryczną o 4%, a rocznie wytwarza 1103 kWh energii cieplnej przy średniej wydajności cieplnej 68,86%. Ponadto chłodzenie układu fotowoltaicznego przyczynia się do zwiększenia jego żywotności.
PL
Badania związane z wykrywaniem uszkodzeń i osłabień elementów konstrukcyjnych stanową bardzo ważny element kompleksowej analizy budowli inżynierskich. W analizie identyfikacji uszkodzeń wiodącą rolę odgrywają tzw. metody nieniszczące, które pozwalają dostatecznie precyzyjnie zlokalizować powstałe uszkodzenia. Prezentowana praca poświęcona jest zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej w procesie lokalizacji uszkodzeń konstrukcji. Dowolne uszkodzenie, np. w postaci lokalnego osłabienia sztywności konstrukcji (pęknięcia), jest przyczyną zaburzenia w rejestrowanym sygnale odpowiedzi - ugięciu, deformacji przekroju lub np. przyspieszeniu wybranego punktu konstrukcji. Zaburzenie sygnału jest na tyle małe, że dopiero jego przetworzenie za pomocą analizy falkowej pozwala zlokalizować miejsce uszkodzenia. Zaletą przedstawionej procedury jest wykorzystanie wyłącznie sygnału odpowiedzi rzeczywistej konstrukcji uszkodzonej. Przedstawiono krótki przegląd dotychczasowych analiz konstrukcji płytowych (płyt cienkich).
EN
Research related to the detection of damage and weakening of structural elements is a very important element of a comprehensive analysis of engineering structures. In the analysis of damage identification, the leading role is played by the so-called non-destructive methods that allow for sufficiently precise localization of the damage. The presented work is devoted to the application of the discrete wavelet transformation (DWT) to the process of identification and localization damages in structures. Any damage, e.g. in the form of a local weakening of the structure stiffness (cracks), causes disturbances in the recorded response signal - deflection, deformation of the cross-section or e.g. acceleration of a selected point of the structure. However, the signal disturbance is so small that only its processing by means of wavelet analysis allows to locate the damage site. The advantage of the presented procedure is the use of the response signal only of the real - damaged structure. The presented work is an overview of the results obtained so far. The slabs were analyzed as the basic surface structural systems that form the building structure.
19
Content available Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego
PL
Garaże wielokondygnacyjne to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z parkowaniem samochodów osobowych w dużych aglomeracjach. Zaproponowano autorską koncepcję architektoniczną obiektu oraz rozwiązania funkcjonalne. Analizie poddano wydzielony fragment konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem stref podporowych układu płytowo-słupowego, rozważając różne sposoby modelowania numerycznego. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
Multi-storey garages are one way to solve problems with parking cars in large agglomerations. Proprietary architectural concept of the object and functional solutions have been proposed. A separate fragment of the structure was analyzed with particular emphasis on support zones of the plate-column system. Various methods of numerical modeling were considered. Designing in accordance with the requirements of Eurocodes was carried out by analytical methods and using computer programs.
PL
W pracy przedstawiono wybrane właściwości fizyczne poliamidowych i poliestrowych dzianin, wykorzystywanych do konstrukcji cholewek obuwniczych. Celem pracy była analiza jakościowa współzależności właściwości higienicznych takich, jak: przepuszczalność i absorpcja pary wodnej oraz sorpcja i desorpcja wody badanych materiałów. Główny punkt ciężkości artykułu osadzono na właściwościach związanych z chłonięciem wody oraz tempem jej oddawania w określonych warunkach suszenia bez wspomagania zewnętrznego przy udziale źródła energii cieplnej. Zdolność oddawania wody przez poszczególne materiały zmierzono za pomocą tangensów kątów nachylenia krzywych desorpcji na poszczególnych odcinkach ograniczonych reżimami czasowymi. Wyznaczono również współczynniki korelacji między ilością pochłoniętej wody a wybranymi parametrami strukturalnymi badanych dzianin.
EN
In this paper, authors showed the selected physical properties of knitted fabrics made of polyamide of polyester, which are commonly used as footwear linings. The main goal of this paper was the qualitative analysis of dependences between the following hygienic properties, as: water vapour permeability and absorption, water sorption and desorption for examined materials. The goal was achieved by analysis of material properties in a contact with water – both in a field of amount of water absorbed and desorbed during the immersion and drying process respectively. Moreover, the drying process was conducted without the external thermal source. The moisture desorption capacity was measure with use of tangents curves which describe the gradients of drop in the water content for all of measured time points. The correlation coefficients between the total amount of water absorbed and selected structural parameters of examined materials.
first rewind previous Strona / 150 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.