Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoto
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Problem zagospodarowania zużytego sprzętu elektronicznego oraz jego skomplikowany recykling powoduje ciągłe poszukiwania nowych, innowacyjnych metod przerobu. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości roztwarzania zużytego złomu elektronicznego przy użyciu kwaśnego roztworu potrawiennego, będącego mieszaniną chlorków miedzi i wolnego kwasu chlorowodorowego. Sprawdzono wpływ temperatury, sposobu utleniania oraz czas reakcji na wydajność roztwarzania. Opracowano wstępny schemat blokowy przerobu złomu elektronicznego.
EN
Management of waste electrical and electronic equipment as well as its complex recycling require searching for alternative processing methods. Results of the investigation on the possibility of digestion of used electronic scrap in acidic pickling solution, which is a combination of copper chlorides and free hydrochloric acid, was presented in this paper. The effect of temperature, oxidation, and reaction time on digestion performance was tested. A preliminary block diagram for electronic scrap processing has been developed.
EN
The main objective of this study was to quantitatively and qualitatively idenify trace metal admixtures in ore mineralsfrom Fe-Ti-V ore deposits within the Suwałki Anorthosite Massifin NE Poland. Chemical composition of ore minerals was determined using the CAMECA SX-100 electron microprobe and scanning electron microscope. The most abundant trace elements were Ti and Vhosted in oxides and Co, Ni, Cu, Zn contained in sulphides such aspentlandite, pyrrhotite, chalcopyrite, pyrite, siegenite, millerite. Scarce occurrences of native Bi, hessite and greenockite were identified. Samples, which were depleted in iron oxides were enriched in REE due to the presence ofzircon, apatite and monazite.
PL
W artykule przedstawiono sposób syntezy nanokompozytu węglowego z nanocząstkami złota (warstw C-Au), charakteryzację oraz potencjalne możliwości aplikacyjne warstw w oparciu o ich właściwości fotoelektryczne i/lub fototermiczne. Omówione zostały wyniki badań topografii warstw otrzymane metodą skaningowej mikroskopii elektronowej, morfologii - metodą spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii, budowy krystalicznej - metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i struktury elektronowej - metodą spektroskopii w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego ultrafioletu.
EN
In this article the method of synthesis of carbon nanocomposite materials with gold nanoparticles was presented. The characterization and potential application of this films based on their photoelectric and / or photothermal properties were shown. The results of topography studies obtained by scanning electron microscopy, morphology - X-ray spectrometry with energy dispersion, crystal structure - X-ray diffraction and electron structure - visible and near ultraviolet spectroscopy are discussed.
4
Content available remote Silver and gold ions recovery from batch systems using Spirulina platensis biomass
EN
In order to assess ability of Spirulina platensis to recover silver and gold ions from the environment the bioaccumulation of silver and gold ions and their effect on growth, proteins and carbohydrates content of Spirulina platensis biomass was studied. Silver nitrate (AgNO3) in concentration range 0.01-1 mg/dm3 and tetrachloroaurate Na[AuCl4] in concentration range 18.5-370 mg/dm3 were added as component of the Spirulina platensis cultivation medium. In case of silver two cultivation media were studied: standard and Cl-free. The process of silver and gold uptake was traced using neutron activation analysis. Presence of silver ions in standard cultivation medium reduced biomass productivity by 66 %, while in Cl-free biomass productivity was reduced by 11.8 % only. The reduction of proteins content by 30 % in Cl-free medium and by 19 % in standard medium was also observed. The experiments showed that in case of gold ions loading, the biomass productivity and protein content were reduced only at high Na[AuCl4] concentration in the medium. The behaviour of carbohydrates content change was similar under silver and gold loadings: decrease at low metal concentration followed by increase at high metal concentrations. Scanning electron microscopy allowed observation of spherical metal nanoparticles, which were formed extracellularly during silver and gold bioaccumulation. Spirulina platensis can be used for recovery of precious metals as well as metal nanoparticles production.
EN
The demandfor important raw materials for the Chinese economy achieved the scale about the half of the world's demand. Investment decisions taken in this matter enable a complete identification of mineral deposits, which is significant for both domestic and foreign investments. Geological studies and prospecting for useful ore mineral deposits have been conducted by special research institutions that prepare information about their reserves and output profitability. The University of Geological Studies in Beijing, with about 40,000 students, plays a key role in this activity. For example, a development of both reforms in extracting bituminous coal and gold deposits was discussed.
6
Content available Valorisation of Mining Waste for Gold Recovery
EN
Purpose: the metals and industrial minerals contained in the tailings produced by mining and quarrying activities, are cause of environmental damage. The objective of this experimental work is the application of innovative technologies for the treatment and exploitation of mining tailings in Romania, in order to recover materials high grade raw to be placed on the market, reducing the volume of the wastes. Further objective, is to optimize some parameters relating to the dissolution of gold and the subsequent recovery from purified solutions, determining beforehand the technical feasibility of the scheme of process developed on a laboratory scale. Methods: the study is focused on hydrometallurgical process for the recovery of gold. The innovative treatment chosen is the thiosulphate process that, compared to conventional cyanide, has several advantages, first of all the most eco-friendly and non- toxic to humans. The conventional process shows operating limits in the case of auriferous minerals refractory materials, such as Romanian wastes object of the study. Another fundamental characteristic of the ammoniacal thiosulphate solutions, is the best selectivity towards gold, not attacking the majority of the gangue mineral constituents. Results: the dissolution rates of gold reached a final value of 70% Au – working at room temperature – with recoveries of the global process of about 65%, in line with the conventional process. Main conclusions: these results are very encouraging, considering that this is an innovative process, applied to a low content gold ore. The optimization of parameters and operating conditions, and the industrial treatment, continuous and scale greater would certainly permit to reach the best results in terms of process yields and energetic and reagents consumption.
PL
Cel: metale i minerały zawarte w odpadach powstających w wyniku działalności górniczej i wydobywczej są przyczyną szkód w środowisku. Celem prac eksperymentalnych jest zastosowanie innowacyjnych technologii do obróbki i eksploatacji odpadów wydobywczych w Rumunii, w celu odzyskania wysokiej jakości surowców, które zostaną wprowadzone do obrotu, zmniejszając ilość deponowanych odpadów. Dalszym celem jest optymalizacja niektórych parametrów związanych z rozpuszczaniem złota i późniejsze odzyskiwanie z oczyszczonych roztworów, z określeniem technicznej wykonalności schematu procesu opracowanego w skali laboratoryjnej. Metoda: badanie koncentruje się na procesie hydrometalurgicznym odzyskiwania złota. Innowacyjnym sposobem jest zastosowanie do ługowania tiosiarczanu, który w porównaniu z tradycyjnym cyjankiem ma wiele zalet, przede wszystkim jest bardziej przyjazny dla środowiska i nietoksyczny dla ludzi. Konwencjonalny proces daje ograniczone wyniki dla badanych odpadów złotonośnych. Podstawową zaletą amoniakalnych roztworów tiosiarczanu jest lepsza selektywność w stosunku do złota, a nie ługowanie wszystkich składników mineralnych skały płonnej. Wyniki: wskaźniki rozpuszczania złota osiągnęły wartość 70% Au - w temperaturze pokojowej - w porównaniu do odzysku z procesu konwencjonalnego około 65%. Główne wnioski: wyniki są bardzo zachęcające, proces jest innowacyjny, zastosowany do rudy o niskiej zawartości złota. Optymalizacja parametrów i warunków pracy oraz wdrożenie w skali przemysłowej pozwoli osiągnąć lepsze wyniki pod względem wydajności procesu oraz zużycia energii i odczynników.
PL
To miał być artykuł na koniec wakacji, ale może dobrze się stało, że napisałem wtedy nieco bardziej rozrywkowy tekst o podróżowaniu. Ten poniżej zmusza do chwili refleksji i wpisuje się w szeroko dyskutowany problem wzrostu zapotrzebowania i spadku wystarczalności surowców mineralnych, a także pogoni za nimi.
PL
Przedstawiono wyniki analiz składu chemicznego złota okruchowego z potoku Jamna oraz obecnych w nim inkluzji kruszców. Rezultaty badań wykorzystano w identyfikacji obszarów alimentacyjnych miejscowych wystąpień rozsypiskowych. W aluwiach potoku Jamna ziarna złota jednofazowego z wrostkami galeny, arsenków i siarkoarsenków Co-Fe-Ni współwystępują z ziarnami złota dwufazowego, zawierającego fazy Hg-nośnego elektrum. Zróżnicowanie składu chemicznego ziaren świadczy o pochodzeniu złota z dwóch odmiennych genetycznie obszarów źródłowych: polimetalicznych żył hydrotermalnych oraz okruszcowanych skał osadowych permu.
EN
Results of the chemical composition of the gold grains from Jamna stream and occurring inclusions of ore minerals have been presented. Results have been used to identify the potential alimentary areas of the placer gold grains. Gold grains from the alluvial deposits of Jamna stream is represented by single-phase gold with inclusions of galena, Co-Fe-Ni arsenides, sulpho-arsenides and by biphasic gold, containing Hg-bearing electrum. Differentiation of the grain’s chemical composition is an evidence of the gold’s origin from two genetically distinct source areas: polymetallic hydrothermal veins and ore-bearing Permian sedimentary rocks.
PL
Przedstawiono historyczne przykłady rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych z eksploatacją surowców mineralnych. Wybrane przykłady obejmują złoto, guano i bursztyn i ilustrują problemy prawno-społeczne związane zarówno z występowaniem surowców poza obszarem suwerenności danego państwa jak i problemy związane z trudną do udokumentowania zasobów formą występowania złóż. Opisane rozwiązania obejmują zarówno pełną liberalizację poszukiwań i wydobycia małych złóż okruchowych (złoto; Rosja, USA) jak i militarne i polityczne wsparcie państwa przy akwizycji obszarów perspektywicznych (guano; USA). Szczególną uwagę poświęcono bursztynowi dla którego zaproponowano rozważenie możliwości liberalizacji podobnej do stosowanej w przypadku małych złóż złota w Rosji, zarówno carskiej jak i posowieckiej.
EN
Historical examples of organizational and legal solutions related to the exploitation of mineral resources are presented. Selected examples include gold, guano and amber and illustrate legal and social problems related to both the occurrence of raw materials outside the sovereignty of a given country, as well as problems related to the difficulties in evaluation of resources. The solutions described include both full liberalization of exploration and exploitation of small placer deposits (gold, Russia, USA) as well as military and political support of the state in the acquisition of prospective areas (guano, USA). Particular attention was paid to amber, for which it was proposed to consider the possibility of liberalization similar to that used for small gold deposits both in Tsarist and post-Soviet Russia.
EN
Bakyrchik and Bolshevik both are sediment-hosted disseminated gold deposits. They are located in Eastern Kazakhstan (4 km in distance between deposits) and include in the Western Qalba metallogenic zone. They originated in late Paleozoic age along structured line between palaeocontinents of Kazakhstan and Altai-Mongol. The purpose of this paper is designation of typomorphic features of gold-bearing arsenopyrite and pyrite minerals, determination of chemical composition of these two sulfides minerals. The arsenopyrite and pyrite are the main objects for analytical study of gold-bearing sulfide minerals, their different textures, morphology of the crystals and aggregates. The studies of ore samples and minerals were carried out by methods of optical microscope, X-ray diffraction, X-ray fluorescence and electron microprobe analyses. The analytical study of sulphide minerals has shown that the arsenopyrite is acicular and tabular, pyrite has three varieties - globular, hexahedral and pentahedral forms in three rock samples of the carbonaceous-terrigenous formation in the deposits.
PL
Przeprowadzono badania mineralogiczne ziarn zlota wystepujących w piaskach i żwirach wPodleciu-Gęstwinie w Górach Złotych. W badaniach wykorzystano mikroskopie skaningową i spektroskopie (EDS). Stwierdzono wysoką czystośc złota i śladowe domieszki Mg, Pb. Ag i F. Wykonano także oznaczenia składu petrograficznego skał w których występuje badane złoto. Stwioerdono, że zbudowane są one głównie z ziarn amfibolitów, gnejsów i róznych odmian łupków metamorficznych.
EN
Mineralogical investigation of small grains of gold present at sands and gravels of Podlesie-Gestwina (Golden Mountains- South Poland) were performed using SEM and EDS methods. Results document high concentration of gold and small admixture og Mg, Pb, Ag, and F. Petrographic compozition of sediments was determined too. The main component is represented by metamorphic rocks (amphiobolites, gnaisess and metamorphic shists.
12
PL
Autorzy przedstawiają opis górnictwa złota w rejonie masywu ryolitowego Wielisławki na Pogórzu Kaczawskim, na podstawie wyników kwerendy kartograficznej i bibliograficznej, analiz numerycznych modeli terenu LiDAR, a także prac terenowych. Niniejszy materiał wzbogacają m.in. dwie unikalne mapy, które należą do najcenniejszych dzieł kartografii górniczej na terenie Polski. Powstały one około 1556 r. jako materiał pomocniczy dla rozpatrzenia konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy właścicielami ziemskimi a górnikami z kopalni złota na Wielisławce.
EN
This paper presents the history of the gold mining activity within the Wielisławka Hill in the Kaczawskie Foothills. The results are based on a cartographic study of bibliographical research, LIDAR DTM analysis and field work. The article contains e.g. two unique maps from the collection of the State Archive in Prague which belong to the most relevant works of the cartography of mining in Poland. They have been drawn in or around 1556 as a supplementary material for the settlement of a dispute between land owners and miners from the Wielisławka gold mine. The article demonstrates that the gold mining in the Wielisławka massif had taken place on a much larger scale than hitherto expected. The mining operation has left relics in the form of sink hole fields, heaps, adits and underground galleries entering the massif of the hill by the Kaczawa river. The Wielisławka massif is nowadays a valuable destination for geotourism.
13
Content available Trudna przyszłość KGHM Polska Miedź S.A
EN
The paper presents the plight of KGHM Polska Miedź SA due to by the fall in copper prices on global stock markets. It has been noted that these prices apply to smelting copper. Meanwhile, the copper is in increasing quantities supplied to China in the form of concentrates. This causes a drop in prices of smelting copper which becomes less popular. Statistics since 2012 have recorded a permanent surplus of consumption over production of this metal. Therefore, the price of smelting copper will probably be at low level over the next years. It poses a threat for the future existence of the company. The exploitation of new deposits is conducted at a depth of below 1200 m. The rock temperature is about 55°C, which creates technical and financial problems. Mining work is carried out along the dip of the deposit at increasingly greater depths. In this direction, 10 km away, there is the “Wilków” natural gas field. It is proposed to undertake diversification of mining activities. Gold mining seems to be the prospective activity. Its economic concentrations occur in the mines of the KGHM, in the Lower Silesia region and abroad. Likewise, the company can achieve positive effects in investments related to the mining of diamonds.
14
Content available Concentration of Gold From Small Deposits in Serbia
EN
Tests presented in this work are conducted on samples of the Pb-Zn-Fe-Au poor mineralization from the Grabova Reka deposit, Ist Serbia. The methods are described of selective separation of auriferous minerals and accessory sulphides from complex quartz veins, small gold deposits, in Blagojev Kamen area (Grabova Reka deposit) characterized by nonunion and relatively poor gold mineralization (Au, Au+Ag, electrum, Au+Fe, Au+Pb, Au+scheelite). Gold prevailing occurs in small grains (5÷10 rarely 100 μm) contained in quartz, pyrite or in galena of pinkish shade from alloying with Bi and Cu. Electrum, a natural alloy of Au and Ag varies in grain size, but generally, electrum is found in large grains (0.5 mm on average) in the form of conglomerate where electrum is cementing cataclastic grains of pyrite (or as inclusions in pyrite and in galena) and other Pb-Zn sulphides. There are many deposits, in the mentioned region, with numerous outcrops of quartz veins with the gold rates from 10 g/t to 60 g/t or even to 120 g/t on average, somewhat lower silver, and some lead and zinc (about 1%). The analysed sample was collected by chipping in places of visible sulphide mineralization from quartz vein No. 2 in plagiogranite. The purpose of this work was to accurately establish the modes of gold or auriferous mineral occurrence, for testing its selective separation. A flow-chart is given of the mineral recovery process and the mineral balance. A characterization is given of the mineralized grains in raw material which are essential for planning the technology of processing. One of the methods used, is the heavy liquid separation analysis at the density of 13.6 g/cm2 .
PL
Zaprezentowane testy w pracy zostały przeprowadzone na próbkach Pb-Zn-Fe-Au ze złoża Grabova Reka w Serbii. Metody separacji selektywnej złotonośnych minerałów oraz siarczków ze złożonych żył kwarcu zostały opisane. Małe złoża złota w rejonie Blagojev Kamen (złoże Grabova Reka) charakteryzują się relatywnie słabą i rozproszoną mineralizacją (Au, Au+Ag, elektrum, Au+Fe, Au+Pb, Au+szelit). Złoto występuje w małych ziarnach (5-10, rzadko 100 μm) zawartych w kwarcu, pirycie lub galenie o różowawym zabarwieniu ze stopów z Bi oraz Cu. Elektrum, naturalny stop Au i Ag jest zróżnicowane pod względem uziarnienia, ale zazwyczaj spotyka się je w dużych ziarnach (średnio 0.5 mm) w formie konglomeratu, gdzie elektrum zespala kataklastyczne ziarna pirytu (lub występuje jako wtrącenie w pirycie oraz w galenie) lub innych siarczków Pb-Zn. W omawianym regionie znajduje się wiele złóż, z wieloma żyłami kwarcu o średniej zawartości złota od 10 g/t do 60 g/t lub nawet 120 g/t. Ponadto zawierają one nieco mniej srebra oraz nieco cynku i ołowiu (ok. 1%). Analizowana próbka została pobrana za pomocą strugania w miejscach o widocznej mineralizacji siarczkowej w żyłach kwarcu w plagiogranicie. Celem tej pracy jest prawidłowe ustalenie występowania złota lub minerałów złotonośnych aby przetestować ich selektywną separację. Przedstawiono schemat technologiczny procesu przeróbki oraz bilans minerałów. Charakterystyka ziaren mineralnych w surowcu mineralnym została podana co jest bardzo istotne przy planowaniu technologii przeróbki. Jedną z zastosowanych metod jest rozdział w cieczach ciężkich przy gęstości 13.6 g/cm2.
EN
Seven prospective areas have been delineated for gold deposits of vein and metasomatic types in the Sudetes (Kłodzko–Złoty Stok, Southern Kaczawa Mountains and Rudawy Janowickie prospective areas), on the Fore-Sudetic Block (Wądroże Wielkie) and in the contact zone of the Małopolska Block with the Upper Silesia Block (Dolina Będkowska, Pilica and Mysłów prospective areas). In total they are covering ca. 285.5 km2, (ca.252 km2 in the Sudetes and ca. 22 km2 on the Fore-Sudetic Block). The prospective areas were recognized on the basis of current regulations, which defined marginal parameters of specific deposit and delineated its borders together with application of adequate quantitative Au deposit models supported by ore parameters from the old mining records. Total predicted/estimated gold resources (prognostic + prospective resources),which are depending on the applied parameters, are from ca. 9.4 Mg (for n = 16 ore bodies) to 21.5 Mg (for n = 64 o.b.). The auriferous ores of the vein and metasomatic types (blind bodies) are associated with the metamorphosed volcanic-sedimentary Paleozoic formation in Lower Silesia and with contact-metasomatic zones around Variscan granitoid intrusions in southern Poland. The greatest estimated Au resources were recognized in the following areas: K³odzko–Z³oty Stok – ca. 6.3 Mg Au (for n = 7 o.b. – skarns, veins and beresites), Southern Kaczawa Mountains – ca. 4.8 Mg Au (for n = 15 o.b.) and Rudawy Janowickie – ca. 4.5 Mg Au (for n = 20 o.b. of vein and/or skarn types). In the contact zone of the Małopolska Block with the Upper Silesia Block the prospective areas are associated with the marginal zones (epithermal Au veins) around the granitoid/porphyry-related mineralization of the Mo-Cu-W type. The limited ore prospecting causes difficulties in estimation of Au resources in that area. The available data has allowed for a rough estimation of Au resources from ca. 1 to 3.5 Mg (for n = 5–21 o.b.). In most of the recognized Au prospective areas, auriferous mineralization is in paragenetic association with refractory gold sulfides and only sporadically appears as native gold or electrum mineralization (mainly in quartz veins). A new stage of gold prospection is highly recommended especially within the abandoned gold mining areas in the Sudetes. An application of modern geophysics (VLF and IP) followed by shallow drillings should bring new discoveries of gold deposits. In the report, environmental and spatial conflicts have also been pointed out within the specific gold prospective areas in relation to the presence of National Parks, NATURE 2000 areas, underground water reservoirs, etc.
EN
The different voltammetry techniques were applied to understand the process of selenium deposition from sulfate solution on gold polycrystalline electrode. By applying the cycling voltammetry with different scan limits as well as the chronoamper-ometry combined with the cathodic and anodic linear stripping voltammetry, the different stages of the deposition of selenium were revealed. It was found that the process of reduction of selenous acid on gold surface exhibits a multistage character. The cyclic voltammetry results showed four cathodic peaks which are related to the surface limited phenomena and which coincide with the bulk deposition process. The fifth cathodic peak is related to the reduction of bulk deposited Se0 to Se-2 ions. Furthermore, the connection of anodic peaks with cathodic ones confirmed the surface limited process of selenium deposition, bulk deposition and reduction to Se-2. Additionally, the cathodic linear stripping voltammetry confirms the process of H2SeO3 adsorption on gold surface. The experiments confirmed that classical voltammetry technique proved to be a very powerful tool for analyzing the electrochemical processes related with interfacial phenomena and electrodeposition.
PL
Zastosowano różne techniki woltamperometryczne w celu pełnego zrozumienia procesu osadzania selenu metodą elektrochemiczną na elektrodzie złotej. Wykorzystano w tym celu cykliczną woltamperometrię, a także chronoamperometrię połączona z katodową i anodową woltamperometrią inwersyjną. Wykazano, że proces osadzania selenu jest bardzo złożony i zachodzi w kilku etapach. Wyróżniono etap podpotencjałowego osadzania selenu, następnie zachodzi redukcja zaadsorbowanych cząsteczek kwasu selenowego(IV), po którym następuje nadpotencjałowe osadzanie selenu. W zakresie wysokich nadpotencjałów dochodzi do redukcji Se0 do jonów Se-2. Powyższe eksperymenty potwierdziły wysoką przdatność technik woltamperometrycznych jako metody badawczej w celu analizy mechanizmu osadzania powłok metodą elektrochemiczną.
EN
The digital image correlation is used to estimate influence of deposited heamocompatible coatings (gold and titanium nitride) on mechanical response of ventricular assist device Religa Heart_Ext made of Bionate II (thermoplastic polycarbonate urethane) under working conditions by comparison of the coated Religa Heart_Ext with uncoated Religa Heart_Ext. The DIC is applied for experimental investigation of the strains and displacements distribution on external surface of the blood chamber of ventricular assist device during loading. The experiment was conducted in a hydraulic system with water at operating temperatures of 25 and 37 °C, as well as under static pressures: 80, 120, 180, 220 and 280 mmHg, and static underpressures: –25, –45, –75 mmHg. The subsequent images were taken after stabilization of pressure on a set level. The applied research method shows that the nano-coating of 30 nm in thickness significantly affects deformation of the blood chamber of Religa Heart_Ext in macro scale. The proposed composition of coatings increases strain on external surface of the ventricular assist device.
PL
Od kilkunastu już lat w kopalniach odkrywkowych można zaobserwować tendencję zlecania robót wiertniczo-strzałowych firmom specjalizującym się w tego typu działalności. Sytuacja ta spowodowana jest postępem technologicznym w zakresie stosowanych nowoczesnych systemów inicjacji, materiałów wybuchowych, urządzeń do ich produkcji, a także wszystkich spraw związanych z przechowywaniem, dystrybucją, sprzedażą i w końcu samym stosowaniem nowoczesnych środków strzałowych. Tendencja ta ma swoje uzasadnienie praktycznie pod każdym względem, bezpieczeństwa, ekonomii, jak również efektywności wykonywanych robót.
19
Content available Odpady hutnicze z rejonu Złotego Stoku
PL
W okolicach Złotego Stoku na Dolnym Śląsku w okresie średniowiecza intensywnie eksploatowano złoża, w których występowanie złota wiązało się z obecnością rud arsenowych. Pozostałością działalności licznych hut w tym rejonie są żużle hutnicze. W celu pozyskania złota stosowano nowoczesne na owe czasy metody z wykorzystaniem ołowiu. Potwierdzają to zarówno obrazy mikrostruktury historycznych żużli hutniczych, jak i jakościowa ocena zawartości pierwiastków metalicznych w badanym materiale. Dawna działalność hutnicza pozostawiła także ślady w pobliżu obszarów produkcyjnych, obecne do dziś w postaci zanieczyszczeń gleb i osadów wodnych. W górskiej dolinie Złotego Jaru rejon objęty opróbowaniem historycznych odpadów hutniczych wyznaczony został biegiem wyrobisk Pola Wschodniego (Pole Góry Krzyżowej). Celem badań jest określenie, czy technologia odzysku złota „zapisała się” w odpadach zgromadzonych na licznych hałdach. Składają się one głównie z żużli, faz poflotacyjnych oraz skał z przerostami rudonośnymi, stanowiąc materiał niezmiernie zróżnicowany pod względem fazowym, strukturalnym i teksturalnym.
EN
In the Middle Ages, in the area of Złoty Stok in the Lower Silesia, metal ores where the presence of gold was accompanied by arsenic ores were intensively exploited and metallurgical slags testify to the activities of numerous melting workshops in this area. To obtain gold, relatively advanced, lead-involving methods were applied which is attested by both the microstructure pictures of historical metallurgical slags and by qualitative assessment of metallic elements content in the material examined. The old metallurgical activities left their traces in the vicinity of production areas, still present in the form of soil and water sediment contamination. In the mountain valley of Złoty Jar the sampling area for historical metallurgical waste was determined by the course of Wschodnie Pole (Pole Góry Krzyżowej) excavations. The goal of the research is to determine if the technology of gold recovery has been 'recorded' in the waste accumulated in numerous heaps. They mainly consist of slags, post-floatation phases and rocks with ore outcrops, which present extremely varied material as far as phase, structure and texture are concerned.
20
Content available remote Anionity polimerowe do odzyskiwania metali szlachetnych
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący recyklingu metali szlachetnych: Au, Pt i Pd, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania syntetycznych anionitów polimerowych jako alternatywnej metody odzyskiwania metali z roztworów o śladowej ich zawartości. Przedyskutowano korzyści płynące z zastosowania anionitów w procesie recyklingu w świetle globalnego zapotrzebowania na metale szlachetne. Opisano handlowe oferowane przez światowe koncerny żywice jonowymienne do odzyskiwania Pt, Pd, Au i zestawiono wyniki badań własnych nad otrzymaniem anionitów na bazie kopolimerów chlorku winylobenzylu do sorpcji metali szlachetnych.
EN
The paper is a literature review concerning the recycling of precious metals: Au, Pt and Pd with particular focus on the possibility of using synthetic polymeric anion exchangers as an alternative method of recovery of metal traces from the solutions. The advantages resulting from the use of anion exchangers in the recycling process in terms of global demand for precious metals have been discussed. Commercial anion exchange resins offered by worldwide companies for the recovery of Pt, Pd and Au were described. The results of authors' studies on the preparation of anion exchange resins based on vinylbenzyl chloride copolymers for the sorption of precious metals have been presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.